intTypePromotion=1

Bài toán phân lũ sông Đáy trong giai đoạn khi có hồ Tuyên Quang, Sơn La và dự án: Làm sống lại sông Đáy

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
53
lượt xem
1
download

Bài toán phân lũ sông Đáy trong giai đoạn khi có hồ Tuyên Quang, Sơn La và dự án: Làm sống lại sông Đáy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Bài toán phân lũ sông Đáy trong giai đoạn khi có hồ Tuyên Quang, Sơn La và dự án: Làm sống lại sông Đáy" trình bày về các thông số của tiêu chuẩn phòng lũ xác định cho đồng bằng sông Hồng, tập hàm trong bài toán phân loại sông Đáy, cụm công trình đầu mối,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán phân lũ sông Đáy trong giai đoạn khi có hồ Tuyên Quang, Sơn La và dự án: Làm sống lại sông Đáy

bµi to¸n ph©n lò s«ng ®¸y trong giai ®o¹n khi cã hå tuyªn<br /> quang, s¬n la vµ dù ¸n “lµm sèng l¹i s«ng ®¸y” .<br /> GS.TS. TrÞnh Quang Hoµ, NCS. ThS. §Æng Lan H­¬ng<br /> <br /> Tãm t¾t.<br /> Hå chøa n­íc Tuyªn Quang trªn s«ng G©m vµ hå chøa n­íc S¬n La trªn s«ng §µ ®·<br /> quyÕt ®Þnh tiªu chuÈn phßng chèng lò cho ®ång b»ng s«ng Hång. Víi tiªu chuÈn phßng<br /> chèng lò míi, tËp hµm vµo cña bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y ®· thay ®æi. Dù ¸n “Lµm sèng<br /> l¹i s«ng §¸y” còng ®· thay ®æi côm c«ng tr×nh ®Çu mèi. Bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y ®·<br /> ®­îc thiÕt lËp trªn c¬ së nh÷ng thay ®æi ®ã víi nh÷ng ®Þnh h­íng ®Ò xuÊt c¶i t¹o nh»m<br /> t¨ng kh¶ n¨ng tho¸t lò.<br /> Bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y lu«n lu«n ®­îc ®Æt ra t­¬ng øng víi mét tiªu chuÈn phßng<br /> chèng lò cho ®ång b»ng s«ng Hång (§BSH).<br /> 1. C¸c th«ng sè cña tiªu chuÈn phßng lò x¸c ®Þnh cho §BSH.<br /> Víi sù ra ®êi cña hå Tuyªn Quang trªn s«ng G©m, hå S¬n La trªn s«ng §µ, tiªu chuÈn<br /> phßng chèng lò cho §BSH ®· ®­îc thèng nhÊt nh­ b¶ng 1 [1,4]. L­u ý ®©y lµ tiªu chuÈn<br /> phßng chèng lò thiÕt lËp cho giai ®o¹n quy ho¹ch dµi h¹n bëi c¸c gi¶i ph¸p c«ng tr×nh<br /> hå chøa th­îng nguån ®· kh«ng cßn c¬ héi ®Ó khai th¸c, ®ång thêi ®ª §BSH sÏ kh«ng<br /> ®­îc t«n cao, chØ cßn cã kh¶ n¨ng tu bæ.<br /> B¶ng 1. Tiªu chuÈn phßng chèng lò cho §BSH<br /> STT Th«ng sè cña tiªu chuÈn phßng lò Néi thµnh Hµ Néi Hµ Néi Ph¶ L¹i<br /> 1 Møc an toµn ®ª 13,4m 13,1m 7,2m<br /> 2 TÇn suÊt phßng lò 0,2% (Chèng lò 500 n¨m)<br /> <br /> Víi tiªu chuÈn phßng lò cho §BSH, tËp hµm vµo cho bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y ®· thay<br /> ®æi, kh¸c víi giai ®o¹n thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y n¨m 1975 vµ trong Dù ¸n<br /> sè 7 thuéc ch­¬ng tr×nh phßng chèng lò s«ng Hång n¨m 2001 [3].<br /> 2. TËp hµm vµo trong bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y.<br /> Thñ ®« Hµ Néi, vÞ trÝ ®¹i diÖn cho §BSH cã møc an toµn ®ª 13,4m tr­íc nh÷ng trËn lò<br /> 500 n¨m míi xÈy ra mét lÇn [1]. Theo c¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh [2], gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng<br /> §¸y chØ ¸p dông khi c¸c hå chøa ®· sö dông hÕt kh¶ n¨ng. Tõ nh÷ng tiÒn ®Ò ph¸p quy, 2<br /> ®iÓm chèt sau ®©y ph¶i ®­îc thõa nhËn:<br /> a) TrËn lò mµ ®ª Hµ Néi ph¶i ®èi mÆt lµ trËn lò tù nhiªn trªn s«ng Hång t¹i S¬n T©y cã<br /> thêi kú xuÊt hiÖn l¹i 500 n¨m, ký hiÖu lµ (QS¬nT©y~t)500.<br /> b) C«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y chØ ®­îc sö dông khi qu¸ tr×nh lò t¹i S¬n T©y ®· bÞ ®iÒu<br /> ~<br /> tiÕt bëi c¸c hå chøa th­îng nguån ký hiÖu lµ ( Q S¬nT©y~t)500 vÉn cßn cã thÓ g©y ra<br /> ~<br /> mùc n­íc Hµ Néi ( Z HµNéi~t)500 v­ît møc 13,4m.<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> Tõ ®©y thÊy r»ng møc ®é ph©n lò s«ng §¸y bao gåm l­u l­îng ph©n lò Qph©n_lò, tæng<br /> l­îng ph©n lò Wph©n_lò vµ thêi gian ph©n lò Tph©n_lò do qu¸ tr×nh lò t¹i S¬n T©y ®· bÞ ®iÒu<br /> ~ ~<br /> tiÕt ( Q S¬nT©y~t)500 quyÕt ®Þnh. Khi qu¸ tr×nh ( Q S¬nT©y~t)500 t­¬ng ®­¬ng trËn lò tù nhiªn<br /> 8/1971 (QS¬nT©y~t)1971 th× nhiÖm vô ph©n lò s«ng §¸y vÉn b¶o toµn nh­ møc thiÕt kÕ. S¬<br /> ®å h×nh a vµ b d­íi ®©y cho thÊy ý nghÜa cña 3 th«ng sè ph©n lò Qph©n_lò, Wph©n_lò, Tph©n_lò<br /> Wph©n_lò Qph©n_lò<br /> L­u l­îng an toµn S¬n T©y<br /> ~ ~<br /> Q S¬nT©y (m3/s) Q S¬nT©y (m3/s)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 13.4m ZHµNéi Tph©n_lò Thêi gian<br /> H×nh a. Quan hÖ QS¬nT©y víi ZHµNéi H×nh b. Qóa tr×nh lò S¬n T©y (QS¬nT©y~t)500<br /> <br /> Ba th«ng sè ph©n lò Qph©n_lò, Wph©n_lò, Tph©n_lò hoµn toµn do kh¶ n¨ng c¾t lò cña c¸c hå<br /> chøa quyÕt ®Þnh, mçi khi thªm mét hå chøa, nhiÖm vô cña gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y<br /> ~<br /> ®­îc gi¶m ®i. Nh­ vËy qu¸ tr×nh lò t¹i S¬n T©y ®· bÞ ®iÒu tiÕt ( Q S¬nT©y~t)500 do qu¸ tr×nh<br /> lò tù nhiªn trªn c¸c s«ng §µ, Thao, L«, G©m, Ch¶y sau khi bÞ c¸c hå chøa S¬n La, Hoµ<br /> B×nh, Th¸c Bµ, Tuyªn Quang ®iÒu tiÕt råi truyÒn lò vÒ S¬n T©y x¸c ®Þnh.<br /> TËp hµm vµo bao gåm: “Qóa tr×nh lò tù nhiªn t¹i T¹ Bó (QT¹Bó~t), Hoµ B×nh (QHoµB×nh~t),<br /> Th¸c Bµ (QTh¸cBµ~t), Na Hang (QNaHang~t) trong mét tæ hîp h÷u c¬ t¹o ra qu¸ tr×nh lò tù<br /> nhiªn cã thêi kú xuÊt hiÖn l¹i 500 n¨m t¹i S¬n T©y (QS¬nT©y~t)500”.<br /> X¸c ®Þnh tËp hµm vµo lµ sù khëi ®Çu cho mäi ®¸nh gi¸ vÒ vai trß vµ nhiÖm vô ph©n lò<br /> s«ng §¸y trong quy ho¹ch phßng chèng lò §BSH vµ hÖ qu¶ trùc tiÕp cña nã lµ x¸c ®Þnh<br /> ra 3 th«ng sè cña qu¸ tr×nh ph©n lò Qph©n_lò, Wph©n_lò, Tph©n_lò. C¸c th«ng sè nµy ®­îc<br /> chuyÓn vµo côm c«ng tr×nh ®Çu mèi. HiÖn nay, víi dù ¸n “Lµm sèng l¹i s«ng §¸y”, côm<br /> c«ng tr×nh ®Çu mèi ®· cã nhiÒu thay ®æi, cÇn ®¸nh gi¸ trong bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y.<br /> 3. Côm c«ng tr×nh ®Çu mèi.<br /> Kh¶ n¨ng cña côm c«ng tr×nh ®Çu mèi ®­îc ®¸nh gi¸ qua viÖc tiÕp nhËn l­u l­îng ph©n<br /> lò Qph©n_lò. Mét khi côm ®Çu mèi kh«ng th¸o ®­îc Qph©n_lò, hiÖu qu¶ ph©n lò bÞ gi¶m vµ<br /> kh«ng ®¸p øng ®­îc tiªu chuÈn phßng lò §BSH.<br /> Sau trËn lò lÞch sö 8/1971, n¨m 1975 tæ hîp c«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y ra ®êi gåm:<br /> 1. Cèng V©n Cèc cò: 26 cöa: 8m x 2,4m, (B = 208m). Cao ®é ng­ìng trµn:  12.00.<br /> Cao ®é b·i h¹ l­u:  11,50  7,50. Cao ®é b·i th­îng l­u:  12,0m  12,50m. L­u<br /> l­îng thiÕt kÕ 2300m3/s<br /> <br /> 2<br /> 2. Trµn H¸t M«n: §o¹n th­îng l­u cèng V©n Cèc cò : Dµi 1464m cã cao tr×nh: +14,63<br />  +15,20. §o¹n h¹ l­u cèng V©n Cèc cò : Dµi 6140m cã cao ®é +14,50  +15,03.<br /> L­u l­îng thiÕt kÕ 2700m3/s.<br /> 3. Hå V©n Cèc víi søc chøa 0,196 tû m3.<br /> 4. §Ëp §¸y: n¨m 1975, ®· c¶i t¹o ®Ëp §¸y QTK = 5000m3/s, HTK=+15,2m;<br /> HKT=+ 15.7m. ChuyÓn cöa van m¸i nhµ thµnh cöa qu¹t, ®ãng më cöa dïng ®éng c¬<br /> ®iÖn.<br /> Trong dù ¸n “Lµm sèng l¹i s«ng §¸y” ®Ó lÊy n­íc mïa kiÖt vµ dÉn lò th­êng xuyªn víi<br /> l­u l­îng kho¶ng 1000m3/s, ®ång thêi ®¶m b¶o ph©n lò khi khÈn cÊp nh­ kÕ ho¹ch tr­-<br /> íc ®©y. Thùc hiÖn nhiÖm vô nµy dÉn ®Õn thay ®æi trong côm c«ng tr×nh ®Çu mèi nh­ sau:<br /> 1. Côm c«ng tr×nh ®Çu mèi dÉn n­íc mïa kiÖt.<br /> a) Thªm cèng V©n Cèc míi cã 9 cöa (2x6 +1x8) (víi B = 208m) gåm 3 cöa ng­ìng<br /> trµn:  +3,0 vµ 6 cöa bªn:  +6.0<br /> b) Kªnh Ngäc T¶o dµi 11km, ®¸y réng 20m, cao tr×nh ®¸y cuèi kªnh 2,2m, m¸i<br /> m=3, bê kªnh xÊp xØ møc mÆt ruéng 1011m, mÆt kªnh réng 80m. §©y lµ kªnh<br /> ch×m.<br /> c) Cèng §¸y n»m bªn ph¶i ®Ëp §¸y, c¾t qua ®ª Ngäc T¶o. Ng­ìng cèng ë møc<br /> +2,2m, chiÒu réng 20m gåm 2 cöa 2x6m vµ 1 ©u 8m.<br /> 2. Côm c«ng tr×nh ®Çu mèi dÉn lò th­êng xuyªn vµ ph©n lò: Kªnh Ngäc T¶o ®­îc më<br /> réng b»ng c¸ch ®¾p bê tr¸i kªnh (bªn ph¶i lµ ®ª Ngäc T¶o ®· cã) ®Õn cao tr×nh<br /> +15m. §Çu kªnh lµ phÇn h¹ du cèng V©n Cèc cò 26 cöa, cuèi kªnh lµ th­îng du ®Ëp<br /> §¸y. ChiÒu réng ®Ønh ®ª lµ 8m, MÆt kªnh réng 320m. Kªnh ch×m phôc vô dÉn n­íc<br /> mïa kiÖt n»m chÝnh gi÷a kªnh Ngäc T¶o më réng dÉn lò.<br /> Nh÷ng b×nh luËn cÇn thiÕt:<br /> 1. Kªnh Ngäc T¶o ®· t¸ch trµn H¸t M«n khái ®Ëp §¸y, t¸ch ®Ëp §¸y khái hå V©n Cèc,<br /> biÕn hå V©n Cèc thµnh khu chËm lò ®¬n thuÇn, do vËy kh«ng cÇn sù c©n b»ng Q§¸y =<br /> QV©nCèc + QH¸tM«n nh­ quan niÖm tr­íc ®©y, ®ång thêi viÖc tranh luËn vÒ kh¶ n¨ng th¸o<br /> lò cña trµn H¸t M«n lµ bao nhiªu kh«ng cßn cã ý nghÜa, mµ ®iÒu quan träng h¬n sÏ lµ<br /> söa ®æi quy tr×nh vËn hµnh côm ®Çu mèi, ®­a cèng V©n Cèc vËn hµnh tr­íc.<br /> 2. C¶nh b¸o 1: Kªnh Ngäc T¶o n»m trong ph¹m vi lßng hå V©n Cèc ®· gi¶m søc chøa<br /> cña hå V©n Cèc dÉn ®Õn t¨ng mùc n­íc h¹ l­u cèng V©n Cèc. Do vËy n¨ng lùc vËn<br /> hµnh cña cèng V©n Cèc sÏ bÞ suy gi¶m so víi n¨ng lùc thùc tÕ cña nã.<br /> 3. C¶nh b¸o 2: ë cèt +15m n­íc hå V©n Cèc trµn vµo kªnh Ngäc T¶o, do chªnh lÖch<br /> cét n­íc kh¸ cao gi÷a bê kªnh vµ trong kªnh cã thÓ g©y vì kªnh, vËn tèc sau chç vì<br /> cã thÓ ®¹t ®Õn 8m/s uy hiÕp vì tiÕp ®ª Ngäc T¶o. CÇn cã nh÷ng tÝnh to¸n thuû lùc<br /> ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p phßng tr¸nh vµ b¶o vÖ.<br /> 4. Bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y.<br /> <br /> <br /> 3<br /> Suèt nöa thÕ kû, cã lóc l·ng quªn, cã lóc tranh luËn s«i næi, sù hiÖn diÖn cña ®Ëp §¸y<br /> tr­íc cöa ngâ thñ ®« Hµ Néi lu«n lu«n lµ mét th¸ch thøc [1,2,4]. Tuy vËy, vÉn tån t¹i<br /> nhiÒu quan niÖm, nhiÒu ý kiÕn kh¸c nhau dÉn ®Õn vÊn ®Ò ph©n lò s«ng §¸y d­êng nh­<br /> khã cã ®iÓm míi, d­êng nh­ rÊt cò nh­ng l¹i lu«n lu«n kh«ng cã kÕt thóc [3]. §· ®Õn<br /> lóc cÇn t×m mét sîi chØ xuyªn suèt mäi vÊn ®Ò cña ph©n lò s«ng §¸y, sao cho mäi ý kiÕn<br /> tranh luËn ®Òu ®­îc ph©n tÝch trªn nÒn t¶ng nµy. Sîi chØ ®ã chÝnh lµ bµi to¸n ph©n lò<br /> s«ng §¸y bao gåm c¸c kh©u: x¸c ®Þnh c¸c ®Çu vµo; c¸c thuéc tÝnh cña tõng bé phËn hîp<br /> thµnh hÖ thèng ph©n lò s«ng §¸y: côm ®Çu mèi, ®o¹n ®Ëp §¸y-Mai LÜnh, khu tr÷ lò<br /> Ch­¬ng Mü-Mü §øc, ®o¹n tho¸t lò Mai LÜnh-T©n Lang, ®o¹n T©n Lang ra BiÓn; c¸c<br /> thuËt gi¶i cña tõng bé phËn dÉn ®Õn nh÷ng c¶i t¹o n©ng cÊp hÖ thèng cÇn thiÕt nh»m<br /> tho¶ m·n tiªu chuÈn phßng chèng lò §BSH nh­ s¬ ®å trªn h×nh c.<br /> ~<br /> Qóa tr×nh lò cña tËp hµm vµo ( Q S¬nT©y~t)500 ®­îc kiÓm tra qua mùc n­íc t¹i Hµ Néi, nÕu<br /> v­ît qu¸ 13,4m ®ã lµ dÊu hiÖu cÇn sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y. CÇn x¸c ®Þnh<br /> l­u l­îng ph©n lò, tæng l­îng ph©n lò vµ thêi gian ph©n lò (Qph©n_lò, Wph©n_lò, Tph©n_lò).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> TËP HµM VµO<br /> ~<br /> ( Q S¬nT©y~t)500<br /> <br /> x¸c ®Þnh<br /> KiÓm tra Trµn Hå V©n Cèc<br /> Qph©n_lò, H¸t M«n (0.196 tû m3)<br /> Kh«ng 2700m3/s CôM<br /> Mùc n­íc ®¹t wph©n_lò,<br /> Hµ Néi  13.4m tph©n_lò §ÇU<br /> Cèng Kªnh KiÓm tra n¨ng lùc<br /> ph©n lò V©n Cèc Ngäc T¶o vµ c¶i t¹o<br /> 2300m3/s MèI<br /> §¹t s«ng ®¸y<br /> 5000m3/s<br /> <br /> bá khu tr÷ lò §Ëp §¸y<br /> ch­¬ng mü, mü ®øc<br /> lµm sèng l¹i s«ng ®¸y<br /> <br /> §O¹N<br /> Lßng vµ B·i<br /> Trµn s«ng ®o¹n<br /> Chïa SÊu, ®Ëp §¸y ®Õn DÉN Lò KiÓm tra n¨ng lùc<br /> H­¬ng Lµng Mai LÜnh<br /> 1800m3/s 5000m3/s Kh«ng<br /> a ®¹t<br /> 3<br /> khu tr÷ Lò (1.2 tû m )<br /> a<br /> ch­¬ng mü vµ mü ®øc<br /> C¶I T¹O Lßng dÉn 3200m3/s<br /> N¢NG CÊP ®o¹n tõ<br /> Mai LÜnh §O¹N KiÓm tra n¨ng lùc<br /> TOµN DIÖN Trµn Vâ Lao<br /> ®Õn T©n<br /> 51 MÆT C¾T 1000m3/s Lang Kh«ng<br /> tho¸t Lò<br /> §ÞA H×NH ®¹t<br /> TR£N TOµN<br /> TUYÕN Tõ<br /> a<br /> H¹ L¦U §ËP Eo<br /> §¸Y §ÕN EO T©n Lang<br /> T¢N LANG, 2200m3/s<br /> KÕT HîP<br /> KiÓm tra n¨ng lùc<br /> X¢Y §ËP<br /> S¤NG ®µO<br /> §O¹N Kh«ng<br /> Vµ Hå ®¹t<br /> H¦NG THI a<br /> Dßng ch¶y s«ng Hoµng Long tho¸t Lò<br /> Hå H­ng Thi §Ëp<br /> s«ng §µo Dßng ch¶y s«ng §µo<br /> ra biÓn<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh c. S¬ ®å bµi to¸n ph©n lò s«ng §¸y.<br /> <br /> Sau ®ã n­íc lò qua cèng V©n Cèc vµo kªnh Ngäc T¶o råi ®Õn ®Ëp §¸y, lóc nµy ®Ëp §¸y<br /> míi cã 1 nguån tiÕp n­íc. Khi mùc n­íc s«ng Hång v­ît ng­ìng trµn H¸t M«n, n­íc<br /> tù ®éng trµn vµo hå V©n Cèc, tÝch ®Çy ®Õn cao tr×nh +15m sÏ trµn qua bê kªnh Ngäc T¶o<br /> vµo kªnh. §Õn thêi ®iÓm nµy ®Ëp §¸y cã 2 nguån tiÕp n­íc. NÕu ®Ëp §¸y kh«ng t¶i<br /> <br /> 5<br /> ®­îc l­u l­îng ph©n lò, cÇn ®­îc c¶i t¹o n©ng cÊp. N­íc lò qua ®Ëp §¸y sÏ ®i vµo lßng<br /> dÉn ®o¹n ®Ëp §¸y - Mai LÜnh. §©y lµ ®o¹n gåm rÊt nhiÒu b·i s«ng réng 40006000m.<br /> NÕu ®o¹n s«ng kh«ng t¶i ®­îc l­u l­îng ph©n lò, cÇn lµm th«ng tho¸ng b·i s«ng. Rêi<br /> Mai LÜnh n­íc lò chuyÓn ®éng theo 2 h­íng. Mét h­íng ®i tiÕp vµo ®o¹n tho¸t lò Mai<br /> LÜnh - T©n Lang. §©y lµ ®o¹n s«ng hÑp, kh¶ n¨ng th¸o rÊt h¹n chÕ, theo thiÕt kÕ ®­îc<br /> kho¶ng 20002400m3/s vµ kh¶ n¨ng tho¸t bÞ h¹n chÕ bëi eo T©n Lang. MÆt kh¸c n­íc lò<br /> qua c¸c ®­êng trµn Chïa SÊu, H­¬ng Lµng, Vâ Lao trªn ®ª h÷u §¸y vµo khu tr÷ lò<br /> Ch­¬ng Mü vµ Mü §øc. C¸c khu nµy ho¹t ®éng nh­ mét hÖ thèng hå chøa (13 hå liªn<br /> kÕt) råi tËp kÕt n­íc lò tr­íc eo T©n Lang vµ tho¸t xuèng h¹ du qua eo nµy. NÕu c¶i t¹o<br /> thµnh c«ng ®o¹n tho¸t lò Mai LÜnh - T©n Lang ®¶m b¶o l­u l­îng ph©n lò kh«ng v­ît<br /> qu¸ kh¶ n¨ng th¸o cña ®o¹n th× cã thÓ bá hoµn toµn khu tr÷ lò Ch­¬ng Mü vµ Mü §øc,<br /> mét ®iÒu m¬ ­íc tõ nhiÒu n¨m nay cña nh©n d©n vµ cña nhiÒu thÕ hÖ c¸c nhµ chuyªn gia<br /> vµ c¸c nhµ qu¶n lý. T¨ng kh¶ n¨ng tho¸t lò trªn toµn tuyÕn tõ ®Ëp §¸y ®Õn T©n Lang<br /> còng g©y ra t¨ng ®¸ng kÓ mùc n­íc trªn phÇn h¹ l­u s«ng §¸y ra BiÓn, trªn ®ã cã nh÷ng<br /> khu vùc quan träng nh­ Phñ Lý vµ Ninh B×nh. Nh»m h¹n chÕ sù t¨ng mùc n­íc t¹i ®©y<br /> cÇn h¹n chÕ dßng ch¶y tõ s«ng Hoµng Long vµ s«ng §µo bëi x©y dùng hå H­ng Thi trªn<br /> s«ng Hoµng Long vµ ®Ëp ®iÒu tiÕt trªn s«ng §µo.<br /> 5. Tµi liÖu tham kh¶o.<br /> [1] Quy ho¹ch phßng chèng lò §ång b»ng s«ng Hång - ViÖn QHTL (2002).<br /> [2] Quy tr×nh vËn hµnh hå chøa thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ c¸c c«ng tr×nh c¾t gi¶m lò<br /> s«ng Hång trong mïa lò hµng n¨m - Ban ChØ ®¹o PCLBTW (1997).<br /> [3] §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ph©n lò s«ng §¸y vµ sö dông l¹i c¸c khu chËm lò vµ c¸c<br /> ph­¬ng ¸n sö lý khi gÆp lò khÈn cÊp, Dù ¸n sè 7, §HTL, ViÖn KTTV vµ ViÖn<br /> QHTL ®ång thùc hiÖn 2001-2002.<br /> [4] ThÈm ®Þnh dù ¸n Quy ho¹ch phßng chèng lò ®ång b»ng s«ng Hång. Chñ tr×<br /> Tr­êng §¹i häc Thuû lîi (2001). Chñ nhiÖm: GS.TS. TrÞnh Quang Hoµ, Th­ ký<br /> khoa häc: PGS.TS. Vò Minh C¸t.<br /> Summary.<br /> The Tuyen Quang reservoir on the Gam river and Son La reservoir on the Da river<br /> decide the flood control criteria for the Red river delta. It is important to identify the<br /> floods on the Red river system for designing of Day diversion system. The project<br /> “Relive the Day river” caused some changes for the Day diversion system. The problem<br /> of diversion of flood water from Red river to the Day river was established taking<br /> account of these changes and how to improve the flood diversion capacity of Day river.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2