Bài hát tiếng bước trên đường khuya - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
130
lượt xem
14
download

Bài hát tiếng bước trên đường khuya - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng bước trên đường khuya - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng bước trên đường khuya - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng böôùc treân ñöôøng khuya. ‰ »J « « « Phaïm Duy c Ó »»œ « « l « . ˆ ˆ j j « « ˆ « « « »» « « #ˆ « l ˙ « ˆ « ˆ » j « j « j « »J »J »J ‰ œ œ œ »» »» »» = ====================== l & « _ ˆ e j « « « « œ « »J »J »J »»» »J « œ œ £ œ œ œ œ . œ « £ £ œ »»»˙ ‰ »» »» »» »J »J »J ‰ œ œ œ Tieáng chaân ngaân daøi töø töø ñi ngoaøi ñeâm thaâu tieáng chaân döôùi & «« . « « « »J l « j ˆ ˆ ˆ »» ˙ « « « ========================= l ˆ « « l »» ˆ »J »J »J l « »» »» »» »» »» = »» j laàu oâi taøn moäng £Bích caâu œ »»» . œ « « £ « ˙ « £ » ‰ « « « « « « « « « « « OÂI tieáng chaân ai mang daøi naêm thaùng oâi tieáng chaân »J « « #ˆ « » »» ˆ ˆ « ˆ l » jjj « « « « « « l « « « « « « « «= ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ _ ˆ ˆ j j j j j j j j « j j ========================= l & « « « « « « « « « ˆ « « j « ‰ « œ œ « œ œ œ ‰ œ œ œ « »J »J »»» »» »» »» l ˙ »J »J »J »»» ‰ œ œ œ »J »J »J ai ñaõ taøn tuoåi thô Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân mieät maøi cuûa ngöôøi aên « ˆ « « »J »»» j ˆ »» « ˆ l »» »» j « »» »» »» = ========================= l & « « œ ‰ « « « « ‰ « « « « « « « « « chôi vöøa laên ra khoûi choán yeân hoa mang muøi höông uùa Hay ñoù laø « « »» j j ˆ ˆ » « « « « « « j j j ˆ ˆ ˆ l ˆ « « « « « « « « l « j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ. j « « « « « « « « «= « j ˆ ˆ ˆ ˆ j « « « ========================= l & j j J »J »J »»» »J « œ œ »J ‰ »œ œ œ œ œ « £ £ £ »» »» »» »»»˙ ‰ œ œ œ »J »J »J ngöôøi naøo ñi khoùc cuoäc töø ly ñeâm toái chaân taàn ngaàn thöông boùng ai taøn ˙ »»» »» ˆ »J »J »»œ « »» »» »» »» »» = ========================= l & l l »œ . œ « £ £ £ ˙ « « « » xuaân Nhöng tieáng chaân sao vaãn coøn reân sieát nhöng tieáng chaân »J « « #ˆ « » ‰ « « « « « « « « « « « & »» »» ˆ ˆ « ˆ l » « « j«j« j ========================= l _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ «= « « « « « « « « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « j j j j j j j j j j « « œ « « ‰œ œ œ « « « « « ‰ « « »»» l œ ‰ œ #ˆ « « l « »J « « ˆ ˙ »J »J »J l « . « « « « « l sao vaãn coøn tha thieát Vaãn coøn keå leå vaãn coøn naëng neà vaãn coøn leâ « « ˆ « ˆ j ˆ j & ˆ« « j« ˆ ˆ « ========================= »»» »» « ˆ j « « « « j »» »» »» ˆ « j j j « ˆ ˆ « « « = ‰ « « « « « « « « «. « « « « « « ‰ « « « « ‰ « « « theâ vaãn coøn ñeâ meâ vaãn coøn eâ cheà OÂi böôùc chaân naøo raàu raàu chen tieáng möa ˙ »»» ˆ ˆ j j « « l ˆ « ˆ « « j « j ˆ « j « ˆ l˙ « j « _ « ˆ « ˆ « j « ========================= l & ˆ j « « « « l_ jj j « ˆˆ ˆ « «« « ˙ « «= jj « ˆˆ « «« ˆj œ ‰œ œ œ « « ngaâu oâi böôùc chaân saàu voïng lôøi ai oaùn daân ngheøo oâi tieáng cô caàu leân vôùi trôøi »» »J »» ˙ ˙ & »»» »J »» »J l « « l « « « ========================= l « ˙ « ‰ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «= _ _ _ l _ _ _ _ _ _ _ _ j j j j j j j j j j j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « « « »œ »œ ‰ »œ #ˆ « « l « J « « « « ‰ œ « « »J « « cao oâi tieáng keâu gaøo khoâng maøu Coù phaûi ñoù laø böôùc chaân ngaäm nguøi cuûa ngöôøi laàm «. « « « »» j « ˆ ˆ « ========================= l l & ˆ l »» »» « ˆ ˆ ˙ « « j « j « j j ˆ « »» « ˆ = « « « « »» « ‰ « « « #ˆ « l ˙ ‰ œ œ œ « ‰ « « « »J »J »J than aâm thaàm trong ñeâm vang lôøi öu phieàn tieáng chaân cöù « « ˆ « ˆ » j j j « « « »» »» »» l « « j ˆ « « l w = « ˆ ˆ =========================” & ˆ « « ˆ _ ˆ j « j « ˆ « « « daàn töø töø ñi vaøo ñeâm möa tieáng chaân thaån thôø ñi vaøo hoàn toâi...
Đồng bộ tài khoản