Bài tập trắc nghiệm biện luận theo R

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
5
download

Bài tập trắc nghiệm biện luận theo R

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm biện luận theo r', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm biện luận theo R

  1. BI N LU N THEO R Câu 1. Cho m ch R,L,C, u = 150 2 sin(100πt) V. L = 2/π H, C = 10-4/0,8π F, m ch tiêu th v i công su t P = 90 W. Xác đ nh R trong m ch. A. 90 B. 160 C. 250 D. c A và B Câu 2. Cho m ch R,L,C, cho u = 30 2 sin(100πt)V, khi R = 9 thì i1 l ch pha ϕ1 so v i u. Khi R = 16 thì i l ch ϕ2 so v i u. Cho đ l n c a ϕ1 + ϕ2 = π/2. Xác đ nh L. A. 0,08/π H B. 0,32/π H C. 0,24/π H D. c A và B Câu 3. Cho m ch R,L,C, u = 100 2 sin(100πt)V, L = 1,4/π H, C = 10-4/2π F. Xác đ nh công su t tiêu th cưc đ i trong m c A. 120W B. 83,3 W C. 160 W D. 100W Câu 4. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c cư ng đ dòng đi n trong m ch. A. i = 2 2 sin(100πt + π/4)A B. i = 2 sin(100πt + π/4)A C. i = 2 2 sin(100πi – π/4)A D. i = 2 sin(100πt – π/4) A Câu 5. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R A. u = 100sin(100πt + π/4) V B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V C. u = 100 2 sin(100πt – π/40V D. u = 100sin(100πt – π/4)V Câu 6. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c hi u đi n th hai đ u t đi n. A. u = 200sin(100πt + π/4) V B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V C. u = 200 2 sin(100πt – π/4)V D. u = 200sin(100πt – π/4)V
  2. Câu 7. Cho m ch R,L,C, u = 200sin(100πt) R = 100 , L = 1/π H, C = 10- 4/2π F. Xác đ nh bi u th c hi u đi n th hai đ u đi n tr R A. u = 100sin(100πt + π/4) V B. u = 100 2 sin(100πt + π/4) V C. u = 100 2 sin(100πt + 3π/4)V D. u = 100sin(100πt – π/4)V Câu 8. Cho m ch R,L,C R có th thay đ i đư c, U = URL = 100 2 V, UC = 200V. Xác đ nh công su t tiêu th trong m ch. A. 100W B. 100 2 W C. 200W D. 200 2 W BÀI T P TR C NGHI M ĐI N XOAY CHI U Câu 1. phát bi u nào sau đay là đúng khi nói v t đi n A. ch cho dòng m t chi u qua C. Ch cho dòng xoay chi u hình sin qua B. ch cho dòng xoay chi u qua D. ch có kh năng tích đi n. Câu 2. Phát bi u nào sau đây là đúng khi nói v cu n c m A. Không cho dòng đi n xoay chi u qua C. Không cho dòng m t chi u qua B. Gi ng như m t dây d n khi dòng m t chi u ch y qua D. C n tr dòng đi n m t chi u qua Câu 4. Cho hi u đi n th hai đ u t C là u = 100sin(100πt ). Bi u th c dòng đi n qua m ch là bao nhiêu bi t C = 10-4 /π F A. i = sin(100π t) A C. i = 1sin(100πt + π )A B. i = 1 sin(100πt + π/2)A D. i = 1sin(100πt – π/2)A
  3. Câu 5. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. T ng tr c a m ch là bao nhiêu cho f = 50Hz A. 100 B. 200 C. 150 D. 300 Câu 6. Cho m ch R, L ,C ghép n i ti p v i nhau. Cho R = 100 , L = 1/π H, C = 1/10π mF. Cho i = 1sin(100πt) mA. Bi u th c hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: A. 100sin(100 πt) V B. 100 sin(100 πt) mV B. 200sin(100πt + π/4) V D. 150sin(100πt – π/4) V Câu 7. Câu nào sau đây là đúng khi nói v đo n m ch đi n xoay chi u ch có đi n tr thu n? I A. m i liên h gi a cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th hi u d ng là U= R B. dòng đi n qua đi tr và hi u đi n th hai đ u đi n tr luôn cùng pha C. pha c a dòng đi n qua đi n tr luôn b ng không D. n u hi u đi n th hai đ u đi n tr có bi u th c:u= U0sin( ωt+ϕ ) thì bi u th c c a dòng đi n qua đi n tr là : i= I0sinωt Câu 8 Cho m ch R,L , C ghép n i ti p v i nhau. N u ta m c thêm m t t đi n song song v i t ban đ u trong m ch thì A. T ng tr tăng lên C. T ng tr gi m xu ng B. đ l ch pha u và i không thay đ i D. Hi u đi n th đ t vào hai đ u m ch b thay đ i Câu 9. Công su t t a nh êt trên m ch ch có đi n tr xác đ nh theo công th c A. P = Ui B. P = ui C. P = uI D. P = UI Câu 10. Dòng đi n xoay chi u có tác d ng A. Sinh lý B. T C. Nhi t D. C 3 đáp án trên
  4. Câu 11. Cho m ch đi n RLC ghép n i ti p v i nhau, cho R = 100 , L = 1/π H, C = 100/π à F , v i t n s c a m ch là f = ? thì công su t tiêu th trong m ch đ t giá tr c c đ i. A. 50 Hz B. 60 Hz C. 100 Hz D. 50 π Hz Câu 12. Cho m t khung dây quay trong t trư ng v i v n t c góc ω = 100 vòng/s. Dòng đi n c m ng xu t hi n trên khung là dòng đi n lo i gì có t n s là bao nhiêu? A. Dòng xoay chi u có f = 50 Hz C. Dòng xoay chi u có f = 100Hz B. Dòng m t chi u có f = 50 Hz D. Dòng m t chi u có f = 100 Hz Câu 13. Có th dùng các d ng c đo dòng m t chi u đ đo dòng xoay chi u không A. Có C. không B. có th s d ng nhưng c n đi u ch nh D. Ch đo đư c dòng đi n mà thôi Câu 14. M ch đi n trong m t h gia đình có th coi là A. M t đo n m ch RLC ghép n i ti p v i nhau C. M t đo n m ch RLC ghép song song B. H th ng m ch có các d ng c s d ng ghép song song D. Không th xác đ nh đư c Câu 15. Cho m t dòng đi n có i = 1sin(100πt) A ch y qua m t t đi n có C = 100/π àF, Bi u th c c a hi u đi n th hai đ u đo n m ch là: A. u = 100sin(100π t) V C. u = 141sin(100πt + π/2) V B. u = 100sin(100π t – π/2) V D. u = 100sin(100π t + π ) V Câu 15. Cho m ch đi n xoay chi u có i = 2 sin(100πt) A. cho m ch ch có m t ph n t duy nh t là C v i Zc = 100 . Bi u th c c a hi u đi n th đ t vào hai đ u đo n m ch là
  5. A. u = 100 2 sin(100πt) V C. u = 100 2 sin(100π t +π ) V B. u = 100 2 sin(100π t + π/2)V D. u = 100 2 sin(100π t – π/2)V Câu 16. Cho m ch đi n xoay chi u RLC ghép n i ti p nhau, R = 140 , L = 1 H, C = 25 àF, I = 0,5 A, f = 50 Hz. T ng tr c a toàn m ch và hi u đi n th hai đ u m ch là A. 233 , 117 V B. 323 , 117V C. 233 , 220V D. 323 , 220 V Câu 17. M t bàn là đi n coi như m t đi n tr thu n R đư c m c vào m ng đi n 110 V – 50Hz. Cho bi t bàn là ch y chu n nh t 110 V – 60 Hz. H i công su t c a bàn là x thay đ i th nào. A. có th tăng ho c gi m xu ng C. Tăng lên B. Gi m xu ng D. Không đ i Câu 18. M t cu n dây có L = 2/15π H và R = 12 , đư c đ t vào m t hi u đi n th xoay chi u 100 V – 60 Hz. H i cư ng đ dòng đi n qua cu n dây và nhi t lư ng t a ra trên đi n tr trong m t phút là ? A. 3A, 15 kJ B. 4A, 12 kJ C. 5A, 18kJ D. 6A, 24kJ Câu 19. Hi u đi n th đ t vào m ch đi n là u = 100 2 sin(100π t – π/6 ) V. Dòng đi n trong m ch là i =4 2 sin(100πt - π/2 ) A. Công su t tiêu th c a đo n m ch là A. 200W. B. 400W C. 600W D. 800W Câu 20. M t thi t b đi n có ghi giá tr đ nh m c trên nhãn là 110 V. H i thi t b ph i ch i đư c hi u đi n th t i thi u là bao nhiêu? A. 220 2 V B. 220V C. 110 2 V D. 110V
Đồng bộ tài khoản