Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

Chia sẻ: Đỗ Văn Cang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
330
lượt xem
172
download

Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Table of Contents: Thêm mới dữ liệu trong MVC; Sửa đổ i dữ liêu trong MVC ; Xây dựng quy trinh test trong ứng du ̣ng ASP.NET MVC ; Tạo một controller để test; Test một view được trả về từ một controller; Test một ViewData được trả về từ một controller ; Test một Result Action được trả về từ một controller

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC

 1. Bài số 5 Chỉnh sửa dữ liệu với MVC Table of Contents 1 Thêm mới dữ liệu trong MVC .......................................................................................... 2 2 Sửa đổ i dữ liêu trong MVC .................................................................................................. 5 ̣ 3 Xây dựng quy trinh test trong ứng du ̣ng ASP.NET MVC ................................................ 9 ̀ 3.1 Tạo một controller để test. ........................................................................................... 10 3.2 Test một view được trả về từ một controller................................................................ 14 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller ....................................................... 15 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller ................................................. 16 4 Tài liệu tham khảo ............................................................................................................... 16
 2. 1 Thêm mới dữ liệu trong MVC Sử dụng ứng dụng BanHang đã có: Figure 1. Sửa đổi controller SanPhamController.cs Thêm mô ̣t phương thức trong Models\DataClasses.cs thực hiê ̣n ghi nhâ ̣n thêm mới vào cơ sở dữ liê ̣u. Models\DataClasses.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; namespace BanHang.Models { partial class DataClassesDataContext { public List LayCacLoaiSanPham() { return LoaiSanPhams.ToList(); } public List LaySanPhamTuLoaiSanPham(int id) { return SanPhams.Where(l => l.LoaiSanPham == id).ToList(); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 2
 3. public SanPham LaySanPhamTuID(int id) { return SanPhams.Single(s => s.Id == id); } public void ThemMoiSanPham(SanPham sp) { SanPhams.InsertOnSubmit(sp); } } } Thiết lập 2 phương thức thêm mới dữ liệu trong lớp SanPhamController.cs là ThemMoiSanPham và Create. Phương thức ThemMoiSanPham trả về một Views cho phép người sử dụng nhập nội dung sản phẩm, còn phương thức Create sẽ thực thi công việc thêm mới sản phẩm khi người dùng nhấ n nút để submit dữ liê ̣u. SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phẩ"; m return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh mụ loạ sả phẩ "; c i n m List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh sáh sả phẩ trong loạ sả phẩ "; c n m i n m List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 3
 4. public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiết sản phẩm"; SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Tạo Views cho phép thêm mới sản phẩm. Views\SanPham\ThemMoiSanPham.aspx Tên sản phẩm: Đơn giá: Số lượng: Loại sản phẩm: Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 4
 5.   Thực thi sẽ cho ra kế t quả như sau (figure 2) Figure 2. Thực hiê ̣n thêm mới sản phẩm trong MVC ̉ ̉ ̣ 2 Sưa đôi dữ liêu trong MVC Thay đổ i danh sách hiể n thi ̣sản phẩ m cho phép câ ̣p nhâ ̣t dữ liê ̣u Views\SanPham\DanhSachSanPham.aspx Đây làdanh sáh sả phẩ cótrong chuyên mụ c n m c () Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 5
 6. Danh sách sản phẩ m bây giờ có thêm mô ̣t actionlink “Edit” bên ca ̣nh mỗi sản phẩ m để người dùng tương tác với chức năng câ ̣p nhâ ̣t dữ liê ̣u sản phẩ m . (figure 3) Figure 3. Danh sách sản phẩm đã được thay đổ i. Thêm 2 phương thức CapNhatSanPham và Update trong lớp Controllers\SanPhamController.cs Controllers\SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phẩ"; m return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh mụ loạ sả phẩ "; c i n m List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 6
 7. public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh sáh sả phẩ trong loạ sả phẩ "; c n m i n m List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiết sản phẩm"; SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult CapNhatSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Cập nhất sản phẩm"; var spToEdit = (from sp in data.SanPhams where sp.Id = id select sp).First(); ViewData.Model = spToEdit; return View(); } public ActionResult Update() { return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 7
 8. Trong lớp Controllers \SanPhamController.cs đă ̣t con trỏ chuô ̣t bên ca ̣nh phương thức CapNhatSanPham, click phải chuô ̣t cho ̣n Add View (figure 4) Figure 4. Thêm mới view cho phương thức CapNhatSanPham Thiế t lâ ̣p các thuô ̣c tính sau: Đánh dấ u cho ̣n vào checkbox “Created a strongly typed view”, chọn thuộc tính của View content là Edit, chọn thuộc tính của View data class là BanHang.Models.SanPham rồ i ấ n nút Add để thêm vào Views\SanPham\CapNhatSanPham.aspx (Figure 5) Figure 5. Tạo view CapNhatSanPham từ controller CapNhatSanPham Sau khi ta ̣o xong ta sẽ có mô ̣t Views\SanPham\CapNhatSanPham.aspx như sau: Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 8
 9. CapNhatSanPham Fields Id: TenSanPham: DonGia: SoLuong: LoaiSanPham: ̣ ̣ 3 Xây dưng quy trình test trong ứ ng dung ASP.NET MVC Có 3 kiểu unit test trong ứng dụng ASP.NET MVC dùng để test các controllers được xây dựng: test view được trả về từ controller action, test dữ liệu trả về từ một controller action, test một controller action được redirect tới một tới một controller action khác. Mặc định khi tạo ứng dụng với ASP.NET MVC đã mặc định xây dựng sẵn một project test (Figure 6). Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 9
 10. Figure 6. Ứng dụng test được tạo 3.1 Tạo một controller để test. Xét lớp Controllers\SanPhamController.cs using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Mvc; using System.Web.Mvc.Ajax; using BanHang.Models; namespace BanHang.Controllers { public class SanPhamController : Controller { DataClassesDataContext data = new DataClassesDataContext(); public ActionResult Index() { // Add action logic here ViewData["Title"] = "Sản phẩ"; m return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult DanhMucLoaiSanPham() { Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 10
 11. // Code cua ban o day ViewData["Title"] = "Danh mụ loạ sả phẩ "; c i n m List lsp = data.LoaiSanPhams.ToList(); return View("DanhMucLoaiSanPham", lsp); } public ActionResult DanhSachSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Danh sáh sả phẩ trong loạ sả phẩ "; c n m i n m List sp = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(id); return View("DanhSachSanPham", sp); //DuLieuDanhSachSanPham sp = new DuLieuDanhSachSanPham(); //ViewData.TenLoaiSanPham = loaisanpham; //ViewData.SanPham = data.LaySanPhamTuLoaiSanPham(loaisanpham); //return View("DanhSachSanPham", ViewData); } public ActionResult ChiTietSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Chi tiế sả phẩ "; t n m SanPham ctsp = data.LaySanPhamTuID(id); return View("ChiTietSanPham", ctsp); } public ActionResult ThemMoiSanPham() { ViewData["Title"] = "Thêm mới sản phẩm"; //List dulieu = data.LayCacLoaiSanPham(); var loaiSanpham = from c in data.LoaiSanPhams select c; ViewData["lsp"] = new SelectList(loaiSanpham, "Id", "TenLoaiSanPham"); return View("ThemMoiSanPham", ViewData["lsp"]); } public ActionResult Create(string TenSanPham, float DonGia, int SoLuong, int loaiSanPham) { SanPham sp = new SanPham(); sp.TenSanPham = TenSanPham; sp.DonGia = DonGia; sp.SoLuong = SoLuong; sp.LoaiSanPham = loaiSanPham; data.ThemMoiSanPham(sp); data.SubmitChanges(); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } public ActionResult CapNhatSanPham(int id) { ViewData["Title"] = "Cậ nhấ sả phẩ "; p t n m var spToEdit = (from sp in data.SanPhams where sp.Id == id select sp).First(); ViewData.Model = spToEdit; return View(); } Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 11
 12. [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)] public ActionResult Update() { //UpdateModel(sp,FormCollection.KeysCollection); return RedirectToAction("DanhMucLoaiSanPham"); } } } Xây dựng một lớp test cho Controllers\SanPhamController.cs ở trên, tạo SanPhamControllerTest.cs từ folder Controllers của projects chọn Add  Unit Test (figure 7) Figure 7. Xây dựng test cho controller Đánh dấu vào phương thức cần được test (figure 8) Figure 8. Check chọn phương thức cần test Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 12
 13. BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs using BanHang.Controllers; using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting; using Microsoft.VisualStudio.TestTools.UnitTesting.Web; using System.Web.Mvc; namespace BanHang.Tests { /// ///This is a test class for SanPhamControllerTest and is intended ///to contain all SanPhamControllerTest Unit Tests /// [TestClass()] public class SanPhamControllerTest { private TestContext testContextInstance; /// ///Gets or sets the test context which provides ///information about and functionality for the current test run. /// public TestContext TestContext { get { return testContextInstance; } set { testContextInstance = value; } } #region Additional test attributes // //You can use the following additional attributes as you write your tests: // //Use ClassInitialize to run code before running the first test in the class //[ClassInitialize()] //public static void MyClassInitialize(TestContext testContext) //{ //} // //Use ClassCleanup to run code after all tests in a class have run //[ClassCleanup()] //public static void MyClassCleanup() //{ //} // //Use TestInitialize to run code before running each test //[TestInitialize()] //public void MyTestInitialize() //{ //} // //Use TestCleanup to run code after each test has run //[TestCleanup()] //public void MyTestCleanup() //{ //} // Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 13
 14. #endregion /// ///A test for ChiTietSanPham /// [TestMethod()] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("http://localhost:2430/")] public void ChiTietSanPhamTest() { SanPhamController target = new SanPhamController(); // TODO: Initialize to an appropriate value int id = 0; // TODO: Initialize to an appropriate value ActionResult expected = null; // TODO: Initialize to an appropriate value ActionResult actual; actual = target.ChiTietSanPham(id); Assert.AreEqual(expected, actual); Assert.Inconclusive("Verify the correctness of this test method."); } } } 3.2 Test một view được trả về từ một controller. Kiểm tra xem view được trả về có đúng không và khi nào thì nó được gọi đến, phương thức nào của view được trả về. BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod()] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("http://localhost:2430/")] public void DetailViewTest() { SanPhamController sp = new SanPhamController(); var result = sp.ChiTietSanPham(8) as ViewResult; Assert.AreEqual("ChiTietSanPham", result.ViewName); } Bắt đầu thực hiện công việc test (figure 9). Lựa chọn một phương thức test  Run Selection Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 14
 15. Figure 9. Thực hiện các phương thức test Kết quả thực hiện test (figure 10) Figure 10. Kết quả thực hiện test DetailViewTest 3.3 Test một ViewData được trả về từ một controller BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("http://localhost:2430/")] public void TestViewData() Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 15
 16. { // // TODO: Add test logic here // var controller = new BanHang.Controllers.SanPhamController(); var result = controller.ChiTietSanPham(8) as ViewResult; var sp = (SanPham)result.ViewData.Model; Assert.AreEqual("Yamaha", sp.TenSanPham); } 3.4 Test một Result Action được trả về từ một controller BanHang.Tests\Controllers\SanPhamControllerTest.cs [TestMethod] [HostType("ASP.NET")] [AspNetDevelopmentServerHost("D:\\@Projects\\@Test\\HiTest\\BanHang\\BanHang", "/")] [UrlToTest("http://localhost:2430/")] public void TestResultAction() { // // TODO: Add test logic here // var controller = new BanHang.Controllers.SanPhamController(); var result = (RedirectToRouteResult)controller.ChiTietSanPham(-1); Assert.AreEqual("Index", result.Values["action"]); } 4 Tài liệu tham khảo http://asp.net/mvc http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2007/12/09/asp-net-mvc-framework-part-4-handling-form-edit-and-post- scenarios.aspx Microsoft Vietnam – DPE Team |Bài số 5: Chỉnh sửa dữ liệu với MVC 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản