Bài hát thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
376
lượt xem
127
download

Bài hát thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát thương nhau ngày mưa - nguyễn trung cang (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang (lời bài hát có nốt)

  1. Thöông nhau ngaøy möa. Nguyeãn Trung Cang « « « « « « « « c Ó Œ « « l l « « « . « « l « « ˆ . « =l « « « « Dm Dm Am Am « « « j ˆ ˆ « « « « ˆ j «. ˆ « _ _ « ˆ ˆ « «. ====================== & ˆ « « _ _ ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ Khi maët trôøi vaéng boùng Khi lôøi nguyeàn khuaát laáp Nghe laïc « « « « « « « « « ˆ. « « ˆ « G G7 C E7 Dm Dm Œ « « l « « & _. « ˆ « « « « « l « =========================« l j j « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « ˙ « « « « ˆ ˆ « «. ˆ « j « « « = « « « _ ˆ « ˆ « loaøi kieáp soáng sao moûi mong Nhö gioït buoàn nöôùc maét Möa ngaïi « « ˆ « « ˆ. « « l « « « « « « « l « Œ « « Am Am G G7 C E7 «. j « « « _ « « « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= l & _ « ˙ « « «= « ˆ « « ˆ « « ˆ « _ « ˆ ˆ « « « _. ˆ « j ˆ « nguøng heùo haét Thöông ngöôøi veà buoát giaù treân ñöôøng xa Bao laø « « « « «. « « « « «. « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « Dm Dm Am Am G G7 C E7 & « . ˆ « « _ l _. ˆ ˆ _ _ l _. « « « « l « Œ « = « j j « « ˆ « « « « « ˆ j ˆ ˆ « ˆ j « « « =========================ˆ l ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ j « ˙ « « « ˆ « « tình thaém thieát Cho giôø naøy nuoái tieác Thöông nhieàu roài cuõng caùch xa maø thoâi Möa töøng « « « « « œ œ. »J »» « « « «. « « »»» « ˆ œ. « »œ »œ œ . « « « « Dm G C Am F E7 «. & « »» » « « l «. « _ _ »J « œ ˆ »» « « l ˆ =========================ˆ l »»» »» »»» ˆ « «= ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ ngaøy thieát tha Möa baøng hoaøng xoùt xa Coøn möa maõi giöõa bô vô ñaém trong # ### « «£ « F«m œ œ « « « « Œ »»»œ »»»œ »»»œ œ »œ »»»»œ »»»œ l œ »»» « « « ˆ »»» »»» »»œ Am A E7 E 7 A w »»» »»» ˆ ˆ « « ˆ ========================= l & ll » » » » »= £ £ £ mô Nhö möa ngaøy naøo thaámöôùt vai em Nhö möa ngaøy naøo khuaát laáp sao ### œ « « « « ˆ £ « £ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « l w »œ œ œ »»œ œ »œ œ »»» »» » » Bm E7 A E7 A E7 & »»» « ˆ « « « « « ˆ ˆ l Œ »»» ========================= »»» l ˆ » » » »»» »»» = £ £ ñeâm Thöông em ngaøy naøo khoùc öôùt moâi meàm Thöông nhau thaät nhieàubieát maáy tin # ### œ « ˆ « « œ œ œ œ « «£ « « « «£ « £ « « Fm » » »»» « « « ˆ »» »» »» « « « « « ˆ « » » » l »»» « « « « « « « l w = A Bm E 7 A ˆ ========================= ” & ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « « ˆ » £ yeâu Trao nhau troïn tình daåu coù ñieâu linh Xa nhau troïn ñôøi vaãn nhôù thöông nhau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản