Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 7

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
297
lượt xem
86
download

Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bức xạ nhiệt 1. Bài tập giải mẫu Bài 1: Một thanh thép có nhiệt độ là 7270C, độ đen e = 0,7. Tính khả năng bức xạ của thanh thép. Nếu nhiệt độ giảm 2 lần thì khả năng bức xạ giảm mấy lần? Lời giải: Khả năng bức xạ của thanh thép: E = e.C0( T 4 ) 100 1000 4 ) 100 T = 273 + 727 = 1000 0K Nên: E = 0,7.5,67.( E = 3,97.104 W/m2 Nếu nhiệt độ của thanh thép giảm 2 lần: T = 273 + 727 = 636,5 0K 2 636,5 4 ) 100 3,97.10 4 = 6,09 lần. 6514,4 E = 0,7.5,67( E...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kỹ thuật nhiệt - Chương 7

  1. http://www.ebook.edu.vn Ch−¬ng 7 Bøc x¹ nhiÖt 1. Bµi tËp gi¶i mÉu Bµi 1: Mét thanh thÐp cã nhiÖt ®é lµ 7270C, ®é ®en ε = 0,7. TÝnh kh¶ n¨ng bøc x¹ cña thanh thÐp. NÕu nhiÖt ®é gi¶m 2 lÇn th× kh¶ n¨ng bøc x¹ gi¶m mÊy lÇn? Lêi gi¶i: Kh¶ n¨ng bøc x¹ cña thanh thÐp: T4 E = ε.C0( ) 100 T = 273 + 727 = 1000 0K 1000 4 Nªn: ) E = 0,7.5,67.( 100 E = 3,97.104 W/m2 NÕu nhiÖt ®é cña thanh thÐp gi¶m 2 lÇn: 727 = 636,5 0K T = 273 + 2 636,5 4 ) E = 0,7.5,67( 100 E = 6514,4 W/m2. 3,97.10 4 Kh¶ n¨ng bøc x¹ gi¶m = 6,09 lÇn. 6514,4 Bµi 2: Hai tÊm ph¼ng ®Æt song song, tÊm thø nhÊt cã nhiÖt ®é t1 = 5270 C, ®é ®en ε1 = 0,8, tÊm thø 2 cã nhiÖt ®é t2 = 270C, ®é ®en ε2 = 0,6. TÝnh kh¶ n¨ng bøc x¹ cña mçi tÊm vµ l−îng nhiÖt trao ®æi b»ng bøc x¹ gi÷a hai tÊm ph¼ng? NÕu gi÷a hai tÊm cã ®Æt mét mµn ch¾n ®é ®en εm = 0,05 th× l−îng nhiÖt trao ®æi gi÷a hai tÊm ph¼ng lµ bao nhiªu. TÝnh nhiÖt ®é cña mµn ch¾n? Lêi gi¶i: Kh¶ n¨ng bøc x¹ cña tõng tÊm: T1 4 800 4 ) = 0,8.5,67( E1 = ε1.C0( ) 100 100 E1 = 18579 W/m2 T2 4 300 4 ) = 0,6.5,67.( E2 = ε2.C0( ) 100 100 E2 = 275 W/m2 82 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  2. http://www.ebook.edu.vn L−îng nhiÖt trao ®æi b»ng bøc x¹ gi÷a hai tÊm ph¼ng øng víi mét ®¬n vÞ diÖn tÝch: T1 4 T2 4 q1-2 = εqd.C0[( ) .( )] 100 100 1 1 εqd = = = 0,526 11 1 1 + −1 + −1 ε1 ε 2 0.8 0,6 800 4 300 4 ) −( ) ] = 11975 W/m2 q1-2 = 0,526.5,67[( 100 100 NÕu ®Æt mét mµn ch¾n vµo th× l−îng nhiÖt trao ®æi sÏ lµ: T1 4 T ) − ( 2 )4 ] q'1-2 = εqd.C0[( 100 100 1 εqd = ë ®©y: 11 2 + −1 + −1 ε1 ε 2 εm 1 εqd = = 0,024 1 1 2 + −1+ −1 0,8 0,6 0,05 800 4 T ) − ( m ) 4 ] = 546W/m2 q'1-2 = 0,024.5,67[( 100 100 NhiÖt ®é cña mµn ch¾n: 1 800 4 T ) − ( m )4 ] q'1-2 = 5,67[( 1 1 100 100 + −1 0,8 0,05 546 1 1 T 800 4 ) − ( m )4 = + − 1) = 1950 ( ( 5,67 0,8 0,05 100 100 T 800 4 ( m )4 = ( ) − 1950 = 2146 100 100 2146.100 4 = 680 K. 0 Tm = Bµi 3: X¸c ®Þnh tæn thÊt nhiÖt do bøc x¹ tõ bÒ mÆt èng thÐp cã ®−êng kÝnh d = 70mm, dµi 3m, nhiÖt ®é bÒ mÆt èng t1 = 2270C trong hai tr−êng hîp: èng ®Æt trong phßng réng nhiÖt ®é t−êng bao bäc t2 = 270C. èng ®Æt trong cèng cã kÝch th−íc (0,3 x 0,3)m vµ cã nhiÖt ®é v¸ch èng t2 = 270C. BiÕt ®é ®en cña èng thÐp ε1 = 0,95 vµ cña v¸ch cèng ε2 = 0,30. Lêi gi¶i: Trong tr−êng hîp èng thÐp ®Æt trong phßng réng: 83 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  3. http://www.ebook.edu.vn T1 4 T ) − ( 2 )4 ] Q1-2 = εqd.C0.F1[( 100 100 εqd = ε1; F1 = π.dl = 3,14.0,07.3 = 0,66m2 Víi: 500 4 300 4 ) −( )] Q1-2 = 0,95.5,67.0,66[( 100 100 Q1-2 = 1934W. Tr−êng hîp èng thÐp ®Æt trong èng hÑp: 1 εqd = 1 F1 1 + ( − 1) ε1 F2 ε 2 F2 = 2(0,3 + 0,3).3 = 3,6m2 1 εqd = = 0,675 1 0,66 1 + − 1) ( 0,95 3,6 0,3 500 4 300 4 ) −( )] Q1-2 = 0,675.5,67.0,66[( 100 100 Q1-2 = 1374W. Bµi 4: Cã mét phÝch ®ùng n−íc ®¸ (H×nh 25), ®−êng kÝnh d = 100mm, diÖn tÝch bÒ mÆt thuû tinh cña mét líp F1 = F2 = 0,15m2, gi÷a hai líp vá ®−îc hót ch©n kh«ng, bÒ mÆt trong ®−îc tr¸ng mét líp b¹c. Nót phÝch lµm b»ng nhùa rçng, dµy δ = 20mm. TÝnh nhiÖt l−îng truyÒn tõ bªn ngoµi vµo phÝch. BiÕt ®é ®en cña thuû tinh tr¸ng b¹c ε = 0,02; nhiÖt ®é m«i tr−êng xung quanh t1 = 350C, nhiÖt ®é cña n−íc ®¸ t2 = 00C. NÕu trong phÝch ®ùng 1kg n−íc ®¸ th× sau bao l©u n−íc ®¸ sÏ tan hÕt. BiÕt nhiÖt nãng ch¶y cña n−íc ®¸ b»ng 334kJ/kg. Lêi gi¶i: NhiÖt truyÒn tõ bªn ngoµi vµo phÝch qua bÒ mÆt thuû tinh b»ng bøc x¹: T1 4 T ) − ( 2 ) 4 ] ,W Q1 = εqd.C0.F1[( 100 100 §é ®en quy dÉn: 1 εqd = 1 F1 1 + ( − 1) ε1 F2 ε 2 F1 = F2; ε1 = ε2 V×: 1 1 εqd = = = 0,01 Nªn: H×nh 25 2 2 −1 −1 ε 0,02 84 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  4. http://www.ebook.edu.vn 308 4 273 4 ) −( )] Q1-2 = 0,01.5,67.0,15[( 100 100 Q1 = 0,293W. NhiÖt truyÒn tõ ngoµi qua nót phÝch b»ng dÉn nhiÖt: λ tb F (t − t ) Q2 = δ 31 2 λtb - HÖ sè dÉn nhiÖt trung b×nh cña líp kh«ng khÝ trong nót phÝch, ®−îc ë ®©y: x¸c ®Þnh b»ng nhiÖt ®é trung b×nh: ttb = 0,5(t1+ t2) = 0,5(35 + 0) = 17,50C λtb = 2,57.10-2W/m.0K Trong ®ã: F3 - DiÖn tÝch bÒ mÆt nót phÝch π.d 2 3,14.(100.10 −3 ) 2 = = 0,00785m 2 F3 = 4 4 2,57.10 −2 .0,00785(35 − 0) = 0,353W Q2 = 20.10 − 3 NhiÖt l−îng toµn bé tõ bªn ngoµi truyÒn vµo phÝch: Q = Q1 + Q2 = 0,293 + 0,353 = 0,646W Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó 1kg n−íc ®¸ tan hÕt: 334.103.1 τ= = 143,6h . 0,646.3600 Bµi 5: Mét ®−êng èng dÉn khÝ nãng (H×nh 26) cã ®−êng kÝnh D = 500mm. NhiÖt ®é dßng khÝ nãng ®−îc ®o b»ng nhiÖt kÕ ®iÖn trë cã ®−êng kÝnh d1 = 5mm, xung quanh cã ®Æt mét mµn ch¾n ®−êng kÝnh d2 = 10mm. NhiÖt kÕ ®iÖn trë chØ t1 = 3000C. NhiÖt ®é bÒ mÆt trong cña èng t2 = 2000C, ®é ®en cña mµn ch¾n vµ cña nhiÖt kÕ b»ng 0,8. TÝnh sai sè khi ®o vµ nhiÖt ®é thùc cña dßng khÝ nÕu biÕt hÖ sè to¶ nhiÖt ®èi l−u trªn bÒ mÆt nhiÖt kÕ vµ mµn ch¾n b»ng 58W/m2.0K. NÕu kh«ng cã mµn ch¾n th× sai sè cña phÐp ®o lµ bao nhiªu? BiÕt chiÒu dµi cña nhiÖt kÕ ®iÖn trë lµ 5cm. Lêi gi¶i: Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt trong tr−êng hîp nµy: NhiÖt l−îng trao ®æi b»ng ®èi l−u mµ nhiÖt kÕ nhËn ®−îc tõ dßng kh«ng khÝ sÏ b»ng nhiÖt l−îng trao ®æi b»ng bøc x¹ cña nhiÖt kÕ víi mµn ch¾n. T T πd1l.C0 [( 1 ) 4 − ( m ) 4 ] 100 100 , απd1l(tf - t1) = 1 d1 1 + ( − 1) ε1 d 2 ε 2 F1 d1 = Chó ý ë ®©y thay F2 d 2 85 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  5. http://www.ebook.edu.vn §èi víi mµn ch¾n: Mµn ch¾n nhËn nhiÖt truyÒn b»ng bøc x¹ tõ nhiÖt kÕ lµ απd1l(tf - t1), ngoµi ra do nhiÖt ®é mµn ch¾n tm nhá h¬n nhiÖt ®é cña dßng khÝ tf nªn mµn ch¾n cßn nhËn nhiÖt c¶ b»ng ®èi l−u do dßng khÝ 2απd2l(tf - tm) (nh©n 2 v× mµn ch¾n nhËn nhiÖt ®èi l−u tõ 2 bÒ mÆt trong vµ ngoµi). Tæng nhiÖt l−îng nµy sÏ c©n b»ng víi l−îng nhiÖt trao ®æi b»ng bøc x¹ gi÷a mµn ch¾n vµ ®−êng èng. V× vá bäc d2 < D nªn: Tm 4 T ) − ( 2 )4 ] απd1l(tf - t1) + 2απd2l(tf - tm) = πd2lεmC0[( 100 100 ë ®©y: tf - NhiÖt ®é thùc cña dßng khÝ tm - NhiÖt ®é cña mµn ch¾n l - ChiÒu dµi nhiÖt kÕ ®iÖn trë vµ mµn ch¾n. Tõ hai ph−¬ng tr×nh c©n b»ng ta t×m ®−îc: T T [( 1 ) 4 − ( 2 ) 4 ] C0 100 100 tf = . α 1 + d1 ( 1 − 1) ε1 d 2 ε 2 T T 2αd 2 t m + αd1t1 + d 2 ε m C 0 ( m ) 4 − d 2 ε m C 0 ( 2 ) 4 100 100 Vµ tf = 2αd 2 + αd1 Thay gi¸ trÞ cña nh÷ng ®¹i l−îng ®· biÕt vµo hai ph−¬ng tr×nh trªn ta t×m ®−îc: Tm 4 ) tf = 377 - 0,071( 100 Tm 4 ) + 0,8t m tf = 44,3 + 0,314( 100 §Ó t×m tf ta dïng ph−¬ng ph¸p ®å thÞ: ta vÏ ®−êng: tf = f1(Tm) ®−êng nµy c¾t ®−êng: tf = f2(Tm) ë ®©u th× giao ®iÓm cña hai ®−êng nµy cho ta gi¸ trÞ tf. B»ng ®å thÞ ta x¸c tf = 3090C ®Þnh ®−îc: δt = 309 - 300 = 90C Sai sè ®o l−êng: δt 9 = = 0,029 = 3% Sai sè t−¬ng ®èi: t f 309 NÕu kh«ng cã mµn ch¾n th× nhiÖt l−îng mµ nhiÖt kÕ ®iÖn trë nhËn ®−îc b»ng ®èi l−u ph¶i c©n b»ng víi nhiÖt l−îng mµ nhiÖt kÕ trao ®æi víi ®−êng èng b»ng bøc x¹, v× d1
  6. http://www.ebook.edu.vn T1 4 T ) − ( 2 )4 ] α(tf - t1) = ε1C0[( hoÆc: 100 100 ε1C 0 T1 4 T ) − ( 2 )4 ] tf - t1 = [( α 100 100 0,8.5,67 573 4 473 4 ) −( ) ] = 450C tf - t1 = [( 100 100 58 tf = t1 + 45 = 300 + 45 = 3450C Sai sè phÐp ®o: δt = 345 - 300 = 450C Sai sè t−¬ng ®èi: δt 45 = = 0,13 = 13% H×nh 26 t f 345 Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ta cã nhËn xÐt khi ®o nhiÖt ®é cña dßng khÝ nãng cÇn dïng mµn ch¾n ®Ó gi¶m sai sè khi ®o, mµn ch¾n vµ vá bäc nhiÖt kÕ cã ®é ®en cµng nhá cµng tèt, nhiÖt kÕ cÇn ®Æt ë n¬i dßng ch¶y cã tèc ®é lín ®Ó t¨ng α. ë khu vùc ®o èng ph¶i ®−îc bäc c¸ch nhiÖt ®Ó t¨ng t2. Bµi 6: X¸c ®Þnh ®é ®en cña mét khèi khÝ ph¼ng dµy 5m, nhiÖt ®é 10000C. Hçn hîp khÝ cã thµnh phÇn nh− sau: 11%CO2, 4%H2O, ¸p suÊt khÝ lµ 1at. Lêi gi¶i: §é ®en cña hçn hîp khÝ: εkh = ε CO2 + βε H 2O ε CO2 = f(Tkh, PCO2 .l) ε H 2O = f (Tkh , PH2O .l) Qu·ng ®−êng ®i trung b×nh cña tia bøc x¹: l = 1,8.δ = 1,8.5 = 9m PCO2 .l = 0,11.9 = 0,99at.m PH 2O .l = 0,04.9= 0,36at.m Tra ®å thÞ: ε CO2 = f(10000C, 0,99at.m) = 0,2 ε H2O = f (10000 C,0,36at.m) = 0,2 β =1 ε kh = 0,2 + 1.0,2 = 0,4 87 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  7. http://www.ebook.edu.vn Bµi 7 : Khãi cã thµnh phÇn 15%CO2 vµ 10% h¬i n−íc. NhiÖt ®é cña khãi khi ®i vµo lµ 1400 0K vµ nhiÖt ®é cña khãi khi ®i ra lµ 1100 0K, nhiÖt ®é bÒ mÆt èng ë chç vµo lµ 900 0K vµ ë chç ra lµ 700 0K. §é ®en cña bÒ mÆt èng khãi lµ 0,85, ¸p suÊt khÝ khãi b»ng 1bar. §−êng kÝnh èng dÉn khãi lµ 1m. X¸c ®Þnh l−îng truyÒn b»ng bøc x¹ tõ khãi ®Õn 1m2 bÒ mÆt èng dÉn khãi vµ hÖ sè to¶ nhiÖt cña bøc x¹. Lêi gi¶i: NhiÖt ®é trung b×nh cña thµnh èng dÉn khãi: 900 + 700 = 8000 K TW = 2 NhiÖt ®é trung b×nh cña khãi: 1400 + 1100 = 12500 K Tkh = 2 Qu·ng ®−êng ®i trung b×nh cña tia bøc x¹: l = 0,9.d=0,9m p CO .l = 0,15.0,9 = 0,135atm 2 p H O .l = 0,10.0,9 = 0,10atm 2 Tra theo nhiÖt ®é khãi: ε CO2 = 0,116 ; ε H 2O = 0.096; β = 1,04 εkh = ε CO + β ε H 2O = 0.116 + 1,04.0,096 = 0,216 2 Tra theo nhiÖt ®é bÒ mÆt èng: ε'CO2 = 0,1165 ; ε'H2O = 0,15 ε'kh = ε'CO2 + β ε'H2O = 0,1165 + 1,04.0,15 = 0,2725 §é ®en hiÖu qu¶ cña bÒ mÆt èng: 0,85 + 1 = 0,925 ε 'W = 2 L−îng nhiÖt trao ®æi gi÷a khãi vµ 1m2 bÒ mÆt èng: ⎡ ⎛ T ⎞4 ⎛T ⎞ ⎤ 4 q = ε'WC0 ⎢ε kh ⎜ kh ⎟ − ε 'kh ⎜ w ⎟ ⎥ ⎢ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎛ 800 ⎞ ⎤ ⎡ 4 4 ⎛ 1250 ⎞ − 0,2725⎜ ⎟⎥ q = 0,925.5,67 ⎢0,216⎜ ⎟ ⎝ 100 ⎠ ⎝ 100 ⎠ ⎥ ⎢ ⎦ ⎣ q = 21803W/m2 HÖ sè to¶ nhiÖt cña tia bøc x¹: q 21803 αbx = = = 48,5W/m2.0K Tkh − TW 1250 − 800 88 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  8. http://www.ebook.edu.vn Bµi 8: Khãi cã thµnh phÇn 8%CO2, 10%H2O chuyÓn ®éng trong mét èng trßn, ®−êng kÝnh d = 0,6m. NhiÖt ®é khãi ë chç vµo lµ 10000C, ë chç ra lµ 7800C. NhiÖt ®é bÒ mÆt èng ë chç vµo lµ 6250C, ë chç ra lµ 5750C. §é ®en bÒ mÆt èng lµ εW = 0,8. T×m mËt ®é dßng nhiÖt bøc x¹ trªn bÒ mÆt èng. Lêi gi¶i: NhiÖt ®é trung b×nh cña bÒ mÆt èng: 625 + 575 = 6000 C tW = 2 NhiÖt ®é trung b×nh cña khãi: 1000 + 780 = 8900 C tkh = 2 Qu·ng ®−êng ®i trung b×nh cña tia: l = 0,9d = 0,9.0,6 = 0,54 m p CO2 .l = 0,08.0,54 = 0,043at.m p H 2O .l = 0,10.0,54 = 0,054at.m Tra ®å thÞ ε CO2 = 0,08 Theo tkh = 8900C, ε H 2O = 0,07 t×m ®−îc β = 1,08. εkh = ε CO2 + β ε H 2O = 0,08 + 1,08.0,07 = 0,156 ε'CO2 vµ ε'H2O tra ®å thÞ theo tW = 6000C ε'kh = ε'CO2 + β ε'H2O = 0,183 §é ®en hiÖu qu¶ cña v¸ch: 0,8+ 1 ε 'W = = 0,9 2 MËt ®é dßng nhiÖt bøc x¹ cña khãi tíi bÒ mÆt cña èng: T Tkh 4 qkh-w = ε'WC0[εkh( ) − ε'kh ( W ) 4 ] 100 100 1163 4 873 4 ) - 0,183( )] qkh-w = 0,9.5,67[0,156( 100 100 qkh-w =9260W/m2. 89 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
  9. http://www.ebook.edu.vn 2.Bµi tËp tù luyÖn Bµi 9: Cã hai tÊm thÐp ®Æt song song, tÊm thø nhÊt cã nhiÖt ®é t1 = 5270C, ®é ®en ε1 = 0,8. TÊm thø hai cã nhiÖt ®é t2 = 270C, ®é ®en ε2 = 0,6. TÝnh kh¶ n¨ng bøc x¹ cña mçi tÊm vµ l−îng nhiÖt trao ®æi bøc x¹ gi÷a hai tÊm. NÕu gi÷a hai tÊm cã ®Æt mét mµn ch¾n cã ®é ®en εm = 0,1 th× l−îng nhiÖt trao ®æi gi¶m bao nhiªu lÇn? Tr¶ lêi: E1 = 18579W/m2; E2 = 276W/m2; q = 11982W/m2 vµ q = 1087W/m2 ; gi¶m 11 lÇn. Bµi 10: NhiÖt ®é cña hai tÊm ph¼ng ®Æt trong m«i tr−êng trong suèt lÇn l−ît b»ng 1270C vµ 3270C, ®é ®en cña hai tÊm nh− nhau vµ b»ng 0,8. Gi÷a hai tÊm cã ®Æt mét mµn ch¾n ®é ®en b»ng εm = 0,05. TÝnh mËt ®é dßng nhiÖt trao ®æi b»ng bøc x¹ gi÷a hai tÊm. a. NÕu muèn mËt ®é dßng nhiÖt gi¶m 79 lÇn th× sè mµn ch¾n lµ bao nhiªu. b. NÕu mµn ch¾n cã ®é ®en lµ 0,1 th× mËt ®é dßng nhiÖt gi¶m bao nhiªu lÇn (nÕu sè mµn ch¾n lµ nh− c©u a). Tr¶ lêi: q = 146W/m2; tm = 2540C; a. Sè mµn ch¾n 3; b. Gi¶m 38 lÇn Bµi 11: Mét èng cã ®−êng kÝnh d = 200mm, nhiÖt ®é bÒ mÆt èng t1 = 5270C, ®é ®en cña èng ε1 = 0,735 èng dµi 10m. a. TÝnh tæn thÊt nhiÖt toµn phÇn cña èng trong tr−êng hîp èng ®Æt trong phßng riªng cã nhiÖt ®é 270C. b. NÕu èng ®Æt trong cèng g¹ch (400 x 500)mm, ®é ®en b»ng 0,92 vµ nhiÖt ®é b»ng 270C. Tr¶ lêi: a. Q = 105000W; b. Q = 103000W Bµi 12: Mét b×nh hai líp (diÖn tÝch vµ bÒ mÆt gÇn nh− nhau) ®ùng ®Çy oxy láng, bÒ mÆt trong hai líp m¹ mét líp b¹c ®é ®en b»ng 0,02. Kh«ng khÝ gi÷a hai líp ®−îc hót ch©n kh«ng, nhiÖt ®é mÆt trong vµ mÆt ngoµi b»ng 200C vµ nhiÖt ®é bÒ mÆt ngoµi cña v¸ch trong b»ng -1830C. TÝnh l−îng nhiÖt tõ bªn ngoµi truyÒn vµo. BiÕt diÖn tÝch bÒ mÆt b»ng 3.10-2cm2. Tr¶ lêi: Q = 0,125W Bµi 13: KhÝ khãi cã thµnh phÇn 15% CO2 vµ 10%H2O. NhiÖt ®é khãi ®i vµo lµ 1400 0K, nhiÖt ®é khãi khi ®i ra lµ 11000K. NhiÖt ®é bÒ mÆt ®−êng dÉn khãi ë chç vµo lµ 900 K vµ ë chç ra lµ 7000K, ®é ®en cña bÒ mÆt èng εW = 0,85, ¸p suÊt khãi 1 bar. X¸c 0 ®Þnh l−îng nhiÖt truyÒn b»ng bøc x¹ tõ khãi ®Õn 1m2 bÒ mÆt èng khãi ®−êng kÝnh 1m, vµ hÖ sè to¶ nhiÖt bøc x¹. Tr¶ lêi: q = 2300W/m2; αbx = 47,3W/m2K Bµi 14 TÝnh mËt ®é bøc x¹ cña khãi lß h¬i tíi v¸ch èng cña bé qu¸ nhiÖt bè trÝ so le ®−êng kÝnh èng d = 83mm, b−íc èng ngang S1 = 200mm, b−íc èng däc S2 = 350mm. Thµnh phÇn khãi 7,5%H2O vµ 15%CO2, nhiÖt ®é khãi khi vµo 10200C khi ra 9500C, nhiÖt ®é cña bÒ mÆt èng 5000C, ®é ®en cña v¸ch èng εW = 0,8. Tr¶ lêi: q = 18924W/m2 90 tr−êng §¹i häc c«ng nghiÖp hµ néi bµi tËp kü thuËt nhiÖt
Đồng bộ tài khoản