Bài hát xin cảm ơn - Trần Đình Quân (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
151
lượt xem
15
download

Bài hát xin cảm ơn - Trần Đình Quân (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát xin cảm ơn - trần đình quân (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát xin cảm ơn - Trần Đình Quân (lời bài hát có nốt)

  1. Xin caùm ôn. Traàn ñình Quaân £ b2 Œ « ˆ « « « œ œ ˙ « « œ ‰ « œ œ œ œ b 4 ˆ « ˆ l « « »J »J l »»» « « « « « « ====================== l & j ˆ « ˆ »» »» j « » l »» « l »J »J »J »J= ˆ »» »» »» »» j « « «£ « Xin caùm ôn ngöôøi töøng haùt vôùi toâi Tuoåi thô chaép caùnh bay bb « « « « « « « « « l£ « « « « « ˆ « « « œ œ »»» ˆ « « l « « »»» »»» l ˙ J J œ ‰« » « ˆ « ˆ ˆ _ « ˆ « « « =========================l & ˙ « l _ « ˆ « « ˆ ˆ ˆj « j « l »» = j ˆ « « «£ « « « «£ « »J « « « « ˙ »J »J »J « l œ « ˆ « « l « l « ˆ ˆ ˆ l « « œ œ l roài cuoäc ñôøi coøn laïi Xin caùm ôn ngöôøi töøng noùi vôùi toâi Duø bb œ œ œ « »» »» »» ˆ j »» ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « « « »J »J ˆ « « « ˆ ˆ »» »» = « « « « « & « ========================= j « j j « «£ « cho sôùm naéng chieàu möa tình vaãn nhö ngaøy naøo Xin caùm ôn ngöôøi töøng nhôù tôùi b ˙ œ ‰ « œ œ œ œ »J J « « «£ « « b »»» l »»» « l J »J »» »»» l « « « « l « ˆ »»» »» j « ========================= & ˆ « ˆ ˆ « ˆ « « _ « « « « l l _ « « « « « ˆ ˆ « ˆ = ˙ « ˆ « Xin caù£ ôn « « «« « toâi Döøng chaân giaây phuùt beân trôøi tìm veà kyû nieäm m bb « « œ œ l ˙ « « »J »J »»» ˆ »» »» j « ========================= & l œ ‰ « œ œ œ « »»» « l »J »J »J « l œ « « « =l ˆ »» »» »» ˆ j « j »J « « « « « »» ˆ ˆ ˆ « « ˆ j ˆ « j « ngöôøi töøng khoùc vôùi toâi Buoàn vui xin giöõ cuøng nhau gioït nöôùc maét laàn bb « « « « « « l « « « l « « « « « « « « « « l « ˙ « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ ˙ j j « « « « =========================l & ll l ˆ ˆ _ « j « « « ˙ ˆ « j « = ñaàu Mai toâi ñi roài nhöõng con ñöôøng xöa bb « œ œ ˙ « »»» »J l »»» j ˆ »» œ « œ « « »J « »J l « « l « « « l « « « « « l »» ˆ »» =========================l & « ˆ ˆ « « ˆ ˆ ˆ « j j « « « _ ˙ « = vaø thaønh phoá ñoù Xin ñeå cho ngöôøi Mai toâi ñi roài bb « « « l « « « « j « j ˆ _ ˆ « ˆ « « ˙ « =========================l & œ « « l œ l J « « »»» ˆ ˆ « «j »»» œ »»» œ œ œ » l »» »J J »» »»» = xin ñeå laïi « « « ñaây £ « xin ñeå laïi ñaây tieáng noùi vôùi tieáng bb « « « « « « « « »J »J « « « l « « œ œ l ˙ « ˆ ˆ ˆ »» »» »»» œ ‰ « » « ˙ « ˆ « ˆ ========================= l & l « j ˆ « j « l »» j ˆ « = « «£ « cöôøi Xin caùm ôn ngöôøi coøn nhôù tôùi nhau Moät b œ œ œ œ « »J J « « «£ « « b J »J »» »»» l ˆ « « « l »»» »» ========================= & ˆ « ˆ « « « « « « « œ œ « ˆ « ˆ « ˆ ˆ J J « « ˆ « _ l _ « « « l « « »»» »»» =l ˆ « «j j ˙ « ˆ « « «£ « « « »J « « « « ˙ ˙ mai doâng baõo qua roài tình ngöôøi coøn laïi Xin caùm ôn ngöôøi coøn khoùc vôùi bb ˙ »»» œ ‰ « œ œ œ « »»» ========================= & « l »J »J »J « l œ « ˆ « « l « l « = ˆ »» »» »» ˆ j « j « »» ˆ « « « « «ˆ «ˆ l j « ” nhau Moät mai tieáng haùt chìm saâu chaúng bieát khoùc lôøi naøo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản