Bài hát những ngày xưa thân ái - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
568
lượt xem
207
download

Bài hát những ngày xưa thân ái - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát những ngày xưa thân ái - phạm thế mỹ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát những ngày xưa thân ái - Phạm Thế Mỹ (lời bài hát có nốt)

  1. Nhöõng ngaøy xöa thaân aùi. Phaïm theá Myõ £ £ c « « £ « « « « « « «. « « « œ & « _ _ q “{ «. « _ « ˆ l « ˆ « ˆ « ====================== l j« ˆ _ q « « ˆ « j ˆ « « « ˆ « « « « »»» j ˆ ˆ ˆ = « « « ˆ « Nhöõng ngaøy xöa thaân aùi anh göûi laïi cho ai Gioù muøa xuaân eâm £ ...aùi anh göûi laïi cho ai Traêng muøa thu leân œ. »»» « œ œ œ « »» »»» »J ˆ » œ. »»» œ œ œ œ J »» »» »»» »»» « œ œ « « œ « » »J #ˆ « »»» »» « =========================l & l » » l ˆ »» j « »» « ˆ « « £ £ ñöa rung haøng cau löa thöa anh cuøng toâi böôùc nhoû aùo quaàn nhaên giaác cao khoùm döøa xanh lao xao anh cuøng toâi troán nguû ra ngoài treân laù £ « 1. £ « « £ « «. & « « « « « l « « « « £« « l « . ˆ _ « ˆ { « « _ « ˆ ˆ « ˆ « j « « ˆ « _ _ _ _ _ _ « ========================= ˆ « « « _ « _ ˆ « ˆ ˆ « ˆ « _ ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « « _ _ « ” j « ˆ « « « « ˆ « « nguû ñi tìm chim saùo nhoû oâi baây giôø anh coøn nhôù Nhöõng ngaøy xöa thaân... ñoå troâng baày chim traâng... £ £« £« « « « « « « « l « « « « « « « ˆ « ˙ « ========================= & _ _ _ _ _ _ l _. « ˆ « _ ˆ _ « « ˆ «« « «« « « ll « « « ˆ ˆ ˆ « « « _ ˆ « « ˆ « ˆ « _ ˙ « hieän mô moät naøng tieân dòu hieàn Ñeâm ñeâm naèm nghe suùng £ «. « « £ « « _ « « l _ _ _ _ « « l «. « « œ »»» & « ˆ « ˆ « « ˆ j « « « ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « _ « « =========================l « « ˙ « _ ˆ ˆ « j ˆ « j « « « « ˆ £ £ noå giöõa röøng khuya thaùc ñoå anh coøn nhaéc teân toâi Ñeâm « « œ £ « « » ˙ »»» « « »»» l « « « « « « l « « « « « œ l ˆ « « « « _ « ˆ _ _ _ « ˆ »» #ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « _ « « ˆ « j j « ========================= & « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « j j ˆ « « £ ñeâm nhìn traêng saùng toû beân ñoài hoa traéng nôû cuoäc tình anh coù « £ œ ˙ « œ »»» « œ œ œ. œ œ œ œ « œ œ « « œ « »»» »»» »»» »J »» »»» »»» « »» J #ˆ « »» ˙ »»» ˆ »»» « »»» ˆ « =========================l & l l »» » l ˆ » »»» « ˆ » j « « « £ £ vui Thôøi gian qua mau tìm anh nôi ñaâu Toâi veà qua xoùm nhoû con ñoø nay ñaõ
  2. £ « œ œ£ « « « « « l « « « « »» « ˆ » »»» l ˙ »»» œ. œ »»» J »»» = & «. « « « _ j « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « _ j ˆ « « ˆ « ========================= l ˆ « ˆ j « £ giaø nghe tin anh guïc ngaõ döøng chaân quaùn naêm xöa uoáng nöôùc œ œ œ « l « »J »»» »»» ˆ« «. £ « « « « « l «. & « « »» « ˆ « « « « « ll «. « _ _ ˆ ========================= ˆ j « « ˆ _ « « « « ˆ « ˆ « « _ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « j « ˆ « £ £ döøa hay nöôùc maét queâ höông Nhöõng ñöôøng xöa phoá cuõ oâi nôõ ñaønh queân «. « ˆ « « « « œ « « « »»» j ˆ ˆ ˆ « « « œ. »»» œ « œ œ »J « »»» »»» »» ˆ « œ. »»» œ œ œ œ »J »» »»» »»» »» » =========================l & l l £ £ £ sao Xin goïi laïi teân anh giöõa trôøi sao long lanh Anh giôø yeân giaác « œ œ « « œ £ £ £ « »»» j ˆ « »J #ˆ « »»» l « . « ˆ »» « « « ========================= & ˆ « « « « l « « « « « « l « « _ « ˆ « ˆ « ˆ « j « « ˆ « _ « « _ « _ « ˆ ˆ « ˆ « _ _ _ _ _ _ « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « £ nguû toâi naèm nghe suùng noå nhö lôøi anh nhaéc nhôû oâi caêm hôøn daâng ngaäp £ £ « « « « « œ « « « « « « _ _ « ll «. « « « « « _ « ˆ l «. ˆ « « « »»» j ˆ ˆ ˆ & «. « j « « ˆ « « ˆ « _ ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « =========================l ˆ j « « ˆ « « « « « ˆ « £ loái Nhöõng ngaøy xöa thaân aùi xin buoäc vaøo töông lai anh coøn gì cho œ. »»» « œ œ œ « »» »»» »J ˆ » œ »»» . œ œ œ »J »» »»» »» » œ »»» « œ œ « « œ « » »J #ˆ « »»» »» « =========================l & l l ˆ »» j « »» « ˆ « « £ £ £ toâi Toâi coøn gì cho em Chæ coøn tay suùng nhoû giöõa röøng saâu gieát £ «. « « « « œ « »» « « ˆ » « œ. »»» « « « œ « « « l « »J ˆ ˆ ˆ »» « « « « ˙ « Ó ========================= & « ˆ j « ˆ ˆ « l ” thuø Nhöõng ngaøy xöa thaân aùi xin göûi laïi cho em!

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản