intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .

Chia sẻ: Nguyễn Bảo An | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:107

1.018
lượt xem
400
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh thương mại dịch vụ và thiết bị y tế t&c .', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế T&C .

 1. 1 T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ C hi K hoa k inh t ế G VHD: Nguy ễn Thanh Thúy  Báo cáo t ốt nghiệp H oàn thi ện công tác kế toán b án hàng và xác định kết quả ki nh doanh t ại Công ty TNHH Th ươ ng M ại Dịch Vụ V à Thi ết Bị Y Tế T &C . S V:Nguy ễn Huy Long C huyên Đ ề Tốt Nghiệp
 2. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 2 . ..... .... . , tháng . .. n ăm . ....... N H ẬN XÉT CỦA GIÁO VI ÊN H Ư ỚNG DẪN . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ N H ẬN XÉT CỦA Đ ƠN V Ị THỰC TẬP . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 3. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 3 . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ . ............................... ................................ ................................ ........ T PHCM , ngày 1 1 t háng 7 n ăm 2011 T h ay m ặ t C ông ty N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 4. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 4 M ỤC LỤ C C ác ký hi ệu viết tắt: ................................ ................................ ................ 7 D a nh m ục các s ơ đ ồ ................................ ................................ ................ 8 D a nh m ục các bảng biểu ................................ ................................ .......... 9 D a nh m ục t ài li ệu tham khảo ................................ ................................ .. 10 L ỜI NÓI ĐẦU ................................ ................................ ...................... 11 C HƯƠN G 1 ................................ ................................ .......................... 13 C Ơ S Ở LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN H À NG VÀ XÁC Đ ỊN H KẾT Q U Ả KINH DOANH T RONG DOAN H NGHI ỆP TH ƯƠNG M ẠI 1 .1. Nh ững vấn đề chung về kế toán bá n h àng và xác đ ịnh kết qu ả kinh doanh ................................ ................................ ................................ ........... 13 1 .1.1. Khá i ni ệm về b án h àng và xá c đ ịnh kết quả kinh do anh .................. 13 1 .1.1.1. Do anh n ghi ệp th ươ ng m ạ i ................................ .......................... 13 1 .1.1.2.Qu á trình bán hà ng ................................ ................................ ..... 14 1 .1.1.3.K ết quả kinh d oanh ................................ ................................ .... 14 1 .1.2 Va i trò c ủa kế toán bán h à ng và xác đ ịnh kết qu ả kinh doanh ............. 15 1 .1.3 Nhi ệm vụ của kế to án bá n h à ng và xác đ ịnh kết q uả kinh doanh ...... ...15 1 .1.4 ý ngh ĩa củ a kế toán bán h àng…… … ……………………… ………...16 1 .2.Các phương pháp tiêu th ụ h àng hoá trong doanh nghi ệp th ươ ng m ại ...... 16 1 .2.1 Phươ ng pháp bán buôn hàng hoá ................................ ..................... 16 1 .2.2 Bá n l ẻ h àng hoá ................................ ................................ ............ 17 1 .2.3 Phươ ng pháp bán hàng đ ại lý ................................ .......................... 18 1 .2.4 Phươ n g pháp bán hàng tr ả chậm trả góp … ……………………… 18 1 .2.5 Phươ ng t h ức h àng đ ổi h à ng ................................ ............................ 18 1 .3. H ạc h toá n tổng hợp kế toán bán h àng v à xác đ ịnh kết quả kinh d oanh……………………… ………………… ……………………… ………..18 1 .3.1 Ch ứng t ừ sử dụng ................................ ................................ ......... 19 1 .3.2 Tài kho ản sử dụng ................................ ................................ ......... 19 1 .3.3 Phươ ng t h ức tí nh giá vố n h à ng bán ................................ ................ 19 1 .3.3.1.Phương t h ức giá đ ơ n v ị b ình quân (bình q uân gia qu y ền) ................ 20 1 .3.3.2.Phương p háp nh ập tr ư ớc xuất tr ư ớc ................................ .............. 20 1 .3.3.3.Phương p háp nh ập sau xuất tr ư ớc ................................ ................. 20 1 .3.3.4.Phương p háp tín h t heo giá đích danh ................................ ............ 20 1 .3.3.5.Phương p háp giá h ạc h toán ................................ .......................... 20 N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 5. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 5 1 .3.4 Phân b ổ chi phí t hu mua cho h àng t iêu th ụ ................................ ....... 21 1 .3.5 Phươ ng pháp h ạ ch toán tổng hợp ................................ .................... 21 1 .3.5.1.H ạch to án t i êu th ụ h àng hoá t heo phươ ng pháp kê khai t hư ờ ng xu y ên ................................ ................................ ................................ ........... 21 1 .3.5.1.1 H ạ ch toán ti êu th ụ h àng ho á ở c á c doa nh nghiệp hạch toá n h àng t ồn k ho theo ph ương phá p k ê k ha i thư ờng x uyên và tính thu ế giá trị gia t ăng theo phương pháp k h ấu trừ . ................................ ......................... 21 S ơ đ ồ 1: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n buôn qu a kho theo h ì nh t h ức giao h à ng t r ực tiếp ................................ ................................ ............................... 21 S ơ đ ồ 2: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n bu ôn qu a kho theo hì nh t h ức chu yể n h àng ................................ ................................ ................................ .... 22 S ơ đ ồ 3: Hạch to án t heo ph ương t h ức bán buô n vậ n chu yển t hẳng t heo h ì nh t h ức giao h àng tr ực t iếp (giao ta y b a) ................................ ...................... 23 S ơ đ ồ 4: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n buôn v ậ n chu yể n t hẳng t heo h ì nh th ức c hu y ển h àng có tham gia tha nh toá n ................................ ........................ 23 S ơ đ ồ 5: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n lẻ ................................ ................... 24 S ơ đ ồ 6: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n h à ng đ ại lý ................................ ...... 25 S ơ đ ồ 7: Hạch to án p hươ ng th ức bá n h à ng tr ả chậm trả gó p…………….26 1 .3.5.1.2 H ạch toán ti êu th ụ h àng hoá ở c ác doanh nghiệp hạc h toá n h à ng t ồn k ho theo p hương pháp kê khai t hư ờ ng xu y ên tính t hu ế giá tr ị gia tăng theo p hươ ng p háp tr ực tiếp ................................ ................................ ............ 26 1 .3.5.2.H ạch to án t i êu th ụ h àng hoá t heo phươ ng pháp ki ểm k ê đ ịnh kỳ ...... 27 S ơ đ ồ 8: Hach to án ti êu th ụ h à ng hoá t heo PP KKĐK………………… …26 1 .3.6 H ạch toán tổng hợp chi phí quản lý k inh doan h ……… ……… 2 7 1 .3.6.1. H ạch to án c hi phí b á n hàng … … ……………………… … .........2 7 1 .3.6.2. H ạch to án c hi phí d oanh nghiệp ……………………… ………....30 1 .3.7 H ạch toá n kế toán các kho ản giảm tr ừ doanh t hu .............................. 30 1 .3.7.1 Các khái ni ệm ................................ ................................ ............ 35 1 .3.7.2 Tài kho ản sử dụ ng ................................ ................................ ...... 35 1 .3.7.3 Sơ đ ồ hạc h toán cá c khoản giảm trừ do anh t hu .............................. 36 1 .3.8 H ạch toá n xá c định kết q uả kinh doanh ................................ ............ 36 1 .4 C ác hì nh t h ức kế toán ................................ ................................ ...... 37 1 .4.1 Hì nh t h ức nhật ký chu ng ................................ ................................ 37 1 .4.2 Hì nh t h ức kế toán tr ê n má y vi tí nh ................................ .................. 39 N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 6. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 6 1 .4.3 Hì nh t h ức nhật ký - ý s ổ cái ................................ ............................. 41 1 .4.4 Hì nh t h ức c hứng từ ghi sổ ................................ .............................. 42 C HƯƠN G 2 :TH ỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN H ÀNG VÀ X ÁC Đ ỊNH K ẾT QUẢ K IN H DOAN H TẠ I CÔ NG TY TNHH T H ƯƠ NG M ẠI D ỊCH VỤ V À THI ẾT BỊ Y TẾ T&C ................................ ................................ ....... 43 2 . 1.Đ ặc điểm chu ng của Công t y TNHH Th ươ ng M ại Dịc h Vụ V à Thi ết Bị Y T ế T&C ................................ ................................ ............................... 43 2 .1.1.Quá trình hì nh thành và p hát tri ển c ủa Công t y TN HH T h ươ ng M ại D ịch V ụ V à Thi ết Bị Y Tế T&C ................................ ................................ ..... 43 2 .1 .2.Cơ c ấu tổ chức b ộ má y v à đ ặc điểm kinh d oanh của cô ng t y … .. 45 2 .1.3 T ổ chức bộ máy kế toán tại công t y ……………………………… 46 2 .1.3.1.Cơ c ấu bộ máy kế toá n . ............................... ............................... 47 2 .1.3.2 H ệ t hống t ài kho ản áp dụng ................................ ......................... 50 2 .1.3.3 Hì nh t h ức sổ kế toán áp dụng của Cô ng t y TN HH T h ươ ng M ại D ịch V ụ V à Thi ết Bị Y Tế T&C ................................ ................................ ..... 50 2 .1.3.4.S ổ kế toán sử d ụng ................................ ................................ ..... 51 2 .2. Th ực trạng công t á c k ế toá n bán h à ng và xá c đ ịnh kết qu ả kinh doanh tạ i c ông t y TN HH Thương M ại D ịch Vụ V à T hi ết Bị Y Tế T&C ...................... 52 2 .2.1 Đ ặc điểm hoạt động bán h àng c ủ a cô ng t y ................................ ........ 52 2 .2.2 Ch ứng t ừ v à tài kho ản s ử d ụng ................................ ....................... 53 2 .2.3. K ế to án xuất kho vật t ư, hàng hoá ................................ .................. 54 2 .2.3.1. Ch ứng từ v à trì nh t ự luâ n c hu yể n chứng từ ................................ ... 54 2 .2.3.2. Qu y trình xu ất kho h àng hoá ................................ ....................... 54 2 .2.4 Các phươ ng p háp thanh toán ti ề n h à ng ................................ ............ 61 2 .2.5 K ế to án b án h àng ................................ ................................ .......... 61 2 .2.5.1.K ế toán giá vố n h à ng bá n ................................ ............................ 61 2 .2.5.2.K ế toán do anh t hu b án hàng ................................ ........................ 69 2 .2.5.3.K ế toán phả i t hu khách h àng ................................ ........................ 69 2 .2.5.4.K ế toán các kho ản giảm trừ ................................ ......................... 75 2 .2.5.5. K ế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................ .......... 80 2 .2.6 K ế to án kết quả kinh doanh ................................ ............................ 83 2 .2.7 L ợ i nhuậ n ch ưa phân p h ối ………… ……………………… …………84 N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 7. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 7 C HƯƠN G 3 : M ỘT SỐ GIẢI P HÁP NHẰM HO ÀN THI ỆN CÔNG TÁC KẾ T OÁN BÁN HÀ NG VÀ XÁC Đ ỊN H KẾT QUẢ K INH DOANH TẠI CÔNG TY T NHH THƯƠ NG M ẠI DỊCH VỤ V À THI ẾT BỊ Y TẾ T&C 3 .1 Nh ận xét c hung về công tác kế toán bán h àng và xác đ ịnh kết quả kinh d oanh t ạ i công t y ................................ ................................ ................ 104 3 .1.1 Nh ững ư u đ i ểm. ................................ ................................ .......... 104 3 .1.2. Nh ững điểm cầ n ho àn t hi ệ n. ................................ ........................ 105 3 .2. M ộ t số ý kiến cần ho àn t hi ện cô ng tác kế toá n bán h àng và XĐKQ bá n h àng c ủ a Công t y TNHH T h ươ ng M ạ i Dịc h Vụ V à Thi ết Bị Y tế T&C ....... 105 K ết luận…………………………………… ………………………………. 1 07 N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 8. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 8 C ÁC KÝ HI Ệ U VIẾT TẮT: - T M:Thươ ng m ại - D N:Doa nh nghi ệp - C FQLDN: Chi phí q u ản lý doanh nghiệp - X ĐKQKD: Xác đ ịnh kết quả kinh do anh - H Đ GTGT : Hoá đơn giá tr ị gia tă ng - T SCĐ:Tài s ản cố định - T K:Tài kho ản - C KTM: Chi ết khấu th ươ ng m ại - C KTT: Chi ết khấu tha nh toá n - C BCNV: C án b ộ công nhân vi ê n - G GHB: G i ảm giá h à ng bán - H BBTT: Hàng bán b ị trả lại - C CDC: Công c ụ dụng cụ - D T:Doanh t hu - T C:Tài c hí nh - D V: D ịc h vụ - L N : L ợ i nhuận N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 9. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 9 D AN H M ỤC CÁC S Ơ Đ Ồ S ơ đ ồ 1: Bá n buôn qu a kho theo h ì nh t h ức giao h àng tr ực t iếp S ơ đ ồ 2: Bá n b uôn qu a kho theo hì nh t h ức chu yể n h à ng S ơ đ ồ 3: Bán bu ôn vậ n chu yển t hẳ ng t he o h ì nh t h ức giao h àng tr ực t iếp(giao t a y b a) S ơ đ ồ 4: Bá n buôn vậ n chu yể n t hẳng t heo h ì nh th ức c hu yể n h à ng có tham gia t hanh toán S ơ đ ồ 5: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n lẻ S ơ đ ồ 6: H ạch to án ph ươ ng t h ức bá n h à ng đ ại lý S ơ đ ồ 7: Hạch to án ph ươ ng t h ức bá n h à ng tr ả chậm trả góp S ơ đ ồ 8: Hạch to án ti êu th ụ h à ng hoá t heo phương p háp KKĐK S ơ đ ồ 9: Hạch to án c hi phí qu ản lý kinh do anh S ơ đ ồ 10: Hạch toán các khoả n giảm trừ doanh t hu S ơ đ ồ 11 : H ạch toán xác định kết quả kinh doanh S ơ đ ồ 12: Tr ình t ự ghi sổ t heo h ì nh t h ức “Nhật ký chu ng” S ơ đ ồ 13: Tr ình t ự ghi sổ t heo h ì nh t h ức “Kế toán tr ê n má y vi tí nh” S ơ đ ồ 14: Tr ình t ự ghi sổ t heo h ì nh t h ức “Nhật ký sổ cái” S ơ đ ồ 15: Tr ình t ự ghi sổ t heo h ì nh t h ức “Chứng từ ghi sổ” S ơ đ ồ 16: C ơ c ấu tổ chức b ộ má y quản lý của công t y S ơ đ ồ 17: C ơ c ấu tổ chức b ộ má y kế toán N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 10. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 10 D ANH M ỤC CÁC BẢ NG BIỂU B ảng 1 : Da nh sách cá c mặt h àng B ảng 2 : Hóa đ ơn giá tr ị gia tă ng B ảng 3 : P hiếu xuất kho B ảng 4 : Thẻ kho B ảng 5 : B ả ng tổng hợp nhập – x u ất – t ồn h àng hoá B ảng 6 : Sổ chi tiết h àng hoá B ảng 7 : Sổ chi tiết giá vố n h à ng bá n B ảng 8 : Sổ chi tiết t hanh toán vớ i ng ư ờ i mua B ảng 9 : Sổ tổng hợp theo d õ i công n ợ vớ i khác h h à ng B ảng 1 0: Sổ chi t iết TK 5 21 B ảng 1 1: Phiếu nhập kho h àng bá n tr ả lại B ảng 1 2: Sổ chi t iết TK 5 212 B ảng 1 3: Hó a đ ơn d ịch vụ B ảng 1 4: Bảng thanh toán l ươ ng nhân viên vă n ph ò ng B ảng 1 5: Sổ chi t iết TK 6 42 B ảng 1 6: Nhật ký chung B ảng 1 7: Sổ cái TK 511 B ảng 1 8: Sổ cái TK 5211 B ảng 1 9: Sổ cái TK 5212 B ảng 2 0: S ổ cái TK 632 B ảng 2 1: Sổ cái TK 131 B ảng 2 2: Sổ cái TK 642 B ảng 2 3: Sổ cái TK 911 B ảng 2 4: Sổ cái TK 421 B ảng 2 5: Báo cáo kết quả kinh doanh N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 11. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 11 D a nh m ục t ài li ệu tham khảo 1 .Giáo trình “K ế toán t h ươ ng m ạ i v à d ịch vụ” - Trư ờng Đại Học Công nghiệp H à N ộ i, Tác g i ả:T hạc sĩ Ho àng T h ị Việt H à 3 .H ệ t hống chu ẩn mực Kế toán Việt Nam – Nhà xu ất bả n T ài chí nh – HN t háng 0 1 - 2004 4 .Giáo trình “K ế toán doanh nghiệp” – H ọc việ n T ài c hí nh T ác gi ả:PGS - TS :N gô Chi và TS:Trươ ng Th ị T hu ỷ 5 . “Hư ớ ng dẫn lập c hứng từ kế toán, h ư ớng d ẫn ghi sổ kế to án” - Nhà xu ất bản t ài chí nh – Hà N ộ i - 2005 6 .Trang web :http/www.mof.go v.vn V à m ột số t ài li ệu khác N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 12. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 12 L ỜI NÓ I ĐẦU T ro ng cơ ch ế mới, vớ i sự ho ạt đ ộng củ a nhiều t h ành ph ần kinh t ế tí nh đ ộc lập, tự chủ tro ng c ác do anh nghiệp ng à y cà ng cao hơ n. M ỗi d oanh nghi ệp p h ả i năng độ ng sá ng t ạo trong kinh d oanh, p hải chịu trá ch nhiệm tr ư ớc kết q u ả kinh do anh của m ì nh, b ảo to àn đư ợc vốn kinh do anh v à qu an tr ọng h ơ n là k inh d oanh có lã i. Mu ốn nh ư v ậ y các doanh nghiệp p hải nhận t hứ c đ ư ợc vị trí k hâu tiêu th ụ sả n p h ẩm, h àng hoá vì nó quy ết định đến kết q uả kinh doanh của d oanh nghi ệp v à là cơ s ở đ ể doanh nghiệp có thu nhập b ù đ ắp chi p hí bỏ ra, t h ực hiện nghĩa vụ với N gân sách N h à Nư ớ c. B ê n c ạnh đ ó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp l à l ợi nhuận n ên vi ệc x ác đ ị nh đ úng đ ắn KQKD nói chu ng v à k ết quả bán h à ng nó i r iê ng là r ất q uan t r ọ ng. Do vậ y b ên c ạ nh các biện p háp quản lý chu ng, việ c tổ chức hợp lý công t ác k ế toán bá n háng l à r ấ t cần t hiết giú p d oanh nghiệp có đầ y đủ thông t in k ịp thờ i v à c hí nh xác đ ể đ ưa ra qu y ết định kinh d oanh đúng đắn. X u ất phát từ đó, qua thời gia n t hực tập ở Công t y TN HH T h ươ ng M ại D ịc h Vụ V à T hi ết Bị Y Tế T &C em đ ã đ i sâu nghiên c ứu vấ n đề tổ chức kế t oán bán hàng và xác đ ịnh kết quả kinh d oanh tro ng công t y vớ i đề t ài : “ H oà n th i ện công tác k ế toán bán h àng và xác đ ịnh k ết quả k inh doanh t ại Công ty TNHH Th ương M ại Dịch Vụ V à Thi ết Bị Y Tế T&C . T ro ng quá trình t h ực tập, em đ ã đ ư ợc sự chỉ dẫ n, giúp đỡ của các thầ y, cô g iáo , tr ực tiếp l à cô giáo Ngu y ễn T hị T ha nh T hú y c ù ng các a nh, c ác ch ị cá n b ộ kế toán Cô ng t y T NHH T h ươ ng M ại D ịch Vụ V à T hi ết Bị Y Tế T&C. Tu y n hiê n, ph ạm vi đ ề t ài r ộ ng, t hờ i gian t hực tế ch ư a nhi ều n ên khó tránh kh ỏ i n h ững t hiếu sót. Em rất mo ng nhậ n đ ư ợc sự c hỉ bảo, giúp đỡ củ a các thầ y cô g iáo và các a nh, các ch ị ph ò ng k ế to án cô ng t y để chu y ên đ ề của em đ ư ợc h oà n t hi ện h ơ n. C huyên đ ề của em gồm ba ch ương: C hươ ng 1 : Cơ s ở lý luậ n chu ng về kế toán bán h àng và xá c đ ịnh kết quả kinh d oanh trong doanh nghi ệp th ương m ại. C hươ ng 2 : T h ực tế công tác kế toá n b án hàng và xá c đ ịnh kết quả hoạt động k inh doanh t ại Công t y TNHH Th ươ ng M ại Dịc h Vụ V à Thi ết Bị Y Tế T&C . N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 13. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 13 C hương 3 : M ột số biện pháp nhằm ho à n thi ện cô ng tác kế toán bán h àng và x ác đ ịnh kết q uả hoạt động kinh doanh t ại Công t y TNHH T h ương M ạ i D ịc h V ụ V à Thi ết Bị Y Tế T&C N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 14. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 14 C HƯƠNG 1 C Ơ S Ở LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁ N BÁN H ÀNG VÀ XÁC Đ ỊNH KẾT Q U Ả KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP TH ƯƠNG M ẠI 1 .1. Nh ững vấ n đề chung về k ế toá n bán h àng và xá c đ ịnh k ết quả k inh d oanh 1 .1.1. Khái ni ệm về bán h àng và xá c đ ịnh k ết q uả k inh doa nh 1 .1.1.1. Do anh nghi ệp th ương m ại T rong s ự p hát triể n của nề n kinh tế h àng hoá, nghành t hươ ng m ạ i vớ i n h ững thế mạnh của m ình trong công t ác t ổ chức, t húc đ ẩy l ưu t hông hà ng h oá, n ối ng ư ời sả n xuất vớ i ng ư ờ i ti êu dùng, đ ã góp ph ần đáng k ể c ho sự phát t ri ể n của nề n kinh tế h àng hoá. Nghành thươ ng nghi ệp đ ư ợc coi l à nghành k inh t ế có c hức năng tổ chức l ưu t hô ng hà ng hoá t h ì do anh nghi ệp t h ươ ng m ại c hí nh là b ộ phận củ a ngh ành t hươ ng nghi ệ p thực hiện chức năng đó. T rong ho ạt động kinh doa nh t hươ ng m ạ i, t i êu th ụ h àng hoá là gia i đo ạn c u ố i c ùng trong qu á trình l ưu c hu y ển h àng hoá. Ho ạt động chí nh của doanh n ghi ệp th ương m ại l à mua vào các s ản phẩm h àng hoá c ủa cá c doanh nghiệp s ả n xuất, sau đó thông qua hệ thống bán h àng c ủa m ình cu ng c ấp ch o ngư ờ i t iêu dùng đ ồng t hờ i t hu đ ư ợc tiề n nhờ v ào vi ệc cung cấp h àng hoá đó. Quá t rình kinh doanh c ủa d oanh nghiệp t h ươ ng m ạ i gồm ba khâu chủ yếu đó l à: M ua vào, d ự trữ v à bán ra. Trong đ ó quá tr ình v ố n kinh doanh của doanh n gh ị êp v ậ n động t heo mô h ình T - H - T’. Q úa trình v ận đ ộng tr ên có m ối li ê n h ệ mật t hiết v à đ ều có ý nghĩa hết sức q uan tr ọng trong đ ó khâu bán h àng là khâu cu ối c ùng trong chu k ỳ tuần ho àn v ốn của doanh nghiệp. Khâu n à y có tác đ ộng rất lớ n đến tí nh hiệu quả của h o ạt động kinh d oanh tro ng d o anh nghi ệp th ươ ng m ạ i. N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 15. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 15 1 .1.1.2 Quá trình bán hàng T rong d oanh nghi ệp t h ươ ng m ạ i, q uá tr ình bán hà ng đ ư ợc b ắt đầu từ khi d oanh nghi ệp c hu yển giao sả n phẩm, h à ng ho á. d ịch vụ cho khách h àng, đ ồng t h ờ i khách h àng tr ả hoặc chấp nhậ n trả mộ t khoả n tiền t ương ứ ng c ho giá bán s ả n p hẩm h àng hoá đ ó mà ha i bên đ ã t ho ả thuậ n. Quá tr ì nh nà y đ ư ợ c coi l à h oà n t ất khi ng ư ời bá n đ ã nh ận đ ư ợc tiề n v à ngư ời mua đ ã nh ậ n đ ư ợc h à ng. Đ ố i vớ i doanh nghiệp th ương m ại nói ri ê ng và t ất cả các do anh nghiệp nó i c hu ng ho ạt độ ng bán h àng đ ảm bảo cho họ b ù đ ắp các khoản chi p hí bỏ ra t ro ng quá trình kinh do anh và có th ể tích lu ỹ. Có t hể nói hoạt động bán h à ng l à lý do t ồn tại của các doanh nghiệp t h ươ ng m ạ i v à nó có ý ngh ĩa to lớ n đối v ớ i sự tồn tạ i v à phát tr i ển của d oanh nghiệp th ươ ng m ạ i. H o ạt đ ộng bá n h à ng p hát tri ể n sẽ tạo điều kiện c ho doanh nghiệp mở rộng đ ư ợc thị tr ư ợng t i êu th ụ, mở rộ ng kinh doa nh, do đó tăng đ ư ợc doanh t hu giúp d oanh nghi ệp củng cố v à kh ẳng định vị trí củ a m ình trê n t h ị tr ư ờng. Đ ố i vớ i ng ư ờ i t i êu dùng, quá t rình bán hàng c ủa d oanh nghiệp giúp đáp ứ ng nhu cầu ti êu dùng c ủa x ã h ội. Chỉ qua khâu bán h à ng, cô ng d ụ ng của h àng h oá, d ịc h vụ mới đ ư ợc xác định ho àn toà n, s ự ph ù h ợ p giữa t hị hiếu ng ư ờ i t iêu d ùng v ới h àng hoá m ới đ ư ợc khẳng định. Đ ố i vớ i to àn b ộ n ề n kinh tế qu ốc dân, khâu bán h à ng c ũng có ý nghĩa rất l ớ n vớ i sự phát tr iển của nền kinh t ế. Vớ i lợ i t hế ri ê ng c ủa m ình đ ó là ti ếp cận t r ực tiếp vớ i ng ư ờ i ti êu dù ng, nê n quá trình bán hàng có th ể nắm b ắt t ư ờng t ận nhu cầu, thị hiếu của ng ư ờ i ti êu dùng. 1 .1.1.3 K ết quả k inh doan h K ết qu ả hoạt động kinh doanh l à k ết quả cuối c ùng c ủa hoạt động bán h àng và các ho ạt động khác củ a doanh nghiệp sau một thời k ì nh ất định biểu h i ện bằng số tiề n l ãi ha y l ỗ. K ết quả kinh doanh của doanh nghiệp t h ương m ại bao g ồm kết quả bán h àng, k ết quả hoạt động t à i chí nh và k ết quả bất th ư ờ ng. K ết q uả bán h àng đư ợc xá c định l à s ố ch ênh l ệch giữa do anh thu vớ i tr ị giá v ốn h àng b án, c hi phí bán hàng và chi p hí qu ản lý doanh nghiệp phân bổ cho h o ạt động sả n xuất kinh d oanh tr ong k ỳ. K ết quả hoạt động t à i c hí nh là chê nh l ệch giữa t hu nhập từ hoạt độ ng t à i c hí nh v ớ i chi phí hoạt động t ài chính và k ết quả bất th ư ờ ng l à s ố ch ênh l ệc h g i ữa các kho ản t hu nhập bất th ư ờng vói cá c khoản c hi phí b ất th ư ờng. N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 16. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 16 Đ ố i với doanh nghiệp t hươ ng m ại t h ì k ết quả bán h à ng t hư ờ ng chiếm t ỷ t r ọ ng lớ n chủ yếu trong kết qủa hoạt độ ng kinh do anh. Do đó, việ c xá c định k ết q uả bán h à ng c ũ ng có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý tại doanh n ghi ệp. 1 .1.2 Vai trò c ủa k ế toán bá n h àng và xác đ ịnh k ết quả k inh doanh K ế toán bá n h àng và xác đ ịnh kết quả l à m ột phầ n của kế toán, có va i t rò r ất lớ n đối với công tá c quản trị d oanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp x em xét kinh do anh m ặt h àng, nhóm hàng, đ ịa đ iểm kinh doanh n ào có hi ệu q u ả, bộ phậ n kinh d oanh, c ửa h àng nào th ực hiện tốt công tác bán h àng. N h ờ đ ó doanh nghi ệp có t hể p hân tíc h, đánh giá, lựa chọn các p h ươ ng án đ ầu t ư s ao cho có hi ệu quả nhất 1 .1.3 Nhi ệm vụ của k ế toá n bán h àng và xác đ ịnh k ết quả k inh doanh - G hi chép, ph ản ánh kịp thờ i đầ y đ ủ v à chí nh xác tì nh hì nh bán hà ng và xác đ ịnh kết quả kinh doanh củ a doanh nghiệp trong k ỳ cả về trị giá v à s ố l ư ợ ng h àng bán t heo t ừng mặt h à ng và nhó m hà ng. - P h ản á nh v à giám đ ốc chí nh xác t ì nh hì nh t hu h ồ i vốn, t ì nh hì nh cô ng n ợ v à t hanh toán cô ng n ợ p h ả i t hu ở ng ư ời mua, t heo d õi chi t i ết t heo từng khá ch h àng, s ố tiền khác h nợ… - T ính toán c hí nh xác giá v ố n của h àng t iêu th ụ, từ đó xác đ ịnh chính xác kế t q u ả bán h àng - C ung c ấp thô ng t in chí nh xác, trung t hực v à đ ầ y đủ về t ì nh hình bán hà ng , xác đ ịn h k ết quả p hục vụ cho việc lập báo cáo t ài chí nh và qu ản lý doanh n ghi ệp. - T ham mưu cho l ãnh đ ạo về các giả i pháp để thú c đẩy q uá tr ình bán hà ng, g iúp cho ban giám đ ốc nắm đ ư ợ c t hực tr ạng, t ình hì nh t iêu th ụ h àng hoá c ủa d oanh nghi ệp m ình k ịp thời v à có n h ững chí nh s ách đ iều chỉnh t híc h hợp vớ i t h ị tr ư ờ ng … 1 .1.4 ý ngh ĩa của k ế to án bán h à ng Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc bán hàng có ý nghĩa rất to lớn, bán hàng mới có thể đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và bù đ ắp được chi phí bỏ ra, không những thế nó cũng phản ánh năng lực kinh doanh và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 17. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 17 1 .2.Các p hương pháp tiêu th ụ h àng hoá trong doanh ng hi ệp th ương m ại 1 .2.1 Ph ương pháp bá n buôn hà ng hoá 1 .2.1.1.Khái ni ệm L à phươ ng t h ức bán h àng cho các đơn v ị th ươ n g m ạ i, các doanh nghiệp s ả n xu ất… để thực hiệ n bán ra hoặc để gia công, chế biến rồ i bán ra. T ro ng bán buôn t hư ờ ng bao gồm 2 ph ương th ức sau: * P hương th ức bán buôn qua kho L à phươ ng th ức bán buôn h àng hoá mà trong đó hà ng bán ph ải đ ư ợc x u ất từ kho b ảo quả n c ủa doanh nghiệp. Bá n buôn qua kho có 2 h ình t h ức. B án buôn qua kho theo hì nh t h ức giao h àng tr ực t iếp :b ên mu a c ử đại - d i ện đến kho củ a DN đ ể nhậ n h àng. DN xu ất kho h àng hoá, giao hàng tr ực t i ếp c ho đại diện b ên mua. Sau khi đ ại d iệ n b ên mua nh ậ n đủ h àn g, thanh toán t i ền hoặc chấp nhậ n nợ , h àng hoá đư ợc xác định l à tiêu th ụ . B án buôn qu a kho t heo hì nh th ức c hu yể n h à ng( g ửi h àng cho b ên - m ua):căn c ứ v ào h ợp đồng đ ã ký k ết, hoặc t heo đ ơn hà ng, DN xu ất kho h àng h oá, dùng p hươ ng t i ệ n vận tả i của m ình ho ặc đ i thu ê ngoài, chu y ển h àng đ ến k ho c ủa b ên mua ho ặc một địa điểm n ào đó do b ên mua qu y đ ịnh tro ng hợp đ ồng. * P hương th ức bán buôn vận chuyển thẳng D N sau khi mua hàng, nh ận h àng mua, không đưa v ề nhập kho m à c hu y ển bán thẳng cho b ên mua. B án buôn v ậ n c hu yể n t h ẳ ng có 2 h ình t h ức: B án buôn v ận chu yển t hẳ ng theo h ì nh t h ức giao h àng tr ực t iếp (h ì nh - t h ức giao ta y b a ha y bán bu ôn vận chu yể n t hẳ ng có tham gia t hanh toán): D o anh nghi ệp sau khi mua h àng, giao tr ực tiếp cho đại diệ n của b ên mua t ại k ho ngư ờ i bán. S au khi giao, nh ậ n, đại diện b ên mu a ký nh ậ n đủ h àng, bên m ua đ ã thanh toán t i ền h àng ho ặc c hấp nhận nợ, h à ng hoá đư ợc xác định l à t iêu t h ụ . B án buôn v ận chu yển t hẳ ng t heo h ì nh t h ức chu yển h à ng: DN sau khi - m u a hàng, nh ận h àng mua, dùng p hươ ng ti ện vậ n t ả i c ủ a m ì nh ho ặc thu ê n go ài v ậ n chu yể n h àng đ ế n giao cho b ên mua ở đ ịa điểm đ ã đ ư ợc thỏa thuậ n. 1 .2.2 Bán l ẻ h àng hoá 1 .2.2.1.Khái ni ệm N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 18. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 18 L à p hươ ng t h ức bán h à ng tr ực tiếp cho ng ư ờ i t i êu dùng ho ặc cá c tổ c h ứckinh tế hoặc các đ ơn v ị kinh t ế tập thể mua về ma ng t í nh c h ất t i êu dùng n ội bộ . 1 .2.2.2.Đ ặ c điểm H à ng hoá đ ã ra kh ỏi lĩnh vực l ưu thô ng và đi vào l ĩnh vực t i êu dùng. - G iá tr ị v à giá tr ị sử dụng củ a h à ng ho á đ ã đ ư ợc thực hiện - B án đơ n chi ếc hoặc số l ư ợng nhỏ, giá bán th ư ờ ng ổ n định - P hươ ng t h ức bán lẻ c ó các hì nh th ức sau : B án l ẻ t hu t iền t ập tru ng: nghiệp vụ t hu tiề n của ng ư ờ i mua v à nghi ệp + v ụ giao h àng cho ngư ờ i mua tách rời nhau. Mỗi quầ y h à ng có m ột nhâ n vi ê n t hu t i ền l àm nhi ệm vụ t hu tiề n củ a khách, viết hó a đ ơn ho ặc tí ch kế cho khác h đ ể khác h đế n n h ận h à ng ở q uầy h àng do nhân viên b án hà ng giao. Ư u đi ểm của h ì nh t h ức n à y là ít x ả y ra sai sót giữa t iền v à hà ng, như ng có n hư ợ c điểm l à m ất nhiều t hời gia n củ a khách h àng. Vì v ậ y h ì nh t h ức b án h àng n à y ch ỉ áp dụng đối vớ i những mặt h àng có giá tr ị cao . B án l ẻ t hu tiền trực t iếp : nhân vi ê n bán hàng tr ực t iếp thu t iề n của + k hách và giao hàng cho khác h. Cu ối ng à y ho ặc cuố i mỗi ca nhân vi ê n bán h àng làm gi ấ y nộp tiền v à n ộp tiền c ho thủ qu ỹ v à l ập báo cáo bán h à ng và x ác đ ịnh kết qu ả kinh doanh. B án l ẻ t ự phục vụ(tự chọn) : khách h àng t ự c họn lấ y h à ng, m ang đ ến b àn + t ính t i ền v à t ha nh toá n t i ền h à ng. N hâ n vi ên t hu ti ền kiểm h à ng, t í nh t i ề n, lập h oá đơn b án hàng và t hu ti ề n của khách h àng. 1 .2.3 Ph ương pháp bá n hàng đ ại lý D o anh nghi ệp th ương m ại giao h à ng cho cơ s ở đ ại lý, ký gửi để các c ơ s ở n à y tr ực t iếp bán h àng. Bê n nh ận đ ại lý, ký gửi sẽ trực t iếp bán h à ng và x ác đ ịnh kết quả kinh doanh, v à t ha nh toán t i ề n h à ng c ho doanh nghi ệp t hươ ng m ạ i v à đư ợc h ư ở ng ho a hồ ng đạ i lý bán. 1 .2.4 Ph ương pháp bá n hàng t r ả chậ m trả g óp L à p hươ ng pháp bán hàng mà ngư ờ i mua đ ư ợc trả tiền mua h àng t hành n hi ều lần trong mộ t thờ i gia n nhất định v à ngư ờ i mu a phả i trả cho DN b án h àng m ột số tiền lớn h ơ n giá bán tr ả tiề n nga y một lầ n( Bá n h àng t hu ti ề n n hi ều lần) N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 19. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 19 1 .2.5 Ph ương t h ức h àng đ ổi h àng P hươ ng t h ức h à ng đ ổi h à ng là phươ ng t h ức bán h à ng do anh nghi ệp đ em s ả n phẩm, vật t ư, hàng hoá đ ể đổi lấ y h àn g hoá khá c khô ng tươ ng t ự, giá trao đ ổi l à giá hi ệ n h à nh c ủa h à ng hoá, v ật t ư t ương ứ ng tr ên th ị tr ư ờ ng. 1 .3 H ạch toá n tổng hợp k ế toán bán h àng và xác đ ịnh k ết quả k in h doanh. 1 .3.1 Ch ứng từ sử dụng P hi ếu xuất kho ki êm v ận c hu yể n nộ i bộ - H o á đơn GTGT - H o á đơn bán hàng - B áo cáo bán hàng, b ảng k ê bá n l ẻ h àng hoá, d ịc h vụ, bảng t hanh to án - h àng đ ại lý , ký gử i T h ẻ quầ y h àng, g i ấ y nộp tiền, bảng k ê nh ận t iền v à t hanh toán hàng - n gà y P hi ếu thu - P hi ếu chi - G i ấ y báo nợ - G i ấ y báo có của ngâ n h àng - C ác c h ứng từ khá c có li ên qu an - 1 .3.2 Tài k ho ản sử dụng - T K 156: hà ng ho á T K 111: Ti ền mặt - T K112: Ti ền gửi ngâ n h à ng - T K 131: P h ả i thu khách h àng - T K 511: Do anh t hu bán hà ng và cung c ấp dịc h vụ - T K512: Doanh t hu n ộ i bộ - T K 5211: Chi ết khấu th ươ ng m ại - T K 5212: Hàng bán b ị trả lại - T K5213: Gi ảm giá h à ng b án - T K 157: Hàng g ửi bán - T K 3331: Thu ế GTGT đầu ra - N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
 20. T r ư ờ ng T rung C ấp Tây Bắc Củ Chi K hoa kinh t ế 20 1 .3.3 Ph ương th ức t ính giá v ốn h àng bán T r ị giá vố n h àng b án là toàn b ộ các c hi p hí có li ên quan đ ến q uá tr ình bán h àng. G iá v ốn h àng bán đư ợc xác định t heo công t hức: - T r ị g iá mua C hi phí thu mua phân G iá v ố n hàng = c ủ a hàng bán + b ổ c ho hàng bán ra b án ra T r ị giá vốn h àng bán trong k ỳ: - C hi phí G iá v ố n G iá v ố n G iá v ố n T hu ế G T GT T M phân h àng h àng h àng + k hông đ ư ợ c - b ổ c ho = + b án ghi b án b án b ị k h ấ u tr ừ h àng bán nhận t rong k ỳ ra X ác đ ịnh trị giá vố n của h àng xu ất kho để bán: Đ ư ợc x ác đ ịnh bằng 1 tro ng 4 p hươ ng p háp tính giá v ố n củ a h à ng t ồn kho nh ư sau: 1 .3.3.1.Phương th ức giá đ ơn v ị b ình quân (bình quân gia quy ền ) T r ị giá vốn thực t ế của vật t ư xu ất kho đ ư ợc tính că n cứ v ào s ố l ư ợ ng vậ t t ư xu ất kho v à đơn giá b ình quân gia qu y ền: S ố l ư ợ ng Đ ơ n giá T r ị g iá x = vật tư b ình v ố n th ự c x u ấ t kho q uân gia tế vật tư x u ấ t kho Đơn T r ị g iá th ự c t ế v ậ t t ư t ồ n đ ầ u k ỳ + Tr ị g iá v ố n th ự c t ế v ậ t t ư nhập g iá b ình = t rong k ỳ q uân S ố l ư ợ ng v ậ t t ư t ồ n đ ầ u k ỳ + S ố l ư ợ ng v ậ t t ư n h ậ p trong k ỳ 1 .3.3.2.Phương pháp nh ập tr ư ớc xuất tr ư ớc P hươ ng p háp nh ập tr ư ớc xuất tr ư ớc: P h ươ ng p háp nà y d ựa tr ên gi ả đ ịnh h àng nào nh ập tr ư ớc sẽ đ ư ợc xu ất tr ư ớc v à l ấ y đ ơn giá xu ất bằ ng đ ơn giá n h ập. Trị giá h à ng t ồ n kho cuối kỳ đ ư ợc t ính theo đ ơn giá c ủa n h ững lần nhập s au cù ng. N g uy ễn Huy Long C hu yên đ ề t ố t ng hi ệ p
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2