Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty dệt kim Thăng Long"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:58

177
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: "hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại công ty dệt kim thăng long"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "Hoàn thiện các hình thức trả lương, trả thưởng tại Công ty dệt kim Thăng Long"

 1. Chuyên th c t p t t nghi p CHUYÊN T T NGHI P TÀI: " Hoàn thi n các hình th c tr lương, tr thư ng t i Công ty d t kim Thăng Long " GVHD: Nguy n c Kiên SVTH: Duy Tr ng 0 Duy Tr ng
 2. Chuyên th c t p t t nghi p M CL C L i nói u .................................................................................................... 1 Chương I: Cơ s lý lu n v ti n lương, ti n thư ng ................................... 3 I. Khái ni m, b n ch t và vai trò c a ti n lương ............................................. 3 1.1. Khái ni m, b n ch t ti n lương ................................................................ 3 1.2. Vai trò c a ti n lương .............................................................................. 4 2. Các yêu c u cơ b n và nguyên t c cơ b n c a t ch c ti n lương ............... 4 2.1. Các yêu c u c a h th ng thù lao ........................................................... 5 2.2. Các nguyên t c tr lương ........................................................................ 5 III. Các hình th c tr lương, tr thư ng .......................................................... 6 1. Hình th c tr lương theo th i gian .............................................................. 6 1.1. Khái ni m ................................................................................................ 6 1.2. Ph m vi áp d ng ...................................................................................... 6 1.3. Hình th c tr lương theo th i gian .......................................................... 7 2. Hình th c tr lương theo s n ph m ............................................................. 8 2.1. Khái ni m ................................................................................................ 8 2.2. Ý nghĩa c a tr lương theo s n ph m ...................................................... 8 2.3. Các ch tr lương theo s n ph m ....................................................... 9 3. Vai trò c a ti n lương, ti n thư ng ........................................................... 16 Chương II. Phân tích th c tr ng tr lương, tr thư ng Công ty d t kim Thăng Long................................................................................................. 18 I. c i m c a công ty d t kim Thăng Long ............................................... 18 1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty ..................................... 18 1.2. B máy qu n lý c a công ty ................................................................... 20 1.3. Ho t ng s n xu t kinh doanh ch y u c a công ty ............................. 22 1.4. c i m v quy trình công ngh s n xu t s n ph m ............................ 23 1.5. Cơ c u và c i mc a i ngũ lao ng ............................................. 25 1.6. K t qu s n xu t kinh doanh c a công ty............................................... 27 1 Duy Tr ng
 3. Chuyên th c t p t t nghi p II. Th c tr ng tr lương công ty d t kim Thăng Long ................................ 29 2.1. Hình th c tr lương theo th i gian ........................................................ 29 2.2. Hình th c tr lương theo s n ph m ....................................................... 31 Chương III. M t s gi i pháp hoàn thi n hình th c tr lương tr thư ng công ty d t kim Thăng Long ................................................................... 36 I. Xây d ng các h s tr lương chính xác thông qua công tác phân tích công vi c ...................................................................................................... 36 II. Xây d ng các m c lương lao ng có căn c k thu t thông qua công tác nh m c lao ng ........................................................................................ 38 III. Hoàn thi n phương pháp xác ơn giá ti n lương..................................... 40 IV. T ch c và ph c v t t nơi làm vi c ....................................................... 41 V. Th ng kê, ki m tra nghi m thu s n ph m chính xác ch t ch .................. 45 VI. Thư ng xuyên ào t o nâng cao tay ngh , giáo d c n i quy quy ch ..... 47 VII. Hoàn thi n các hình th c tính thư ng và ph c p .................................. 47 K t lu n....................................................................................................... 50 Tài li u tham kh o...................................................................................... 52 2 Duy Tr ng
 4. Chuyên th c t p t t nghi p L I NÓI U T sau ih i ng toàn qu c l n th VI, t nư c ta chuy n t cơ ch t p trung bao c p sang cơ ch th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. Cho n nay, chúng ta ã thu ư c nh ng thành t u áng k , c bi t là các doanh nghi p sau m t th i gian ng ngàng trư c cơ ch th trư ng nay ã ph c h i vươn lên trong s n xu t kinh doanh. Trong cơ ch th trư ng có s i u ti t c a Nhà nư c, các doanh nghi p hoàn toàn t ch trong s n xu t, l y thu bù chi và kinh doanh ph i có lãi. Trư c yêu c u ó, các doanh nghi p s n xu t kinh doanh không ng ng vươn lên hoàn thi n m i ho t ng c a mình th c hi n m c tiêu: Gi m giá thành, nâng cao ch t lư ng s n ph m, d ch v ... t ó nâng cao kh năng c nh tranh. th c hi n ư c các m c tiêu ó, các doanh nghi p c n ph i quan tâm và phát huy hi u qu các òn b y kinh t trong qu n lý kinh t . B i nó có tác d ng r t l n khi ta s d ng làm công c qu n lý trong doanh nghi p. M t trong nh ng công c mà doanh nghi p s d ng ó là công c ti n lương. Ti n lương là m t òn b y kinh t l i h i trong công tác qu n lý c a doanh nghi p. Nhà nư c cho phép các doanh nghi p t l a ch n các hình th c tr lương cho phù h p v i c i m s n xu t kinh doanh c a mình sao cho phát huy t t nh t òn b y kinh t c a ti n lương. Qua th i gian dài ư c h c t p và nghiên c u t i trư ng cùng v i quá trình th c t p t i Công ty d t kim Thăng Long. V n d ng lý thuy t ã ư c tài: Hoàn thi n các hình h c v i kh o sát th c t t i Công ty tôi ã ch n th c tr lương, tr thư ng t i Công ty d t kim Thăng Long Chuyên g m 3 ph n: Chương I: Cơ s lý lu n v ti n lương, ti n thư ng 3 Duy Tr ng
 5. Chuyên th c t p t t nghi p Chương II: Phân tích th c tr ng tr lương, tr thư ng Công ty d t kim Thăng Long. Chương III: M t s gi i pháp hoàn thi n hình th c tr lương tr thư ng Công ty D t kim Thăng Long. Tôi xin chân thành c m ơn Th y giáo Nguy n c Kiên, Lãnh o Công ty, c bi t là cán b Phòng T ch c lao ng ã nhi t tình hư ng d n, giúp tôi hoàn thành chuyên này. Hà N i, tháng 4/2003 4 Duy Tr ng
 6. Chuyên th c t p t t nghi p CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V TI N LƯƠNG, TI N THƯ NG I. KHÁI NI M, B N CH T VÀ VAI TRÒ C A TI N LƯƠNG 1.1 Khái ni m, b n ch t ti n lương Ti n lương và ti n công là m t thành ph n c a thù lao lao ng. ó là ph n thù lao c nh (thù lao cơ b n) mà ngư i lao ng nh n ư c m t cách thư ng kỳ thông qua quan h thuê mư n gi a h v i t ch c. Trong ó, ti n lương là s ti n mà ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng khi h th c hi n công vi c m t cách c nh và thư ng xuyên theo m t ơn v th i gian, có th là lương tu n hay lương tháng. Còn ti n công là s ti n mà ngư i s d ng lao ng tr cho ngư i lao ng khi h th c hi n công vi c tuỳ thu c vào s lư ng th i gian làm vi c th c t ho c s lư ng s n ph m th c t s n xu t ra ho c kh i lư ng công vi c th c t ã th c hi n . Hi u m t cách chung nh t, ti n lương là kho n ti n mà ngư i lao ng nh n ư c sau khi k t thúc m t quá trình lao ng, ho c là hoàn thành m t công vi c nh t nh theo h p ng lao ng . Theo cách hi u này thì ti n lương và ti n công gi ng nhau. Tuy v y, qua các th i kỳ khác nhau thì ti n lương cũng ư c hi u theo nh ng cách khác nhau. Trư c ây trong n n kinh t k ho ch hoá t p trung ti n lương là m t ph n c a thu nh p qu c dân, ư c Nhà nư c phân ph i m t cách có k ho ch cho ngư i lao ng theo s lư ng và ch t lư ng lao ng. Hay ti n lương ch u s tác ng c a quy lu t phát tri n cân i, có k ho ch và ch u s chi ph i tr c ti p c a Nhà nư c. Trong n n kinh t th trư ng b n ch t c a ti n lương ã thay i. N n kinh t th trư ng b n ch t c a ti n lương ã thay i. N n kinh t th trư ng th a nh n s t n t i khách quan c a th trư ng s c lao ng, n n ti n lương không ch thu c ph m trù phân ph i mà còn là ph m trù trao i, ph m trù giá tr . Ti n lương là giá c hàng hoá s c 5 Duy Tr ng
 7. Chuyên th c t p t t nghi p lao ng, ư c hình thành qua tho thu n gi a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng phù h p v i quan h cung c u lao ng trên th trư ng. Như v y, t ch coi ti n lương ch là y u t c a phân ph i, thì nay ã coi ti n lương là y u t c a s n xu t. T c là chi phí ti n lương không ch tái s n xu t s c lao ng, mà còn là u tư cho ngư i lao ng. Tóm l i ti n lương mang b n ch t kinh t - xã h i. Nó bi u hi n quan h xã h i gi a nh ng ngư i tham gia quá trình s n xu t và bi u hi n m i quan h l i ích gi a các bên. 1.2 Vai trò c a ti n lương Ti n lương có vai trò quan tr ng i v i c ngư i lao ng và doanh nghi p. Ti n lương có tác d ng bù p l i s c lao ng cho ngư i lao ng. ng th i ti n lương cũng có tác d ng to l n trong ng viên khuy n khích ngư i lao ng yên tâm làm vi c. Ngư i lao ng ch có th yên tâm d n h t s c mình cho công vi c n u công vi c y em l i cho h m t kho n trang tr i cu c s ng. Th c t hi n nay ti n lương còn ư c coi như m t thư c o ch y u v trình lành ngh và thâm niên ngh nghi p. Vì th , ngư i lao ng r t t hào v m c lương cao, mu n ư c tăng lương m c dù , ti n lương có th ch chi m m t ph n nh trong t ng thu nh p c a h . i v i doanh nghi p, ti n lương ư c coi là m t b ph n c a chi phí s n xu t. Vì v y, chi cho ti n lương là chi cho u tư phát tri n. Hay ti n lương là m t òn b y quan tr ng nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p. M t khác t ch c ti n lương trong doanh nghi p công b ng và h p lý s góp ph n duy trì, c ng c và phát tri n l c lư ng lao ng c a mình. 2. Các yêu c u và nguyên t c cơ b n c a t ch c ti n lương Các doanh nghi p thư ng có nh ng quan i m, nh ng m c tiêu khác nhau trong h th ng thù lao, nhưng nhìn chung, m c tiêu c a h th ng thù lao nh m vào hai v n : + H th ng thù lao thu hút và gìn gi ngư i lao ng gi i. 6 Duy Tr ng
 8. Chuyên th c t p t t nghi p + H th ng thù lao t o ng lưc cho ngư i lao ng t ư c hai m c tiêu cơ b n này, doanh nghi p ph i xây d ng h th ng thù lao h p lý. ó là s k t h p các yêu c u i v i m t h th ng thù lao và s tuân th các nguyên t c tr lương. 2.1 Các yêu c u c a h th ng thù lao : * Tính h p pháp : H th ng thù lao ph i tuân th các i u lu t v lương t i thi u, các quy nh v th i gian và di u ki n lao ng, các quy nh v phúc l i xã h i như BHXH, m au, thai s n, tai n n lao ng..... * Tính h p d n : th hi n m c lương kh i i m . M c lương kh i i m thư ng là m t trong nh ng y u t cơ b n nh t khi n ngư i lao ng quy t nh có ch p nh n vi c làm doanh nghi p hay không. Thông thư ng các doanh nghi p càng tr lương cao càng có kh năng thu hút ư c ngư i lao ng gi i. *T o ng l c : Th hi n các m c lương sau m c lương kh i i m. Các m c lương này ph i có s phân bi t tương ng v i yêu c u m c ph c t p và k năng th c hi n cũng như m c óng góp. * Tính công b ng: H th ng thù lao ph i giúp m i ngư i lao ng c m th y s chênh l ch gi a các công vi c khác nhau (công b ng trong n i b ). Ngoài ra, h th ng thù lao c a doanh nghi p ph i tương quan v i thù lao c a các doanh nghi p khác trong cùng ngành (công b ng so v i bên ngoài) * Tính b o m : H th ng thù lao ph i giúp ngư i lao ng c m nh n ư c thù lao hàng tháng c a mình ư c b o m m t m c nào ó và không ph thu c vào các y u t bi n ng khác. * Tính hi u su t : H th ng thù lao ph i mang l i hi u qu cho doanh nghi p . Hay h th ng thù lao ph i tính nm t ng lương b ra thì thu l i ư c bao nhiêu ng l i nhu n. 2.2 Các nguyên t c tr lương 7 Duy Tr ng
 9. Chuyên th c t p t t nghi p 2.2.1 Nguyên t c 1: Tr lương ngang nhau cho lao ng như nhau Nguyên t c này b o m ư c tính công b ng trong phân ph i ti n lương gi a nh ng ngư i lao ng làm vi c như nhau trong doanh nghi p . Nghĩa là lao ng có s lư ng và ch t lư ng như nhau thì ti n lương ph i như nhau. 2.2.2 Nguyên t c 2 : mbot c tăng năng su t lao ng nhanh hơn t c tăng ti n lương bình quân Tăng ti n lương và tăng NSL có quan h ch t ch v i nhau. Tăng NSL là cơ s tăng ti n lương và ngư c l i tăng ti n lương là m t trong nh ng bi n pháp khuy n khích con ngư i hăng say làm vi c tăng NSL . Trong các doanh nghi p thư ng tăng ti n lương d n n tăng chi phí s n xu t kinh doanh, còn tăng NSL l i làm gi m chi phí cho t ng ơn v s n ph m. M t doanh nghi p th c s kinh doanh có hi u qu khi chi phí nói chung cũng như chi phí cho m t ơn v s n ph m ư c h th p, t c m c gi m chi phí do tăng NSL ph i l n hơn m c tăng chi phí do ti n lương tăng. Nguyên t c này là c n thi t ph i b o m nâng cao hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p , nâng cao i s ng c a ngư i lao ng. III. CÁC HÌNH TH C TR LƯƠNG , TR THƯ NG 1. Hình th c tr lương theo th i gian 1.1 Khái ni m Ti n lương theo th i gian là ti n lương thanh toán cho ngư i công nhân căn c vào trình lành ngh và th i gian công tác c a h . 1.2 Ph m vi áp d ng Hình th c tr lương theo th i gian ch y u áp d ng i v i nh ng ngư i làm công tác qu n lý i v i công nhân s n xu t thì hình th c này ch áp d ng các b ph n mà quá trình s n xu t ã ư c t ng hoá, nh ng công vi c chưa xây d ng 8 Duy Tr ng
 10. Chuyên th c t p t t nghi p ưc nh m c lao ng, nh ng công vi c mà kh i lư ng hoàn thành không xác nh ư c ho c nh ng lo i công vi c c n thi t ph i tr lương th i gian nh m m b o ch t lư ng s n ph m như công vi c ki m tra ch t lư ng s n ph m, công vi c s a ch a máy móc thi t b . 1.3 Hình th c tr lương theo th i gian 1.3.1 Ch tr lương theo th i gian ơn gi n Khái ni m: Ch tr lương theo th i gian ơn gi n là ch tr lương mà ti n lương c a m i ngư i công nhân nh n ư c ph thu c vào b c cao hay th p, th i gian th c t làm vi c nhi u hay ít. Ph m vi áp d ng : Ch tr lương này áp d ng nh ng nơi khó xác nh m c lao ng chính xác, khó ánh giá công vi c chính xác do ó hình th c tr lương theo th i gian ơn gi n thư ng áp d ng v i nh ng ngư i làm công tác qu n lý và thư ng ư c áp d ng trong kh i hành chính s nghi p. Ti n lương theo th i gian ơn gi n ư c tính theo công th c Ltt = Lcb x T Trong ó : Ltt : Ti n lương th c t mà ngư i lao ng nh n ư c Lcb : Ti n lương c p b c chính theo th i gian T : Th i gian làm vi c th c t : gi , ngày Có ba lo i lương theo th i gian ơn gi n Lương gi : Là ti n lương tính theo m c lương c p b c gi và s gi làm vi c th c t . Lương ngày : Tính theo m c lương c p b c ngày và s ngày làm vi c th c t . Lương tháng : Tính theo m c lương c p b c tháng Nh n xét : 9 Duy Tr ng
 11. Chuyên th c t p t t nghi p Ưu i m : Ngư i lao ng có th yên tâm làm vi c vì ti n lương ư c tr c nh không ph thu c vào k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ti n lương ph thu c vào thâm niên công tác. Thâm niên càng nhi u thì ti n lương càng cao. Như c i m : ch tr lương này mang tính bình quân, ti n lương không g n v i hi u qu công vi c, không khuy n khích s d ng h p lý th i gian làm vi c, ti t ki m nguyên li u, s d ng có hi u qu công su t c a máy móc thi t b tăng năng su t lao ng. 1.3.2 Ch tr lương theo th i gian có thư ng : Khái ni m: Là s k t h p gi a tr lương theo th i gian gi n ơn v i ti n thư ng khi t ư c nh ng ch tiêu v s lư ng ho c ch t lư ng ã quy nh. Ph m vi áp d ng : Ch tr lương này ch y u áp d ng i v i công nhân ph làm công vi c ph như công nhân s a ch a, i u khi n thi t b ... ngoài ra, còn áp d ng i v i công nhân chính làm vi c nh ng khâu s n xu t có trình cơ khí hoá cao, t ng hoá ho c nh ng công vi c tuy t i ph i m b o ch t lư ng. Cách tính lương th i gian có thư ng : TLth = Ltt x Tth Trong ó : TLth : Ti n lương có thư ng Ltt : Ti n lương th c t công nhân nh n ư c TTh : Ti n thư ng Nh n xét : Ưu i m : Ch tr lương theo th i gian có thư ng có nhi u ưu i m hơn ch th i gian ơn gi n vì nó g n ch t thành tích công tác c a t ng 10 Duy Tr ng
 12. Chuyên th c t p t t nghi p ngư i ã t ư c thông qua các ch tiêu xét thư ng. Hình th c này không nh ng ph n ánh trình thành ht o và th i gian làm vi c th c t mà còn khuy n khích ngư i lao ng quan tâm n trách nhi m và k t qu c a mình. Do ó, ch tr lương này ngày càng ư c áp d ng trên quy mô r ng hơn. Như v y, như c i m chính c a hình th c tr lương theo th i gian là không g n li n gi a ch t lư ng và s lư ng lao ng mà công nhân ã tiêu hao trong quá trình s n xu t s n ph m. Nên hình th c này không mang l i cho ngư i lao ng s quan tâm y i v i thành qu lao ng c a mình không t o di u ki n thu n l i u n n n k p th i nh ng thái sai l ch và không khuy n khích h nghiêm ch nh th c hi n ch ti t ki m th i gian, v t tư và lao ng trong quá trình công tác. 2. Hình th c tr lương theo s n ph m 2.1 Khái ni m Tr lương theo s n ph m là hình th c tr lương cho ngư i lao ng d a tr c ti p vào s lư ng và ch t lư ng s n ph m (d ch v ) mà h ã hoàn thành. ây là hình th c tr lương ư c áp d ng ph n l n trong các nhà máy xí nghi p nư c ta, nh t là trong các doanh nghi p s d ng ch t o s n ph m. 2.2 Ý nghĩa c a tr lương theo s n ph m - Là hình th c căn b n th c hi n quy lu t phân ph i theo lao ng . Ai làm nhi u ch t lư ng s n ph m t t ư c hư ng nhi u lương ai làm ít ch t lư ng s n ph m x u thì ư c hư ng ít lương. Nh ng ngư i làm vi c như nhau thì ph i hư ng lương b ng nhau. i u này s có tác d ng tăng năng su t lao ng c a ngư i lao ng. - Tr lương theo s n ph m có tác d ng tr c ti p khuy n khích ngư i lao ng ra s c h c t p nâng cao trình lành ngh tích lu kinh nghi m, rèn luy n k năng, phát huy sáng t o nâng cao kh năng làm vi c và năng su t lao ng. 11 Duy Tr ng
 13. Chuyên th c t p t t nghi p - Tr lương theo s n ph m còn có ý nghĩa trong vi c nâng cao và hoàn thi n công tác qu n lý, nâng cao tính t ch và ch ng trong làm vi c c a ngư i lao ng. ng th i u tranh ch ng hi n tư ng tiêu c c làm vi c thi u trách nhi m trong cán b công nhân s n xu t. - C ng c và phát tri n m nh m thi ua s n xu t xã h i ch nghĩa ng viên thi ua liên t c và m nh m ng th i áp d ng m t cách úng n các ch ti n lương theo s n ph m s k t h p ch t ch ư c hai m t khuy n khích b ng l i ích v t ch t và ng viên tinh th n thúc y s n xu t. Như v y ch tr lương theo s n ph m có ý nghĩa kinh t chính tr quan tr ng. Nó ng viên ngư i lao ng làm vi c tăng thêm thu nh p va tăng s n ph m cho xã h i. 2.3 Các ch tr lương theo s n ph m 2.3.1 Ch tr lương theo s n ph m tr c ti p cá nhân Khái ni m : Là ch ti n lương ư c tr theo t ng ơn v s n ph m ho c chi ti t s n ph m va theo ơn giá nh t nh. Trong b t kỳ trư ng h p nào công nh n h t m c, hay vư t m c c m i ơn v s n ph m làm ra u ư c tr lương nh t nh g i là ơn giá s n ph m như v y ti n lương s tăng theo s lư ng s n ph m s n xu t ra. Ph m vi áp d ng : ch ti n lương theo s n ph m tr c ti p cá nhân ư c áp d ng r ng rãi i v i nh ng ngư i tr c ti p s n xu t trong quá trình lao ng c a h mang tính ch t c l p tương i , có th nh m c ki m tra , nghi m thu s n ph m m t cách riêng bi t. Ti n lương s n ph m tr c ti p cá nhân ư c tính theo công th c sau: L1 = G x Q1 L1 : Ti n lương th c t mà công nhân nh n ư c. DG : ơn giá ti n lương cho m t s n ph m 12 Duy Tr ng
 14. Chuyên th c t p t t nghi p Q1 : S lư ng s n ph m th c t hoàn thành Tính ơn giá ti n lương : ơn giá ti n lương là m c ti n lương tr cho ngư i lao ng khi h hoàn thành m t ơn v s n ph m. Khi xác nh m t ơn giá ti n lương ngư i ta căn c vào hai nhân t : nh m c lao ng và m c lương c p b c công vi c. N u công vi c có nh m c s n lư ng : G = L0/Q N u công vi c có nh m c th i gian : G = L0 x T Trong ó : G : ơn giá ti n lương cho m t s n ph m L0 : Lương c p b c c a công nhân trong kỳ (ngày, tháng) Q : M c s n lư ng T : M c th i gian hoàn thành m t ơn v s n ph m Nh n xét : Ưu i m: D dàng tính ư c ti n lương tr c ti p trong kỳ. Khuy n khích công nhân t giác, ti t ki m th i gian làm vi c, gi m t i a th i gian lãng phí t h c h i nâng cao k năng k x o làm vi c, nâng cao năng xu t lao ng tăng thu nh p. Như c i m: Công nhân ch quan tâm n s lư ng mà ít chú ý n ch t lư ng s n ph m. N u không có thái và ý th c làm vi c s lãng phí v t tư nguyên v t li u. 2.3.2 Ch tr lương s n ph m t p th : 13 Duy Tr ng
 15. Chuyên th c t p t t nghi p Khái ni m: Cũng là ch tr lương cho t ng ơn v s n ph m theo ơn giá nh t nh mà t p th ch t o, m b o ch t lư ng và ph thu c vào cách phân chia ti n lương cho t ng thành viên. Ph m vi áp d ng : Khác v i tr lương s n ph m tr c ti p cá nhân ch này tr lương tr c ti p cho m t nhóm ngư i lao ng (T s d ng) khi h hoàn thành m t kh i lư ng s n ph m nh t nh. áp d ng cho nh ng công vi c òi h i nhi u ngư i cùng tham gia th c hi n, mà công vi c c a m i cá nhân có liên quan n nhau. 14 Duy Tr ng
 16. Chuyên th c t p t t nghi p Tính ti n lương th c t : L1 = DG1 x Q1 Trong ó : L1 : Ti n lương th c t t nh n ư c DG1 : ơn giá ti n lương c a s n ph m Q1 : S n lư ng th c t t ã hoàn thành Tính ơn giá ti n lương N u t hoàn thành nhi u s n ph m trong kỳ. DG = Lch /Q0 N u t hoàn thành m t s n ph m trong kỳ DG = Lcb x T0 Trong ó : DG : ơn giá ti n lương s n ph m tr cho t Lcb : Ti n lương c p b c c a công vi c c a công nhân Q0 : M c s n lư ng c a t T0 : M c th i gian c a t Vn c n chú ý là : Ph i phân ph i ti n lương cho các thành viên phù h p v i b c lương và th i gian lao ng c a h . C hai phương pháp chia lương: Phương pháp 1: Phương pháp áp d ng h s i u ch nh trình t th c hi n như sau: + Xác nh h s i u ch nh Hdc : Hdc = L1 / L0 Trong ó : L1 : Ti n lương c a t th c t nh n ư c 15 Duy Tr ng
 17. Chuyên th c t p t t nghi p L0 : Ti n lương c p b c c t Khái ni m: Là ch tr lương cho công nhân ph c v hay b tr d a trên cơ s s n lư ng hoàn thành c a công nhân chính. c i m c a ch tr lương là ti n lương th c t c a công nhân ph thu c vào k t qu làm vi c c a công nhân chính. Do v y n u công nhân chính làm t t, năng su t lao ng cao, thì công nhân ph m i có thu nh p cao và ngư c l i. Ti n lương th c t c a công nhân ph L1 = DG x Q1 DG = L/ (M x Q) Trong ó : L1 : Ti n lương th c t c a công nhân DG : ơn giá ti n lương c a công nhân ph Q1 : S lư ng s n ph m th c t c a công nhân chính Q : M c s n lư ng c a công nhân chính Nh n xét : Ưu i m: ch tr lương này khuy n khích công nhân ph c v t t hơn công nhân chính góp ph n nâng cao năng su t lao ng c a c hai. Như c i m: Ti n lương c a công nhân ph ph thu c tr c ti p vào k t qu c a công nhân chính, mà k t qu này nhi u khi ch u tác ng c a các y u t khách quan nên làm h n ch s c g ng làm vi c c a công nhân ph . 2.3.4 Ch tr lương s n ph m khoán: Khái ni m: Là ch lương s n ph m khi giao công vi c ã quy nh rõ ràng s ti n ã thành m t kh i lư ng công vi c trong ơn v th i gian nh t nh. 16 Duy Tr ng
 18. Chuyên th c t p t t nghi p Ph m vi áp d ng: Ch này ư c áp d ng khá ph bi n trong ngành nông nghi p, xây d ng cơ b n ho c m t s ngành khác khi công nhân làm công vi c mang tính t xu t công vi c không th xác nh m t nh m c lao ng n nh trong th i gian dài ư c..... Ti n lương khoán ư c tính như sau : Lk = DGk x Q1 Trong ó : Lk : Ti n lương th c t công nhân nh n ư c. DGk: ơn giá khoán, Q1: S lư ng s n ph m hoàn thành. Ngay t khi nh n vi c,công nhân s bi t ư c ngay s ti n mình s lãnh sao khi hoàn thành kh i lư ng công vi c. Khi áp d ng ch lương khoán càn ph i làm t t công tác th ng kê và nh m c lao ng t ng ph n vi c r i t ng h p l i thành kh i lư ng công vi c gi m th i gian lao ng, thành ơn giá cho toàn b công vi c. Nh n xét: Ưu i m: Có tác d ng khuy n khích công nhân nâng cao năng su t lao ng phát huy sáng ki n và tích c c c i ti n lao ng t i ưu hoá quá trình làm vi c gi m th i gian lao ng, hoàn thành công vi c trư c th i h n gi m b t s lao ng không c n thi t. Như c i m: Vi c xác nh ơn giá khoán ph c t p, khó chính xác. Ph i ti n hành xây d ng ch t ch phù h p v i di u ki n làm vi c c a ngư i lao ng. 2.3.5. Ch tr lương s n ph m có thư ng: Khái ni m: Là ch tr lương cho công nhân d a trên s k t h p tr lương theo s n ph m và ti n lương theo s n ph m và ti n thư ng. 17 Duy Tr ng
 19. Chuyên th c t p t t nghi p Ch tr lương theo s n ph m có thư ng g m hai ph n: + Ph n tr theo ơn giá c nh và s lư ng s n ph m th c t hoàn thành. + Ph n ti n thư ng d a vào trình hoàn thành vư t m c. Ti n lương s n ph m có thư ng ư c tính theo công th c; L m.h Lth = L + 100 Trong ó: Lth: Ti n lương s n ph m có thư ng L: Lương tr theo ơn giá c nh. H: T l hoàn thành ph n trăm ư c tính thư ng. Nh n xét: Ưu i m: Quán tri t y hơn nguyên t c phân ph i theo lao ng khuy n khích công nhân chú tr ng hơn n a vi c c i ti n ch t lư ng s n ph m ti t ki m nguyên li u, hoàn thành vư t m c nhi m v quy nh. Như c i m: Ph i tính toán chính xác, úng n các ch tiêu chính thư ng n u không s làm tăng chi phí lương b i chi qu ti n lương. 1.3.6. Ch tr lương theo s n ph m lu ti n Khái ni m: Là ch tr lương cho công nhân d a trên hai lo i ơn giá ( ơn giá c nh và ơn giá luý ti n) và s lư ng s n ph m s n xu t ra m b o ch t lư ng. ơn giá c nh: Dùng tr cho nh ng s n ph m th c t ã hoàn thành. ơn giá lu ti n: Dùng tính lương cho nh ng s n ph m vư t m c kh i i m và có giá tr b ng ơn giá c nh nh n v i t l tăng ơn giá. 18 Duy Tr ng
 20. Chuyên th c t p t t nghi p Ph m vi áp d ng: Ch lương này áp d ng cho công nhân s n xu t nh ng khâu quan tr ng, lúc s n xu t kh n trương m b o tính ng b , nh ng khâu mà năng su t lao ng tăng có tính quy t nh i v i vi c hoàn thành chung k ho ch c a xí nghi p. Ti n lương c a công nhân ư c tính theo công th c: L = DG x Q1+ DG x K x (Q1-Q0) Trong ó: T: T ng ti n lương c a công nhân. DG: ơn giá c nh theo s n ph m. Q1: S n lư ng th c t hoàn thành. Q0: S n lư ng t m c kh i i m. K: T l tăng thêm có ơn giá lu ti n. d cd xt K= d1 Trong ó: K: T l tăng ơn giá h p lý Dcd: T l chi phí s n xu t gián ti p c nh trong giá thành. D1: T l s ti n ti t ki m v chi phí s n xu t gián ti p c nh tăng ơn giá. Nh n xét: Ưu i m: Vi c tăng ơn giá s làm cho công nhân tích c c làm vi c tăng năng su t lao ng. Như c i m: áp d ng ch này làm cho t c tăng ti n lương nhanh hơn t c tăng năng su t lao ng, công nhân ch ch y theo s lư ng ít quan tâm n ch t lư ng s n ph m. 19 Duy Tr ng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2