Bài hát xa rồi mùa đông - Nguyễn Nam (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
352
lượt xem
92
download

Bài hát xa rồi mùa đông - Nguyễn Nam (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xa rồi mùa đông - nguyễn nam (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xa rồi mùa đông - Nguyễn Nam (lời bài hát có nốt)

  1. Xa roài muøa ñoâng. #C Nguyeãn Nam £« « « _ _ l «. « « « « « « _ ˆ « « « ˙ « _ « _ « ˆ « ˆ « « « « « « ====================== l & ll _ ˙ ˆ « l « « ˆ ˙ « « «= ˆ « ˆ « Taïm bieät taïm bieät muøa ñoâng taïm bieät aùnh löûa # « « _. « « « « « « « « « « « _ « =========================l & _ l _ _ _ l l _. « « « _ ˙ « _ ˆ « « _ _ _ « ˆ ˙ « « _ ˆ « w ˙ « ˆ « « £ « hoàng xa roài voøng tay aám Muøa # ˙ œ œ œ ˙. « « »»» »»» »»» »»» l »»» =========================l & « « ˙ « « œ « ˆ »»» ˆ l « . « « ˙ « « _ l « ˆ « « _ ˆ « £ £ ñoâng seõ ñi qua roài anh cuõng ñi xa chæ # « _ « « l «. =========================l & _ _ « ˙ « « « ˆ « l « « ˙ « ˆ ˆ ˆ l «. « « « « « « « « « « ˙ « « « « ˆ « « ˙ « « _ ˆ « « _ ˆ « coøn laïi mình em ngoài haùt cuøng doøng soâng chæ # £ « « « « « « « « « « « « «. « _ _ l ˙ « « l « ˆ ˆ ˆ _ « =========================l & _ « « ˙ « « ˆ « « _ _ « ˆ « « ˆ « « ˙ « _ l « « _ ˆ « w coøn laïi mình em nhôù veà moät muøa ñoâng # & «« œ « ll ˙. « »»» « ˆ « »»» « « l « œ œ œ l w ˆ « « »»» »»» »»» =========================l ˙ ˆ « « « « « « ˆ l˙ ˆ « « « « £ Ôi doøng soâng baây giôø toùc gioù thoâi bay ÔI muøa # « «. « « « œ « « »» & ˙ « « « ˆ « « « »»» « l #ˆ _ œ ˆ l « « « w l « =========================l « ˆ ˙ « « ˆ » ˆ « « « « « »œ »œ « ˆ « « » »» « « ñoâng moâi hoàng chôït nhôù côn say Chieàu khoâng chuùt # ˙. »»» œ »»» œ œ »œ »»»œ »œ »»œ ˙ . »»» »» »» »» » l »»» « « « « l ˆ « & l » ========================= ˆ l ˆ ˆ » « « « « naéng # « £«maây ñôøi « « « « xa bay anh ñaõ maáy laëng ñoâng leõ beân «. ˙ « « « « ˆ ˆ « « l w « « ˆ ˆ « « « « « Œ= & « ˆ « l ˆ « « « ========================= « _ l «. ˙ « ” ˆ « roài soâng xöa buoàn nhôù caùnh chim trôøi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản