Bài hát tà áo cưới - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
224
lượt xem
54
download

Bài hát tà áo cưới - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tà áo cưới - hoàng thi thơ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tà áo cưới - Hoàng Thi Thơ (lời bài hát có nốt)

  1. Taø aùo cöôùi. Hoaøng thi Thô #C œ ˙ »»» »» « « w « « œ »»» ˙. »»» œ »»» ====================== l & ll l » « « l ˆ ˆ « = Toâi ñi trong naéng thu maøu uùa # ˙. »»» « « « « « « « l « « ˆ ˆ « « l « « « l w « ˆ « « ˙ « ˆ « ˆ « =========================l & « l «. « ˙ « œ »»» _. « _ ˙ « Ngô ngaån vì tieáng gioù thu buoàn Toâi # ˙. « « w « « « & »»» œ l œ ˙ »»» »»» »» » « « « « l ˆ ˆ « =========================l l «. ˙ « « « « « l « ˆ ˆ _ « « « «. « _ ˙ « ˆ « ñi trong laù thu vaøng uùa Cöù ngôõ laø # « « »»» »» « « & ˆ« « « ˙ « « l w « «. « l ˙ « œ »»» ========================= ll ˙. »»» »»» l œ ˙ « ˆ l œ ˆ « » « « « ˆ « muoân laù tinh thö Hoâm nay sao aùo bay nhieàu # w ˙. « « »»» « « « « « l « « ˆ ˆ « « l « « « ˆ « « ˙ ˆ « « =========================l & l « « l w l «. ˆ « « ˙ « œ »»» _. « _ ˙ « theá Toâi töôûng ngaøn caùnh böôùm khoe maøu O # ˙. œ l œ ˙ »»» »» « « w « « « «. « « « « »»» »»» « « l ˆ ˆ « =========================l & » l ˙ « « « l « ˆ ˆ _ « « « «. « _ ˙ « ˆ « hay tieáng phaùo ñaâu buoàn quaù Xaùc ñoû laøm # « « £ « « « Œ œ « « « »»» « « l l ˙ »»» œ œ œ »»» »» »» ˆ ˙ « « « l w « ˆ « =========================l & ˆ « l ˆ « ˆ « » » £ xao xuyeán ñöôøng hoa Nhöõng taø aùo cöôùi thöôùt tha bay
  2. £ # œ £ « £ « œ « « & »»» « « « « ˆ « ˆ « ˙ « « « l « ˙ « œ « « »»» « ˆ l ˙ ˆ « =========================l « »»» »»» « « ˆ ˆ « « bay trong gioù chieàu Ñöa ngöôøi em gaùi böôùc chaân ñi # « £ « « « « « « « £ « £« « ˆ « ˆ ˙ « ˆ « « « l « ˙ « « _ _ l «. « « « _ « « =========================l & « ˆ _ « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « j « ñi veà beán nao OÂi buoàn laøm sao em coù nhôù thu # £ « £ « œ « « l ˙ »»» « ˆ »»» œ œ œ »»» »» »» œ « « « « « _ ˙ « ˆ « « » » l »»» « ˆ « =========================l & ˆ « ˙ « « £ naøo Nhöõng taø aùo cöôùi tieãn em ñi em ñi laáy choàng # £ « £ « œ « « l ˙ »»» « ˆ »»» « « œ « « »»» ˆ ˆ « « « « « « l « « « « ˆ ˆ ˆ ˙ « « « « & « ˙ « ˆ « =========================l « £ Chim trôøi theo gioù bieát nôi ñaâu ñaâu maø öôùc mong # « £ £ « « « « « « « « « l «. œ »»» « ˙ « « _ _ l «. « « « _ « « ˆ _ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j =========================l & « ˙ « « « Cung ñaøn thaàm rôi rôi maõi tieáng tô loøng Baâng # ˙. »»» »»» l œ ˙ « « l w œ »»» »» « « « « « ˆ ˆ =========================l & » l ˙. »»» « « « « « « l « ˆ ˆ _ « « « «. « _ ˙ « ˆ « khuaâng troâng gioù bay taø aùo Gioù hôõi laøm # « « œ l ˙. œ lœ ˙ « « l »»» »» « « « « ˆ « ˙ « « l « « «. »»» »»» ========================= & ˆ « l ˙ »»» » « « ˆ ˆ « w « sao bôùt laïnh luøng Toâi ñi ñi maõi theo maøu # «. « « & w l « ˙ « « « « « l « « ˆ ˆ « « l « « « l w « « « « ˆ ˙ ˆ « « « ========================= ” _. « _ ˙ « ˆ « naéng Naéng ñeå loøng toâi vôùi quaïnh hiu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản