Bài hát những điều thầy chưa kể - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
532
lượt xem
143
download

Bài hát những điều thầy chưa kể - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những điều thầy chưa kể - trần thanh sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những điều thầy chưa kể - Trần Thanh Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng ñieàu Thaày chöa keå. b2 « « « « « « « Traàn thanh Sôn 4 « « ˆ _ « ˆ l « « « « « « « « « « « « ˙ « l « « « « « l « = j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˙ « « « « ˆ « ====================== l & ˆ « « _ « « j « ˆ « ˆ j ˆ « Thaày keå veà vaàng traêng trong ca dao thuôû naøo « « « « l « l « « « « « ˆ l « l « « « ««l b « « « « « « « « « _ ˆ ˆ « « « « j ˙ « « « ˆ « « « « « « ˆ « « « « j j « ˆ ˆ « « « ========================= & « « ˙ « ˆ ˆ « «« j j j «ˆ « « ˆ «« « ˆ ˆ « ˆ _ « « ˆ j « « ˆ « ˆ Thaày keå veà côm möa treân ñoàng ruoäng bao la Vaàng traêng vaøng luïc « « b ˙ »»» nœ œ « bˆ « l « »J »J « « « »» »» « « ˆ « j « « ˙ « « « « « « l « « « « « l_ j j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « ˆ « « =========================l & l ˆ « ˆ ˙« baùt ai mang xeû laøm ñoâi Côn möa töø caâu hoø b « « « « « l « »»» »J « « »» »œ œ œ « « l œ . œ l œ « »J »J « œ »J « « « _ « ˆ _ « « « ˆ _ ˆ j « ˆ j « ˆ « j ˙ « « « l » » »» ˆ ˆ » =========================l & j j « « »» »» ˆ « »» chaäp chôøn caùnh coø bay Cuõng coù moät vaàng traêng nhöng sao Thaày khoâng b ˙ »»» »œ œ œ « « »»» J « «. œ « « « ˙ J « « « »»» « « « « ˆ « « « « « ˆ « «l & l »» »»» ˆ « l « »»» l ˆ ˆ ˆ l j « « ˆ ========================= j ˆ « j j « « « j j j « l ˆ ˆ « ˆ « « « keå Nhöõng ñeâm ngoài soaïn baøi aùnh traêng luøa khuya khoaét Vaø daøi nhöõng côn b «. « ˆ « « l « « « l « « « « ˆ l « « _ _ˆ l _ « « « « « « j ˆ « « _« « « « « « ˆ « « ˙ j « « ˆ « =========================l & ˆ j _ « « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ _ _« _ j j « « ˆ « j ˆ « « « ˙ « fi möa Thaày ôi sao khoâng keå Ñöôøng möa Thaày laën loäi b « « « « « l « « « « « « « « « « « œ œ « ˆ « « »J »J « « « « « ˆ l & « _ « «_ « ˆ _ « « « j « ˆ « ˆ « « j ˆ ˆ « j ˙ « ” ˆ ˆ ˆ ˆ l ˙ j j j j { « « « « « ========================= l »» »» « « ˆ j « sôùm chieàu vôùi ñaøn em Bao nhieâu laø buïi phaán sao khoâng keå Thaày b « « ˙ « « « « « « « « « l ˙ »»» »J »J « « « »»» œ œ « « ˆ ˙ « « « « l ˆ ˆ « ˆ _ j j « « ˆ « « l »» »» ˆ « « l ========================= & « ˆ j « j ˆ ” ôi Bao nhieâu laø buïi phaán sao khoâng keå Thaày ôi....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản