Bảng kê 202 - Hồ sơ điều chỉnh thẻ xác nhận 3 năm tham gia BHYT tự nguyện

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
5
download

Bảng kê 202 - Hồ sơ điều chỉnh thẻ xác nhận 3 năm tham gia BHYT tự nguyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng kê 202 - Hồ sơ điều chỉnh thẻ xác nhận 3 năm tham gia BHYT tự nguyện. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê 202 - Hồ sơ điều chỉnh thẻ xác nhận 3 năm tham gia BHYT tự nguyện

  1. Soá HS: 202/……………………../TN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc BẢNG KÊ HOÀ SÔ Loại hoà sô: Ñieàu chænh theû, xaùc nhaän tham gia BHYT töï nguyeän 03 naêm lieân tuïc 1. Teân tröôøng (hoặc caù nhaân):………………………………………………………………………………………………….…Maõ ñơn vị:…………….............. 2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:…………………………………………………... STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Soá löôïng (1) (2) (3) I. Ñieàu chænh, caáp laïi theû, chuyeån tænh BHYT HSSV. 1. Danh saùch ñeà nghò ñieàu chænh (Maãu 03-THE, 02 baûn) 2. Theû BHYT caàn ñieàu chænh 3. Ñôn ñeà nghò caáp laïi theû coù xaùc nhaän cuaû cô quan coâng an hoaëc ñôn vò. (01 baûn) 4. Ñôn ñeà nghò chuyeån ñoåi theû BHYT do chuyeån tænh coù xaùc nhaän cuaû ñiaï phöông hoaëc ñôn vò (01 baûn, Keøm theû BHYT baûn chính) 5. File döõ lieäu: Göûi qua IMS , , Chuyeån baèng ñóa , Chuyeån baèng USB II Hoà sô xaùc nhaän tham gia BHYT töï nguyeän 03 naêm lieân tuïc: 1. Ñôn ñeà nghò xaùc nhaän thôøi gian tham gia BHYTTN (Maãu 02-XN/BHXH, 01 baûn) 2. Theû BHYT coøn giaù trò. Ngaøy traû keát quaû:……………/……………/200….. TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200…. Caùn boä TNHS Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản