intTypePromotion=3

Báo cáo " Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế."

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
94
lượt xem
25
download

Báo cáo " Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế."

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế. CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU. Năm 2011, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Đức đạt 5,56 tỷ USD. Là thành viên của EU, Đức áp dụng chính sách thương mại chung của EU đối với Việt Nam, theo đó, nhiều chủng loại hàng hoá của Việt Nam được hưởng thuế suất ưu đãi GSP (trừ một số hàng nông sản trong đó có gạo). Chỉ có một số ít các biện pháp hạn chế nhập khẩu phi thuế còn áp dụng, bao gồm1:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Các hình thức của quyền lực trong quan hệ quốc tế."

  1. CAC HE^H THlfC CUA QUYEl^ LlJC TROMG QUAJV HE QUOC TE P G S . TS. H o a n g K h S c N a m Khoa Qudc te hoc - Dgi hoc Khoa hoc Xd hot vd Nhan vdn Quyen luc cd nhieu hinh thirc khac trong tuong lai dua tren su phat trien ciia nhau. Mdi hinh thirc quyen luc lai cd nhirng nliii'ng nang lire nao dd nhu kha nang phat dae diem khac nhau, hien dien trong thirc trien ban ve quan sir, kha nang tang trirdng tien khae nhau va tae ddng tdi quan he qude ve kinh te... Vi du, su phat trien kinh te cua te (QHQT) theo nhii'ng each thire khdng Trung Qudc hien nay dang duge nhieu ngudi gidng nhau. Cac hinh thirc nay dugc phan coi la quyen lue tiem nang ve ea chinh tri va dinh theo nhii-ng each phan loai khac nhau. quan su. Tuong tu, kha nang cdng nghe va Cd nhieu each phan loai quyen lire trong tai ehinh eiia Nhat Ban ciing cd the dem lai QHQT va deu dugc xay dung tren mdt tieu tiem nang cudng qudc quan sir cho nude chi nao dd. Mdi each phan loai cd mdt y nay. nghia iing dung nhat dinh trong nghien ciru Viee hoaeh dinh chinh sach ddi ngoai va thuc tien QHQT. Cac each phan loai nay hay ke ca phat trien trong nudc deu ddi hoi dem lai nhirng hinh thirc quyen lire khac nhau. Dudi day la mdt sd each phan loai dd. phai cd tu duy dai ban va tam nhin chien luge, vi the phai tinh den ca hai loai quyen 1. each phan loai thu nhat dua trin cff luc nay. Quyen lue thuc tai cd tinh ngan ban sff thffi gian. Cach phan loai nay ed y ngliTa hoae trung ban, cdn quyen lire tiem nang cd dac biet quan trpng trong xay dung chien tinh dai ban. Viee tinh den ca hai loai quyen lirgc dai han cho su phat trien sire manh tdng lire ap dung trong tim hieu khdng chi cae ddi hgp ciia minh ciing nhu trong quan he vdi tac ma cdn ve chinh minh. Hai loai quyen cac ddi tac. Theo each nay, quyen lire dugc lire cd quan he vdi nhau. Quyen luc thuc tai chia lam hai loai: la CO sd cho quyen lire tiem nang, trong khi - Quyen lice thuc tgi (Actual Power) quyen lire tiem nang neu dugc thii'a nhan thi hay cdn dugc gpi la quyen lire boat ddng lai la su hd trg true tiep cho quyen lire thuc [Operational Power) la quyen lire hien ed tai. Tuy iiliicn, vice .\a) dung qu) cn luc qudc thire nhu lire lugng quan sir, tdng thu nhap gia phu thude vao nhieu yeu td khac nira chir qudc dan thirc te, trinh dp khoa hpc-cdng khdng phai chi dira tren quyen lire thuc tai. ngbe, sd lugng dan cu, dien tich lanh thd... Vi the, mdi quan he giira ehimg chi la tuong - Quyen lice tiem ndng (Potential ddi. Trong lich sir, cd vd sd trudng hgp Power) la kha nang se cd quyen luc tang len quyen lire thuc tai manh nhung sau lai trd
  2. 20 NGHIEN COU CHAU AU - EUROPEAN STUDIES REVIEW N°03 (126).2011 thanh yeu hoac nguge lai ma sir hung thinh vao thanh td ciia quyen lire. Hai loai qu\-en va suy vong ciia cac cudng qudc la nhirng vi luc nay cd sir gan bd \-a bd sung cho nhau. du eua dieu na\-. Quyen lire hiru hinh la ca so de phat trien quyen lire vd hinh, cdn quyen lue \ d hinh lai 2. Cach phan loai thii hai dim trin hinh ed y nghTa bd trg rat quan trpng \a nhieu khi thifc biiu hiin ciia quyen lire. Cach phan cdn la ddng lire cho quyen luc hiiu hinh. loai nay giup dem lai cai nhin toan dien trong Dang chii y, vai trd ciia qu\-en lire \'d hinh hoaeh dinh chinh sach va sir quan tam tdi dang cd xu hudng tang len trong QHQT hien nhirng dieu kien cu the trong thuc thi chinh dai khi viec sir dung chiing thuan Igi ban qua sach. Theo do. quyen lire ed hai loai: eae phuang tien thdng tin dai chiing, trong - Quyen lue hieu hinh (Tangible khi viec sir dung mdt sd quyen lire hiiu hinh, Power) la nhirng ngudn quyen lire mang tinh nhu lire lugng quan sir chang ban, khdng cdn vat chat cd the sd dem dugc. Vi du, sd lugng de dang nhu trudc. - - • •'''-' quan dpi va vii khi, san lugng kinh te, tai 3. each phan loai thir ba dura trin linh nguyen... virc hoat dpng. Ngudi ta cd the chia quyen - Quyen luc vd hinh (Intangible lire theo nhiing ITnh \-uc eu the khac nhau Power) la nhirng ngudn quyen lire mang tinh nhu quyen lire chinh tri, quyen lire quan su, tinh than khdng sd dem dugc. Vi du, tai nang quyen lire kinh te, quyen lire van hoa... Cach lanh dao, tri tue, uy tin, y ehi tinh than, sir phan chia nay giup tim hieu mat manh hay iing hd ciia qudc te,... mat yeu, sd trudng hay sd doan ciia ea ban Trudc kia, quyen lire dugc do dac va than chu the va ddi tac quan he, giiip chon tinh den chii yeu la loai quyen lire hiru hinh. lira uu tien ehinh sach, cdng cu thuc bien \a Day la each nhin phien dien bdi quyen lire ITnh vuc quan he. vd hinh ciing la mdt sire manh vira cd y each phan loai nay khdng chi ed y nghTa thuc tai, vira cd y nghTa tiem nang. nghia trong xay dung quyen lire qudc gia ma Trong lieh sir, khdng thieu nhiing cude xung cdn ca trong hoaeh dinh chinh sach va thuc dot ma ket cue ke thang la ngudi ed siic thi chinh sach trong thue tiln QHQT. Mac manh tinh than Idn ban trong khi quyen lire dii cac qudc gia deu mong mudn cd dugc sire hiru hinh kem ban. Trudng hgp chien tranh manh tdng hgp, nhung thudng do ngudn lire Viet Nam la mgt vi du dien hinh. Ngudi Viet ed ban nen phai ed ehgn Ipc va uu tien nhiing Nam da ehien dau va ehien thang bang tu loai hinh quyen lire nao dd ma minh cd the tudng dan tdc, tinh than yeu nudc, ldng qua manh va phii hgp vdi xu the phat trien chung cam va sir lanh dao diing dan. Bdi the, hien ciia the gidi. Viec tim hieu cac loai hinh nay nay cac yeu td tinh than thupc quyen lire vd ciing can thiet trong quan he vdi timg ddi tac hinh da ngay cang duge md rdng va bd sung cu the khi ddi tac ciing ed nhiing loai quv In
  3. ^le hinh thiie eiia quijeu lue... 21 luc manh yeu khac nhau. Viec dimg sd tao ra hoac tac ddng den nhimg yeu td thupc trudng ddi phd vdi sd doan thudng dem lai CO cau ben ngoai bao quanh nidi quan he do. ket qua tich cue hon. Trong nhirng van de cu Co can nay lai chi phdi sir lira ehpn cua mdi the cimg vay, khi phai lua ehpn cac quyen ben va quan he quyen luc giira chimg. Cho luc thirc thi cho phii hgp vdi hoan canh va sir nen ed dugc quyen lire co cau thi cd kha viee, viec ehpn lua quyen lire thirc thi khdng nang dieu tiet nhat dinh tdi hanh vi cua phii hgp cd the la Igi bat cap hai. Va cudi ngudi khae. cimg, cac loai quyen luc nay deu cd gia tri bd Giira hai loai quyen luc nay cd mdt sd sung cho nhau va cd the sii dung thay the diem khac nhau dang ke. Quyen luc tuong cho nhau trong nhieu trudng hgp. ddi xuat phat til' ITnh virc QHQT va chiu anh 4. each phan loai thir tu dua trin phiim hudng nhieu ciia cbu nghTa hien thuc. trong vi ben trong hay ben ngodi ciia mdi quan khi quyen lire co- cau xuat phat tii' ITnh vuc hi quyin lire giiia cdc chii thi QHQT. Cach kinh te chinh tri qudc te (IPE). Quyen luc phan loai nay giiip xac dinh duge quyen lire tirong ddi dugc nhin nhan dudi lang kinh cua ma mdi ben cd trong quan he vdi nhau. Nd each tiep can dira tren eae bd phan ciia quyen cd y nghia dang ke trong viee phan tich lire qudc gia, trong khi quyen luc co cau quyen lire, so sanh lire lugng va hoaeh dinh dugc hinh thanh qua each tiep can quyen lire chinh sach. Theo each nay, quyen luc dugc cd tinh quan he va each tiep can quyen luc chia lam hai loai: i CO cau. Ve mat lich sii', trudc kia, quyen lire trong QHQT chii yeu la quyen lire tuang ddi - Quyen lite tieang ddi (Relative va dugc ap diing nhieu trong quan he song Power) la quyen lire ciia cac chii the dugc phuong. Quyen luc co eau xuat hien mudn dat trong sir so sanh true tiep vdi nhau. Vi ban ciing vdi su phat trien ciia quan he da du, A cd quyen luc tuong ddi so vdi B khi ed phuong va he thdng qudc te va mdi trudng uu the ve nang lire nhung lai khdng cd quyen qude te. Khi dd, quyen lire co can mdi dugc luc tuong ddi khi sue manh thua kem C. van dung vao de dieu ehinh cac quan he - Quyen lice ca cdu (Structural Power), quyen lire. Trong thuc te QHQT, cd nhieu theo Susan Strange, la "Quyen lice quyet qudc gia ed quyen lire tuong ddi, nhung chi dinh cdc viee se dugc ldm nhu the ndo. Id mdt sd it cudng qudc cd kha nang dat dugc quyen luc dinh hinh nen khung khd trong dd quyen lire co eau. -:. • • ^ •• cdc nhd nudc quan he vdi nhau, quan he vdi nhdn ddn vd quan he vdi cdc cdng ty xuyen Tat nhien hai loai quyen lire nay cd tinh qudc gia. "' Ndi each khac, dd la kha nang tuang hd vdi nhau. Quyen lue tuong ddi la dieu kien can de dem lai kha nang cd dugc ' Susan Strange. Stales and Market, 1994. Din theo Dictionary of International Relations. Penguin Books. Graham Evans & Jeffrey Newnham, The Penguin London 1998, p. 519.
  4. 22 NGHIEN COU CHAU AU - EUROPEAN STUDIES REVIEW N°03 (126).2011 quyen lire co cau. Nguge lai, quyen lire co quyen lire co eau cho nen cd the van giir cau cd the lam cho quyen luc tuong ddi tang duge vai trd ba chii hien nay.' , ,,:-..,, len hoac giam di. Cac hpc gia IPE da dua ra 5. each phan loai thir nam dim trin sir bdn CO cau rieng re nhirng cd quan he vdi kliac biet giua nhan thiic vd thirc tiin. Day nhau cua qu}cn luc trong QHQT la: 1/ Co la each phan loai kha phd bien Irong chinh tri cau tri thirc tire la quyen lire anh hudng den hpe va dugc Knorr (1973) dua vao nghien tu tuong cua ngudi khac; 2/ Co cau tai chinh ciai QHQT. Cach phan loai nay ed y nghTa tiic la quyen lire ban che hoac tao dieu kien kha Idn trong viec ket hpp giira nghien ciru cho ngudi khac tiep can dugc tin dung (sau va van dung, giiia ly luan vdi thuc tien va na}' da cd su bd sung them co eau thuong giira nhan thirc va hanh ddng. Theo each mai); 3/ Co- cau an ninh dinh hinh trien vpng phan loai nay, quyen lire dupe chia ra lam an ninh ciia chiing; 4/ Co can san xuat tac hai loai. ddng tdi co- hdi ed duge cude sdng tdt ban ciia ngudi san xuat va ngudi tieu dimg. - Quyen lice dugc nhdn thiec (Perceived Power) hay cdn dugc gpi la Viee ap dung each phan loai nay cd the quyen luc dugc ngam hieu {Implicit Power) hiru ich trong nhieu trirdng hpp. Vi du trong hoac quyen lue gia dinh la quyen luc dugc quan he giira qude gia va cac chu the phi nhan biet qua nghien ciru va danh gia bang qude gia nhu cdng ty xuyen qudc gia (TNC) con dudng tu duy nhan thirc. Vi du. su cho chang ban. Khi so sanh nang lire kinh te rang quyen lire eiia nudc nay nudc kia la nhu (quyen lire luong ddi) thi cd nhiing TNC cd the nay nhu the ng. vdn va doanh thu Idn hon GDP ciia nhieu qudc gia nhung lai khdng cd quyen luc co - Quyen liec thuc lien (Real Power) hay cdn duge ggi la quyen lire dugc bieu Id cau nhu qudc gia. vi the ma sir tir tri, kha {Manifest Power) la quyen luc da dupe the nang lira ehpn va vi the quyen lire trong quan hien trong thuc tien bang nhiing hanh vi cii he qua lai la khac nhau. Hay vi du khac hay the va cd nhiing ket qua rd rang trong thuc dugc de cap den trong quan he giiia cac qudc tien. Khac vdi loai quyen lire tren, hinh thirc gia la trudng hgp My vdi mdt sd cudng qudc quyen lire nay dugc nhan biet bang nhirng dang len. Nhieu ngudi cho rang. My cd hanh vi quan sat dugc trong thuc tien. Vi du, quyen lire tuong ddi giam siit so vdi mdt sd ket qua ciia mdt cude chien tranh vdi ngudi nudc nhung van cd nhimg ngudn Idn lao ciia thang ke thua rd rang. Thuc ra, day khdng phai hoan toan la sir phan loai ma chi nham phan biet quyen lire " Martin Griffiths, Terry OCallaghan & Steven C. Roach, International Relations: The Key concepts, ' Martin Griffiths, Terry OCallaghan & Steven C. Routledge, New York 2007, p. 260. Roach, Sdd, p. 260. . _ _ ^
  5. (^ie hinh thiie eiia quijen lii'e... 23 thirc te va quyen lire dupe nhan thirc vdn kien thir hai cho rang kha nang nay la cd the nhilu khi hay chenh nhau. Va sir khdng cd trong tuong lai khdng xa. cdn ludng y triing nhau nay de dan den sai lam trong lira kien thir ba thi cho rang kha nang do la chon chinh sach va cdng cii thirc hien. Hay khdng the. ndi each khac, quyen lire gia dinh thudng 6. Cach phan loai thir sau dim trin khd khac vdi quyen lire thuc tien do van de nhan niing tiin cong hay phdng thii ciia quyen luc thirc va thilu thdng tin. Gia dinh ed the dung, qudc gia. Cach phan loai nay giiip danh gia ed thi sai. Gia dinh ed the chi phan anh dugc dugc kha nang tac ddng khac nhau cua qudc mdt phan thu'c tien hoac ddi khi lai vugt qua gia nay tdi qudc gia kia, tir dd cd the doan thuc tien. Gia dinh cd tii- hai phia: tir minh va dinh xu hudng va phuong thirc tac ddng tir ngudi khac, va hai gia dinh nay hoan toan ciing nhu de dua ra ddi sach phii hop. Theo cd the khdng gidng nhau. Viec thuc thi each phan loai nay, quyen lire dupe chia lam quyen lue phu thude vao nhieu yeu td khac hai loai: ma nhieu khi kbdng nhu chimg ta gia dinh. Cd quyen lire gia dinh chua chae da thuc thi - Quyen luc tdn cdng (Offensive du'p'c quyen luc thuc tien. Chinh vi vay, Power) la kha nang eiia mdt qudc gia budc trong gidi hpc gia QHQT da cd tranh luan la mdt qude gia khae phai hanh ddng theo y quyen lire gia dinh ed phai la quyen lire minh. Quyen lire tan cdng dugc xay dung khdng hay quyen luc se chi la quyen lire khi cbu yeu dua tren uu the ve quan sir. nhat la dugc thuc thi trong thuc tien, tuc la bang cac vii khi tan cdng. nhii'ng hanh vi cd the nhan thay dugc. Tuy - Quyen lue phdng thu (Defensive nhien, ciing cd trudng hgp quyen luc duge Power) la kha nang chdng lai sir cudng bach nhan thirc van ddng vai trd nhu quyen lire ciia mdt qudc gia khac.'^ Quyen luc phdng thirc tien khi quyen luc nay dugc tat ca cae thil cd dugc nhd cd cac yeu td dia ly nhu dia ben thira nhan va vi vay nd van phat huy tae hinh, vi tri,... thuan Igi va nang lire quan sir dung trong thuc tien. phuc vu cho viec phdng thii. Cude tranh luan ve vi the hay quyen lue Day la each phan loai do Henry ciia My va Trung Qudc hien nay la mdt Kissingger dua ra. Chiu anh hudng ciia chu trudng hgp ve quyen lire dugc nhan thirc va nghTa hien tbirc va bdi canh qudc te xung dot quyen luc thuc tien. Trong khi quyen lire sd khi dd, each phan loai nay thien nhieu ve mdt eiia My cd su gan nhau tuong ddi giiia hai loai quyen lire nay thi ddi vdi trudng hpp Henry A. Kissinger, Refections on Power and eiia Trung Qudc, cac y kien cdn khac nhau Diplomacy, E. A. J. Jonhnson edit, The Dimensions of Diplomacy, The Johns Hopkins Press, Baltimore xa. Mdt ludng y kien cho rang Trung Qudc 1964. Dan theo Nguyen Manh Hung, Bang giao cpidc dang thach thue dia vi sd 1 ciia My, ludng y te nhap mon. Hoi Nghien cuu Hanh chanh, Sai Gon 1971, tr. 78. ^ Henry A. Kissinger, Sdd, tr. 78.
  6. 24 NGHIEN CQU CHAU AU - EUROPEAN STUDIES REVIEW N°03 (126).2011 nang luc quan sir ban la cac nang lire khac. nghien ciru QHQT. N I U qudc gia ed quyen Cd le vi the ma hien nay each phan loai eiia lire tan edng, nd cd the gay ra nhirng de dpa Kissinger khdng dugc sir diing nhieu. an ninh, nghi ngd va lo ngai cho qudc gia khac. Til' dd, tinh trang ludng nan ve an ninh •fuy nhien each phan loai nay cd it nhat va nhii'ng phan u'ng nhu chay dua vii trang. hai ban che. Thic nhdt. nd thien nhieu ve lien minh, kiem che, ngan chan... cd the se nang luc quan sir ma it tinh den cac nang lire xay ra. QHQT se de cang thang khi tat ca cac khac eiia qudc gia ma van cd the dugc sir ben deu ed quyen lire tan cdng. Ngugc lai, dung de budc mdt qudc gia khae phai hanh ddng theo y minh. Vi du, hien nay My va neu qudc gia chi cd quyen lire phdng thu, nhieu nudc dang sii' dung cac nang lire kinh nhirng hien tupng tren se khd xay ra ho-n. te va ngoai giao de ep CHDCND Trieu Tien Cd the each phan loai nay da dem lai va Iran tir bd quyen lire tan cdng ciia minh ggi y cho cac nha Chii ngliTa Hien thire khi bang vii khi hat nhan. Vi the, khi ap dimg de ra Chii nghTa Hien thuc tan cdng va Chu each phan loai nay nen tinh den cac nang lire nghTa Hien thuc phdng thii. khac nira ben canh lire lupng quan sir. Thic 7. each phan loai thir bay dira trin hai, tuong ddi khd phan biet rach rdi quyen phwffng thirc thire hiin quyin luc. Day la lire tan cdng va phdng thu ciia mdt qudc gia tren phuang dien quan sir. Da phan vii khi each phan chia xuat hien chua lau nhung deu cd ca hai chirc nang tan edng va phdng hien nay dang dugc sir dung kha nhieu. Cach thil. cac yeu td dia ly thuan Igi cho phdng phan chia nay giiip hieu them thuc tien thil ngay cang it y nghTa khi vii khi ky thuat QHQT hien nay ca ve nang lire lan phuang cao ngay cang nhieu. Vi the, kha nang tan each sir dung nang lire, theo dd, quyen luc cdng hay phdng thii dudng nhu phu thude dugc chia lam bai loai: . ^ :u
  7. (?fft hinh thiie eiia qiiqen lue... 25 lire phat triln kinh tl eao, sire cudn hiit ve viec tim each xay dung cho minh quyen lire van boa tu tudng,... va nhieu khi bao gdm ea mem bang sire manh kinh te to Idn, vai trd kha nang ve quyen luc cimg. ,, .,.•, nudc chau A duy nhat trong G-7, va nhimg cd gang boa binh nbu boa giai xung dot qudc ^^VM Trong lieh sir, quyin lire dugc sir dung ' trong QHQT phin Idn la dang quyen lire te d Campuebia, tham gia cd tinh toan vao cii'ng vdi rit nhieu each thuc khae nhau nhu cac chien dinh gin giii boa binh cua Lien hgp chiln tranh, ran de, ngan chan, de dpa sir qudc,... Nhat Ban ciing tim each gia tang dung vii lire, phong tda, bao vay, cam van... anh hudng van hda ciia minh theo hai con Trong thdi hien dai, quyen luc cirng van la dudng la phat buy cac gia tri van hda truyen cai gi dd ed tinh phd bien. My la nudc dien thdng ciia minb ra the gidi, tiep thu thanh tuu hinh trong viec sir dung quyen lire cimg khi van hda tir ben ngoai de xay dung cac gia tri dimg lire lugng quan sir de ep bude Nam Tu trong cude chien tranh Kosovo nam 1999, ep mdi va pbat trien nen van hda ciia minb. budc Taliban d Afganistan nam 2001, ep De hieu rd ban ve sir phan loai dang budc Iraq nam 1991 va 2003... dugc sir dung phd bien nay, cd the tham Quyen luc mem chii yeu la san pham khao bang dudi day ve sir Idiac nhau giiia hai eiia thdi hien dai. Nhat Ban la mdt vi du ve loai quyen lire nay. Sy khac nhau giua quyen luc cung va quyen lye mem ; . •• i . 1 [ . • . . , • Quyen luc cung Quyen luc mem Phieffng tiin sii dung Cdng eu hiru hinh Cdng cu vd hinh la ehu yeu quyin lire Cdch thirc sii dung Ep budc, ap dat Thuyet phuc quyin lire Tam ly cua doi tirffng bi Sghai Tin tudng tdc dpng Y chi cua doi twffng Trai vdi y mudn Y mudn thay ddi tiip nhan u^ jmiij Vf; .•'.>: I.M !.; ••'::.! ;;ii..;!i! •••v! •-r. •Jill (i'V{il|j .i:l; i - ^ .rr;(!fi rev q'jii :iJ, '.I riiiUjj :;-ul tvjvjri.i cr. '• ,:iiS. :^u'u\> /i../ •;rii;;. ::i .ii;; :juril Dul ii-Jnjp i:! :;irViJt(! /i-- JI rf:r;..l
  8. 26 NGHIEN CLfu CHAU AU - EUROPEAN STUDIES REVIEW N°03 (1261.2011 Cach phan loai thir ba\- dang dugc sir \-an kinh te, ca tu\-en truyen gia tri dan chu dung kha nhieu trong nghien cim QHQT \-a \-a nhan quyen lan trimg phat sir N i pham,... dugc coi la thich hpp de phan anh xu hudng Vi the, vao nam 2004. trong cudn sach su dung qu\-en lire dang tha\' ddi trong Soft Power: The Means lo Success in World QHQT. Tu\' nhien. trong \an de na\-. chiing Politics. Joseph N}e - ngudi dua ra khai tdi cd ba nhan xet: niem. quyen lire mem - da bd sung them thuat Thir nhdt: Qu\-en lire mem khd dugc su ngir quyen lire thdng minh {Smart poMer). dung hieu qua trong thuc te neu khdng cd Theo dng. qu}-en luc thdng minh la nang luc quyen lire ciing. Tren thuc te. cac cudng ket hpp quyen lire cirng \a niem trong mdt qudc \di uu the \ugt trdi \c quyen lire cimg chien luge thang Igi. Viec dua ra khai niem nhu My, Phap, Trung Qudc... ciing dang la quyen lire thdng minh cho thay ke ca trong nhirng nudc cd kha nang phat hu\- anh huong thdi dai nga\- na\-. chi su dung qu\en lire \an hda. gia tri \a uy tin ra QHQT nhieu ban mem khd dem lai thanh cdng ma can cd su la nhiing nudc khdng cd dii qm'en luc cimg ket hgp vdi qm'en luc cu'ng. Hien na>-. nudc cho dii cd mdt nen \an hda rue rd nhu Kn My. dudi thdi Tdng thdng Obama. da tu} en Dd. .A.i Cap, H\ Lap.... bd di theo each thirc cua qm'en lire thdng minh. 7"/?;? hai: Viec sir dung thuat ngir "quyen luc mem" ddi khi cd dung y tm'en truyen Tdm Igi, viec phan dinh qu\ en lire thanh nham xoa diu sir phan irng cua cac nudc \ira cac hinh thirc theo nhieu each phan loai cho va nho trong trat tu the gidi mdi ma sir phan tha\- quyen lire trong QHQT la mdt hien chia nudc Idn-nirdc nhd van cdn manh me. tugng da dang \-di nhieu dac diem, sac thai cae cudng qudc \an ddng \ai trd chi phdi. sir khac nhau. Nhirng dac diem, sac thai na\ cd