Bài hát tìm nhau - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
227
lượt xem
42
download

Bài hát tìm nhau - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát tìm nhau - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát tìm nhau - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Tìm nhau. % »œ œ ‰ »»» Phaïm Duy bb 4 Ó Œ « « l « « « « « »»œ »»» l œ »œ »œ »œ « ” « « « « « «« « « « « « «ˆ »»» »» » 4 « ˆ _ˆ _ ˆ« ===================== & ˆ « ˆ « « _ » »» »» »»» « = j ˆ « ˆ « Tìm Tìm b b « « « « « « « « « œ « « œ œ »»»œ œ œ œ »œ »»»œ « « « « « « l « « « J « « l »»» »»» ˆ « « _ ˆ ˆ ˆ « « »»» ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ========================= l & j « « »J »» »J » »» » »» » = j « j nhau trong hoa nôû Tìm nhau trong côn gioù Tìm nhau trong ñeâm khoâ hay möa »œ nhau trong bom löûa Tìm nhau trong möa baõo Tìm nhau treân kinh ñoâ(xaây)treân xöông b b »» »»œ »»»˙ ‰ « œ œ »»»œ « œ « œ œ œ « « « « l »»» »»» ˆ j « ========================= l & « »»» « l »»» »»» »»» « « « ˆ j « ˆ j « ˆ ˆ ˆ « « « j = j luõ.. Tìm nhau khi naéng ñoå Tìm nhau khi traêng toû Tìm maùu.. Tìm nhau trong thoáng khoå Tìm nghe caâu than thôû Tìm bb « « « « « « « l « « « « « « « « ˆ « « _ ˆ _ ˆ « ˆ ˆ « « « « « ˙ Œ ‰ « l « « « « « « l « « « « _ « « & « ˆ « _ « ˆ « ========================= ˆ ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « j j « = j nhau nhö chim moäng tìm ngöôøi mô Tìm trong caâu thô coå Tìm œ »œ œ »»»œ ˙ »œ nhau nhö thieáu phuï tìm moä bia Tìm ñaâu moâi em ñoû Tìm bb « « « œ « « œ « « « »J « « l »»» ˆ « « »» ˆ ˆ « ˆ ˆ j « « »œ »»»œ œœ »» »»» »»» »» »»» »»» ‰ « « j ˆ « ========================= l & » l = qua tranh Toá nöõ Tìm treân moâi ñöông ca caâu thöông nhôù Tìm ñaâu maây trong maét Tìm cho ra maùi toùc ngaây thô ñoù Tìm b b œ œ »»»œ « œ « l œ œ »»»œ « « « l « « ˆ « « « « l »»» »»» « »»» « »»» »»» j ˆ « j ˆ « ========================= & « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « _ « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ _ « j j « ˆ _ = « « ˆ saâu trong muoân thuôû Tìm sau löng boán muøa Tìm nhau nhö Thieân coå tìm ngaøn « « ‰ « # œ œ »œ « ˆ ˆ « « . xem trong kinh söû Tìm töông lai saùng toû Tìm nhau khi Nhaân loaïi ñöôïc truøng bb « « ˙ « Œ « l l »»» »»» »» « « « « l « j ˆ « ========================= l & « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « « œ ‰ œ « »»» j ˆ « »J= »» « thu... Gaëp nhau trong hôi thôû cuûa cuoäc ñôøi Ngöôøi ôi Gaëp # œ »œ »œ œ œ »œ œ « « « »»» »» »»» « « « « tu... Gaëp nhau trong vinh döï cuûa ñôøi Ngöôøi Ngöôøi ôi Gaëp »»» »» »» »»» »»» »» »»» l ˙ Œ ‰ « l œ »œ œ « « ˆ ˆ l ========================= & »»» « ˆ j « « ˆ « « « ˆ « « = % nhau haõy neùp hôi im trong höông môùi Gaëp nhau trong nhaân tình ñaày Baùc # œ « « « « « « « « « « nhau döôùi Ñöùc tin bao la phôi phôùi Gaëp nhau trong cô khoå cuûa Theá ˆ « « ‰ « l « « « _ « _ « l « & »»» « bˆ « « « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « ˆ _ ˆ « « ˆ « « « « « « ˙ =========================” j « « ˆ « Œ ‰ «= « j ˆ « « « ˆ aùi ôi Ngöôøi Gaëp nhau trong kinh caàu moät hoài chuoâng.. giôùi ôi Ngöôøi Gaëp nhau ñoâi taâm hoàn ñöôïc nghæ ngôi... (1957)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản