intTypePromotion=1

Bảng cân đối kế toán - mẫu số B

Chia sẻ: Kim Tuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2.845
lượt xem
337
download

Bảng cân đối kế toán - mẫu số B

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình làm báo cáo tài chính, kế toán viên thường hay gặp phải các vấn đề về bảng cân đối kế toán. Mời bạn tham khảo Bảng cân đối kế toán - mẫu số B sẽ giúp ích cho bạn trong việc làm báo cáo tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng cân đối kế toán - mẫu số B

  1. Maãu soá B Teân Doanh Nghieäp : Maõ Soá Thueá : BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy …..thaùng…...Naêm 200…….. THUYEÁT TAØI SAÛN MAÕ SOÁ SOÁ CUOÁI KYØ MINH A B C 1 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 - (100=110+120+130+140+150) I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 110 III.01 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 III.05 - 1. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 121 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) 129 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 - 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 4. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi (*) 139 IV. Haøng toàn kho 140 - 1. Haøng toàn kho 141 III.02 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho ( * ) 149 V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 150 - 1. Thueá giaù trò gia taêng ñöôïc khaáu tröø 151 2. Caùc vaø caùc khoaûn thueá phaûi thu 152 3. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 B. TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200=210+220+230+240) 200 I. Taøi saûn coá ñònh 210 III.03.04 - 1. Nguyeân giaù 211 2. Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 212 3. Chi phí xaây döïng cô baûn dôõ dang 213 II. Baát ñoäng saûn ñaàu tö 220 - 1 . Nguyeân giaù 221 2 . Giaù trò hao moøn luõy keá (*) 222 III. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn 230 III.05 - 1. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn 231 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) 239 IV. Taøi saûn daøi haïn khaùc 240 - 1. Phaûi thu daøi haïn 241 2.Taøi saûn daøi haïn khaùc 248 3. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) 249 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN (250-100+200) 250
  2. THUYEÁT NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ SOÁ CUOÁI NAÊM MINH 1 2 3 A. NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300=310+320) 300 - I. Nôï ngaén haïn 310 - 1. Vay ngaén haïn 311 2. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 312 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 313 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 314 III.06 5. Phaûi traû coâng nhaân vieân 315 6. Chi phí phaûi traû 316 7. Caùc khoaûn phaûi traû ngaén haïn khaùc 318 8. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn 319 II. Nôï daøi haïn 320 - 1. Vay vaø nôï daøi haïn 321 2. Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm 322 3. Phaûi traû , phaûi noäp daøi haïn khaùc 328 4. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 329 B. VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400=410+430) 400 - I. Voán chuû sôû höõu 410 III.07 - 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 411 2. Thaëng dö voán coå phaàn 412 3. Voán khaùc cuûa chuû sôõ höõu 413 4. Coå phieáu quyõ (*) 414 5. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 415 6. Caùc quyõ thuoäc voán chuû sôõ höõu 416 7. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 417 II. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 430 - TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440=300+400) 440 CAÙC CHÆ TIEÂU NGOAØI BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN CHÆ TIEÂU SOÁ CUOÁI NAÊM SOÁ ÑAÀU NAÊM 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi - - 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng - - 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä , nhaän kyù göûi, kyù cöôïc - - 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù - - 5. Ngoaïi teä caùc loïai - - Ghi chuù: Soá lieäu trong caùc chæ tieâu coù daáu (*) ñöôïc ghi baèng soá aâm döôùi hình thöùc ghi trong ngoaëc ñ Laäp ngaøy thaù Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng Giaùm (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân) (Kyù, hoï teân
  3. B 01 - DNN Ñôn vò tính: Ñoàng. SOÁ ÑAÀU NAÊM 2 - - - - - - - - -
  4. SOÁ ÑAÀU KYØ 4 - - - - - ñôn ( ). aùng naêm 200… m ñoác n, ñoùng daáu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2