intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập thực hành về C # - Bài 3,4,5

Chia sẻ: Vũ Xuân Trường Trường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

227
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Bài tập thực hành lập trình C # dành cho các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin. Tài liệu này sẽ giúp các bạn hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã được học và có thêm kinh nghiệm giải bài tập. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành về C # - Bài 3,4,5

 1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 3+4+5 Bài thực hành 3 Class tiềndiện HỌ TÊN:VŨ XUÂN TRƯỜNG String hoten LỚP sơ đồ lớp bài 1 :51TH1 String diachi Int MSSV :51131780 sôcôngtothangtruoc Int Bài 1: socongtothangnay using System; Void nhap() Void xuat() using System.Collections.Generic; Double sotien() using System.Linq; using System.Text; Class namespace BAI1 tiendienmoi { Int class Program somucquydinh { Void nhap() static void Main(string[] args) Void xuat() { Double TienDienMoi a = new TienDienMoi("xuan truong", "Nha trang", sotien() 123, 130, 12); a.Xuat(); TienDienMoi b = new TienDienMoi(); b.Nhap(); b.Xuat(); } } class TienDien { public string hoTen{get;set;} public string diaChi{get;set;} public int soThangtruoc{get;set;} public int soThangnay{get;set;} public TienDien() { } public TienDien(string hoTen, string diaChi, int soThangtruoc, int soThangnay) { this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; this.soThangtruoc = soThangtruoc; this.soThangnay = soThangnay; } public void Nhap() { Console.Write("Nhap hoten: "); hoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap diachi: "); diaChi = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap sothangtruoc: "); soThangtruoc = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap sothangnay: "); soThangnay = int.Parse(Console.ReadLine()); }
 2. public void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen + "\nDia chi: " + diaChi); } public int Socongto() { return soThangnay - soThangtruoc; } public double Sotien() { return Socongto() * 1000; } } class TienDienMoi : TienDien { int soMucquydinh; public TienDienMoi() { } public TienDienMoi(int soMucquydinh) { this.soMucquydinh = soMucquydinh; } public TienDienMoi(string hoTen, string diaChi, int soThangtruoc, int soThangnay, int soMucquydinh) : base(hoTen, diaChi, soThangtruoc, soThangnay) { this.soMucquydinh = soMucquydinh; } public new void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap so muc quy dinh: "); soMucquydinh = int.Parse(Console.ReadLine()); } public new double Sotien() { if (base.Socongto() > soMucquydinh) return base.Socongto() * 2000; return base.Sotien(); } public new void Xuat() { base.Xuat(); Console.WriteLine("So tien: " + Sotien()); } } } Bài 2:
 3. Class person String name; Int age; String nationality Void nhap() Void xuat() class team Class player Class coach string tenDoi; int number; Int numberyear; Player[] string vitrithidau; Void nhap() listOfPlayer; string doithidau; Coach c = new Void xuat() Coach(); Void nhap() Void nhap() Void xuat() Void xuat() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI2 { class Program { static void Main(string[] args) { ThuNghiem a = new ThuNghiem(); a.Nhap(); a.Xuat(); } } class Person { public string name { get; set; } public int age { get; set; }
 4. public string nationality { get; set; } public Person() { } public Person(string name, int age, string nationality) { this.name = name; this.age = age; this.nationality = nationality; } public void Nhap() { Console.Write("Nhap ten: "); name = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap tuoi: "); age = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap quoc tich: "); nationality = Console.ReadLine(); } public void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + name + "\nTuoi: " + age + "\nQuoc Tich: " + nationality); } } class Player : Person { int number; string viTrithidau; //string doiThidau; public Player() { } public Player(string name, int age, string nationality, int number, string viTrithidau) : base(name, age, nationality) { this.number = number; this.viTrithidau = viTrithidau; } public new void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap so ao: "); number = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap vi tri thi dau: "); viTrithidau = Console.ReadLine(); /* Console.Write("Nhap doi thi dau: "); doiThidau = Console.ReadLine(); */ } public new void Xuat() { base.Xuat(); Console.WriteLine("So ao: " + number + "\nVi tri thi dau: " + viTrithidau); } } class Coach : Person { int numberYear; public Coach() { }
 5. public Coach(string name, int age, string nationality, int numberYear) : base(name, age, nationality) { this.numberYear = numberYear; } public new void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap so nam kinh nghiem: "); numberYear = int.Parse(Console.ReadLine()); } public new void Xuat() { base.Xuat(); Console.WriteLine("So nam kinh nghiem: " + numberYear); } } class Team { string tenDoi; Player[] listOfPlayer; Coach c = new Coach(); int number; public Team() { } public void Nhap() { Console.Write("Nhap ten doi: "); tenDoi = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap so cau thu: "); number = int.Parse(Console.ReadLine()); listOfPlayer = new Player[number]; for (int i = 0; i < number; i++) { listOfPlayer[i] = new Player(); listOfPlayer[i].Nhap(); } Console.WriteLine("\nNhap ten huan luyen vien"); c.Nhap(); } public void Xuat() { c.Xuat(); Console.WriteLine("\nTen doi: " + tenDoi); Console.WriteLine("\nDanh sach cau thu: "); for (int i = 0; i < number; i++) { listOfPlayer[i].Xuat(); } } } class ThuNghiem { Team t = new Team(); public void Nhap() { t.Nhap();
 6. } public void Xuat() { t.Xuat(); } } } BÀI THỰC HÀNH 4 Bài1: Class nhanvien string hoTen { get; set; } DateTime ngaySinh { get; set; } string diaChi { get; set; } virtual void Nhap() virtual void Xuat() virtual double Luong() Class danhsachnhanvien Class nhanvienquanly int soLuongnhanvien; Class nhanviensanxuat Class nhanviencongnhat double heSoluong, NhanVien[] ds; int soSanPham; int soNgayCong; luongCoban; override void Nhap() void Nhap() override void Nhap() override void Nhap() override void Xuat() void Xuat() override void Xuat() override void Xuat() override double override double override double Luong() override double Luong() Luong() xuatLuong() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI3 { class Program { static void Main(string[] args) { QuanLyNhanVien a = new QuanLyNhanVien(); a.Nhap(); a.Xuat(); } } class NhanVien { public string hoTen { get; set; }
 7. public DateTime ngaySinh { get; set; } public string diaChi { get; set; } public NhanVien() { } public NhanVien(string hoTen, DateTime ngaySinh, string diaChi) { this.hoTen = hoTen; this.ngaySinh = ngaySinh; this.diaChi = diaChi; } public virtual void Nhap() { Console.Write("Nhap ho ten: "); hoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap ngay sinh: "); ngaySinh =Convert.ToDateTime( Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap dia chi: "); diaChi = Console.ReadLine(); } public virtual void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen + "\nNgay sinh: " + ngaySinh + "\nDia Chi: " + diaChi + "Luong: " + Luong()); } public virtual double Luong() { return 0; } } class NhanVienSanXuat : NhanVien { int soSanPham; public NhanVienSanXuat() { } public NhanVienSanXuat(int soSanPham) { this.soSanPham = soSanPham; } public override void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap so san pham: "); soSanPham = int.Parse(Console.ReadLine()); } public override double Luong() { return soSanPham * 20000; } public override void Xuat() { base.Xuat(); } } class NhanVienCongNhat : NhanVien { int soNgayCong; public NhanVienCongNhat() { } public NhanVienCongNhat(int soNgayCong) { this.soNgayCong = soNgayCong; }
 8. public override void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap so ngay cong: "); soNgayCong = int.Parse(Console.ReadLine()); } public override double Luong() { return soNgayCong * 90000; } public override void Xuat() { base.Xuat(); } } class NhanVienQuanLy : NhanVien { double heSoluong, luongCoban; public NhanVienQuanLy() { } public NhanVienQuanLy(double heSoluong, double luongCoban) { this.heSoluong = heSoluong; this.luongCoban = luongCoban; } public override void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap he so luong: "); heSoluong = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap luong co ban: "); luongCoban = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); } public override double Luong() { return heSoluong * luongCoban; } public override void Xuat() { base.Xuat(); } } class danhsachnhanvien { int soLuongnhanvien; NhanVien[] ds; private void HienThi() { Console.WriteLine("1. Nhan vien san xuat"); Console.WriteLine("2. Nhan vien cong nhat"); Console.WriteLine("3. Nhan vien quan ly"); } public void Nhap() { Console.Write("Nhap so luong nhan vien: "); soLuongnhanvien = int.Parse(Console.ReadLine()); ds = new NhanVien[soLuongnhanvien]; int chonmuc; for (int i = 0; i < soLuongnhanvien; i++)
 9. { HienThi(); Console.Write("Chon muc: "); chonmuc = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (chonmuc) { case 1: ds[i] = new NhanVienSanXuat(); break; case 2: ds[i] = new NhanVienCongNhat(); break; case 3: ds[i] = new NhanVienQuanLy(); break; } ds[i].Nhap(); } } public void Xuat() { Console.WriteLine(); for (int i = 0; i < soLuongnhanvien; i++) { ds[i].Xuat(); } } } } Bài 2: Class person
 10. string hoTen { get; set; } DateTime ngaySinh { get; set; } string queQuan { get; set; } virtual void Nhap() virtual void Xuat() class sinhvien string maSinhvien, lop; override void Nhap() virtual void Xuat() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI4 { class Program { static void Main(string[] args) { SinhVien a = new SinhVien(); a.Nhap(); a.Xuat(); } } class Person { public string hoTen { get; set; } public DateTime ngaySinh { get; set; } public string queQuan { get; set; } public Person() { } public Person(string hoTen, DateTime ngaySinh, string queQuan) { this.hoTen = hoTen; this.ngaySinh = ngaySinh; this.queQuan = queQuan; } public virtual void Nhap()
 11. { Console.Write("Nhap ho ten: "); hoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap ngay sinh: "); ngaySinh =Convert.ToDateTime( Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap que quan: "); queQuan = Console.ReadLine(); } public virtual void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen + "\nNgay sinh: " + ngaySinh + "\nQue quan: " + queQuan); } } class SinhVien : Person { string maSinhvien, lop; public SinhVien() { } public SinhVien(string hoTen, DateTime ngaySinh, string queQuan, string maSinhvien, string lop) : base(hoTen,ngaySinh,queQuan) { this.maSinhvien = maSinhvien; this.lop = lop; } public override void Nhap() { base.Nhap(); Console.Write("Nhap ma sinh vien: "); maSinhvien = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap lop hoc: "); lop = Console.ReadLine(); } public override void Xuat() { base.Xuat(); Console.WriteLine("Ma sinh vien: " + maSinhvien + "\nLop: " + lop); } } } Bài 3:
 12. class CanBo string hoTen { get; set; } string diaChi { get; set; } double heSoluong{ get; class GiaoVien class class DSCanBo set;} NhanVienHanhChinh double luongCoban {get; set;} virtual void Nhap() override void Nhap() override void Nhap() int number; virtual void Xuat() override double Luong() override double Luong() CanBo[] ds; virtual double Luong() override void Xuat() override void Xuat() int chonmuc; void HienThi() void Nhap() void Xuat() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI5 { class Program { static void Main(string[] args) { DSCanBo a = new DSCanBo(); a.Nhap(); a.Xuat(); } } class CanBo { public string hoTen { get; set; } public string diaChi { get; set; } public double heSoluong { get; set; } public double luongCoban { get; set; } public CanBo() { } public CanBo(string hoTen, string diaChi, double heSoluong, double luongCoban) { this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; this.heSoluong = heSoluong; this.luongCoban = luongCoban; } public virtual void Nhap() { Console.Write("Nhap ten: "); hoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap dia chi: "); diaChi = Console.ReadLine();
 13. Console.Write("Nhap he so luong: "); heSoluong =Convert.ToDouble( Console.ReadLine()); Console.Write("Nhap luong co ban: "); luongCoban = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); } public virtual void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen + "\nDia chi: " + diaChi + "\nHe so luong: " + heSoluong + "\nLuong co ban: " + luongCoban + "\nLuong: " + Luong()); } public virtual double Luong() { return heSoluong * luongCoban; } } class GiaoVien : CanBo { public override void Nhap() { base.Nhap(); } public override double Luong() { return base.Luong() * 1.4; } public override void Xuat() { base.Xuat(); } } class NhanVienHanhChinh : CanBo { public override void Nhap() { base.Nhap(); } public override double Luong() { return base.Luong() + 300; } public override void Xuat() { base.Xuat(); } } class DSCanBo { int number; CanBo[] ds; int chonmuc; private void HienThi() { Console.WriteLine("1. Giao vien"); Console.WriteLine("2. Nhan vien hanh chinh"); } public void Nhap() {
 14. Console.Write("Nhap so nhan vien: "); number = int.Parse(Console.ReadLine()); ds = new CanBo[number]; for (int i = 0; i < number; i++) { HienThi(); Console.Write("Chon muc: "); chonmuc = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (chonmuc) { case 1: ds[i] = new GiaoVien(); break; case 2: ds[i] = new NhanVienHanhChinh(); break; } ds[i].Nhap(); } } public void Xuat() { for (int i = 0; i < number; i++) ds[i].Xuat(); } } } Bài 4: Class dichvu double DonGia{ get; set;} virtual void Nhap() virtual void Xuat() virtual double TinhTien()
 15. class class class HoaDon DichVuGiatTay DichVuThueXe int SoKg { int SoGio{ string MaKH, TenKH; get; set;} get; set;} double TongTien; double DonGia double DonGia override void override void void Nhap() Nhap() Nhap() void ThemDichVu() override void override void void HienThi() Xuat() Xuat() override override double double TinhTien() TinhTien() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI6 { class Program { static void Main(string[] args) { HoaDon h = new HoaDon(); h.Nhap(); h.HienThi(); } } class DichVu { protected double DonGia { get; set; } public DichVu(){} public DichVu(double DonGia){this.DonGia = DonGia;} public virtual void Nhap() { Console.Write("Don Gia : "); DonGia = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); } public virtual void Xuat() { Console.WriteLine("Don Gia : " + DonGia); Console.WriteLine("Thanh Tien : " + TinhTien()); } public virtual double TinhTien() { return 0; } } class DichVuGiatTay : DichVu { int SoKg { get; set; } public DichVuGiatTay() : base() { } public DichVuGiatTay(double DonGia, int SoKg) : base(DonGia) { this.SoKg = SoKg; } public override void Nhap()
 16. { Console.Write("So Kg : "); SoKg = int.Parse(Console.ReadLine()); base.Nhap(); } public override void Xuat() { Console.WriteLine("Giat Ui"); Console.WriteLine("So Kg : " + SoKg); base.Xuat(); } public override double TinhTien() { return SoKg * DonGia * (SoKg > 10 ? 0.95 : 1); } } class DichVuThueXe : DichVu { int SoGio { get; set; } public DichVuThueXe():base() { } public DichVuThueXe(double DonGia, int SoGio) : base(DonGia) { this.SoGio = SoGio; } public override void Nhap() { Console.Write("So Gio : "); SoGio = int.Parse(Console.ReadLine()); base.Nhap(); } public override void Xuat() { Console.WriteLine("Thue Xe"); Console.WriteLine("So Gio : " + SoGio); base.Xuat(); } public override double TinhTien() { return SoGio * DonGia * (SoGio > 7 ? 0.95 : 1); } } class HoaDon { string MaKH, TenKH; List DS = new List(); double TongTien; public void Nhap() { Console.Write("Ma Khach Hang : "); MaKH = Console.ReadLine(); Console.Write("Ten : "); TenKH = Console.ReadLine(); Console.Write("So Dich Vu : "); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); while (n-- > 0) ThemDichVu(); } public void ThemDichVu() { Console.WriteLine(); Console.Write("1. Thue Xe\n2. Giat Ui\n"); Console.Write("Chon muc: ");
 17. int n = int.Parse(Console.ReadLine()); DichVu dv = new DichVu(); if (n == 1) { dv = new DichVuThueXe(); } else { dv = new DichVuGiatTay(); } dv.Nhap(); DS.Add(dv); TongTien += dv.TinhTien(); } public void HienThi() { Console.WriteLine("Ma Khach Hang : " + MaKH); Console.WriteLine("Ten Khach Hang : " + TenKH); Console.WriteLine("Cac dich vu : \n"); foreach (DichVu dv in DS) { dv.Xuat(); } Console.WriteLine("Tong Hoa Don : " + TongTien); } } } Bài 5: class KhachHang string hoTen, diaChi; void HienThi() void Nhap() void Xuat() class Phong class PhongA class PhongB class PhongC
 18. int soNgaythue { double override double get; set; } tienSudungDichVu; TinhTien() override void override void Nhap() Nhap() override double override void TinhTien() virtual void Nhap() Nhap() override double virtual double TinhTien() override void override void TinhTien() override void Xuat() Xuat() virtual void Xuat() Xuat() using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BAI7 { class Program { static void Main(string[] args) { KhachHang a = new KhachHang(); a.Nhap(); a.Xuat(); } } class KhachHang { string hoTen, diaChi; public KhachHang() { } Phong a; public KhachHang(string hoTen, string diaChi) { this.hoTen = hoTen; this.diaChi = diaChi; } void HienThi() { Console.WriteLine("1. Phong A"); Console.WriteLine("2. Phong B"); Console.WriteLine("3. Phong C"); } public void Nhap() { Console.Write("Nhap ten: "); hoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("Nhap dia chi: "); diaChi = Console.ReadLine();
 19. Console.WriteLine("Phong nao?"); HienThi(); int chonmuc; Console.Write("Chon phong: "); chonmuc = int.Parse(Console.ReadLine()); switch (chonmuc) { case 1: a = new PhongA(); break; case 2: a = new PhongB(); break; case 3: a = new PhongC(); break; } a.Nhap(); } public void Xuat() { Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen + "Dia chi: " + diaChi); a.Xuat(); } } class Phong { public int soNgaythue { get; set; } public Phong() { } public Phong(int soNgaythue) { this.soNgaythue = soNgaythue; } public virtual void Nhap() { Console.Write("Nhap so ngay thue: "); soNgaythue = int.Parse(Console.ReadLine()); } public virtual double TinhTien() { return 0; } public virtual void Xuat() { Console.WriteLine("So ngay thue: " + soNgaythue + "\nTong tien: "+ TinhTien()); } } class PhongA : Phong { double tienSudungDichVu; public PhongA() { } public PhongA(double tienSudungDichVu) { this.tienSudungDichVu = tienSudungDichVu; } public override void Nhap() { base.Nhap();
 20. Console.Write("Nhap so tien su dung dich vu: "); tienSudungDichVu = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); } public override double TinhTien() { double tongTien = 0; if (soNgaythue > 5) tongTien += 200 * soNgaythue * 0.9; else tongTien += 200 * soNgaythue; return tongTien; } public override void Xuat() { Console.WriteLine("Phong A"); base.Xuat(); } } class PhongB : Phong { public PhongB() { } public override void Nhap() { base.Nhap(); } public override double TinhTien() { double tongTien = 0; if (soNgaythue > 5) tongTien += 160 * soNgaythue * 0.9; else tongTien += 160 * soNgaythue; return tongTien; } public override void Xuat() { Console.WriteLine("Phong B"); base.Xuat(); } } class PhongC : Phong { public PhongC() { } public override void Nhap() { base.Nhap(); } public override double TinhTien() { return 120 * soNgaythue; } public override void Xuat() { Console.WriteLine("Phong C"); base.Xuat(); } } } Bài 6: class Xe string BS { get; set; }
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2