intTypePromotion=1

Bảng kê 102 - Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
161
lượt xem
7
download

Bảng kê 102 - Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 102 - Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 102 - Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

  1. Soá HS: 102/……………………../THU COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KEÂ HỒ SƠ Loại hoà sô: Ñaêng kyù tham gia BHYT (Duøng cho ñoái töôïng chæ tham gia BHYT baét buoäc) 1. Tên đơn vị:……………………………………………..…………………Maõ ñôn vò:……………………….. 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………............... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Hôïp ñoàng ñoùng baûo hieåm y teá (Maãu 05-TBH, 04baûn) 2. Danh saùch ñoái töôïng tham gia BHYT (maãu 2b-TBH, 04 baûn) 3. File döõ lieäu: Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB Ngaøy keát quaû:…………./………../200… ………….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2