Bài hát thuở bống là người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
127
lượt xem
27
download

Bài hát thuở bống là người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thuở bống là người - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thuở bống là người - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Thuôû boáng laø ngöôøi. Trònh coâng Sôn 2 ‰ œ « « »J « « »» ˆ ˆ j j J J œ œ « « « « l l »»» »»» œ #œ œ l « « « #ˆ l ˙ »J »»» »»» ˆ ˆ « « j j « « « « ˆ « »»» &4 ====================== l »» j j = Boáng ñuøa bieån khôi boáng ñuøa nuùi ñoài boáng ñuøa ñuøa thoâi Boáng voäi vaøng ñi xa lìa queâ nhaø xa lìa vöôøn xöa « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ l « « #ˆ « l « « œ « l « « « « « j j j j « « « « »J « & « « « « j j « ˆ »» ˆ « ˆ « « j j ˆ « ========================= l j ˆ ˆ _ « « j « j « « ˙ « = « Laøm chi maø voäi gioït naéng ban mai laøm chi maø voäi Ngaøy xöa ngaàn ngaïi xoaû toùc treân vai ngaøy xöa ngaàn ngaïi »J »J »J « œ œ #œ »J »J »J J #œ »» »» »» l œ œ œ »»» l ˙»»» œ œ #œ »œ »J »J »» » « »» »» »» ========================= l & ˆ j « l » »» » »» œ= »J »» Em ñi boáng veà em veà boáng ñi Laøm chi maø « Hö voâ boáng veà caâu theà ñaõ bay Trôøi nhö nhoû « « « « « #ˆ « « #ˆ « & « ˙ « « l ˙ « j j j j « « « « l ˙ l ˆ ˆ « »»» ========================= l = voäi Ñöøng buoàn gioù ôi « « laïi Ñöøng buoàn suoái ôi « « « « « « #ˆ œ œ œ œ l œ œ œ #œ =l »J »J »J »J »J »J »J »» œ j ˆ « « « « l ˙ « ˆ »»» »» »» »» »» ========================= & « _ j ˆ « l »» »» » » »» » » j ˆ « Ñöøng buoàn gioù ôi Gioù nguû ôû ñaâu boáng nguû nôi Ñöøng buoàn nuùi ôi Naéng vaøng ôû ñaâu boáng veà nôi « « « « « « « « « « « ˙ « « ˙ « ˆ « ˆ « l « « « « =l « ˆ « #ˆ « « « « ========================= & l l j j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « naøo Coù coøn bôø ao traêng veà thuôû naøo Voù ngöïa tình saâu ñaát hoàng noãi ˙ »»» ˙ »»» œ œ #œ œ »œ œ « »J »J »» » » »» » » » » » « ˙ « « Œ » » » l =========================” & l l » « l ˆ « = aáy Thuôû boáng laø ngöôøi. nhôù Tình boáng nhaït nhoaø.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản