intTypePromotion=3

Bài thu hoạch chính trị hè 2011

Chia sẻ: Nguyenhuudien Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
1.966
lượt xem
148
download

Bài thu hoạch chính trị hè 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài Thu Hoạch chính trị hè 2011" nhằm chia sẽ đến bạn đọc 2 câu hỏi và đáp án gợi ý trả lời. Câu 1: Đồng chí hãy nêu những đặc trưng cơ bản của XHCN mà nhân dân ta xây dựng cương lĩnh phát triển xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH (Bổ sung phát triển năm 2011); câu 2: Tại sao nói “ Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân gắn kết chặt chẽ nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng và khoa học công nghệ là một khâu đột phá chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020”. Liên hệ trách nhiệm của bản thân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch chính trị hè 2011

  1. Bài Thu Hoạch chính trị hè 20111 Họ và tên: Nguyễn Hữu Diện. Đơn vị công tác: Trường Tiểu học xã Tân Văn - Bình Gia - Lạng Sơn. Câu hỏi: Câu 1:Đ/c hãy nêu những đặc trưng cơ bản của XHCN mà nhân dân ta xây dựng cương lĩnh phát triển xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH (Bổ sung phát triển năm 2011) Câu 2: Tại sao nói “ Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất l ượng cao, t ập trung việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục qu ốc dân g ắn k ết ch ặt chẽ nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng và khoa học công nghệ là một khâu đột phá chiến lược trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020”.Liên hệ trách nhiệm của bản thân. Bài làm Câu 1: Đi lên CNXH là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và nhà nước của chủ tịch Hồ Chí Minh.Cương lĩnh 2011 còn chỉ rõ nước ta trải qua thời kỳ quá độ sẽ là một quá trình lâu dài. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) của Đảng, mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng đã được phác họa với sáu đặc trưng. Trải qua nhiều kì đại h ội Cương lĩnh đã được sửa đổi bổ sung ở đại hội X và đặc biệt được bổ sung và nhấn mạnh hơn trong Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 với 8 đặc trưng cơ bản như sau: - Đặc trưng thứ nhất : dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác, b ởi nó th ể hi ện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Ở nước ta, tính ưu vi ệt c ủa ch ủ nghĩa xã hội phải được biểu hiện cụ thể thiết thực, trên cơ sở kế thừa quan điểm Marx-Lenin về mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, đồng th ời vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa xã h ội là làm sao cho dân giàu, nước mạnh…là công bằng, hợp lý, mọi người đều được hưởng
  2. quyền tự do, dân chủ, được sống cuộc đời hạnh phúc.Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng phải hướng tới việc hiện thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân ch ủ, công b ằng văn minh. Tư tưởng xuyên suốt của cách mạng Việt Nam là độc lập dân t ộc g ắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đối với dân tộc Việt Nam, ch ỉ có ch ủ nghĩa xã h ội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh th ật sự. Đây là khát vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Vi ệt Nam sau khi đ ất nước giành được độc lập và thống nhất Tổ quốc. - Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ .Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện ở bản chất ưu việt chính trị của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế thừa giá trị quan điểm của chủ nghĩa Marx-Lenin sự nghiệp cách mạng là của quần chúng; kế thừa những giá trị trong tư tưởng truyền thống của dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: dân chủ tức là dân là chủ, dân làm chủ. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đặc trưng vừa nêu còn được thể hiện trong nhận thức của Đảng ta về việc từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với việc bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân (nhân dân là ch ủ th ể c ủa mọi quyền lực). Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) đã tiếp tục khẳng định: “Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và t ừng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quy ền lực Nhà n ước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, trên tất cả các lĩnh vực thông qua hoạt đ ộng c ủa Nhà n ước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp.... - Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu . Đây là đặc trưng thể hiện tính ưu việt trên lĩnh vực kinh tế của ch ủ nghĩa xã h ội mà nhân dân ta đang xây dựng so với các chế độ xã h ội khác.Dự th ảo C ương lĩnh (bổ sung và phát triển) tiếp tục khẳng định: Những mâu thuẫn v ốn có c ủa chủ nghĩa tư bản, nhất là mâu thuẫn giữa tính ch ất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc. Khi bàn về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Đảng ta tiếp tục khẳng định quan điểm: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập th ể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.Quan đi ểm này hoàn toàn nhất quán với đặc trưng trong quan hệ sản xuất của chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng là xác lập dần từng bước ch ế độ công h ữu. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội phải dựa trên ch ế độ công h ữu v ề các tư liệu sản xuất chủ yếu là một trong những yếu tố đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường với nhiều thành ph ần kinh tế.
  3. - Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân t ộc .Tính ưu việt về tiến tiến của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây d ựng thể hiện khái quát, nhân văn của văn hóa nhân loại; ở việc giữ gìn bản sắc dân tộc (những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Vi ệt Nam: ch ủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống đoàn kết và nhân ái, ý th ức v ề đ ộc l ập, t ự do, tự cường dân tộc...).Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi vừa phải tiếp thu những giá trị c ủa tinh hoa văn hóa nhân loại, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa của các t ộc ng ười Việt Nam, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam thống nh ất trong đa d ạng. S ự k ết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến với những giá trị mang đậm b ản s ắc dân tộc thể hiện tính ưu việt của CNXH mà nhân dân ta đang xây dựng trên lĩnh vực văn hóa, làm cho văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển. - Đặc trưng thứ năm: con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ được thể hiện trong đặc trưng t ổng quát dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà còn được thể hiện qua đặc trưng về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. Về phương diện con người, chủ nghĩa xã hội đồng nghĩa với chủ nghĩa nhân văn, nhân đạo: tất cả vì con người, cho con người và phát triển con người toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải có con người xã hội chủ nghĩa. Để có con người xã hội chủ nghĩa phải xác định và hiện thực hóa hệ giá trị phản ánh nhu cầu chính đáng c ủa con ng ười trong xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.Vận dụng và phát tri ển sáng tạo Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con người trong xã hội xã hội chủ nghĩa, Dự thảo Cương lĩnh (bổ sung và phát tri ển) đã xác đ ịnh hệ giá trị phản ánh nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của con người Việt Nam hiện nay là: có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát tri ển toàn diện cá nhân. Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội thể hiện trong đặc trưng này là quan điểm nhân văn, vì con người, chăm lo xây dựng con người, phát triển toàn diện con người (đức, trí, thể, mỹ) của Đảng và Nhà nước ta. - Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển . Đặc trưng này thể hiện tính ưu việt trong chính sách dân tộc, giải quyết đúng các quan h ệ dân t ộc (theo nghĩa hẹp là quan hệ giữa các tộc người) trong quốc gia đa dân t ộc Vi ệt Nam. Thực hiện 25 năm đổi mới đất nước đã và đang chứng minh tính ưu việt trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, ch ứng minh tính ưu vi ệt c ủa chủ nghĩa xã hội trong giải quyết các quan hệ dân tộc ở Việt Nam. Nhờ đó đã và đang phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tính đồng thu ận trong cộng đồng 54 dân tộc anh em, chống lại âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch.
  4. - Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đ ạo . Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng thể hiện trong tính ưu vi ệt c ủa Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thực hiện ý chí, quyền lực của nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam đạo. lãnh Tính ưu việt của một xã hội do nhân dân làm chủ gắn bó mật thiết với tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã h ội ch ủ nghĩa.D ự th ảo C ương lĩnh (b ổ sung và phát triển) đã chỉ rõ tính ưu việt của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang hướng tới xây dựng. Đó là: Nhà n ước g ắn bó ch ặt chẽ với nhân dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; có c ơ ch ế và biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa và trừng trị tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vô trách nhiệm, lộng quyền, xâm phạm quyền dân chủ của công dân… - Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thếgiới. Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng không chỉ thể hiện tính ưu việt trong các lĩnh vực: kinh tế, chính tr ị, văn hóa, xã h ội mà còn thể hiện trong quan hệ đối ngoại, chính sách đối ngoại của Đ ảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn luôn khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữ nhân dân ta và nhân dân các nước trên thế giới. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế…Đảng và Nhà nước ta chủ trương h ợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các nước, không phân bi ệt ch ế đ ộ chính tr ị- xã hội khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của Hi ến ch ương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc chủ động, tích cực hội nhập qu ốc t ế, tham gia tích cực vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực đã chứng minh một cách sinh động tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, thể hiện trong đặc trưng về quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.../. Câu 2: VÌ cùng với sự phát triển đến chóng mặt của nền kinh tế th ế gi ới, Việt Nam đang đứng trước những thời cơ thuận lợi nhưng cũng đầy thách th ức. chúng ta cũng đã ra nhập WTO, đã thông thương về mọi mặt, điều này cũng có nghĩa chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp nhận được nh ững công ngh ệ cũng nh ư nền khoa học hiện đại tiên tiên tiến nhất của n ước ngoài nh ưng bên c ạnh đó nếu chúng ta không vận dụng được những thời cơ đó thì chúng ta cũng s ẽ tr ở lên bị tụt hậu.Nguồn lao động của nước ta vô cùng lớn nh ưng còn thấp về trình độ tay nghề nên dẫn đến giá nhân công rẻ là đương nhiên, Giáo d ục thì có tiềm năng nhưng phát triển chưa tương xứng. Trong bài phát biểu của thủ tướng chính phủ nhiệm kì 2011-2016 cũng đã khẳng định: “Chúng ta đang sống trong một thời đại với ba đặc điểm kinh tế lớn chi phối sự phát triển của mỗi quốc gia. Đó là: (1) Khoa học công nghệ phát triển
  5. rất nhanh, rất mạnh, hơn bất kỳ một thời đại nào trước đó. Chính s ự phát triển này tạo ra làn sóng công nghiệp hóa lần thứ ba và hình thành nền kinh tế tri thức; (2) Toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, các liên kết kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều, thúc đẩy sự phân công lao động ngày càng sâu sắc và hình thành các chuỗi giá trị toàn cầu; cạnh tranh kinh tế diễn ra ngày càng quy ết liệt và mỗi quốc gia phải giành cho được ưu thế trong cuộc cạnh tranh đó; (3) Tình trạng khan hiếm các loại nguyên liệu, năng lượng do s ự c ạn ki ệt các nguồn tài nguyên không tái tạo được, đòi hỏi con người phải tìm ki ếm các dạng nguyên liệu, năng lượng mới, bảo đảm phát triển bền vững.  Kinh nghiệm của các nước trên thế giới cho thấy quốc gia nào xây dựng và phát huy tốt nguồn lực con người thì hoàn toàn có thể th ực hiện thành công chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá rút ngắn. Nh ững năm qua, chúng ta đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực và đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực vẫn còn nhiều bất cập, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo còn lớn, chất lượng đào tạo thấp, cơ cấu ngành nghề không hợp lý. Chúng ta đang thi ếu c ả cán b ộ quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp; thiếu đội ngũ chuyên gia trong các ngành kinh tế kỹ thuật và công nhân có tay nghề cao. Đây là những trở ngại lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chiến lược nhấn mạnh, phải đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghi ệp gi ỏi, lao động lành nghề và cán bộ khoa học, công nghệ đầu đàn. Đào t ạo ngu ồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đa dạng, đa tầng của công nghệ và trình độ phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề. Thực hiện liên kết chặt ch ẽ giữa các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động, cơ sở đào tạo và Nhà nước để phát tri ển nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội. Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, mũi nhọn. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài; đào tạo nhân l ực cho phát triển kinh tế tri thức. Phát triển nguồn nhân lực vừa là yêu cầu cấp bách vừa là nhi ệm vụ lâu dài theo tiến trình phát triển của tri thức nhân loại. Trong 5 năm t ới, ph ải t ập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai chương trình đổi mới căn b ản, toàn di ện nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã h ội hoá, dân ch ủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then ch ốt. Đ ặc bi ệt coi tr ọng đào t ạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ tái cấu trúc nền kinh t ế, chuy ển đ ổi mô hình tăng trưởng. Lấy nâng cao chất lượng giáo dục, đào t ạo làm tr ục xoay chính, kết hợp với mở rộng quy mô hợp lý. Quan tâm giáo d ục đ ạo đ ức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng l ập nghi ệp. Đ ổi mới cơ chế tài chính; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục, đào t ạo ở tất cả các bậc học. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, k ết h ợp ch ặt ch ẽ giữa nhà trường với gia đình và xã hội.
  6. Điểm nhấn mới trong khâu đột phá này là đặt việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự gắn kết với việc phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ. Điều này thể hiện tính hướng đích của sự phát triển khoa học, công nghệ, bảo đảm chuyển tiềm năng trí tuệ của nguồn nhân lực thành những thành quả ứng dụng và sáng tạo khoa học công nghệ - động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững”. Liên hệ bản thân: Giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững và lâu dài.Trong xu thế hội nhập và phát tri ển c ủa đ ất nước giáo dục sẽ tạo ra những đột phá mới cho sự phát triển về con người, về công nghệ và nhất là Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn kết với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ thì ngành giáo dục sẽ là nghành tiên phong cho cuộc cách mạng này.Để ghóp phần làm lớn mạnh cho Giáo dục nứớc nhà bản thân mỗi giáo viên chúng ta cũng cần thấy rằng mình sẽ là những nguyên tố hạt nhân trong sự phát triển đó cho nên việc rèn luyện bản thân thành nh ững con ng ười ưu tú, có trách nhiệm với nghề với đất nước là việc bắt buộc với mỗi nhà giáo chúng ta. Ý thức rõ điều này bản thân tôi trong những năm qua luôn không ngừng ph ấn đấu học tập rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi những tri thức mới đồng thời tích cực áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào quá trình gi ảng dạy, lên lớp.Thực hiện tốt các nội quy. quy chế cơ quan đơn vị, học h ỏi đồng nghiệp, thường xuyên cập nhật những thay đổi, những thông tin m ới v ề chuyên môn, về giáo dục trên các báo đài, internet..vv để tránh bị t ụt h ậu cũng như theo kịp tốc độ phát triển của xã hội công nghệ khoa h ọc hi ện nay và người ta thường nói rằng “nhiều người tốt sẽ tạo nên một xã hội tốt, nhiều con người ưu tú sẽ đưa đến một xã hội cường mạnh”. Còn chúng ta những nhà giáo cũng sẽ lại càng phải nỗ lực không ngừng rèn luyện phấn đấu để tạo ra những thế hệ tương lai năng động tài giỏi,góp phần xây dựng một xã hội văn minh giàu đẹp với nền khoa h ọc hiện đại bên c ạnh nh ững con ng ười lao động có trình độ cao đã được tạo nên bằng chính nền giáo dục c ủa n ước nhà.\ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản