Bán ý tưởng - không hề khó

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
7
download

Bán ý tưởng - không hề khó

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất kể ý tưởng tốt hay dở, nó cũng không thể tự bán chính nó. Trước khi nhận được cam kết để tiếp tục với một ý tưởng cho một sản phẩm mới, quy trình, liên doanh, công nghệ, dịch vụ, chính sách, hoặc thay đổi tổ chức, những nhà đổi mới phải bán được những ý tưởng cho những người ủng hộ và hậu thuẫn tiềm năng, và hóa giải các lời phê bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bán ý tưởng - không hề khó

  1. Bán ý tư ng - không h khó B t k ý tư ng t t hay d , nó cũng không th t bán chính nó. Trư c khi nh n ư c cam k t ti p t c v i m t ý tư ng cho m t s n ph m m i, quy trình, liên doanh, công ngh , d ch v , chính sách, ho c thay i t ch c, nh ng nhà i m i ph i bán ư c nh ng ý tư ng cho nh ng ngư i ng h và h u thu n ti m năng, và hóa gi i các l i phê bình. H ph i tìm ngu n l c, chuyên môn, và h tr . H ph i thuy t ph c các ng nghi p nâng cao ý tư ng trong các cu c h p h không tham d . Nh ng ngư i có ý tư ng có l c kéo - n l c ó m i ra kh i c a b t u - hãy t n d ng l i th c a nh ng l i khuyên thi t th c sau bán ý tư ng: 1. Tìm ki m nhi u u vào. L ng nghe tích c c nhi u quan i m. Sau ó k t h p các khía c nh c a m i ngư i trong s h vào k ho ch d án, v y là b n có th hi n th chính xác quan i m ho c xu t c a m i ngư i. 2. "Làm bài t p v nhà". Hãy chu n b k càng cho các cu c h p và th o lu n cá nhân. Thu th p càng nhi u d li u c ng càng t t có th ki m soát t t c các d ki n, và trình bày m t cách hi u bi t
  2. trên cơ s thông tin v ng ch c. Bi t rõ l i ích c a nh ng ngư i b n ang thuy t ph c, và tùy ch nh các thông i p g i nh . 3. Làm t ng bư c. G p g v i t ng ngư i m t gi i thi u ban u v ý tư ng c a b n. Luôn là khôn ngoan khi liên l c cơ b n v i t ng cá nhân trư c b t kỳ cu c h p quan tr ng nào, và cho h có thông tin trư c v nh ng gì b n và nh ng ngư i khác nh trình bày t i cu c h p. Nh ó, h có th ư c chu n b (và b hư ng) theo quan i m c a b n. B n cũng bi t quan i m c a h , vì v y b n có th s a i xu t c a mình cho phù h p. 4. G p riêng nh ng ngư i phê bình. G p g riêng c bi t quan tr ng khi b n oán trư c s có ph n i ho c ch trích. Nhóm c a b n có th d dàng b tác ng. Tránh tình hu ng mà các nhà phê bình có th khi n b n b n lo n, ho c nhóm c a b n thay i tâm tr ng t tích c c sang tiêu c c vì nghe m t vài ti ng nói l n. Không bao gi t t c các nhà phê bình ti m năng c a b n trong cùng m t phòng và hy v ng s gi cho cu c h p ng n g n. Ki u cu c h p giúp m i ngư i khám phá l n nhau và m i quan tâm chung c a h , vì v y h d dàng liên hi p thành m t nhóm th ng nh t ph n i ý tư ng. 5. Làm rõ các l i ích. Trang b cho nh ng ngư i ng h b ng các lý l . B n có th t p th cho h v i các cu c h p trong ó có nh ng câu h i có th ư c t ra cho d án c a b n. Nh n m nh nh ng giá tr mà ý tư ng s em n cho h và các nhóm khác.
  3. Hãy nh r ng bán ý tư ng là m t quy trình có ít nh t hai bư c. B n bán cho m t nhóm ngư i h có th bán nh ng ngư i khác. B n thuy t ph c h ng h b n vì b n giúp h gi m nguy cơ b ng cách cho h nh ng công c bán chúng. 6. Ph i c th . Hãy ưa ra nh ng yêu c u c th , ngay c khi k t n i ý tư ng c a b n v i nh ng nguyên t c v ng ch c l n hơn. Ch cho n khi b n ã th nghi m ý tư ng và và làm rõ nh ng ý ni m mơ h r i h ng ti p c n v i nh ng nhân v t c p cao. Càng v trí cao, th i gian c a h càng giá tr và khan hi m, và do ó các cu c g p c a b n càng ph i t p trung. Hãy tìm n nh ng ngư i ngang hàng trong nh ng cu c th o lu n ban u, sau ó m i tìm n các nhà i u hành c p cao v i m t hành ng ơn gi n. 7. Ch ng minh kh năng th c hi n. M i ngư i u mu n ng h ngư i chi n th ng. Ngay t u quá trình, hãy cung c p b ng ch ng, th m chí b o lãnh, r ng d án s có hi u qu . Sau ó, ch ng minh r ng b n có th làm ư c b ng cách áp ng úng th i h n và làm nh ng gì b n h a
Đồng bộ tài khoản