intTypePromotion=1

Bài tập Kế toán quản trị (Nhóm 14)

Chia sẻ: Ba To City | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
252
lượt xem
67
download

Bài tập Kế toán quản trị (Nhóm 14)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Kế toán có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập "Kế toán quản trị" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 3 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về lập chi phí dự toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Kế toán quản trị (Nhóm 14)

  1. BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẨN TRỊ (Nhóm 14) Bài 1:        1. Lập dự toán mua vào tại Công ty cổ phần A :        a) Dự toán tiêu thụ:                                                                                          (đơn vị tính : 1.000 đ)  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 1.Số lượng SP tiêu thụ (máy) 4.000 4.500 3.500 3.000 2.Đơn giá 1.000 1.000 1.000 1.000 3.Doanh thu  4.000.00  4.500.000  3.500.000  3.000.000 0 b) Dự toán sản phẩm mua vào:                                                                                           (đơn vị tính : 1.000 đ)  Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 1.Số lượng SP tiêu thụ (máy) 4.000 4.500 3.500 3.000 2.Số lượng SP tồn kho cuối  2.700 2.100 1.800 ...... kì 3.Tổng nhu cầu SP 6.700 6.600 5.300 ........ 4. Số lượng SP tồn kho đầu  2.000 2.700 2.100 1.800 kì 5. Số lượng SP cần mua vào 4.700 3.900 2.100 6. Số tiền cần mua hàng vào 4.230.00 3.510.000 2.880.00 0 7. Trả tiền mua hàng 200.000 4.230.000 3.510.00 2.880.000 2. Lập dự toán vốn bằng tiền ( có tính đến phương án vay và trả nợ vay): Dự toán lịch thu tiền Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 1. Doanh thu 4.000.000 4.500.000 3.500.000 3.000.000 I. Luồng tiền vào (2+3) 4.200.000 4.510.000 3.555.000 3.015.000 2. Thu tiền bán hàng trong tháng 3.600.000 4.050.000 3.150.000 2.700.000 3. Thu tiền sau 1 tháng bán hàng  600.000 460.000 405.000 315.000 II. Luồng tiền ra  10.570.000 4.850.000 4.030.000 3.350.000 (4+5+6+7+8+9+10) 4. Trả tiền mua hàng 200.000 4.230.000 3.510.000 2.880.000 5. Biến phí BH & QLDN 400.000 450.000 350.000 300.000 6. Trả lương 150.000 150.000 150.000 150.000 7. Chi phí cố định khác 20.000 20.000 20.000 20.000 8. Nộp thuế lợi tức  300.000 9. Trả các khoản khác   3.500.000 10.Trả tiền mua TSCĐ    6.000.000
  2. III. Chênh lệch thu chi (I+II) ­6.370.000 ­340.000 ­475.000 ­335.000 IV.  Tồn quỹ đầu kỳ 200.000 ­6.170.000 ­6.510.000 ­6.985.000 V.  Tiền quỹ cuối kì ­6.170.000 ­6.510.000 ­6.985.000 ­7.320.000 VI.  Tiền tồn quỹ tối thiểu 100.000 100.000 100.000 100.000 VII. Tiền cần phải vay ­6.270.000 ­6.610.000 ­7.085.000 ­7.420.000 Trả nợ vay và lãi vay ­6.332.700 ­6.676.100 ­7.155.850 ­7.494.200 3. Lập báo cáo thu nhập trong quý đến: Chỉ tiêu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 1. Doanh thu bán hàng 4.000.000 4.500.000 3.500.000 2. Giá vốn hàng bán 3.600.000 4.050.000 3.150.000 3. Lợi nhuận gộp 400.000 4.050.000 350.000 4. Biến phí BH và QLDN 400.000 450.000 350.000 5. Định phí BH và QLDN 200.000 210.000 210.000 6. Lợi nhuận trước thuế ­200.000 ­210.000 ­210.000 4. Lập bảng cân đối kế toán vào ngày 31/3/x6: TÀI SẢN Đầu năm 31/3/x6 I. Tài sản lưu động 2.700.000 2.035.000     1. Tiền 200.000 100.000     2. Các khoản phải thu 700.000 315.000     3. Hàng tồn kho 1.800.000 1.620.000 II. Tài sản cố định 3.300.000 9.190.000   1. Nguyên giá 5.300.000 11.300.000   2. Hao mòn TSCD (2.000.000) (2.110.000) TỔNG TÀI SẢN 6.000.000 11.225.000                     NGUỒN VỐ N I. Nợ phải trả 4.000.000 10.215.000   1.Vay ngắn hạn 1.000.000 7.085.000   2. Phải trả người bán 200.000 2.880.000   3. Thuế phải nộp 300.000 0   4. Phải trả dài hạn 2.500.000 0   5. Phải trả cỗ tức 250.000 II. Vốn chủ sở hữu 2.000.000 2.000.000    1. Vốn góp 1.500.000             1.500.000    2. Lãi để lại 500.000 500.000 CỘNG NGUỒN VỐN 6.000.000 11.215.000 5. Lập báo lưu chuyển tìên tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2
  3. (Theo phương pháp trực tiếp) Chỉ tiêu Đầu năm 31/3/x6 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD   1. Thu tiền hàng   2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng   3. Chi trả lương   4. Chi trả lãi vay   5. Chi nộp thuế II. Luu chuyển từ  hoạt động đầu tư III. Lưu chuyển từ  hoạt động tài chính     1. Thu tiền  vay ngắn hạn, dài hạn   2. Chi trả nợ vay gốc  3.  Chi trả lãi vay  4.  Chi trả cổ tức cho chủ sở hữu   IV. Luu chuyển tiền thuần trong kì 1. Tiền đầu kì 2. Tiền  cuối kì Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) Chỉ tiêu Đầu năm 31/3/x6 I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD   1. Lợi nhuận trước thuế   2. Ðiều chỉnh cho các khoản         ­ Chi phí lãi vay   3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước.....     Lưu chuyển tiền từ hoạt động KD II. Luu chuyển từ hoạt động đầu tư 1. Tiền chi để mua sắm xây dựng TSCÐ III. Lưu chuyển từ hoạt đồng tài chính     1. Thu tiền  vay ngắn hạn, dài hạn   2. Chi trả nợ vay gốc  3. Chi trả lãi vay  4. Chi trả cổ tức cho chủ sở hữu   IV. Luu chuyển tiền thuần trong kì 1. Tiền đầu kì 2. Tiền  cuối kì 6. Phân tích các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính: Bài 2:   (Đơn vị tính 1.000 đ) 1. Lập báo cáo thu nhập (theo phương pháp trực tiếp) của Công ty Phương Đông  năm 20x4    * Doanh thu                                                      360.000 3
  4.       ­ Biến phí sản xuất hàng bán                         198.000       ­ Biến phí bán hàng và QLDN                        26.100        * Số dư đảm phí                                              135.900       ­ Định phí sản xuất chung                               80.000       ­ Định phí bán hàng và QLDN                        60.400      *  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh             ­ 4.500   2. Lập báo cáo thu nhập cho mỗi trường hợp :       a) Giảm giá bán 15%  để tăng sản lượng tiêu thụ bằng năng lực của Cty             ­ Giá thành đơn vị SP = ( 90.000+90.000+18.000) / 90.000 = 2,2              ­ Giá bán = 4  x 85%  = 3,4             *  Doanh thu  ( 3,4  x 150.000 )                            510.000               ­ Biến phí sản xuất hàng bán (2,2 x 150000)     330.000               ­ Biến phí BH và QLDN                                      39.000     Trong đó :   Biến phí BH và QLDN:     + Hoa hồng : 5% doanh thu = 510.000 x 5%                   =  25.500     + Vận chuyển : 3.600/ 90.000 x (1000đ/sp) x 150.000     =  6.000      + Biến phí QLDN: 4.500/ 90.000x (1000đ/sp) x 150.000 =  7.500 * Số dư đảm phí                                                   141.000                ­ Định phí sản xuất chung                                   80.000                ­ Định phí BH và QLDN                                     60.400               * Lợi nhuận từ  hoạt động  SXKD                             600                         b) Tăng giá bán 25% , tăng chi phí quảng cáo, tăng hoa hồng              ­ Tính số lượng sản phẩm tiêu thụ :   90.000 x 150% = 135.000             ­ Giá bán : 4 x 125% =  5           * Doanh thu :  5 x 135.000                       =                   675.000                              ­ Biến phí BH và QLDN:                      =                     79.650           Trong đó:  + Hoa hồng :         675.000 x 10%                   =   67.500                + Vận chuyển:       3.600/ 90.000  x 135.000   =     5.400                + Biến phí QLDN: 4.500/ 90.000 x 135.000   =      6.750                                                                                         * Định phí BH và QLDN   =  40.000 + 150.000 + 20.400 = 210.000          Báo cáo thu nhập           * Doanh thu                                               675.000            ­ Biến phí sản xuất hàng bán                    297.000   ( 2,2 x 135.000)            ­ Biến phí bán hàng và QLDN                    79.650            * Số dư đảm phí                                         298.350              ­ Định phí SX  chung                                 80.000              ­ Định phí bán hàng và QLDN                 210.400 (= 60.400+150.000)             * Lợi nhuận thuần từ HĐKD                        7.950      3. Tính chi phí quảng cáo tăng thêm (khi không tăng giá bán, tiêu thu 130.000)       4
  5.               * Doanh thu  ( 4 x 130.000 )                           520.000                 ­ Biến phí SX hàng bán ( 2,2 x 130.000)       286.000                 ­ Biến phí BH và QLDN                                   37.700                    ( trong đó:  + Hoa hồng : 520.000 x 5%         = 26.000                                         + Vận chuyển 0,04 x 130.000      = 5.200                                       + Biến phí QLDN: 0,05 x130.000= 6.500 )                * Số dư đảm phí                                              196.300                                                ­ Định phí SXchung                                         80.000                 ­ Định phí bán hàng và QLDN                         60.400 + x                           + Quảng cáo tiền lương                          40.000                          + Định phí QLDN                                   20.400                          + Phí quảng cáo tăng thêm                          x ?                  ­ Lợi nhuận thuần (mong muốn : 520.000 x5%)    26.000             Chi phí quảng cáo tăng thêm :            x = 196.300 ­ 80.000 ­ 60.400 ­ 26.000 =  29.900      Vậy chi phí quảng cáo trong tình huống này tăng thêm:  29.900 (1.000 đ) Cách 2: Tính theo công thức :                                                                            Ðịnh phí  + Lợi nhuận mong muốn                                         Sản lượng cần thiết =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                S ố d ư đảm phí đơn vị ==> Ðịnh phí =  ( Ðịnh phí  x Số dư đảm phí đơn vị)  ­ Lợi nhuận mong muốn Khi không tăng giá bán, để tiêu thụ 130.000 sp thì doanh thu là :   Doanh thu = 130.000 sp  X 4   =   520.00 (1.000 đ)   Lợi nhuận mong muốn = 5% doanh thu = 5% x 520.000 = 26.000 (1.000đ)                                    Tổng biến phí      Biến phí SX hàng bán + Biên phí  BHQLDN Biến phí 1đơn vị sp = ­­­­­­­­­­­­­­­­ = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                      Số lượng Sp                    Số lượng sản phẩm                                           2,2 x 130.000  + 37.700             323.700                                   = ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ =      ­­­­­­­­­­­­­ =  2,49                                                  130.000                               130.000 Số dư đảm phí đơn vị = Giá bán ­ Biến phí đơn vị sp = 4 ­ 2,49 = 1,51 Ðịnh phí    = ( 130.000 x 1,51 ) ­ 26.000 = 170.300. Ðịnh phí    = Ðịnh phí SXC + Ðịnh phí BH& QLDN                    = 80.000 + 40.000 + 20.400+ Phí quảng cáo tăng thêm = 170.300 Vậy chi phí quảng cáo tăng thêm = : 170.300 ­ (80.000 + 40.000 + 20.400)                                                       = 29.900 (1.000 đ)      4. Trường hợp có 1 khách hàng đặt mua 60.000 sp: 5
  6. Giả  sử  năm 20x5 công ty cũng tiêu thụ  90.000 sp với giá bán như  năm  200x4 thì công ty sẽ lõ 4.500 ( 1.000 d) Nếu công ty nhận thêm đơn đặt  hàng của   khách hàng mới là 60.000 sp thì mức sản lượng nầy vẫn nằm trong cong suất   thiết kế  của Công ty ( 90.000 + 60.000 = 150.000 sp) nên định phí vẫn không  tăng. Ðê đảm bảo hoà vốn vào năm 20x5 thì 60.000 sp sản xuất thêm nầy vẫn  phải tạo ra một khoản lợi nhuận là 4.500 (1.000đ) Ta có công thức:                                                    phí + lợi nhuận             Sản lượng cần thiết =   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                    Số dư đảm phí  Với mức sản lượng cần thiết sản xuất thêm là 60.000 sp thì định phí  = 0 ,  lợi nhuận = 4.500  (vì định phí cũ không tăng đã tính cho 90.000 sp)                                                        Ðịnh phí + lợi nhuận  Vậy :       Sản lượng cần thiết =­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                         Giá bán ­ biến phí đơn vị                                      0 + 4.500                     60.000  = ­­­­­­­­­­­­­   =>  P­ V = 4.500/ 60.000 = 0,075                                          P ­ V                     (ký hiệu P là giá bán và V là biến phí đơn vị) Khi nhận đơn đặt hàng của khách hàng mới thì biến phí của 60.000 sp sản  xuất thêm nầy là :   ­ Chi phí thay đổi bao bì         : 0,1 x 60.000   =  60.000 (1.000 đ)   ­ Biến phí sản xuất hàng bán   : 2,2 x 60.000  = 132.000 (1.000 d)   ­ Biến phí QLDN                    : 0,05 x 60.000 =     3.000 (1.000 đ)   ­ Chi phí giảm giá                   :                              24.000 (1.000 đ)                        Tổng cộng                                        165.000 (1.000 d)     ==> Biến phí đơn vị sp (V) =     165.000/60.000   = 2,65  (1.000 đ) Thế vào công thức P­ V = 0,075 ,                             ta có P = 0,075 + 2,750 = 2,825 (1.000đ/1sp) Vậy với giá bán p = 2.850 đ/sp thì công ty Phươg Ðông có thể chấp nhận   bán cho khách hàng mới này để bão hoà vốn vào năm 20x5 Khi thực hiện đơn đặt hàng với mức giá trên thì cần phải đưa ra giả thiết   sau:   ­ Khách hàng mua 60.000 sp này không được bán sản phẩm trên thị trường  của Công ty đang bán. ­ Các khách hàng cũ của Công ty không yêu cầu giảm giá  5. Tính số lượng sản phẩm phải tiêu thụ để có lợi nhuận trước thuế 20.000: ­ Chi phí cho việc đóng gói hiện tại :  0,05 ng.đ + 0,04 ng đ = 0,09 ng.đ/1sp ­ Chi phí cho việc đóng gói mới    :  0,3 ng.đ + 0,13 ng đ = 0,43 ng.đ 6
  7. Như vậy biến phí về đóng gói sẽ tăng lên : 0.43 ng.đ ­ 0,09 ng.đ= 0,34 ng.đ/sp. Gọi số lượng sản phẩm cần tiệu thụ là  Q , ta có     * Doanh thu  : 4 x Q                                                 =              4Q      ­ Biến phí sản xuất hàng bán (2,2 +0,34)x             =          2,54Q      ­ Biến phí bán hàng và QLDN (26.100/90.000)Q  =          0,24Q      ­ Biến phí QLDN (4.500/90.000)x Q                      =          0.05Q     * Số dư đảm phí                                                       =          1,17Q       ­ Định phí sản xuất chung                                                 80.000       ­ Định phí bán hàng và QLDN                                          60.400      *  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh                               20.000    Ta có phương trình :          1,17 Q ­ 80.000 ­ 60.400 = 20.000    ==>1,17 Q = 20.000 + 80.000 + 60.400 = 160.400    ==> Q    =     160.400/ 1,17 = 137.094  Bài 3: 1. Lập báo cáo doanh thu theo số sư đảm phí :        (đơn vị tính : 1.000 đ) * Doanh thu : ( 980.000 x 40.000)                                       39.200.000 ­ Biến phí sản xuất hàng bán ( 980.000 x 20.000)                19.600.000 ­ Biến phí BH và QLDN       (980.000 x 1.000)                         980.000 * Số dư đảm phí                                                                      18.620.000    ­ Định phí sản xuất chung                                                      15.760.000 ­ Định phí BH và QLDN                                                          2.420.000 * Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                                440.000   Chênh lệch giữa sản lượng sản xuất và tiêu thụ là: 5.000 chai (985.000 ­980.000)  * Theo phương pháp tính giá thành toàn bộ :                                                             35.280.000             Giá thành đơn vị sản phẩm = ­­­­­­­­­­­­­­­   = 36 (1.000đ/chai)                                                                 980.000   * Theo phương pháp tính giá thành trực tiếp :              Giá thành đơn vị sản phẩm = 20 (1.000 đ/chai) 5000 chai sản xuất kỳ này còn lại ở kỳ sau sẽ có giá thành :         ­ Theo phương pháp toàn bộ  : Ztb = 36 x  5000 = 180.000          ­ Theo phương pháp trực tiếp : Ztt  = 20 x 5.000 = 100.000                                                                    Chênh lệch     80.000 * Lý giải sự khác nhau giữa báo cáo thu nhập vừa lập với  báo cáo ra bên   ngoài: Lợi  nhuận thuần (trước   thuế)  giữa  2 phương pháp chênh  lệch nhau 1   khoản là : 520.000 ­ 440.000 = 80.000 là vì khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu  thụ  là khác nhau, theo phương pháp giá thành toàn bộ  thì trong 5000 chai rượu   7
  8. còn tồn tại  ở  kỳ  sau mỗi chai sẽ  có định phí sản xuất chung là   16 (36­20)   (1.000đ/ ch) nhưng chưa tính vào chi phí kỳ này để kỳ sau mới tính, vì vậy phần   chi phí tính trừ khỏi doanh thu ở phương pháp tính giá thành toàn bộ ít hơn so với  phần chi phí tính trong phương pháp tính giá thành trực tiếp là 80.000 (1.000đ), từ  đó làm cho lợi nhuận trong phương pháp tính giá thành toàn bộ nhiều hơn so với   phương pháp tính giá thành trực tiép là 80.000 (1.000 đ) 2. Tính điểm hoà vốn: a) Theo số chai :                                                    Định phí              Sản lượng hoà vốn =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                  Số dư đảm phí đơn vị                  ­ Đinh phí       15.760.000 + 2.420.                           =     18.180.000                  ­ Số dư đảm phí đơn vị     = 18.620.000/980.000     =                    19 ==> Sản lượng hoà vốn = 18.180.000/19 = 956.842. b) Theo doanh số tiêu thu :                                                                Đinh phí                               18.180.000               Doanh thu hoà vốn =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­     =   ­­­­­­­­­­­­­­­­                                                    Tỷ lệ s ố dư đảm phí đơn vị                 47,5 %                                                                                                      =   38.273.684   (Hay = Sản lượng hoà vốn  x   giá bán = 956.842 x 40000= 38.273.684)                                                  c) Độ lớn đòn bẩy kinh doanh:                                                                       T ổng s ố d ư đảm phí Độ lớn đòn bẩy kinh doanh =   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                               Tổng s ố d ư đảm phí ­ định phí                                                                            18.620.000                                                          =­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­  = 42,3                                                                18.620.000­ 18.180.000 3. Thông tin về độ lớn đòn bầy kinh doanh bị lộ ra bên ngoài: Giả sử thị trường rượu trong năm đến có sự biến động mạnh. Nếu là nhà  đầu tư  vào công ty, thì thông tin về độ lớn của đòn bẩy kinh doanh cho ta thấy: * Mối quan hệ giữa độ lớn đòn bẩy kinh doanh với lợi nhuận khi doanh  thu thay đổi: 8
  9. Tốc độ  tăng lợi nhuận = Tốc độ  tăng doanh thu x Độ  lớn đòn bẩy kinh   doanh  Khi gia tăng doanh thu cùng tốc độ  như  nhau, nếu doanh nghiệp nào có độ  lớn   đòn bẩy kinh doanh lớn (hoặc nhỏ  ) hơn độ  lớn đòn bẩy kinh doanh cuả  Cty  (42,3 ) thì công ty ấy sẽ có tốc độ tăng lợi nhuận lớn (hoặc nhỏ ) hơn cty ta đang   xét.  Đây là một bất lợi trong hoạt động kinh doanh . Nếu gặp phải công ty có độ  lớn đòn bảy kinh doanh > 42,3 thì họ  sẽ  tăng doanh thu để  thu thêm nhiều lợi   nhuận trong cạnh tranh với Công ty  4. Giả sử Nhà nước khống chế sản lượng rượu trong năm đến, công ty chỉ  sản xuất 900.000 chai  
  10. ­  Định phí BH và QLDN                                               2.420.000 ­  Chi phí quảng cáo tăng lên                                             200.000 * Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                                820.000                Quyết định này có ảnh hưởng đến điểm hoà vốn của công ty ?                                                            Định phí              Sản lượng hoà vốn =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                  Số dư đảm phí đơn vị ­ Đinh phí = 19.360.000 + 2.620.000 = 21.980.000    (tăng) ­ Số dư đảm phí đơn vị = 22.800.000/1.200.000 = 19 (không đổi) * Sản lượng hoà vốn = 21.980.000/19 =1.156.842. (tăng l ên 200.000)                        * Doanh thu hoà  vốn : = Sản lượng hoà vốn  x  giá bán                                                 = 1.156.842 x 40000  = 46.273.684                     * Lãi ròng của công ty cũng  tăng lên :  380.000  (820.000­440.000) 7. Công ty dự tính sản xuất 1,1 triệu chai  Ta có: * Doanh thu : (1.100.000 x 40.000)                                   44.000.000 ­  Biến phí sản xuất hàng bán (1.100.000 x 20.000) =  22.000.000 ­  Biến phí BH và QLDN      (1.100.000 x 1.000)    =    1.100.000 *  Số dư đảm phí                                                                 20.900.000 ­  Định phí sản xuất chung                                            19.360.000 ­  Định phí BH và QLDN                                               2.420.000 ­  Chi phí quảng cáo tăng lên                                             200.000 * Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh                         1.080.000               Quyết định này có ảnh hưởng đến điểm hoà vốn của công ty ?                                                          Định phí                Sản lượng hoà vốn =  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                  Số dư đảm phí đơn vị ­ Đinh phí        = 19.360.000 + 2.620.000             = 21.980.000    (không đổi) ­ Số dư đảm phí đơn vị = 20.900.000/1.100.000   = 19   (không đổi). Vậy, điểm hoà vốn của công ty vẫn không có gì thay đổi            * Sản lượng hoà vốn = 21.980.000/19 =1.156.842.  như  (6)              10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2