Bài thực hành windows

Chia sẻ: Ha Tien Thia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
319
lượt xem
125
download

Bài thực hành windows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khởi động máy tính 2. Tạo các shortcut sau trên màn hình desktop: − Shortcut May Tinh tham chiêu ñên chương trình Calc.exe. − Shortcut Ve Hinh tham chiêu ñên chương trình MsPaint.exe. − Shortcut Ban Phim tham chiêu ñên chương trình R:\Typing.exe − Shortcut Soan thao Van Ban tham chiêu ñên chương trình “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thực hành windows

 1. Bài th c hành Windows BÀI TH C HÀNH WINDOWS Bài t p 1: 1. Kh i ñ ng máy tính. 2. T o các shortcut sau trên màn hình desktop: − Shortcut May Tinh tham chi u ñ n chương trình Calc.exe. − Shortcut Ve Hinh tham chi u ñ n chương trình MsPaint.exe. − Shortcut Ban Phim tham chi u ñ n chương trình R:\Typing.exe − Shortcut Soan thao Van Ban tham chi u ñ n chương trình “C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE”. 3. Double click vào các shortcut May Tinh. 1 1 π π − Th c hi n các tính toán sau: 15+2*8+10=? ; + = ? ; sin + cos = ? 8 4 6 3 − ð i các s t h th p phân sang h nh phân: 4, 254, 1024 − ð i các s t h th p phân sang h th p l c phân: 15, 250 − ð i các s t h th p l c phân sang h th p phân: FF, 1F0 4. ðóng t t c các c a s ñang m . 5. ð i tên các shortcut sau: − Shortcut May Tinh thành Calculator. − Shortcut Ve Hinh thành Draw Tool. 6. Xóa các shortcut: Soan thao Van Ban, Ban Phim. 7. B t ch c năng ñ ng s p x p các shortcut (HD: right click vào vùng tr ng trên Desktop, ch n Arrange Icon, ñánh d u vào Auto Arrange). Quan sát. Th di chuy n m t shortcut. 8. T t ch c năng ñ ng s p x p các shortcut. Di chuy n shortcut Draw Tool n m trư c shortcut Calculator. 9. B trí các shortcut theo s thích riêng c a b n. 10. S p x p các shortcut trên màn hình Desktop theo: − Tên (by Name). − Kích thư c (by Size). 11. Th c thi các chương trình sau: − MS Word. − MS Excel. − Paint (HD: Start → Programs → Accessories → Paint) 12. Chuy n c a s làm vi c sang: − MS Excel (HD: nh n Alt+Tab ho c click vào bi u tư ng MS Excel trên thanh Taskbar). − MS Word. − Paint. 13. L n lư t thu nh các c a s ñang m . 14. L n lư t khôi ph c kích thư c c a s (HD: right click vào nút ñ i di n cho c a s n m trên thanh Taskbar, ch n Restore). 15. Di chuy n các c a s sao cho phù h p v i ý b n. 1
 2. Bài th c hành Windows 16. Thay ñ i kích thư c các c a s sao cho phù h p v i ý b n. 17. S p x p các c a s ñang m (HD: right click vào vùng tr ng trên thanh Taskbar) − Cascade Windows, nh n xét. − Tile Windows Horizontally, nh n xét. − Tile Windows Vertically, nh n xét. − Minimize All Windows, nh n xét. 18. Nh n t h p phím Ctrl+Alt+Del, ch n Task Manager, ch n th Application, click ch n Microsoft Word, nh n nút End Task, nh n xét. 19. M Control Panel và th c hi n các ch c năng sau: a. Hi u ch nh Date/Time − ð i ngày thành 12/31/2003. − ð i gi thành 12:30 AM. − ð i ngày/gi theo ñúng v i ngày/gi hi n t i. b. Hi u ch nh Display − Ch n Background là Paradise.(HD:m Display, ch n th Background, ch n Paradise) − Ch n Screen Saver là Marquee Display, ñ t th i gian ch (Wait) 5 phút. Lưu ý: không ñ t Password cho Screen Saver. − Thi t l p ñ phân gi i là 800x600 và High color. c. Hi u ch nh Mouse − T c ñ trung bình cho Double click. − Hi u ch nh con tr chu t có hình kh ng long (Dinausor). HD: double click vào bi u tư ng Mouse trong control panel, ch n th Pointer, trong ô Sheme ch n Dinausor. d. Hi u ch nh Regional settings: − Decimal symbol là d u ch m. − Digit grouping symbol là d u ph y. − List seperator là d u ph y. − Short date format: dd/mm/yyyy − Currency symbol: VNð 20. Tìm t p tin WINWORD.EXE, chép vào My Document 21. Tìm t p tin EXCEL.EXE trong thư m c C:\PROGRAM FILES và m t p tin này. 22. Kh i ñ ng l i máy tính. Bài t p 2: 1. Tìm các t p tin sau và t o shortcut trên desktop: − CALC.EXE → Calculator − TYPING.EXE → Typing Keyboard 2. Tìm và m các t p tin − NOTEPAD.EXE − MSPAINT.EXE 2
 3. Bài th c hành Windows 3. T o cây thư m c như hình v : G:\ BAN GIAM HIEU KHOA DONG NAM A HOC KINH TE TIN HOC PHONG BAN 4. Tìm và chép các 10 t p tin d ng *.BMP có kích thư c l n nh t trên My Computer sang thư m c PHONG BAN 5. Dùng Paint t o t p tin trong thư m c (folder) DONG NAM A HOC v i tên là AMDUONG.BMP v i n i dung sau: 6. Chép t p tin AMDUONG.BMP sang thư m c (folder) KHOA 7. ð i tên t p tin AMDUONG.BMP trong thư m c (folder) KHOA thành AD.BMP 8. Chép t p tin AD.BMP sang thư m c (folder) KINH TE 9. D i t p tin AMDUONG.BMP trong thư m c (folder) trong DONG NAM A HOC sang thư m c folder KINH TE. 10. S d ng phím Print Screen và chương trình Paint ñ ghi l i hình nh c a shortcut Calculator trên desktop lưu thành t p tin MayTinh.bmp ñ t vào thư m c TINHOC. 11. Chép t p tin MayTinh.bmp vào thư m c KINH TE. 12. ð i tên t p tin MayTinh.bmp trong thư m c KINH TE thành MT.bmp. 13. Nén t t c t p tin trong thư m c KINH TE thành t p tin NEN.ZIP ñ t trong thư m c KHOA. 14. Thi t l p thu c tính n và ch ñ c cho t t c t p tin trong thư m c KINH TE. 15. Xem cách hi n th các t p tin và thư m c trong khung bên ph i c a explorer theo các d ng: Large Icons, Small Icons, List, Details, Thumnails 16. Click menu Tools, ch n Folder options, ch n th View, trong m c Hidden files and folders: − Ch n m c Show hidden files and folders nh n Apply nh n xét; − Ch n m c Do not show hidden files and folders nh n Apply nh n xét. 3
 4. Bài th c hành Windows − T t ch c năng Hide file extensions for known file type, nh n xét. − B t ch c năng Hide file extensions for known file type, nh n xét. 17. M chương trình Anti Virus và quét virus trên máy tính b n ñang s d ng. 18. Tìm và kh i ñ ng chương trình Unikey. − M b ng ñi u khi n chương trình Unikey ch n b ng mã VNI Windows và ki u gõ tùy theo s thích c a b n. − B t ch c năng kh i ñ ng cùng Windows. − ðóng b ng ñi u khi n − T t/B t ch c năng gõ ti ng Vi t. 19. Kh i ñ ng chương trình Microsoft Word. − ð nh d ng font ch : VNI-Times − Nh p chu i văn b n: QUÊ HƯƠNG. − ð nh d ng font ch : Arial. M menu c a chương trình Unikey, ch n b ng mã Unicode. − Nh p thêm chu i văn b n: Quê hương là chùm kh ng t. − Lưu văn b n v a nh p thành t p tin QUEHUONG.DOC và thư m c PHONG BAN. 20. Xóa cây thư m c v a t o. Bài t p 3: 1. Trong menu Start → Programs t o folder My Applications 2. Tìm các t p tin sau và t o shortcut trong folder My Applications: − UNIKEY.EXE → Bo go tieng Viet − NOTEPAD.EXE → Soan thao − SOL.EXE → Solitaire 3. T o cây thư m c như hình v : G:\ DA LAT TP HO CHI MINH QUAN 1 QUAN 3 QUAN 8 NHA TRANG 4
 5. Bài th c hành Windows 4. Dùng Paint t o t p tin trong thư m c (folder) DA LAT v i tên là CAYTHONG.BMP v i n i dung sau: 5. Chép t p tin CAYTHONG.BMP sang thư m c NHA TRANG 6. ð i tên t p tin CAYTHONG.BMP trong thư m c DA LAT thành PINE-TREE.BMP 7. M t p tin CAYTHONG.BMP, lưu v i tên m i RUNG THONG.BMP ñ t trong thư m c DA LAT và hi u ch nh l i như sau: 8. D i t p tin PINE-TREE.BMP trong thư m c (folder) trong DA LAT sang thư m c folder NHA TRANG 9. Nén t t c các t p tin trong thư m c NHA TRANG thành t p tin GOTHONG.ZIP ñ t trong thư m c TP.HO CHI MINH. 10. Gi i nén t p tin PINE-TREE.BMP trong t p tin nén GOTHONG.ZIP vào thư m c QUAN 3. 11. Gi i nén 2 t p tin PINE-TREE.BMP và RUNG THONG.BMP trong t p tin nén GOTHONG.ZIP vào thư m c QUAN 1. 12. ð t thu c tính n và ch ñ c cho t t c các t p tin trong thư m c QUAN 1 13. Xóa cây thư m c v a t o. Bài t p 4: 1. T o cây thư m c sau trên ñĩa T, v i MSSV là mã s sinh viên, HOTEN là h tên không b d u ti ng Vi t, SOMAY là s th t máy b n ñang th c t p. T:\ MSSV-HOTEN-SOMAY GIAODUC DAIHOC PTTH YTE BENHVIEN TTYTDP KHDT 5
 6. Bài th c hành Windows 2. Dùng Paint t o t p tin chuthapdo.bmp lưu vào trong thư m c BENHVIEN v i n i dung sau: 3. Chép t p tin chuthapdo.bmp sang thư m c YTE. 4. ð i tên t p tin chuthapdo.bmp trong thư m c YTE thành t p tin ctd.bmp. 5. ð t thu c tính ch ñ c cho t p tin ctd.bmp trong thư m c YTE. 6. Chép t p tin chuthapdo.bmp trong thư m c BENHVIEN sang thư m c YTE. 7. Nén t t c các t p tin trong thư m c YTE thành t p tin YT.ZIP ñ t vào thư m c KHDT. 8. Chép các thư m c con c a thư m c YTE sang thư m c KHDT. 9. Gi i nén 2 t p tin trong t p tin nén YT.ZIP vào thư m c MSSV-HOTEN-SOMAY. 10. ð t thu c tính n cho các t p tin trong thư m c MSSV-HOTEN-SOMAY. Bài t p 5: 1. T o cây thư m c trên ñĩa T: T:\ MSSV-HOTEN TU NHIEN TIN HOC VAT LY HOC HOA HOC XA HOI NGU VAN 1: Nút ñi u khi n di PHU NU HOC 2. Tìm và chép t p tin HaiThuongLanOng.PCX vào thư m c NGU VAN. 3. Sao chép t p tin HaiThuongLanOng.PCX sang thư m c XA HOI. 4. ð i tên t p tin HaiThuongLanOng.PCX trong thư m c NGU VAN thành tên m i HTLO.PCX. 5. D i t p tin HTLO.PCX sang thư m c XA HOI. 6. Nén t t c các t p tin trong thư m c XA HOI thành t p tin YhocVN.ZIP ñ t trong thư m c MSSV-HOTEN. 7. Gi i nén t p tin HTLO.PCX trong t p tin nén YhocVN.ZIP vào thư m c TU NHIEN. 8. Thi t l p thu c ch ñ c cho t p tin YhocVN.ZIP. 9. Thi t l p thu c n cho t p tin HTLO.PCX trong thư m c TU NHIEN. 10. M t p tin HaiThuongLanOng.PCX trong thư m c XA HOI, thêm vào hình chu i ký t LÊ H U TRÁC. Lưu t p tin v i tên m i LHT.BMP ñ t trong thư m c MSSV-TEN. 6
 7. Bài th c hành Word BÀI TH C HÀNH WORD Bài t p 1: ð nh d ng font ch . Lưu văn b n thành t p tin G:\BT01.DOC Trình baøy font chöõ Microsoft Word laø moät chöông trình xöû lyù vaên baûn khaù maïnh, coù theå giuùp ngöôøi soaïn thaûo moät vaên baûn nhanh vaø ñeïp. Thaät theá, Word cho pheùp duøng chöõ bình thöôøng, hoaëc laøm cho chöõ roäng ra theo tæ leä, hoaëc cho chöõ co laïi theo tæ leä, hoaëc cho c h ö õ c a ù c h x a n h a u , hoaëc laøm cho chöõ gaàn laïi nhau, chöõ nghieâng, chöõ ñaäm, chöõ gaïch döôùi neùt ñôn, gaïch döôùi neùt ñoâi, gaïch döôùi töøng töø, gaïch döôùi vôùi neùt chaám chaám, gaïch döôùi vôùi neùt gôïn soùng, gaïch döôùi vôùi neùt daày, gaïch döôùi vôùi neùt gaïch, gaïch döôùi vôùi neùt chaám gaïch…, chöõ bò gaïch ngang, chöõ coù boùng, , chöõ õ noåiåi lleân , chöõ õ chìm xuoáng, CHÖÕ HOA NHOÛ, chö no eân chö chìm xuoáng chöõ ñöôïc naâng cao CHÖÕ HOA, hay , hay caùc kieåu chöõ chôùp chôùp soáng chöõ ñöôïc haï thaáp ñoäng. Ta coù theå cheøn caùc kyù töï ñaëc bieät nhö: ☺ vaøo vaên baûn. Caùc löïa choïn Superscript vaø Subscript giuùp ta taïo caùc bieåu thöùc ñôn giaûn nhö ax2 + bx +c hoaëc H2 + ½ O2 = H2O. Bài t p 2: S d ng công c Equation, hãy t o các công th c toán h c sau và lưu thành t p tin G:\BT02.DOC. 1. Ch nh h p – T h p: n! n! Αk = n ; Cn = k (n − k )! k!( n − k )! 2. ð nh lý Bernoulli: ( Lim P f n − p
 8. Bài th c hành Word 4. Tham s ñ c trưng c a ð i lư ng ng u nhiên hai chi u: n m m n var( X ) = ∑∑ xi2 pij − [E( X )] ; var(Y ) = ∑∑ y 2 pij − [E(Y )] 2 2 j i =1 j =1 j =1 i =1 +∞ +∞ +∞ +∞ E( X ) = ∫ ∫ xf ( x, y)dxdy; E (Y ) = ∫ ∫ yf ( x, y)dxdy −∞ −∞ −∞ −∞ 5. Xác ñ nh kho ng ư c lư ng c a phương sai t ng th : n n ∑ (Χ i − µ )2 ∑ (Χ i − µ )2 i =1 < σ2 < i =1 χα / 2 2 χ12−α / 2 6. Ki m ñ nh gi thuy t v s b ng nhau c a hai t l : x−y z= 1 1 p * (1 − p * ) +  n n   1 2  Bài t p 3: Ch n font ch m c ñ nh VNI-Times. Nh p bài thơ sau theo b ng mã VNIWindows. M i kh thơ (4 câu) là m t ño n, m i dòng trong ño n xu ng hàng b ng cách nh n phím SHIFT+ENTER.. ð nh d ng font ch , ñ nh d ng ño n và lưu thành t p tin G:\BT03.DOC: Kim Vaân Kieàu Nguyeãn Du Coù nhaø vieân ngoaïi hoï Vöông, Gia tö nghó cuõng thöôøng thöôøng baäc trung, Moät trai con thöù roát loøng, Vöông Quan laø chöõ, noái doøng nho gia. Ñaàu loøng hai aû toá nga, Thuùy Kieàu laø chò, em laø Thuùy Vaân. Mai coát caùch, tuyeát tinh thaàn: Moät ngöôøi moät veû, möôøi phaân veïn möôøi. Vaân xem trang troïng khaùc vôøi, Khuoân traêng ñaày ñaën, neùt ngaøi nôû nang. Hoa cöôøi, ngoïc thoát, ñoan trang, Maây thua nöôùc toùc, tuyeát nhöôøng maøu da. -8-
 9. Bài th c hành Word Kieàu caøng saéc saûo maën maø, So beà taøi saéc, laïi laø phaàn hôn. Laøn thu thuûy, neùt xuaân sôn, Hoa ghen thua thaém, lieãu hôøn keùm xanh. Moät hai nghieâng nöôùc nghieâng thaønh, Saéc ñaønh ñoøi moät, taøi ñaønh hoïa hai. Thoâng minh voán saün tính trôøi, Pha ngheà thi hoïa, ñuû muøi ca ngaâm. Hư ng d n: Ñònh daïng theo yeâu caàu (neáu khoâng coù font chöõ theo yeâu caàu thì ñònh daïng font chöõ maëc ñònh VNI-Times). Thöïc hieän ñònh daïng font chöõ tröôùc ñònh daïng ñoaïn. Söû duïng caùch ch n văn b n theo kh i c t ñeå choïn caùc kyù töï ñaàu doøng: − Töïa ñeà: Font VNI-ThuPhap ho c Font VNI-Brush VNI- − Ñoaïn 1: Font VNI-TIMES − Ñoaïn 2: Font VNI-Book − Ñoaïn 3: Font VNI-PRESENT − Ñoaïn 4: Font VNI-HELVE − Ñoaïn 5: Font VNI-Centur − Caùc kyù töï ñaàu doøng: Font VNI-Brush − Cách kho ng gi a hai ño n: BEFORE=12pt. Bài t p 4: Thi t l p AutoText cho chu i văn b n Happy New Year. Nh p văn b n, ñ nh d ng và dùng ch c năng Check Spelling and Grammar ñ ki m tra t v ng và văn ph m. Lưu thành t p tin G:\BT04.DOC. No more champagne And the fireworks are so through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue It's the end of the party And the morning seems so grey So unlike yesterday Now's the time for us to say... Happy new year Happy new year May we all have a vision now and then Of a world where every neighbour is a friend Happy new year. Happy new year May we all have our hopes, our will to try If we don't we might as well lay down and die -9-
 10. Bài th c hành Word You and I Sometimes I see How the brave new world arrives And I see how it thrives In the ashes of our lives Oh yes, man is a fool And he thinks he'll be Okay Dragging on (hoo-hoo), feet of clay (hoo-hoo) Never knowing he's astray Keeps on going anyway Seems to me now That the dreams we had before Are all dead, nothing more Than confetti on the floor It's the end of a decade In another ten years time Who can say (hoo-hoo) what we'll find (hoo-hoo) What lies waiting down the line In the end of eighty-nine Bài t p 5: ð nh d ng ño n, ñánh d u ñ u dòng ñơn c p(Bullets và Numbering) và ñ t tab trái, tab gi a, tab s . Lưu thành t p tin G:\BT05.DOC. COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ---oOo--- BIEÂN BAÛN Ñoái Chieáu Coâng Nôï Vaø Thanh Lyù Hôïp Ñoàng Hoâm nay ngaøy 01 thaùng 08 naêm 2003 Beân A: Coâng ty TNHH AÙNH DÖÔNG Ñòa chæ: 999 Traàn Höng Ñaïo, Quaän 1, thaønh phoá Hoà Chí Minh. Ñieän thoaïi: 8123456 Do oâng: Leâ Höõu Thanh, giaùm ñoác coâng ty laøm ñaïi dieän Beân B: Cöûa haøng baùch hoaù soá 5 Ñòa chæ: 123 ñaïi loä Hoøa Bình, thaønh phoá Caàn Thô. Ñieän thoaïi: 063-654321 Do oâng: Traàn Vaên Ngoït, cöûa haøng tröôûng laøm ñaïi dieän Hai beân tieán haønh ñoái chieáu chöùng töø vaø thanh lyù hôïp ñoàng soá 001/HÑ-MB ngaøy 01/07/2003 goàm caùc ñieàu khoaûn sau: - 10 -
 11. Bài th c hành Word Ñieàu 1: Beân A ñaõ giao haøng cho beân B goàm: Teân haøng Ñvt Soá löôïng Thaønh tieàn Baùnh choco taán 120.5 1,000,000 Keïo deõo Angon kg 50.25 250,000 Toång coäng: 1,250,000 Ñieàu 2: Beân B ñaõ thanh toaùn tieàn haøng ñaõ mua cho beân A 1,050,000. Ñieàu 3: Caân ñoái coâng nôï giöõa hai beân tính ñeán 01/08/2003, beân B ñaõ thanh toaùn xong soá tieàn trong hôïp ñoàng soá 001/HÑ_MB. Hôïp ñoàng ñöôïc thanh lyù. Hôïp ñoàng ñöôïc thaønh laäp 4 baûn coù giaù trò nhö nhau. Moãi beân giöõ 2 baûn. Thaønh phoá Hoà Chí Minh, 01 thaùng 08 naêm 2003 Ñaïi dieän beân A Ñaïi dieän beân B Leâ Höõu Thanh Traàn Vaên Ngoït Bài t p 6: ð nh d ng tab có d u ch m và ñánh d u ñ u dòng ña c p(outline numbered). ð nh d ng ñư ng vi n trang. Lưu thành t p tin G:\BT06.DOC. THOÂNG BAÙO CHIEÂU SINH Khoùa 2 KHAI GIAÛNG NGAØY 25/12/05 CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO I. MUÏC TIEÂU Theo quyeát ñònh soá 111/QÑ,ngaøy 09/05/94 cuûa Hieäu tröôûng Ñaïi hoïc Môû TP.HCM, veà vieät thaønh laäp trung taâm tin hoïc öùng duïng. Nay Trung taâm Tin hoïc ÖÙng duïng môû khoùa ñaøo taïo Chuyeân ñeà Tin hoïc ñeå ñaùp öùng nhu caàu hoïc taäp cuûa ñoâng ñaûo hoïc vieân vaø sinh vieân. Muïc tieâu ñaøo taïo nhö sau: 1. Trang bò cho hoïc vieân nhöõng kieán thöùc cô baûn,caùc phaàn meàm öùng duïng vaø ngoân ngöõ laäp trình maïnh vaø hieäu quaû, giuùp cho hoïc vieân söû duïng thaønh thaïo tin hoïc trong hoaït ñoäng ngheà nghieäp. 2. Hình thaønh cho hoïc vieân tính ñoäc laäp, saùng taïo, tö duy logic vaø khaû naêng töï hoïc taäp, nghieân cöùu ñeå töï caäp nhaät, naâng cao trình ñoä trong lónh vöïc Tin hoïc. II. BAN GIAÛNG VIEÂN − TS. LEÂ HAÛI HAØNH − ThS. HAØ XUAÂN − KS. TRAÀN HAÛI YEÁN − ThS. CAO THAØNH VAÊN − ThS. NGUYEÃN THAØNH NAM − CN. LEÂ HOAØI TRUNG − ThS. LEÂ THU THUÛY − KS. HOAØNG TRUNG THAØNH - 11 -
 12. Bài th c hành Word III. NOÄI DUNG ÑAØO TAÏO 1. Nhaäp moân Tin hoïc .............................................................................................. 45 tieát 2. Ngoân ngöõ Java.................................................................................................... 75 tieát 3. Ñoà hoïa ................................................................................................................ 90 tieát 4. Laäp trình Web................................................................................................... 120 tieát IV. TH I GIAN HOÏC Khoaù hoïc chia laøm 4 hoïc kyø. Moãi ngaøy töø 7h30 ñeán11h00. Giöõa hoïc kyø laø thôøi gian thi vaø nghæ giöõa hoïc kyø. Hoûi chi tieát vaø ñaêng kyù taïi: Trung taâm Tin hoïc ÖÙng duïng Ñaïi hoïc Môû Baùn coâng Tp.HCM Soá 97 Voõ Vaên Taàn Q3. Bài t p 7: ð nh d ng tab có d u ch m và ñánh d u ñ u dòng ña c p (outline numbered). Lưu thành t p tin G:\BT07.DOC. Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc --------------------------------------- GIAÁY ÑEÀ NGHÒ BAÙN NGOAÏI TEÄ Kính göûi: NGAÂN HAØNG TMCP XUAÁT NHAÄP KHAÅU ABANK PHOØNG KINH DOANH NGOAÏI TEÄ Coâng ty: ............................ Maõ soá khaùch haøng (CIF No): .................................................. Ñòa chæ: ............................. ................................................................................................. Ñieän thoaïi: ........................ Fax:......................................................................................... Coâng ty chuùng toâi ñeà nghò Quyù Ngaân haøng baùn cho chuùng toâi soá ngoaïi teä vôùi noäi dung sau: 1. Soá löôïng ngoaïi teä: ................................................................................................................... 2. Muïc ñích söû duïng ngoaïi teä:(ñaùnh daáu X vaøo oâ thích hôïp) Traû nôï vay cho Quyù Ngaân haøng hôïp ñoàng/ kheá öôùc soá: ................................................... Kyù quyõ / thanh toaùn L/C traû ngay soá:...................... ngaøy ñaùo haïn: ................................. Kyù quyõ / thanh toaùn L/C traû chaäm soá:...................... ngaøy ñaùo haïn: ................................. Thanh toaùn theo phöông thöùc: D/P soá: .................... D/A soá: ............................................ Thanh toaùn theo phöông thöùc TTR: ................................................................................. Contract soá:.............................................................. ngaøy: ............................................... Invoice soá: ............................................................... ngaøy: ............................................... Nhaäp uûy thaùc qua:............................................................................................................. Muïc ñích khaùc: ................................................................................................................. Maët haøng nhaäp:................................................................................................................. 3. Tyû giaù: (ñaùnh daáu X vaøo oâ thích hôïp) UÛy quyeàn cho Ngaân haøng duøng tyû giaù baùn ngoaïi teä theo bieåu tyû giaù cuûa Abank taïi thôøi ñieåm baùn ngoaïi teä. Tyû giaù aùp duïng: ............................................................................................................... 4. Phöông thöùc thanh toaùn: Ngaân haøng ñöôïc pheùp trích taøi khoaûn tieàn VND cuûa chuùng toâi soá: .................................. taïi Quyù Ngaân haøng vaø chuyeån soá ngoaïi teä Nga ân ha øng baùn cho chu ùng to âi vaøo ta øi kh oa ûn : ............................................................... ta ïi Abank. - 12 -
 13. Bài th c hành Word Chuùng toâi cam keát söû duïng soá ngoaïi teä do Quyù Ngaân haøng baùn theo ñuùng phaùp luaät vaø caùc quy ñònh hieän haønh cuûa Chính Phuû veà quaûn lyù ngoaïi hoái. Chuùng toâi xin chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà vieäc söû duïng soá ngoaïi teä naøy. TP.HCM, Ngaøy … thaùng … naêm… Keá toaùn tröôûng Giaùm ñoác Bài t p 8: Chia c t, chèn hình. Lưu thành t p tin G:\BT08.DOC. BOÀNG BOÄT -TÖÏ TIN TUOÅI 20 Hai möôi tuoåi: Tim ñang daøo daït maùu. Hai möôi tuoåi:Hoàn quay trong gioù baõo. Gaân ñang saên vaø thôù thòt caêng da. Ñ oùù laø löùa tuoåi ñeïp nhaát cuûa ñôøi moät soá ít khaùc vaãn thôø ô ñöùng beân leà ngöôøi. Löùa tuoåi ñaõ sinh ra vaø cuoäc soáng. lôùn leân vôùi söï thoáng nhaát ñaát Coù moät caâu hoûi khaù thuù vò ñaët ra cho nöôùc. Khoâng nhö theá heä cha anh hai moät soá baïn treû: neáu ñöôïc choïn thôøi ñieåm möôi naêm tröôùc, baây giôø hoï coù traêm ngaøn ñeå sinh ra:1955,1965, 1975 baïn seõ choïn loái ñeå böôùc. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï ñaõ thôøi ñieåm naøo? Tuoåi ñoâi möôi trong giai choïn con ñöôøng ñaày traùch nhieäm. Moät soá ñoaïn naøo? hoï coøn ñang maøy moø tìm kieám loái ñi vaø Cuø Mai Coâng-Nbay-ÑV Ñaïi ...................................................................................................... KHAI GIAÛNG THOÂNG BAÙO LÔÙP MÔÙI ----- ----- TEÂN LÔÙP GIAÙO VIEÂN BUOÅI HOÏC Traàn Thanh Sôn Thöù 2,4,6 Anh vaên thöông maïi Nguyeãn Thanh An Thöù 3,5,6 Leâ Hoaøng Vaân Thöù 2,4,6 Anh vaên giao tieáp Ñoàng Thanh Söû Thöù 3,5,7 Bài t p 9: ð nh d ng Style, Bullets và Numbering. Lưu thành t p tin G:\BT09.DOC. QUI ð NH T M TH I V S D NG INTERNET ð I H C M BÁN CÔNG TP.HCM I. NH NG QUI ð NH CHUNG ði u 1: ð i h c M Bán công Tp.HCM th ng nh t qu n lý và ki m soát m ng thông tin Internet Trư ng; qu n lý các c a ñi ñ k t n i Internet; và ki m soát các n i dung thông tin ñư c ñưa vào truy n t i trên m ng. - 13 -
 14. Bài th c hành Word ði u 2: Các d ch v do m ng Internet ð i h c M Bán công Tp.HCM cung c p bao g m: thư tín ñi n t , truy n t p d li u, truy nh p t xa, truy nh p các cơ s d li u theo các phương th c khác nhau. ði u 3: M i thông tin ñưa vào, truy n ñi và nh n ñ n trên m ng ph i tuân th các qui ñ nh "Quy ch t m th i v qu n lý, thi t l p, s d ng m ng Internet Vi t Nam c a Chính ph (Ban hành kèm theo Ngh ñ nh c a Chính ph s 21- Chính ph ngày 5-3- 1997 và các qui ñ nh khác có liên quan)”. ði u 4: Quy ñ nh này áp d ng cho t t c các máy tính, các m ng thông tin máy tính ð i h c M Bán công Tp.HCM ho c các cơ quan, t ch c, cá nhân có s d ng m ng Internet c a ð i h c M Bán công Tp.HCM . II. ð I V I NGƯ I S D NG ði u 1: ð i tư ng ñư c s d ng m ng Internet c a ð i h c M Bán công Tp.HCM là các cơ quan, t ch c và cá nhân thu c ð i h c M Bán công Tp.HCM. Nhà trư ng khuy n khích vi c s d ng hi u qu các d ch v Internet trong công tác ñào t o, nghiên c u khoa h c và các công tác khác trư ng và các ñơn v . ði u 2: Ngư i s d ng có trách nhi m tuân th qui ñ nh c a nhà nư c v s d ng Internet và ch u s ki m tra c a cơ quan có trách nhi m khi c n thi t. ði u 3: Ngư i s d ng ph i tuân theo các hư ng d n c a các cán b và cơ quan có trách nhi m qu n lý, không ñư c t ý s a ñ i c u hình và s IP ñư c gán cho máy c a mình, không ñưa ngư i khác tên truy nh p và m t kh u c a mình...; Ngư i s d ng hoàn toàn ch u trách nhi m v n i dung thông tin do mình ñưa vào hay truy xu t trên m ng. Ngư i s d ng có th s d ng d ch v Internet vào b t kỳ th i gian nào thu n ti n. Tuy nhiên, vì l i ích chung, Trư ng có nh ng yêu c u sau: • Nêu cao ý th c trách nhi m trong vi c b o qu n phương ti n; • S d ng hi u qu và ti t ki m th i gian truy xu t trên m ng. Khi c n truy n t i thông tin l n như t i các ph n m m...nên s d ng tránh th i gian cao ñi m ñ gi m nh hư ng ñ n công vi c c a ngư i khác. Bài t p 10: ð nh d ng Style, t o m c l c g m các c p I, 1, a. Lưu thành t p tin G:\BT10.DOC. KHÁI NI M CĂN B N I. Tin h c D li u là t p h p s , văn b n, âm thanh, hình nh... ñư c cung c p cho máy tính, sau ñó chúng ñư c x lý ñ xu t ra nh ng thông tin c n thi t. Thông tin là t p h p các d li u sau khi ñư c x lý cho ta nh ng hi u bi t v m t v n ñ nào ñó. Tin h c là khoa h c nghiên c u v lưu tr và x lý thông tin m t cách t ñ ng. II. ðơn v lưu tr Bit là ñơn v lưu tr nh nh t trong máy tính, bit có m t trong hai tr ng thái là 0/1. − 1 Byte = 8 bit − 1 Kilobyte (KB) = 1024 Byte − 1 Megabyte (MB) = 1024 KB − 1 Gigabyte (GB) = 1024 MB - 14 -
 15. Bài th c hành Word − 1 Terabyte (TB) = 1024 GB III. Máy tính 1. Máy tính (Computer) Máy tính là công c lưu tr và x lý d li u m t cách t ñ ng, th c hi n các phép tính s h c và lu n lý theo nh ng quy trình ñ nh trư c và cung c p nh ng thông tin theo yêu c u. 2. Phân lo i máy tính − Microcomputer − Minicomputer − Mainframe − Supercomputer 3. Các th h máy tính − Máy tính th h th nh t s d ng bóng ñèn chân không, tr ng lư ng l n, t a nhi u nhi t và kích thư c máy l n. − Máy tính th h th hai s d ng transitor. − Máy tính th h th ba s d ng IC. − Máy tính th h th tư s d ng LSI (Large Scale Integration) và VLSI (Very Large Scale Integration). 4. T ch c máy tính a. Thi t b nh p (Input device) − Bàn phím (Keyboard) − Chu t (Mouse) − Máy quét (Scanner). b. Thi t b xu t (Output device) − Màn hình − Máy in c. CPU (Central Processing Unit -b x lý trung ương) d. B nh (Memory) − B nh chính (Primary memory) g m 2 ph n: RAM (Random Access Memory - B nh truy c p ng u nhiên) ROM (Read Only Memory) - B nh ch ñ c − B nh ph (Secondary memory) là nơi lưu tr chương trình và d li u như: ðĩa M m (Floppy disk) ðĩa c ng (Hard disk) ðĩa CDROM (Compact Disk Read Only Memory): Ngoài ra còn có m t s thi t b lưu tr khác như USB flash drive, băng t , DVD … - 15 -
 16. Bài th c hành Word Bài t p 11: T o t p tin văn b n G:\BT11.DOC. ð nh d ng văn b n d ng Column, t o ch Drop Cap, ñ nh d ng ño n, ch Word Art, s d ng AutoShapes, table, shading. H i n nay t i TpHCM, vi c truy c p Internet b ng công ngh ADSL giúp ngư i dùng có th lư t WEB v i t c ñ cao ADSL t n d ng băng thông chưa ñư c dùng ñ n c a ñư ng dây cáp. M t ñư ng dây có băng thông l n hơn 100MHZ, trong và ñ tin c y cao hơn nhi u so v i trư c ñây. ñó ph n dành cho tín hi u tho i ch chi m có Vi c c nh tranh, gi m giá gi a các nhà cung 4KHZ, ph n còn l i chưa ñư c dùng ñ n. c p d ch v càng giúp cho ngư i Công ngh ADSL ñã t n d ng ph n dư th a dung có nhi u cơ h i ñ s d ng này ñ truy n d li u. ñi u ñó có nghĩa là, Internet t c ñ cao v i m t chi phí b n có th v a g i fax trên cùng môt ñư ng th p.ADSL (Asymmetric Digital dây ñi n tho i. D li u Internet ñư c truy n Subscriber Line - ñư ng thuê bao ñ c l p v i d li u tho i không thay ñ i mà s b t ñ i x ng) là công ngh cho t c ñ Internet l i r t cao. ðây là m t ưu phép truy n d li u và truy c p ñi m n i b t c a công ngh ADSL so v i Internet t c ñ cao qua ñư ng dây công ngh kêt n i Internet qua modem quay ñi n tho i. ADSL là m t trong s thông thư ng. nh ng k t n i Internet ph bi n V i th m nh v t c ñ truy n d li u cung c p băng thông l n cho vi c cao và kh năng k t n i Internet liên t c c a truy n t i d li u hay còn g i là mình, ADSL r t thích h p cho công vi c h i m ng băng r ng (Broadband th o qua m ng, xem phim, nghe nh c, chơi Internet). game tr c tuy n, video theo yêu c u. VEasy VFamily Download: 384Kbps Download: 512Kbps Upload:128Kbps Upload: 256Kbps Cư c thuê bao tháng: Cư c thuê bao tháng: 28.000ñ 45.000ñ Cư c s d ng: Cư c s d ng: - 3.000 Mbyte ñ u tiên: 45ñ/MB - 3.000 Mbyte ñ u tiên: 45ñ/MB - 9.000 Mbyte ti p theo: 41ñ/MB - 9.000 Mbyte ti p theo: 41ñ/MB - T Mbyte 12.001 tr ñi: 20ñ/MB - T Mbyte 12.001 tr ñi: 20ñ/MB - Cư c tr n: 400.000ñ/tháng - Cư c tr n: 600.000ñ/tháng - 16 -
 17. Bài th c hành Word Bài t p 12: T o t p tin văn b n G:\BT12.DOC. là ch vi t t t c a T ch c Thương m i Th gi i (World Trade Organization) - t ch c qu c t duy nh t ñưa ra nh ng nguyên t c thương m i gi a các qu c gia trên th gi i. Tr ng tâm c a WTO chính là các hi p ñ nh ñã và ñang ñư c các nư c ñàm phán và ký k t. WTO ñư c thành l p ngày 1/1/1995, k ñ ng h p tác kinh t qu c t ñang di n ra t c và m r ng ph m vi ñi u ti t thương sôi n i, ñi n hình là Ngân hàng Qu c t m i qu c t c a t ch c ti n thân, GATT - Tái thi t và Phát tri n, thư ng ñư c bi t Hi p ñ nh chung v Thu quan Thương ñ n như là Ngân hàng Th gi i (World m i. GATT ra ñ i sau Chi n tranh Th Bank) và Qu ti n t Qu c t (IMF) ngày gi i l n th II, khi mà trào lưu hình thành nay. hàng lo t cơ ch ña biên ñi u ti t các ho t .............................................................................................. (WTO − World Trade Organization) L ch s hình thành và phát tri n: Ch c năng chính: − Ngày thành l p: 1/1/1995 1. Qu n lý các hi p ñ nh v thương m i qu c t . − Tr s chính: Geneva, Th y S 2. Di n ñàn cho các vòng ñàm phán thương m i. − Thành viên: 148 nư c (tính ñ n ngày 3. Gi i quy t các tranh ch p thương m i. 13/10/2004) 4. Giám sát các chính sách thương m i − Ngân sách: 162 tri u francs Th y S (s li u 5. Tr giúp v k thu t và ñào t o cho các qu c gia năm 2004). ñang phát tri n. − T ng giám ñ c: Supachai Panitchpakdi (Thái 6. H p tác v i các t ch c qu c t khác. Lan) - 17 -
 18. Bài th c hành Word Bài t p 13: T o table và ñ t tab trái, tab s . Lưu thành t p tin G:\BT13.DOC. Coâng ty Hoa Hoàng BAÛNG LÖÔNG Phoøng kinh doanh ---oOo--- TT HOÏ TEÂN LÖÔNG PHUÏ THÖÏC CAÁP LAÕNH 01 Traàn ngoïc An 1,200,000.55 500 02 Vuõ ñình Nam 1,000,000 300 03 Voõ thò Thanh 800,000 300 TOÅNG UÛy Ban ND Tp HCM BAÙO CAÙO TOÀN KHO Coâng ty BH Toång hôïp Quí Naêm 1999 Tp HOÀ CHÍ MINH TOÀN NHAÄP XUAÁT TOÀN D T TEÂN ÑAÀU TRONG TRONG CUOÁI V T HAØNG QUÍ QUÍ QUÍ QUÍ T SL TT SL TT SL TT SL TT 1 10 10 20 20 25 50 5 60 2 20 8 30 12 40 20 10 24 3 12 4 22 COÄNG THÔØI KHOÙA BIEÅU Thöù HAI BA TÖ NAÊM SAÙU BAÛY Giôø 07 h 30 Lyù Lyù Lyù 09 h 30 thuyeát thuyeát thuyeát Nghæ Nghæ Nghæ 09 h 15 Thöïc Thöïc Thöïc 11 h 30 haønh haønh haønh - 18 -
 19. Bài th c hành Word Bài t p 14: T o và ñ nh d ng Autoshape, s d ng công c xoay và l t hình, nh p ch vào hình, textbox…. Lưu thành t p tin G:\BT14.DOC. Coercive Referent Reward Power Expert Legitimate The Degree of Centralization Lower Higher Decentralization Employee Empowerment Top Management Control Centralization Higher Lower The Communication Process Message Medium Receiver Encoding Decoding Noise Sender Message Feedback - 19 -
 20. Bài th c hành Word Bài t p 15: T o và ñ nh d ng Autoshape. Lưu thành t p tin G:\BT15.DOC. CHU TRÌNH VEÀ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Tr công Tuy n ch n Thành tích ðánh giá (hành vi) Phát tri n Bài t p 16: In tr n thư (Mail Merge). T o hai t p tin: t p tin d li u ch a thông tin khách m i và t p tin chính ch a n i dung thư m i. 1. T o t p tin G:\BT16DS.DOC DANHXUNG HOTEN Ông Nguy n Thanh Tú Bà Phan Nguyên Bác Lê Quang hoàng Chú Lý Túc H Cô Hàn Thanh Tu n Dư ng Lưu Tu n Nghĩa 2. T o t p tin G:\BT16TM.DOC. Thông tin v DANHXUNG, HOTEN là ñư c chèn t t p tin BT16DS.DOC ñã ñư c t o câu 1. THIEÄP MÔØI TAÂN GIA Kính göûi: Nhaân dòp taân gia nhaø môùi, gia ñình chuùng toâi traân troïng kính môøi Ñeán döï buoåi tieäc traø thaân maät taïi soá 3597 ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh Q7. Vaøo luùc : 18h ngaøy 20/11/2005. Söï coù maët cuûa laø nieàm vui lôùn cho gia ñình chuùng toâi. Haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp. - 20 -
Đồng bộ tài khoản