Bài hát quê hương và chim sáo - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
9
download

Bài hát quê hương và chim sáo - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát quê hương và chim sáo - quang lộc (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát quê hương và chim sáo - Quang Lộc (lời bài hát có nốt)

  1. Queâ höông vaø chim saùo. £ Quang Loäc 4 Ó Œ « « ˙ « « »»» « « œ « « »»» l « « ‰ « «= 4 jj ˆ ˆ l « « ˆ ˆ « « ====================== l & « « ˙ « ˆ j « _ « « ˆ _ _ j j « « ˆ « Con chim saùo chieàu nay saùo veà Loøng xa Taây ninh nuùi ñoàng xanh saùo löôïn Sôïi tô £ Con chim saùo caønh xanh saùo ñaäu Tuoåi nhaõn « « « « « ‰ « « « « « « « ˆ « « « j « =l ˆ « j ˆ « ========================= & _ « _ ˆ « l ˙ « ˆ j « « _ ˙ « « _ ˆ « ñoäng tình yeâu ñoàng queâ Anh laâu hoàng tình se nhaân duyeân Em nghieâng « £ œ loàng ngaøy xöa xa xa Ñeâm Truoâng « « « »»» l « « ‰ « œ œ œ œ »»» »»» »» & « ˙ « ˆ « « _ ˆ « « ˙ « « ˆ j « « »J l « ˆ j « »» =========================l « ˙ « » = £ laém khoâng veà níu Ñieän Röøng coù coøn nhôù daáu chaân noùn qua caàu muøa haï Vaït aùo luøa chuùt naéng thanh £« Mít möa laày goùt Meï Caåm giang chieàu vaéng boùng ai ˙ »»» »J œ ‰ œ œ »» »J »J l ˙ »»» »»» ˆ « l « œ « « « ‰ « « « «= »» »» =========================l & « ˆ « « ˙ « « j ˆ « « j ˆ ˆ j « qua Meânh moâng naéng queâ mình muøa haï Ñöôøng qua tao Cho anh thaáy queâ mình ñeïp laï Loøng baâng qua Em hong toùc treân doøng Vaøm Coû Ñöôøng ngoâi œ œ ˙ »J »»» »J œ»» l ˙ »»» »J »J »J »J œ œ œ œ œ œ œ »» » » » & »»» »» »» »» »» »» l w =========================l l »» »» »» œ = » truoâng em coù noùn che toùc ôù ô theà Tang tính tang tang khuaâng ñeám maáy beán nhòp ôù ô ô caàu Tang tính tang tang xöa ñaõ reõ beán soâng ôù ô ô naøo Traêng leû loi anh « « « « « « œ l w œ » œ »»» œ »»» ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « »J j ˆ »» « l »» =========================l & j ˆ « œ »»» = tình tang tình tình tang tang tang Tang tính tang tang tình tang tình tình tang tang tang Tang tính tang tang veà anh veà loøng bao nhôù thöông Traêng leû loi anh « « « « « ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ « « j ˆ « »J j œ»» w w ========================= & l l =” tình tang tình tình tang tính tang. tình tang tình tình tang tính tang veà anh veà loøng bao nhôù thöông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản