Bài hát tiếng xưa - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
200
lượt xem
61
download

Bài hát tiếng xưa - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tiếng xưa - dương thiệu tước (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tiếng xưa - Dương Thiệu Tước (lời bài hát có nốt)

  1. Tieáng Xöa Döông Thieäu Töôùc c Ó Œ « « ‰ œ « « « Œ « « ‰ œ œ œ « »J « « « »J »» »»»» ˙ « “{ « »» « « l « ======================l & ˆ ˆ « _ ˆ ˙ ˆ ˙ « l « »» « « « Hoaøng hoân laù reo beân theàm hoaøng hoân tôi bôøi laù hoân gioù söông laïnh luøng hoaøng hoân bao nieàm nhôù ˙ »»» œ. »»» œ « ‰ »J « »» l ˙ « «« « Œ œ ˙ « ˆ « « »»» »»» « « « « « « « « ˆ « « « « « _ _«l « « «« ˙ ========================= l & « «ˆ « « ˆ ˆ _ « « ˆ j « l « « « ˆ « = ˆ thu söông môø ngaäm nguøi xuaân xanh baâng khuaâng phím loan vöông nhung thieát tha ñang rung tieáng tô vaán vöông troâi theo maây « ‰ « « ˆ « « « l « ˆ ˆ « « « « j « « ˙ « »J »»» » l « . ‰ œ œ »»œ »» « ˆ « « « « « « « « _ _ «= ========================= l & _ « ˙ « ˆ ˆ « « « j « « « « ˆ « « ˆ ˆ tình Ñaâu boùng traêng xöa mô khuùc ngheâ thöôøng phai taøn moät thôøi lieät môø Ñaâu khuùc coâ lieâu duyeân daùng tieâu ñieàu dö aâm chìm theo gioøng «. £ « ˆ « »J œ»» »»œ œ œ « « « « « »»» »»» « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « l ˙ ˆ « »»» ‰ œ œ »»œ »J »» »» » « « « _ ========================= l & « « ˙ « = oanh xa ñöa gioù maây laïnh luøng Chieàu thu nhôù nhung vì Chaâu traøn lan soùng vöông maïch saàu Ñaøn oâi thieát tha vì £ ˙ »»» ‰ œ »œ œ »J » » »» » » »»» »»» »J « « « « œ »»»»œ œ »»œ œ « « ˆ ˆ « « « « »» ˆ « « « l ˙ . « « « « « « = ˆ « ========================= l & l » » ˆ ñaâu thaém ñoâi gioøng chaâu tieác thay taïi sao ñaønh lôõ laøng man ñaâu tieáng xöa traàm ngaâm laéng cung ñöôøng tô bao mô maøng löu « « « « « « «£ « « « « « « « ˆ«« « ‰ « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ «««l ˆ « « « « «ˆ« ˙ j j j « ˆ « « ˆ « l ˙ ˆ j « « « « ========================= l & ˆ « « ˆ «= ˆ ˆ « ˆ maùc khoùi höông bay dòu daøng Nhö toùc maây vöông daùng lieãu mô luyeán höông thu theâm dòu daøng Ai coù hay chaêng say khuùc öu «. « « « «£ « « 1. « « « «« « « « « « « «. »J œ « « « «« ˆ ˆ « « Œ« & « « « _ _ « l « 2. ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « »» « « ˆˆ « l « « «« =========================” j « « « ˆ ˆ « _ l _ « ” _= w « ˆ{ w ˙ « « « maøng cung ñaøn nhoû leä Taàm Döông ai ñoù tri aâm bieát cuøng Hoaøng.... tö gioù söông chieàu theo buoàn mô ai ñoù tri aâm höõng ...hôø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản