intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập Tin học Đại cương part 9

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

164
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Computer vision Nghiên cứu sử dụng máy tính để tách các đối tượng 3 chiều từ một hình ảnh 2 chiều Tính toán (Computing) Thuật ngữ phủ chung cho tất cả những ngành có liên quan đến tin học Ngôn ngữ hình thức (formal grammar) Nghiên cứu các cấu trúc trừu tượng mô tả một ngôn ngữ hình thức một cách chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tin học Đại cương part 9

 1. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 137 void nhap(void) { char s[20]; n=0; do { printf("\nsinh vien thu %d\n",n+1); printf("Ho ten:"); scanf(" %[^\n]",&lop[n].hoten ); printf("diem mon CTDL "); scanf("%d",&lop[n].ctdl); printf("diem mon PASCAL "); scanf("%d",&lop[n].pas); printf("diem mon OTOMAT "); scanf("%d",&lop[n].otomat); printf("\n"); lop[n].dtb=(lop[n].ctdl+lop[n].pas+lop[n].otomat)/3.0; n++; printf("Ban muon tiep tuc khong(anykey/k)? "); } while(getch()!='k' && n
 2. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 138 printf("%-25s",lop[i].hoten); printf(" %1d",lop[i].ctdl); printf(" %7d",lop[i].pas); printf(" %7d",lop[i].otomat); printf("%10.2f\n",lop[i].dtb); } /* dem so sinh vien thieu mon CTDL va in danh sach thi lai mon PASCAL*/ printf("\nDanh sach thi lai mon Pascal\n "); for(i=0;i
 3. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 139 Phá ö n VIII : KIÃ Ø U CON TRO Í & F ILE 1. Nháûp 2 ma tráûn thæûc A vaì B cáúp nxn. Ma tráûn C laì ma tráûn täøng C=A+B, ma tráûn D laì ma tráûn tich D=AxB, ma tráûn E , F láön læåüt laì ma tráûn chuyãøn vë cuía ma tráûn cuía ma tráûn C vaì D.Sau âoï âæa caïc pháön tæí låïn nháút cuía tæìng haìng cuía ma tráûn C lãn âæåìng cheïo chênh vaì pháön tæí låïn nháút cuía tæìng haìng cuía ma tráûn D lãn âæåìng cheïo phuû. Viãút chæång trçnh thæûc hiãûn caïc cäng viãûc trãn duìng con troí. * Chæång trçnh #include #include #include #define N 20 /*------------------------------------------*/ void nhap(float *a,float *b,int n); void xuat(float *a,int n, char ch); void cong(float *a, float *b,float *c, int n); void nhan(float *a,float *b, float *d,int n); void chuyenvi(float *c,float *d, float *e,float *f,int n); void tim_max_duong_cheo_chinh(float *c,int n); void tim_max_duong_cheo_phu(float *d,int n); /*------------------------------------------*/ void nhap(float *a,float *b, int n) { int i,j; float x; for (i=1;i
 4. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 140 for(j=1;j
 5. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 141 for(j=2;j
 6. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 142 float c[N][N]; float d[N][N]; float e[N][N]; float f[N][N]; int n=3; nhap((float*)a,(float*)b,n); xuat((float*)a,n,65);printf("\n"); xuat((float*)b,n,66);printf("\n"); cong((float*)a,(float*)b,(float*)c,n); xuat((float*)c,n,67);printf("\n"); nhan((float*)a,(float*)b,(float*)d,n); xuat((float*)d,n,68);printf("\n"); chuyenvi((float*)c,(float*)d,(float*)e,(float*)f,n); xuat((float*)e,n,69);printf("\n"); xuat((float*)f,n,70);printf("\n"); tim_max_duong_cheo_chinh((float*)c,n); xuat((float*)c,n,67);printf("\n"); tim_max_duong_cheo_phu((float*)d,n); xuat((float*)d,n,68);printf("\n"); getch(); } 2. Viãút chæång trçnh nháûp danh saïch låïp gäöm Hoü tãn, ngaìy thaïng nàm sinh, nháûp ba âiãøm cuía ba män: Toaïn, Lyï, Hoïa, tênh âiãøm trung bçnh cuía ba män. -Xãúp loaûi cuía danh saïch væìa vaìo theo âiãøm trung bçnh giaím dáön (hoàûc tàng dáön). -Sàõp xãúp danh saïch theo thæï tæû A, B, C. -Âäøi hoü tãn toaìn bäü thaình chæî hoa. *Yãu cáöu: +Coï xæí lyï tãûp. +Caìi âàût haìm coï traí vãö kiãøu Struct. * Chæång trçnh #include #include #include #include #include #include /*------------------------------------------*/ typedef struct { char ho[15],ten[8],XL[6]; int namsinh; float t,l,h,tb; } ds; Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 7. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 143 ds x[50]; int i,n; /*------------------------------------------*/ void nhap(int n,ds *x); void motep(int *n,ds *x); void in(int n,ds *x); void sx(int n,ds *x); void sxdtb(int n,ds *x); void luutep(int n,ds *x); /*------------------------------------------*/ void nhap(int n,ds *x) { int i; float TL; for(i=1;i
 8. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 144 void in(int n,ds *x) { printf("\nSTT HO_TEN\t\tNAM_SINH\tDT\tDL\tDH\t\DTB\tXEP_LOAI"); for(i=1;i
 9. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 145 FILE *fp; char s[20]; printf(" Ten tep"); fflush(stdin); gets(s); if((fp=fopen(s,"wt"))==NULL){ printf("\n Loi khi mo tep"); exit(1); } putc(n,fp); for(i=1;i
 10. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 146 case '3': sx(n,x); break; case '4': luutep(n,x); break; case '5': motep(&n,x); break; default :return 0; } } getch(); } Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 11. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 147 BA Ì I T Á Û P LA Ì M THÃM 1. Giaí sæí ta coï caïc khai baïo sau: int x, a[10]; register r; static int u; Trong caïc biãøu thæïc sau biãøu thæïc naìo håüp lãû ? &x &a &a[10] &5 &(x+5) &x+5 &r u 2. Giaí sæí ta coï caïc khai baïo sau: int x, a[10]; register r; static int u; Trong caïc biãøu thæïc sau biãøu thæïc naìo håüp lãû ? &x *a *a[0] *5 *(x+5) &x+5 &r *&u 3. Giaí sæí coï voìng làûp sau: For (i=0; in &&(c=getchar())!=’\n’&&c!=EOF;i--) s[i]=c; Viãút laûi voìng làûp trãn sao cho khäng cáön âãún caïc pheïp && vaì ||. 5. Viãút laûi haìm strend(char *s, char *t) traí vãö giaï trë 1 nãúu doìng s laì âoaûn cuäúi cuía doìng t ( vê duû t laì “123” thç âoaûn cuäúi cuía t laì “”,”3”,”23”,”123”), vaì traí vãö giaï trë 0 nãúu ngæåüc lai. û 6. Cho 2 haìm sau int f(int x, int *y) int g(int x, int y) { { int z; int z; if (x==0)= return *y if (x==0)= return y x--; *y+=3; z=*y; x--; y+=2; z=f(x,&y); return g(x,z); return y+z; } } Haîy cho biãút g(3,3). 7. Cho 2 haìm sau int f(int x, int *y) int g(int x, int y) { { int z; int z; if (x==6)= return *y if (x==6)= return y x--; *y+=2; z=*y; x--; y+=3; z=f(x,&y); return g(x,z); return y+z; } } Haîy cho biãút g(3,3). 8. Viãút chæång trçnh liãût kã táút caí caïc säú nguyãn bàòng bçnh phæång cuía täøng caïc chæî säú cuía noï. Vê duû: 81 = (8+1)2û Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 12. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 148 9. Cho hai daîy säú A vaì B coï caïc pháön tæí theo thæï tæû giaím dáön. Haîy gheïp maíng B vaìo maíng A cuîng coï pháön tæí giaím dáön (khäng duìng maíng phuû).ì 10. Cho hai daîy säú A vaì B coï caïc pháön tæí theo thæï tæû tàng dáön. Haîy gheïp maíng B vaìo maíng A cuîng coï pháön tæí tàng dáön (khäng duìng maíng phuû).ì 11. Viãút haìm int InsCircle(double r, double x, double y) traí vãö giaï trë âuïng håüc sai tuìy thuäüc âiãøm (x,y) coï nàòm trong voìng troìn tám O(0,0) baïn kênh r hay khäng. Sau âoï sæí duûng haìm naìy viãút haìm double monte2(double r, int n) traí vãö giaï trë diãûn têch hçnh troìn baïn kênh r âæåüc tênh bàòng phæång phaïp MonteCarlo våïi n âiãøm thæí. Giaí sæí âaî täön taûi haìm double range_rand(double min, double max) cho giaï trë ngáùu nhiãn trãn âoaûn [min,max]. Chuï thêch: Phæång phaïp Monte_Carlo våïi n âiãøm thæí âãø tênh diãûn têch hçnh troìn: Gieo ngáùu nhiãn n âiãøm trãn hçnh vuäng ngoaûi tiãúp hçnh troìn âoï, vaì âãúm säú âiãøm råi vaìo bãn trong hçnh troìn (giaí sæí laì n1). Diãûn têch hçnh troìn âæåüc xáúp xè bàòng diãûn têch hçnh vuäng nhán våïi tè säú n1/n. 12. Viãút chæång trçnh tênh n! våïi n laì säú låïn 13. Viãút chæång trçnh tênh 2n våïi n laì säú låïn 14. Viãút chæång trçnh in ra baíng maî ASCII coï säú thuï tæû âi keìm : vê duû A coï maî 65 15. Viãút chæång trçnh in baíng cæíu chæång nhæ åí bça våí hoüc sinh 16.Nháûp mäüt ma tráûn vuäng A(n,n) ( våïi 5≤ n ≤ 10) kiãøu nguyãn. Haîy tênh P = S/P ( våïi S laì täøng caïc pháön tæí trãn âæåìng cheïo chênh vaì R laì täøng caïc tæí leí trãn âæåìng cheïo phuû, nãúu khäng coï pháön tæí leí thç R laì täøng caïc pháön tæí trãn âæåìng cheïo phuû), räöi âäøi P ra hãû âãúm báút kyì.( cå säú cuía hãû âãúm âæåüc nháûp tæì baìn phêm) 17. Âãø quaín lyï xe maïy, ngæåìi ta quaín lyï caïc thäng tin bao gäöm: hoü tãn chuí xe (HT), âëa chè (DC), säú maïy (SM), säú khung (SK), biãøn kiãøm soaït(BKS). Viãút chæång trçnh nháûp mäüt danh saïch bao gäöm caïc thäng tin trãn( täúi âa 50 âäúi tæåüng) Hiãøn thë danh saïch væìa nháûp Nháûp vaìo mäüt säú khung báút kyì, hiãøn thë hoü tãn chuí xe coï säú khung truìng våïi säú khung væìa nháûp. 18.Âãø quaín lyï caïc khäúi gäù hçnh häüp chæî nháût, ta täø chæïc mäüt maíng caïc record, mäùi record gäöm caïc træåìng : Caûnh daìi (CD), Caûnh ngàõn (CN), chiãöu cao(CC), Thãø têch(TT), giaï tiãön (TIEN). Haîy viãút chæång trçnh thæûc hiãûn caïc yãu cáöu sau: + Nháûp säú liãûu cuía 30 khäúi gäù (theo caûnh daìi, caûnh ngàõn,chiãöu cao) + Tênh thãø têch cuía tæìng khäúi gäù theo cäng thæïc: TT=CD*CN*CC +Tênh giaï tiãön cuía tæìng khäúi gäù theo cäng thæïc: TIEN=TT*DG Våïi âån giaï (DG) laì giaï tiãön cuía 1m3 gäù ( âæåüc nháûp tæì baìn phêm) Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 13. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 149 + In ra danh saïch caïc khäúi gäù âaî nháûp ( gäöm STT( säú thæï tæû), TT,TIEN) theo chiãöu tàng dáön cuía giaï tiãön. 19. Haîy nháûp mäüt phán säú räöi æåïc læåüc phán säú 20. Tçm æåïc säú chung låïn nháút cuía nhiãöu säú. 20. Haîy nháûp nhiãöu phán säú räöi thæûc hiãûn caïc pheïp cäüng ,træì, nhán, chia phán säú . Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 14. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 150 TA Ì I LIÃ Û U THAM KHA Í O [1] Ngän ngæî láûp trçnh PASCAL - Quaïch Tuáún Ngoüc [2] Turbo PASCAL, cáøm nang tra cæïu - Quaïch Tuáún Ngoüc [3] Tin hoüc Âaûi cæång - Phan Huy Khaïnh [4] Turbo Pascal - Âäù Ngoüc Phæång [5] Turbo Pascal - Borland [6] Baìi táûp tin hoüc choün loüc - Nguyãùn Thanh Huìng [8] Baìi táûp Turbo Pascal - Âäù Phuïc [9] Baìi táûp Tin hoüc - Häö syî Âaìm [10] Caïc âãö baìi táûp, caïc âãö thi - Khoa CNTT- ÂTVT-ÂHKT-Âaì nàông. Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 15. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 151 PHÁ Ö N PHU Û L U Û C I. Caïc phêm soaûn thaío trong mäi træåìng Borland C 3.1 1. PhÝm di chuyÓn con trá: →, ←,↑,↓ : Thay ®æi 1 vÞ trÝ Home/End : vÒ ®Çu/cuèi dßng Pgup/PgDn : lªn/xuèng mét trang ^Home/^End : vÒ ®Çu/cuèi cöa sæ ^PgUp/^PgDn : vÒ ®Çu/cuèi ch−¬ng tr×nh 2. PhÝm chÌn xo¸: Insert : bËt/t¾t chÕ ®é chÌn/®Ì Enter : sang dßng, chÌn dßng trèng Delete : xo¸ mét ký tù t¹i con trá BackSpace: xo¸ mét ký tù bªn tr¸i con trá ^Y : xo¸ mét dßng chøa con trá ^Q +Y : xo¸ tõ con trá ®Õn cuèi dßng 3. PhÝm vÒ khèi: Clipboard lµ vïng nhí ®Ó l−u khèi v¨n b¶n t¹m thêi ^K+B/ ^K+K : ®¸nh dÊu ®Çu/cuèi khèi. Còng cã thÓ ®¸nh dÊu khèi b»ng c¸ch gi÷ phÝm Shift vµ dïng phÝm di chuyÓn con trá ^K+H : Èn/hiÖn khèi ^Ins : ChÐp khèi sang Clipboard Shift+Del: C¾t khèi sang Clipboard Shift+Ins : D¸n khèi ë Clipboard vµo t¹i con trá ^K+ Y (^Del) : xo¸ khèi ^K+C : sao chÐp khèi tíi vÞ trÝ con trá ^K+V : di chuyÓn khèi tíi vÞ trÝ con trá ^K+R : ®äc tÖp trªn ®Üa vµo vÞ trÝ con trá nh− mét khèi ^K+W : ghi khèi vµo tÖp trªn ®Üa 4. PhÝm t×m kiÕm: ^Q+F: t×m x©u ch÷ Sau khi tæ hîp c¸c phÝm trªn, m¸y yªu cÇu nhËp x©u ch÷ cÇn t×m; tiÕp theo lµ nhËp c¸c lùa chän (options) c¸ch t×m: /G (global): T×m toµn côc, ngÇm ®Þnh lµ t×m tõ con trá ®Õn cuèi ch−¬ng tr×nh /B (back) : T×m ng−îc vÒ ®Çu ch−¬ng tr×nh / W (word): T×m nguyªn tõ /U (upcase): Kh«ng ph©n biÖt ch÷ hoa/th−êng /n (n lµ sè): T×m ®Õn lÇn xuÊt hiÖn thø n ^Q+A: t×m vµ thay thÕ T−¬ng tù lÖnh t×m kiÕm, nhËp x©u ch÷ cÇn t×m vµ x©u ch÷ cÇn thay vµ c¸c lùa chän, cã thªm lùa chän /N ®Ó tù ®éng thay mµ kh«ng cÇn nh¾c cã c«ng nhËn thay hay kh«ng. Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 16. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 152 ^L: t×m hoÆc t×m vµ thay tiÕp 5. Tæ hîp phÝm Alt+BkSp ®Î bá qua 1 thao t¸c so¹n th¶o gÇn nhÊt II. Caïc läùi thæåìng gàûp khi láûp trçnh Lçi Néi dung Lçi biªn dÞch ý nghÜa "..." expected ThiÕu "..." Ambiguity between 'function1' and NhÇm lÉn gi÷a c¸c hµm 'function2' Array bounds missing ] ThiÕu dÊu "[" trong chØ sè m¶ng Array must have at least one M¶ng ph¶i cã Ýt nhÊt mét phÇn tö element Array of references is not allowed Kh«ng cho phÐp khai b¸o m¶ng tham chiÕu Array size too large KÝch th−íc m¶ng qu¸ lín LÖnh Hîp ng÷ qu¸ dµi Assembler statement too long Attempting to return a reference to Tr¶ vÒ mét tham chiÕu chØ ®Õn mét ®èi a local object t−îng côc bé Attempting to return a reference to Tr¶ vÒ mét tham chiÕu chØ ®Õn mét biÕn côc local variable 'identifier' bé Bad define directive syntax Sai có ph¸p trong ®Þnh h−íng #define Bad syntax for pure function §Þnh nghÜa hµm sai có ph¸p definition Bit field cannot be static Tr−êng bit kh«ng thÓ thuéc líp static Tr−êng bit qu¸ lín Bit field too large Bit fields must be signed or Tr−êng bit ph¶i lµ kiÓu int cã dÊu hoÆc unsigned int kh«ng dÊu Tr−êng bit ph¶i cã Ýt nhÊt 1 bit Bit fields must contain at least one bit Tr−êng bit ph¶i thuéc kiÓu nguyªn Bit fields must have integral type Body already defined for this Th©n hµm nµy ®· ®Þnh nghÜa råi function Cannot allocate a reference Kh«ng thÓ phhan bè mét tham chiÕu Cannot call 'main' from within the Kh«ng thÓ gäi hµm main() bªn trong program ch−¬ng tr×nh Cannot cast from 'type1' to 'type2' Kh«ng thÓ Ðp kiÓu nµy thµnh kiÓu kia Cannot convert 'type1' to 'type2' Kh«ng thÓ chuyÓn kiÓu nµy thµnh kiÓu kia Cannot define a pointer or Kh«ng thÓ ®Þnh nghÜa mét con trá hoÆc mét reference to a reference tham chiÕu chØ ®Õn mét tham chiÕu Cannot initialize 'type1' with 'type2' Kh«ng thÓ khëi tao kiÓu nµy víi kiÓu kia Cannot modify a const object Kh«ng thÓ thay ®æi mét ®èi t−îng h»ng Case outside of switch C¸c chØ ®Þnh case ngoµi lÖnh switch Case statement missing : ThiÕu ":" trong chØ ®Þnh case Character constant must be one or H»ng ký tù ph¶i dµi 1 hoÆc 2 ký tù Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
 17. Baìi táûp Tin hoüc Âaûi cæång 153 two characters long Compound statement missing } LÖnh phøc hîp thiÕu "}" Conflicting type modifiers NhÇm lÉn trong thay ®æi kiÓu Constant expression required CÇn mét biÓu thøc h»ng Constant variable 'variable' must be BiÕn h»ng ph¶i ®−îc khëi t¹o initialized Conversion of near pointer not Kh«ng cho phÐp chuyÓn ®æi con trá gÇn allowed Could not find a match for Kh«ng t×m thÊy sù phï hîp cho ®èi sè argument(s) Could not find file 'filename' Kh«ng t×m thÊy tÖp Declaration does not specify a tag Khai b¸o kh«ng chØ ®Þnh mét nh·n tªn hoÆc or an identifier mét tªn Declaration is not allowed here Kh«ng cho phÐp khai b¸o ë ®©y Declaration missing ; Khai b¸o thiÕu ";" Lçi biªn dÞch ý nghÜa Declaration syntax error Sai có ph¸p khai b¸o Declaration terminated incorrectly KÕt thóc khai b¸o kh«ng ®óng Declaration was expected ThiÕu khai b¸o Default argument value redeclared Gi¸ trÞ ®èi sè mÆc ®Þnh bÞ khai b¸o l¹i Default argument value redeclared Gi¸ trÞ ®èi sè mÆc ®Þnh bÞ khai b¸o l¹i cho for parameter 'parameter' tham sè Default expression may not use BiÓu thøc mÆc ®Þnh kh«ng thÓ dïng biÕn côc local variables bé Default outside of switch ChØ ®Þnh default bªn ngoµi lÖnh switch Default value missing G¸i trÞ default bÞ bá qua Default value missing following G¸i trÞ default bÞ bá qua sau tham sè parameter 'parameter' Define directive needs an identifier #define cÇn mét tªn Division by zero Chia cho sè kh«ng do statement must have while LÖnh do ph¶i cã while do-while statement missing ( | ) | ; LÖnh do-while thiÕu "(" , ")" , ";" Duplicate case ChØ ®Þnh case bÞ lÆp Enum syntax error Sai có ph¸p trong khai b¸o kiÓu enum Expression expected ThiÕu biÓu thøc Expression of scalar type expected ThiÕu biÓu thøc kiÓu v« h−íng Expression syntax VÒ có ph¸p biÓu thøc extern variable cannot be initialized Kh«ng thÓ khëi t¹o biÕn thuéc líp extern Extra parameter in call Thªm tham sè trong lÖnh gäi Extra parameter in call to function Thªm tham sè trong lÖnh gäi hµm File must contain at least one TÖp ph¶i chøa Ýt nhÊt mét khai b¸o bªn external declaration ngoµi (líp extern) File name too long Tªn tÖp qu¸ dµi For statement missing ( | ) | ; LÖnh for thiÕu "(" , ")" , ";" 'function' cannot return a value Hµm nµy kh«ng thÓ tr¶ vÒ mét gi¸ trÞ 'function' must be declared with no | Hµm nµy ph¶i ®−îc khai b¸o kh«ng| mét | one | two parameter(s) hai tham sè Nguyãùn Vàn Nguyãn- Khoa CNTT-ÂTVT Âaûi hoüc Baïch Khoa Âaì Nàông
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2