intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thu hoạch: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: Hoang Huy Vinh Quy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

3.902
lượt xem
210
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

  1. BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI THU HOẠCH Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn di ện và sâu s ắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là két quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, k ế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai c ấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của kh ối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà n ước th ực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng l ực l ượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; v ề chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về vấn đề xây dựng Đảng trong s ạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ th ật trung thành của nhân dân.; Quan trong hơn nữa là về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí ph ải đ ược ki ểm tra bằng thực tiễn”, và thông qua thực tiễn, từ khi ra đời cho đến nay, chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân t ộc ta đi h ết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng cộng sản Việt Nam c ủa chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin, kết hợp v ới T ư t ưởng H ồ Chí Minh. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây d ựng Đ ảng trong toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đồng thời nối tiếp tinh th ần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Được học tập về tư tưởng đạo đức Hồ chí Minh, tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của nội dung tư tưởng xây dựng Đảng ta xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”, mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn th ể cán b ộ, Đảng viên và nhân dân. Như thế là trong tư tưởng của Người đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, đưa mọi người lại gần nhau h ơn, cùng chung tay xây dựng Đảng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong
  2. toàn thể nhân dân - Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn th ể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào c ả. T ừ đ ối tượng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, đã ph ổ bi ến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo, đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. Như th ế s ẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ, của những Đảng viên hay c ủa những người lãnh đạo… Trải qua 81 mùa xuân, tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ, nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. Chúng ta đã chiến th ắng được “giặc ngoại xâm”, đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”, cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. Tuy nhiên, khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản, sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình - h ữu ngh ị - h ợp tác cùng phát triển, đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt, cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm, manh áo và cũng t ừ s ự thay đ ổi ấy, có m ột s ố bộ phận Đảng viên, chiến tranh, bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình, bị chính những tham vọng tầm th ường trong bản thân quật ngã, họ nghĩ mình là “quan Cách mạng” ch ứ không phải là công bộc của dân, và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và địa vị. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát tri ển Vi ệt Nam – BIDV, cho đ ến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Ti ến Dũng, cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với nh ững ông Huỳnh Ngọc Sĩ, Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của s ự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong s ạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: - Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có ch ủ nghĩa làm cốt”. - Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. - Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đ ức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh” - Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân - Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn, nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung, càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta l ại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930, khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời, m ặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ, liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan B ội
  3. Châu đề xướng, “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động, “Kh ởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng nh ững phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng, những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đ ảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân, những Đảng đơn l ẻ, không h ợp nh ất v ới nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”, đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là ch ủ nghĩa Mác- Lênin. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản, cái cốt lõi, cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. Đó là thế giới quan, ph ương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời vận dụng ch ủ nghĩa Mác-Lênin ph ải vận dụng, sáng tạo, không rập khuôn. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không ch ỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho h ệ thống các nước XHCN, trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Ch ủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn, không linh hoạt. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin, đấu tranh chống những luận điểm cơ hội, xuyên tạc, kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế, “có lý có tình”. * Khi đã có Đảng lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đi h ết từ thành công này đến thành công khác. Tuy nhiên để duy trì và phát huy nh ững thành qu ả c ủa Cách mạng, thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. Những nguyên tắc đó là: - Nguyên tắc tập trung dân chủ. - Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. - Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. - Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác. - Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Trong những nguyên tắc ấy, chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào, tuy nhiên, chúng ta phải nhận th ức đ ược r ằng “Nguyên t ắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và th ầy ph ải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. Có dân ch ủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết, không bảo th ủ và không độc đoán, chuyên chế, hách dịch, cửa quyền, v.v..Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”, đề phòng bè lũ bán nước, phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng, đòi hỏi đa nguyên, đa đảng, cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. Vì thế tập trung và dân ch ủ ph ải luôn đi đôi với nhau, khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.
  4. Xét về tính phát triển, Đảng cũng như một con người, Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. Nếu như năm 1986, Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót, và t ự nh ận đ ịnh r ằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không h ợp lí thì cho đến bây giờ, khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Một người sống có ít quan hệ với những người khác, h ẳn s ẽ ít cơ hội phát triển hơn. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tự phê bình ph ải thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh, sợ thuốc”. Phê bình ph ải trung th ực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng, đi lên, có lí có tình, không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. Cũng như th ế, vi ệc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt, thì tính Đoàn k ết trong Đ ảng cũng được nâng cao. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”, điểm “Mẹ” tốt s ẽ sinh ra nh ững điểm con tốt”. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truy ền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng, Người nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu, trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại, Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây, đ ề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước, hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung”. Trước h ết, mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó, và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp Cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luy ện đạo đức Cách mạng, không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực, Người thường căn d ặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Rõ ràng, trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đ ức, Ng ười v ẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ, Hậu học Văn”. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”, người dân làm chủ, trong đó “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vì thế Đảng vừa là ng ười lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng ph ải “tăng c ường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”, nâng cao tinh th ần trách nhi ệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Đảng muốn thực hiện đường lối, chủ
  5. trương, chính sách thì phải thuận lòng dân, cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ, dân vận không tốt thì vi ệc d ễ cũng thành vi ệc khó”. Gần dân, quan tâm đến lợi ích, đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm, việc gì có h ại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. *Cuối cùng, công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn”. Mỗi thời kì Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau, Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình, th ời c ơ và nhiệm vụ. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống và luôn luôn chú ý t ới nh ững bi ểu hi ện tiêu cực, thoái hóa, biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. Bên cạnh đó ph ải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh th ần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ, phát huy tinh th ần Đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội, tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ, càng th ể hiện s ự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. Tuy nhiên, những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi h ơn, vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc, luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. Địa phương tôi là một xã nông nghiệp, đời sống nhân dân còn g ặp nhi ều khó khăn, đội ngũ cán bộ trẻ, kinh nghiệm công tác không nhiều. Nh ờ có sự nhận thức đúng đắn của các cấp ủy Đảng trong quán triệt, triển khai sâu rộng việc học tập về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng Đảng ta xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”. Kết quả, trong những năm vừa qua rất khả quan, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có chuy ển biến tích cực trong công tác, đặc biệt là tác phong phục vụ nhân dân, không còn hi ện tượng sách nhiễu, gây phiền hà người dân trong khi thi hành công vụ, hiệu quả công tác ngày một nâng cao, nhân dân càng thêm tin yêu vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…
  6. Bản thân tôi là một cán bộ Đảng viên, ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống, qua học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc, nếu như áp d ụng vào việc tổ chức, phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một t ế bào c ủa xã h ội” – Như thế, những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu, n ếu nh ư áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức, chúng ta th ấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người, một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ, vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau, nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng, độc đoán, bảo thủ chuyên quyền. Bản thân tôi, sau khi học xong môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy nh ững tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình, tôi nhận th ấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là cán bộ địa chính xã, th ường xuyên ti ếp xúc với nhân dân, tôi luôn lấy đạo đức của Hồ Chí Minh, đạo đạo đức cách mạng để điều chỉnh hành vi của mình trong phục vụ nhân dân, hiểu rõ l ời d ạy c ủa Người: “Cán bộ, Đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đ ầy tớ th ật trung thành của nhân dân” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống nh ững luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đ ại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều ki ện xã h ội m ới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí c ủa mình như: Tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,... Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, ch ưa kiên quy ết, d ứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, ch ưa sâu sát, chưa tỉ mỉ… Qua học tập tư tưởng Hồ Chí Minh: “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh” là đạo đức, là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta nh ững kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là
  7. nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã ch ọn m ột cách vững chắc. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng cho Đảng ta xây dựng đường lối đúng đắn, tổ chức lực lượng cách mạng và dẫn dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong toàn bộ tiến trình c ủa cách mạng nước ta: thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lập nên nước VNDCCH; thắng lợi cuarcuoocj kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng nửa đ ất n ước và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã thống nhất đất nước, đưa c ả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta chỉ rõ: cùng với ch ủ nghĩa Mác- Lê nin, t ư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động c ủa Đảng ta đã đem lại thắng lợi cho công cuộc đổi mới ở nước ta sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường xây dựng nước CHXHCN Việt Nam độc lập – tự do – hạnh phúc. Do vậy, việc học tập và vận dụng tư t ưởng H ồ Chí Minh vào ho ạt động thực tiễn là rất quan trọng. Đó là sự liên quan tới sự đúng dắn trong xây dựng đường lối, phương pháp cách mạng, trong tổ chức lực lượng cách mạng, trongxaay dựng, chỉnh đốn Đảng…để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng và của dân tộc ta.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2