Bài hát vàng phai trước ngõ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
159
lượt xem
40
download

Bài hát vàng phai trước ngõ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát vàng phai trước ngõ - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát vàng phai trước ngõ - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Vaøng phai tröôùc ngoõ. Trònh coâng Sôn 3 Œ Œ « « »œ »œ »œ »œ ˆ « « « »œ »œ œ »»»œ ˙ « « »» » »» » « « « « » »»» « « ˆ « « « « » » « « « ˆ »»» « « « « « « « ˆ= 1. 4 « ˆ » » ˆ l« ======================” & “{ ˆ l ˆ { « « œ . œ »œ »»œ « « œ « « ˙ »»» « ˆ « « « »»» »J » » »» « « « « « ˆ l œ. »»» »J « « »» ˆ ˆ= « « 2. « ˆ ========================= l & “{ « l ˙ « « ˆ « « Vaøng tröôùc ngoõ trong ngaàn aùo luïa Nuï hoàng quaù nghe ra ngaäm (Hoàng ñi) nheù chaân veà giöõa ngoï Ñöôøng xanh quaù moâi e ngaïi « « « ˆ œ. « « « « « ˙ »»» « « « »»» œ « « J « « »»» ˆ ˆ « « œ. « « l »»» « « « « «=l ˆ 1. « ˆ « ========================= & l « « l ˙ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « j « nguøi Vì vaøng phai xöa töøng maáy ñoä Roäng nghìn thu moät taø döông hoàng Töø trôøi em oâi hoàng raát laï Ñöôøng veà.. ˙ »»» « « 2. . « ˆ « œ »œ « « « ### œ . « ˆ « « & « « ˆ « ” »»»œ « { « »»» » ˆ j « =========================l « ˙ « « « ˆ « ll « »»» œ « =l »J « « ˆ ˆ »» « « ### « « œ. œ « « « « « « aáy Hoàng ñi... ...xa trôøi ñaát moâng lung Hoàng ñi nheù moâi cöôøi giöõa « ˆ « « « »»» »J « « l « « « « ˆ l œ. « « »»» œ « « l »J « «= & « « ˙ ˆ « « »» ˆ « « « ========================= « l ˆ ˙ « « ˆ »» ˆ ˆ « ### « « « « « « « n n »» »J » »»œ « « »J ˆ « ˙ « ˆ l œ. œ « « l « ˆ ˆ l“l { n œ . œ œ =l « « ngoï Vaøng phai seõ nhôù em moät muøa Hoàng ñi nheù xin hoàng vôùi « « « ˆ »»» »» « « « « « « « » »» » » ========================= & ˙ « « ˆ nuï Vaøng phai seõ cuoán ñi mòt muø Gioøng soâng naéng cho bôø beán « « œ « « « « « « ...ñöùng beân trôøi gioù « ˆ « « « œ. »»» »J « « »» ˆ « l ˙ « « « « « « ˆ œ. »»» œ « ˆ »J « «=l « « « ˆ ========================= & ˙ « l « ˆ »»» « ˆ l »» « « ˆ roäng Vöôøn tröa naéng tieáng ru laïc loaøi Moät voøng noâi ru chieàu xuoáng loäng Hoaøng hoân xuoáng oâ chaân Meï veà Chôï chieàu xa khoâng coøn tieáng « « « « 2. . « œ œ « « œ. « ˆ l »»» « « « « « ˆ ˙ »»» « ˆ « « ˆ « ” »»»œ « »»» »» 1. « « « « « ˆ « ========================= l & ˙ « j ˆ « « ˆ « « ˆ j « l { = ruoäng Moät doøng soâng chôø ngaøy haáp hoái Chieàu ra.. « « »œ »œ »œ »œ « « « « »œ »œ œ »œ ˙ « « ñoäng Moät baøn... ...chaân rôøi suoái qua « « « « « «ˆ »» »» »» »» « « « « » »» »»» »» « « « « ˆ « « ˆ »»» « « « « ˙ « « ˆ ========================= l & l ˆ l « ˆ l « ˆ= ˆ »œ »œ »œ »œ « « ˆ « ˆ « « » »» « « « « l « « »œ »œ ˆ « l ˙ . »» »» »» »» « « « « « « « « »»» « ˆ ˆ khe. =========================” & ˆ « =

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản