Bài hát thiên đàng tình ái - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
315
lượt xem
106
download

Bài hát thiên đàng tình ái - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thiên đàng tình ái - lam phương (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thiên đàng tình ái - Lam Phương (lời bài hát có nốt)

  1. Thieân ñaøng tình aùi. Lam Phöông « « « « « « & b c _. _ _ « _ « l w l _. j « j ˆ « ˆ « « _ « « «= « j _ « « ˆ « « ˆ « « « j j ˆ ˆ « « « ˆ « ====================== l j « ˆ « ˆ ˆ « j « « « ˆ « ˆ « « j j j £ £ Ñöôøng naøo vaøo thieân ñaøng aùi aân Laø ñöôøng vaøo nhòp thôû laâng b « ‰ « « « « « ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « ˙. »»» « « « « « « « « ˆ ˆ « « =========================l & _. « ˙ « l _ j ˆ l j « ˆ ˆ « j « « £ « « £ « laâng Muøa xuaân ñang ñi trong lôøi yeâu meán Coù hoa b « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ l _ ˆ « « «. « « « « « l « « « « « ========================= & ˆ ˆ « « « « w l _ « ˆ « _ _ ˆ _ ˆ « « j « j ˆ ˆ « ˆ « j j j vaøng phuû ñöôøng moøn goùt chaân meâm Laïc vaøo vöôøn xuaân tình ngaát « _ « « « l _. ‰ « & b “{ w « « ˆ « « « « « _ « ˆ ˆ « j « ˆ « j « j j j ˆ ˆ « « =========================l l _. « « ˙ « « _ j ˆ « ngaây Thaû hoàn vaøo côn gioù meâ say Caønh £ £ £ « ...vui Laø ñöôøng veà vaéng boùng ñôn coâi Töø « « « « « « « « £ b « « « « « « l ˙. ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « »»» « « l « « « « « « l j j « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ========================= & ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « hoa töôi choân saâu vaøo giaù buoát Ñeå muoân ñôøi mình coøn ñöôïc yeâu nheù « « £ « khi ñoâi tim yeâu ñöôïc giaûi phoùng Böùc goâng... b w « «. « « « « l « Œ « «= l ˆ « ˆ ˆ « _ j « « ˆ ˆ ======================== & ll « « « ˙ « « « j j ˆ ˆ « « « £ « « « « « £« « £ anh Yeâu môùi bieát queân thôøi gian Khi bieát £ b « « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ « _ « « « « ˆ « « ‰ « « « « ˆ « _ l _. _ l « « « « « « « « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « =========================l & ˙ « £ yeâu hoa seõ maõi khoâng phai taøn Ñöøng nghe tim run say tìm hiö « b « ˙ Œ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « l _. « « j ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « l w =========================l & j j ˆ « « £« « aûo Khoâng tim naøo say ñaém hôn em ñaâu « « « £ & b _. « « « « « « ” « « « « « « l w ” _ _ ˆ _ ˆ { « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j « j « « « ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ========================= « ˆ « j j « « j « « « Chôø moät ngaøy phaùo hoàng reùo... ...xieàng laø mình tính chuyeän traêm naêm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản