intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài thuyết trình "Định mức lao động"

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

3.369
lượt xem
684
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định mức lao động làm cho hiệu quả hoạt động của công ty tăng lên và góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, ít gây lãng phí. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu trên đây để hiểu rõ hơn về Định mức lao động. Để xem thêm nhiều tài liệu hay về Đào tạo nội bộ khác, các bạn vui lòng xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ chuyên nghiệp. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình "Định mức lao động"

 1. NH M C LAO NG CHUYÊN QU N LÝ Các quy nh 1
 2. Phương pháp th o lu n Th o lu n Gi i quy t tình hu ng 2
 3. M C TIÊU CHUYÊN • Nh n th c t m quan tr ng c a nh m c lao ng. Text • Bi t cách th c hi n nh m c lao ng như th nào. • Nh Text t các y u t nh hư ng n nh n bi m c lao ng hay năng su t lao ng. N i dung chuyên 1. Vai trò c a nh m c lao 1. Vai trò c a nh m c lao ng ng 2. B n ch ttc a nh m c lao 2. B n ch c a nh m c lao ng ng 3. Các phương pháp nh m c 3. Các phương pháp nh m c 4. Các phương pháp kh o sát th ii gian 4. Các phương pháp kh o sát th gian 5. Gi ii pháp duy trì và phát tri n 5. Gi pháp duy trì và phát tri n 3
 4. Ph n 1 Chi phí hay u tư ? • Năng su t lao ng ư c xác nh b ng t l gi a s lư ng s n ph m s n xu t ra v i th i gian lao ng ã ã hao phí t o ra s lư ng s n ph m ó. • Chi phí nhân công chi m t tr ng r t l n trong t ng giá thành d ch v . • Nhân công là m t kho n chi phí hay là m t kho n u tư. • Phân bi t chi phí “t t” và chi phí “x u”. • nh hư ng chi n lư c kinh doanh. 4
 5. PH N 2 Text Text B n ch t c a m c lao ng M c lao ng - Là lư ng lao ng hao phí ư c quy nh : + Hoàn thành m t ơn v s n ph m (ho c m t kh i lư ng công vi c). + úng tiêu chu n ch t lư ng. + Trong nh ng i u ki n t ch c k thu t nh t nh. - Lư ng lao ng hao phí = th i gian làm vi c. 5
 6. B n ch t c a m c lao ng M c th i gian (Mtg) M c s n lư ng (Ms) Là lư ng th i gian hao phí ư c Là s lư ng s n ph m (ho c m t quy nh cho m t hay m t nhóm kh i lư ng công vi c) quy nh L có trình nghi p v thích cho m t hay m t nhóm L có h p hoàn thành m t V s n trình nghi p v thích h p ph i ph m (ho c m t kh i lư ng công hoàn thành trong m t ơn v th i vi c). gian. M c lao ng M c ph c v (Mpv) M c biên ch (Mbc) Là s lư ng máy móc, thi t b ho c nơi làm vi c ho c khu v c Là s lư ng lao ng có trình s n xu t, ư c quy nh cho m t thích h p quy nh ch t ch ho c m t nhóm CN có trình th c hi n m t kh i lư ng công thích h p ph i ph c v . vi c c th . i tư ng nh m c lao ng • Khái ni m : • Quá trình s n xu t ư c chia thành các công o n s n xu t (hay bư c công vi c) và m i công o n l i xác nh ư c hao phí lao ng, do ó có th tính ư c lư ng lao ng c a toàn b quá trình s n xu t. • nh nghĩa : • Công o n s n xu t (hay bư c công vi c) là m t ph n c a quá trình s n xu t do m t hay m t nhóm CN ti n hành trên m t i tư ng lao ng nh t nh và t i m t nơi làm vi c c nh. • Thay i 1/3 y u t trên s t o thành m t công o n (hay bư c công vi c) m i. 6
 7. Phân lo i th i gian hao phí Th i gian làm vi c Th i gian h u ích Th i gian lãng phí Tck Ttn Tpv Tnc Tlpk Tlptc Tlpkt Tlpcn Th i gian c n thi t ph c v s n xu t 1. Th i gian chu n k t (Tck) - Là th i gian chu n b phương ti n s n xu t b t u th c hi n và k t thúc công vi c. - VD : nghe t trư ng phân công, nh n v t tư, ph tùng, d n v sinh nơi làm vi c, …vv 7
 8. Th i gian c n thi t ph c v s n xu t 2. Th i gian tác nghi p (Ttn) - Là th i gian tr c ti p làm thay i tr ng thái c a i tư ng. - Chi m t tr ng l n nh t trong các lo i th i gian hao phí. - Phân thành 2 lo i : + Tác nghi p chính (Ttnc) + Tác nghi p ph (Ttcp) Th i gian c n thi t ph c v s n xu t 3. Th i gian ph c v (Tpv) - Là th i gian hao phí trông coi và m b o cho nơi làm vi c ho t ng liên t c trong su t ngày làm vi c. - Phân thành 2 lo i : + Th i gian ph c v t ch c (Tpvtc) : th c hi n công vi c ph v có tính ch t t ch c như di chuy n máy móc thi t b nơi làm vi c, …vv + Th i gian ph c v k thu t (Tpvkt) : làm các công vi c ph c v có tính ch t k thu t nh m duy trì kh năng làm vi c bình thư ng c a trang thi t b như i u ch nh máy móc, …vv 8
 9. Th i gian c n thi t ph c v s n xu t 4. Th i gian ngh ngơi và nhu c u c n thi t (Tnc) - Th i gian ngh ngơi : Là th i gian ngh c n thi t duy trì kh năng làm vi c bình thư ng trong su t ngày làm vi c. - Th i gian ngh vì nhu c u c n thi t : Là th i gian ng ng làm vi c gi i quy t nhu c u sinh lý t nhiên như v sinh cá nhân, u ng nư c, …vv Th i gian c n thi t ph c v s n xu t 5. Th i gian ng ng công ngh (Tncn) - Là th i gian ng ng làm vi c do yêu c u c a công ngh . - VD : th i gian ch kích nâng lên – h xu ng. 9
 10. Th i gian lãng phí 1. Th i gian lãng phí không s n xu t (Tlpk) - Là th i gian hao phí vào nh ng công vi c không n m trong nhi m v s n xu t. - VD : th i gian giúp ngư i khác làm, …vv 2. Th i gian lãng phí t ch c (Tlptc) - Là th i gian lãng phí do công tác t ch c gây nên. - VD : ch v t tư, ph tùng, ch l y d ng c , …vv Th i gian lãng phí 3. Th i gian lãng phí k thu t (Tlpkt) - Là th i gian hao phí do công tác k thu t t o nên. - VD : máy móc, d ng c hư h ng, …vv 4. Th i gian lãng phí công nhân (Tlpcn) - Th i gian lãng phí do công nhân i mu n, v s m, làm vi c riêng, …vv Lưu ý : Các lãng phí trên là lãng phí trông th y, ngoài ra còn có lãng phí không trông th y như lãng phí do thao tác không h p lý, …vv 10
 11. PH N 3 Text Text Các phương pháp nh m c lao ng 1. Th ng kê kinh nghi m 2. Phân tích kh o sát 11
 12. Th ng kê kinh nghi m • c i m: + D a trên các s li u th ng kê v k t qu th c hi n công vi c c a CN, + K t h p v i kinh nghi m c a các chuyên gia k thu t, nhân s . • Ưu i m : ơn gi n, nhanh, chi phí th p. • Như c i m : không chính xác, không xét n hi u qu t ch c s n xu t, năng su t lao ng. Phân tích kh o sát • c i m: + D a trên cơ s phân tích các công o n c a quá trình s n xu t. + Các nhân t nh hư ng. • Như c i m : t n nhi u th i gian, chi phí; c n chuyên gia am hi u. • Ưu i m : chính xác, tìm ư c phương pháp làm vi c tiên ti n nh t. 12
 13. Ti n trình 5 bư c c a phân tích kh o sát • Bư c 1 : Xác nh các công o n trong quy trình s n xu t, công tác t ch c và i u ki n làm vi c. • Bư c 2 : Phân tích nh ng b ph n h p thành công o n s n xu t h p lý nh t. • Bư c 3 : Ch n công nhân th c hi n (trình , k năng và thái t t). • Bư c 4 : Th nghi m, cho k t qu n nh. • Bư c 5 : Kh o sát th i gian làm vi c (ch p nh, b m gi ), xây d ng nh m c. So sánh i n hình • c i m: + So sánh v i m c lao ng c a các ông o n (hay bư c công vi c) i n hình. + Ho t ng s n xu t luôn thay i, s l p l i không nhi u, không th i gian nh m c b ng PP phân tích kh o sát. 13
 14. Ti n trình 5 bư c c a So sánh i n hình • Bư c 1 : Gom nhóm các bư c công vi c theo nh ng c trưng nh t nh. Ch n ra bư c công vi c i n hình. • Bư c 2+3: Tương t bư c 2 và 3 c a phân tích kh o sát. • Bư c 4 : Xây d ng m c lao ng bư c công vi c i n hình b ng phương pháp PTKS. • Bư c 5 : Xác nh h s quy i (Ki) cho các bư c công vi c còn l i trong nhóm trên nh ng cơ s nh t nh ( i u ki n t ch c k thu t, ph c t p công vi c) Mtgi = Mtg h x Ki Nâng cao ch t lư ng so sánh • Thu h p quy mô nhóm. • Ch n bư c công vi c i n hình có t ng s xu t hi n nhi u nh t. • Theo dõi, i u ch nh Ki nhi u l n. 14
 15. PH N 4 Text Text Ch p nh th i gian làm vi c B n ch t Ch p Ch p nh nh Cá T nhân Nhóm B t nc ch h n B t 15
 16. B n ch t ch p nh th i gian làm vi c • Quan sát tr c ti p quá trình th c hi n công vi c c a công nhân. • Nghiên c u các lo i hao phí th i gian c a công nhân và hao phí máy móc, thi t b , nguyên v t li u. Phát Bi n Phương Ph Hi n Pháp Pháp Bi n Lãng Kh c Tiên Phương Phí Ph c Ti n pháp Ch p nh làm vi c Bư c 1 : Chu n b kh o sát • N m v ng tình hình t ch c nơi làm vi c. • Ch n v trí không gây nh hư ng nhưng thu n ti n quan sát. • Ch n b t kỳ CN nào nhưng ghi chép ư c nhi u ngư i thì càng chính xác. Chu n b Ti n hành T ng h p 16
 17. Ch p nh làm vi c Bư c 2 : Ti n hành kh o sát • Ghi y , liên t c t lúc b t u n khi k t thúc theo trình t làm vi c. • Ng n g n nhưng c th , không ghi g p hơn 1 công vi c. • Không r i v trí, không làm vi c khác. • T p trung ghi, phân tích và ánh giá; xác nh nguyên nhân ng ng vi c. Chu n b Ti n hành T ng h p Ch p nh làm vi c Phi u ch p nh cá nhân ngày làm vi c Chu n b Ti n hành T ng h p 17
 18. Ch p nh làm vi c Bư c 3 : T ng h p d li u • Xác nh t ng th i gian hao phí t ng lo i. • S lư ng s n ph m, d ch v tương ng. • Xác nh nguyên nhân lãng phí. • Gi i pháp h n ch . • Xây d ng m c lao ng. Chu n b Ti n hành T ng h p Ch p nh làm vi c • Cách ghi b ng th . • S lư ng công nhân t 2 – 15 ngư i. • Cách ghi : + Chu n b : phi u ghi, ng h . + Cách ghi chép : + Cách ki m tra : + Tính th i h n : T = ∑Li x ni v i L : dài n : s công nhân (Xem th minh h a – B o dư ng II SMRM cont 2 tr c) 18
 19. B m gi (Tham kh o) • Nghiên c u hao phí th i gian th c hi n các bư c công vi c thư ng l p l i trong ngày làm vi c. • 2 hình th c b m gi : + B m gi theo th i gian liên t c. + B m gi theo th i gian ch n l c. • Ti n trình b m gi : + Chu n b . + Ti n hành. + Phân tích k t qu . Ph n 5 19
 20. Gi i pháp duy trì và phát tri n H i ng nh m c lao ng. + L p k ho ch. + Duy trì th c hi n + ánh giá, i u ch nh. T ch c ph c v nơi làm vi c: + Nhi t . + Ánh sáng. + An toàn cháy n . + Ch ngh ngơi. + Cung ng ph tùng, d u m ph . + D ng c , máy móc. + Tư th làm vi c (Egonomic). Gi i pháp duy trì và phát tri n Chu n hóa các quy trình tác nghi p. + Quy trình qu n lý. + Quy trình công ngh . ào t o công nhân. + Chuyên môn. + K năng thao tác. Lương – thư ng và ng viên phi v t ch t. Hình thành i ngũ chuyên gia nh m c. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2