cudng quyen \an phd bien trong QHQT. the dem lai nhirng uu the ha\- ban che khac Khdng it trudng hgp cac cudng qudc thudng nhau \a tac ddng tdi chiing ta cimg khac sir dung qu\-en luc cirng sau khi su dung nhau. Vi the, chiing cd the dugc ap dung quyen lire mem khdng thanh cdng va dimg rieng re trong tirng trudng hpp hay tinh sir khdng thanh cdng cua quN'en lire mem de hudng cu the de lam ndi rd dac diem ha} sac bien minh eho viec su dung quyen luc cimg. thai nao dd. Dieu nay la can thiet ca trong nghien eim lan thuc thi qu\-en luc trong Thic ba: Tren thuc te. cac qudc gia it khi QHQT. sir dung rieng re mdt loai quyen luc nao do ma thudng la cd sy ket hpp hay lira ehpn linh Tuy nhien, cae each phan loai tren chi boat tiiy trudng hpp cu the. My la dien hinh mang tinh tuong ddi va cung cd the dugc su cua sir ket hgp quyen luc cirng \-a mem khi dung kit hpp \di nhau. Vi du. q u \ l r luc su dung ca \\ the chinh tri lan sire manh quan cimg dugc xay dung dua tren qu\-en luc . _ an su, ca ddn ba\ kinli te lan bao \a\ \a cam sir. kinh te va thudng la qu\en lire thuc ui.
  9. ^ie hinh thiie eiia qiiijen lue. 27 quyen lire hiru hinh, quyen lire tuong ddi, 4. Martin Griffiths, Terry OCallaghan & quyen lire tan cdng,... Quyen lire nay thudng Steven C. Roach, International Relations: cd tinh thii'c te hon la gia dinh. Trong khi dd, The Key concepts, Routledge, New York, quyen luc mem dugc xay dung dua tren mdt 2007. sd loai hinh quyen lire ITnh vuc nhu chinh tri, 5. Conway W. Henderson, Quan he van hoa... va thudng bao gdm ca quyen lire qudc te budc vdo the ky XXI - Xung dpi vd tiem nang, quyen lire vd hinh, quyen lire ca Hgp tdc, Khoa Qudc te hpc, Trudng cau... Quyen luc mem ciing thien ve quyen DHKHXH&NV, Ha Ndi, 2000. lire gia dinh ban la thue te. 6. Nguyen Manh Himg, Bang giao qudc te nhap mdn, Hdi Nghien cim Hanh chanh, sai Gdn, 1971. Tai lieu tham khao •!i;ri 7. Ly ludn Quan he qude te, Hpc vien 1. Walter Carlsnaes, Thomas Risse & Quan he qudc tl. Ha Ndi, 2007. Beth A. Simmons, Hanbook of International 8. Joseph S. Nye, Public Diplomacy and Relations. Sage Publications, London, 2005. Soft Power, The ANNALS of the American 2. Graham Evans & Jeffrey Newnham, Academy of Pollitical and Social Sciences, The Penguin Dictionary of International 616, March 2008. Relalions". Penguin Books, London, 1998. 9. W. Phillips Shively, Power and 3. Joshua S. Goldstein, International Choice: An Introduction to Political Science, Relalions, Longman, New York, 1999. Mc Graw-Hill, Boston, 2003. I 111-.) lj-.;l; wi.d ••:[• J , ; i ,.! Uj ir!:j ;•',)': - ' j r l :,,|: _, '.,.-. i/l q i j r i j i;-:jf. : ; , r : : / i . : , , ;_-;;i ll/ib lijd KVI ( , T , I 1 , ,-j :; . qoif 0? jb .ii,-: - f r . ii.-.: 'f^iy. 'y jn',\, i;; . nrli! I'lFMji ;;':,•!: li) -. n -'J I :j/rj iiftiir' 111 .lu^ll ii.ri'/ f^M .x>i/0 'j,!.-, qij-i/. .ij;j/1 urin :jiv.Hi 'jnm mjilt uL j-;:.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản