Bài hát trả lại em yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
516
lượt xem
152
download

Bài hát trả lại em yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát trả lại em yêu - phạm duy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát trả lại em yêu - Phạm Duy (lời bài hát có nốt)

  1. Traû laïi em yeâu. Phaïm Duy b4 « « « 3 « « «. « « « « l « ‰ « « «=l ˆ « « « _ « & « ˆ « « _ _ _ ˆ « « j ˆ « ll ˆ « j « « ˆ _ _ _ « « « ====================== ˆ _ ˆ « « ˆ « « « ˆ j « ˆ « Traû laïi em yeâu khung trôøi ñaïi hoïc Con ñöôøng Duy b «. « « « « « « ˆ l « « ˆ « « « ˆ « ‰ « « « « « ˆ l œ. « « »»» « « œ « ˆ =l »J « « »» « « ˆ « j « « ˆ « « ˆ « « ˆ ========================= & j « ˆ Taân caây daøi boùng maùt Buoåi chieàu khuoân vieân maây trôøi xanh b œ »»» ‰ « « « « « « j ˆ ˆ « l «. « « « « « « ‰ « « « « « & ˆ « _ ˆ « j « ˆ ˆ ˆ « « « « « « _ _ l _ « =========================l « « _ ˆ « _ « « « _ ˆ= _ « « ˆ j « ˆ « ngaùt Veát chaân treân ñöôøng vaãn chöa phai nhaït Traû laïi em ‰ « « ˆ « « « « b «. « ˆ « « « « « « « l « j « ˆ _ _ « ˆ « « _ « l «. « « « « =========================l & « _ ˆ « j « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ= ˆ « « j « « ˆ « _ ˆ « yeâu khung trôøi muøa haï Ngoïn ñeøn hiu hiu noãi loøng cö b « « ˆ « « « ‰ « « « « « « ˆ œ. »»» « « œ « ˆ J « « »»» « « l œ . »»» « « « « « « j ˆ ˆ ˆ= « « « & « ˆ j ˆ « « l « ˆ =========================l « xaù Vaøi gioït möa sa hoân meàm treân maù Toùc em thôm b « œ « ˆ »J « «« « ‰ œ œ œ »J »»» »»» œ. »»» « « ˆ « « « ˆ « « =l « ˆ « j « »» ˆ « l ˆ « « « « »» ========================= & «. _ ˆ ll « noàng daùng em hieàn hoøa Anh seõ ra ñi veà mieàn caùt b œ »»» ‰ œ œ »»œ »J »»» » l »»»œ . « « ˆ « « « « l œ « « »»» ‰ « œ œ « »» »» j ˆ » « »» =========================l & j ˆ ˆ « « = noùng Nôi coù queâ höông mòt muø thuoác suùng Anh seõ ra b «. « « « ˆ « « « « « « « « l œ ‰ « « « l «. »»» ˆ ˆ « « « « « « ˆ = & ˆ « j « « ˆ ˆ « « « « « j ˆ =========================l ˆ « ˆ ˆ « « « « j « ñi veà mieàn meânh moâng Côn gioù cao nguyeân töøng ñeâm laïnh
  2. b « ‰ œ œ »œ »J »»» »» »» œ. »»» « « « ˆ « « l œ « « « « « ˆ j ˆ »»» ‰ œ œ »»œ »J »»» » = ======================== l & « _ ˆ l »» « luøng Anh seõ ra ñi naëng haønh trang ñoù Ñem daáu chaân « « ˆ « « « « l œ « ‰ « « « « ˆ « « « « « b œ. »»» j « « ˆ ˆ « « »»» ˆ « « l «. j « ˆ « ========================= l & ˆ « « « «= ˆ « « « « ˆ j ˆ « soi tuoåi ñôøi ngaây thô Ñem moái thöông yeâu vaøo nieàm thöông b œ »»» ‰ « « « « « « l «. ˆ ˆ « « « « « « ˆ l ˆ ‰ « « « =l l « « « « « « j ˆ ˆ « ˆ « ========================= & « _ j ˆ « « « « « « « « « ˆ _ _ « _ « j « ˆ ˆ « nhôù Anh seõ ra ñi chaúng mong ngaøy veà Traû laïi em b «. « ˆ « « « « « l « j ˆ « ˆ _ _ « « « « « l «. ‰ « « ˆ « « _ « ˆ « j « ========================= l & « « « ˆ « « « « « « «= ˆ « « j ˆ ˆ « « « _ ˆ « « _ ˆ « ˆ yeâu con ñöôøng hoïc troø Nhöõng ngaøy thuû ñoâ töng böøng phoá b « « ˆ « ‰ « « « « « « ˆ l œ. « « »»» « « œ « ˆ »J « « l œ »» « « »»» ‰ « « « « « « j ˆ ˆ «= « « « & « ˆ j ˆ « « « ˆ ========================= l ˆ xsa Chuû nhaät uyeân öông heïn hoø ñaây ñoù Uoáng ly chanh « « « ‰ « « « « « ## « « « « b « « « ll # ˆ. ˆ « « « « « j ˆ ˆ «= « « «. _ ˆ « « _ _ l _ « ˆ « j « « ˆ « ˆ « « « « _ ˆ « « « ========================= l & #_ ˆ j « « ˆ _ « ˆ ñöôøng uoáng moâi em ngoït Traû laïi em yeâu moái tình vôøi ### « ‰ « « « « « œ « ˆ J « « ‰ « »œ œ « « « « ˆ œ. « « « l »»» ˆ « ˆ j « »»» ˆ « l œ ========================= & ˆ « « »»» « » »»»» =l j ˆ « vôïi Ngoâi tröôøng thaân yeâu baïn beø cuõ môùi Ñöôøng buoàn anh ### œ . »»» »» » » l œ ‰ œ « « l « œ œ œ »J » »»» »»» »J « « »» ˆ « ========================= l & « « ˆ « ˆ « ‰ « « « « _ _= j « « ˆ « _ « ˆ ˆ « « ñi bao giôø cho tôùi Noãi ñau cao vôøi noãi ñau coøn ### « « « « « « « « « « « « « « « « _. _ « j ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ l «. _ « ˆ l ˙. ========================= & « j ˆ « « ˆ l œ »»» « ˆ « œ »»» ˙. » l »» =” _ ˆ « daøi Traû laïi em yeâu Traû laïi em yeâu Maây trôøi xanh ngaùt.
Đồng bộ tài khoản