Bài hát thành phố buồn - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.434
lượt xem
280
download

Bài hát thành phố buồn - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thành phố buồn - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thành phố buồn - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Thaønh phoá buoàn. # c ‰ «£ ˆ « «£ « « £ Lam Phöông « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « « « « « «= « « « ˆ « ˆ & ˆ « “{ « ====================== l ˆ « ˆ « ˆ £ Thaønh phoá naøo nhôù khoâng em Nôi chuùng # « «£ « « »»»œ « « « « « (Moät saùng) naøo nhôù khoâng em Ngaøy Chuùa « « « « « « « ˆ »» »»» l œ »œ »»»œ » « « « « « ‰ œ œ »»» « « « « « « ˆ ˆ « « « « _ ˆ « « ˆ « « « _ ˆ « ˆ =========================l & » ˆ « « ˆ ˆ £ £ « «£ « « mình tìm phuùt eâm ñeàm Thaønh phoá naøo vöøa ñi ñaõ moûi Ñöôøng quanh £ £ # « « «£ « « « « nhaät ngaøy cuûa rieâng mình Thaønh phoá buoàn naèm nghe khoùi toûa Ngöôøi löa « ˆ « « « ˆ« « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ « _ « « ˆ ‰ « « « « « « ˆ « ˆ « ˆ « « l « « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ =========================l & « « « ˆ « ˆ co quyeän goác thoâng giaø Chieàu ñan tay nghe naéng chan hoøa Naéng hoân £ £ « « ‰ «£ « £ thöa chìm döôùi söông muø Quyø beân em trong goùc Giaùo ñöôøng Tieáng kinh # « « £ « ‰ « « « « « « 1. ‰ « « «« « _« ˆ « « « « «. « «” « « « ˆ « _« « & _ _ˆ « ˆ ˆ l « « «« _ ========================= « « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « l« « ˆ « ˙ ˆ « « ˆ « ˆ{ «= ˆ ˆ nheï laøm hoàng moâi em Maét em buoàn trong söông chieàu anh thaáy ñeïp hôn Moät saùng... caàu ñeïp moäng yeâu thöông Chuùa thöông tình seõ cho mình maõi maõi gaàn... # 2. £« & « « Œ ‰ »œ »»»œ œ »œ »œ »»»»œ œ œ »œ œ œ . œ »»»œ ‰ « = »» »»» »»» » »»» »»» »» »»» »»» » »J »» « ˆ l « « « « ========================= ˙ « ll » » » £ l ˆ « £ £ # £ « « £ œ œ « « « « «. ...nhau Roài töø ñoù vì caùch xa duyeân tình theâm nhaït nhoøa Roài töø »»» »» « « « « ˆ « « « « « « « « « l « « « « _« « ˆ & œ »œ » » ˆ « « « l « »»» »» « ˆ « « ========================= l ˆ ˆ « «. j ˆ « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « . «= « « ˆ « ˆ j « « j ˆ « £ £ £ «£ « ñoù choán phong ba em laøm daâu nhaø ngöôøi AÂm thaàm anh tieác thöông ñôøi Ñau # « « « ˆ « « « « « ‰ « « « ˆ « « «. « « « « ˆ « « ˆ « ========================= l & « « l « ˆ « ˆ _ j « « « « «. ˆ « « ˆ « « « « « l «. « « ˙ « « « ˆ « = ˆ ˆ « ˆ « ˆ « j « ˆ « # « £ « £ « £ « « « « « « « « « buoàn em khoùc chia phoâi Anh veà gom goùp kyû nieäm tìm vui Thaønh phoá « « « « « « « ‰ œ »»»œ « « « « ˆ « =========================l & ˆ « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ l « « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « »» = « _ _ ˆ « ˆ « £ £ £ £ £ buoàn laém tô vöông Côn gioù chieàu laïnh buoát taâm hoàn Vaø con # »»»œ « « « « « « « « « « « « « « « ˆ « « ˆ ««« « « £ »œ « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « « ‰ « « »»» » « ˆ ˆ «« ========================= l ˆ « ˆ « ˆ « « ««« « « « « « & œ »œ £»» » « « « « « l « « ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ l ˆ « « ˆ _ « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « =« « « £ £ «£ « ñöôøng ngaøy xöa laù ñoå Giôø khoâng em soûi ñaù u buoàn Giôø khoâng em hoang vaéng Tieáng chuoâng # £ « « ‰ « « £ « « « « ˆ « « ‰ « « « ˆ phoá phöôøng « « « « « « « ˆ « __ ˆ « & _ « « ˆ ˆ l « ‰ ˆ « « ˆ « « l «. « « « « « _ ========================= « « « « « « ˆ « « « ˙ « « « « « « « ˆ ˆ « « ll « « « = ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « chieàu chaàm chaäm theâ löông Tieãn ñöa ngöôøi queân nuùi ñoài queân caû tình yeâu (Thaønh phoá)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản