Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
1.245
lượt xem
411
download

Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Giới thiệu về đề tài II. Yêu cầu đề bài 1. Danh sách các yêu cầu 1. Lập thẻ độc giả 2. Cập nhật thông tin độc giả Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 3 3. Hủy thẻ độc giả 4. Nhập sách 5. Hủy sách 6. Tra cứu sách 7. Lập phiếu mượn sách 8. Nhận trả sách 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu Stt Nghiệp Vụ Người dùng Phần mềm Ghi chú 1 Lập thẻ độc giả Cung cấp thông tin về độc giả Kiểm tra quy định và lưu trữ Cho phép huỷ cập nhật lại hồ sơ, có thể thay đổi quy định tuổi 2 Cập nhật thông tin độc giả Chọn độc giả theo danh sách được liệt kê Liệt kê danh sách những độc giả Kiểm tra quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện

 1. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Báo Cáo Công Nghệ Phần Mềm Quản Lý Thư Viện I. Giới thiệu về đề tài ...........................................................2 II. Yêu cầu đề bài ................................................................2 1. Danh sách các yêu cầu ...................................................... 2 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu ........................................ 3 Stt .................................................................................................... 3 3. Mô hình hóa ........................................................................ 4 4. Thiết kế phần mềm ............................................................ 6 III. Thiết kế dữ liệu :............................................................8 1. Sơ đồ logic ........................................................................... 8 2. Chi tiết dữ liệu ...................................................................... 8 3. Thiết kế Module ................................................................. 9 IV. Thiết kế giao diện : .....................................................10 1. Thiết kế menu ................................................................... 10 1.1.Menu Hệ thống ............................................................. 11 1.2.Menu Danh mục ........................................................... 12 1.3.Menu Tra cứu ............................................................... 12 1.4.Menu Xữ lý ................................................................... 13 1.5.Menu Báo cáo ............................................................... 13 1.6.Menu Trợ giúp .............................................................. 13 2. Thiết kế màn hình ............................................................ 13 2.1. Danh sách các màn hình ............................................... 13 2.2. Chi tiết màn hình ............................................................ 15 2.2.1. Màn hình chính ......................................................... 15 2.2.2. Màn hình danh mục sách .......................................... 16 2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả ............................... 19 2.2.4. Màn hình lập thẻ thư viện cho độc giả ..................... 23 2.2.5. Màn hình Mượn – Trả Sách ...................................... 23 2.2.6. Màn hình thay đổi quy định ...................................... 24 2.2.7. Màn hình thêm người dùng ...................................... 25 1
 2. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 2.2.8. Màn hình danh sách người dùng............................... 25 V. Thử nghiệm và kiểm tra ................................................. 26 1. Các số liệu thử nghiệm và kiểm tra ............................. 26 VI. Tổng kết.............................................................................. 28 1. Tự đáng giá về kết quả đề tài ........................................ 28 2. Hướng phát triển .............................................................. 28 I. Giới thiệu về đề tài II. Yêu cầu đề bài 1. Danh sách các yêu cầu 1. Lập thẻ độc giả 2. Cập nhật thông tin độc giả 2
 3. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 3. Hủy thẻ độc giả 4. Nhập sách 5. Hủy sách 6. Tra cứu sách 7. Lập phiếu mượn sách 8. Nhận trả sách 2. Bảng trách nhiệm các yêu cầu Stt Nghiệp Người dùng Phần mềm Ghi chú Vụ 1 Lập thẻ Cung cấp Kiểm tra quy Cho phép huỷ độc giả thông tin về định và lưu trữ cập nhật lại hồ độc giả sơ, có thể thay đổi quy định tuổi 2 Cập nhật Chọn độc giả Liệt kê danh Trong quá thông tin theo danh sách sách những trình thực hiện độc giả được liệt kê độc giả Kiểm có thể thay đổi tra quy định và quy định lưu trữ 3 Hủy thẻ Chọn độc giả đã Hủy thẻ độc Có thề xố hay độc giả hết hạn của thẻ giả đã hết hạn lưu thẻ đội giả độc giả để hủy so với ngày hiện tại 4 Nhập sách Nhập những Kiểm tra thời Có thể thay đổi thông tin cần hạn sách và quy định về thiết về sách cần lưu hạn sách lưu 5 Hủy sách Chọn sách đã Hủy những Có thể thay đổi hết hạn để hủy sách đã quá hạn cho phép 6 Tra cứu Nhập vào những Tra cứu theo Hiển thị những sách từ khóa cần tra yêu cầu thông tin lọc được 3
 4. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 7 Lập phiếu Chọn độc giả và Cập nhật Có thể thay đổi mượn những sách độc những sách quy định sách giả cần mượn ( độc giả đã nếu có) mượn và kiểm tra số lượng cho phép mượn 8 Nhận trả Chọn những Cập nhật thông sách sách độc giả trả tin về sách đã trả 3. Mô hình hóa Người dùng Nhận sách Hủy thẻ, sách Lập thẻ Tra cứu TT độc giả Mượn trả sách Nhận sách 1. Tạo mã số 2. Chọn và nhập những thông tin cần thiết 3. Lưu vào CSDL 4. Xuất dữ liệu lên lưới (để có thể thay đổi) 5. Thêm tiếp hoặc trở ra 4 1. Tạo mã số
 5. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1. Chọn những thẻ hoặc sách đã hết hạn Hủy thẻ, sách trong bản ThamSoNguyen để hủy 2. Xóa khỏi cơ sở dữ liệu 1. Người dùng nhập từ khóa cần tra cứu trên mỗi cột lưới Tra cứu 2. Thông tin sẽ được lọc 3. Hiển thị kết quả tìm được 4 Ghi nhận việc ghi điểm tính trung bình 1. Người dùng chọn độc giả cần mượn Mượn trả sách hoặc trả sách 2. chọn những sách cần mượn hoặc cần trả 3. Kiểm tra xem có mượn được không, đã quá hạn trả sách chưa để phạt 4. Cập nhật 5
 6. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 4. Thiết kế phần mềm MH Chính MH Quy định MH Đăng nhập MH Tra cứu MH Lập thẻ MH Nhận sách MH Độc giả MH Mượn trả sách MH User MH Chính SubMain MangThamSo MH Quy định CSDL MH Gioi thieu DMSach MH DMSach Nhận sách Xóa, Sửa Tra cứu MH DMDocgia Thên độc giả Xóa, Sửa Tra cứu MH Lập thẻ 6
 7. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm MH Mượn sách DM độc giả Mượn sách MH Trả sách DM độc giả Trả sách thethuvien muonsach danhsachdocgia chitietmuonsach loaidocgia danhsachsach thamso loaisach 7
 8. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm III. Thiết kế dữ liệu : 1. Sơ đồ logic 2. Chi tiết dữ liệu Bảng DocGia Bảng LoaiDocGia Bảng Sach 8
 9. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Bảng TheLoaiSach Bảng TheMuon Bảng QTMuon Bảng CTMuon Bảng ThamSoNguyen Bảng TaiKhoan 3. Thiết kế Module 9
 10. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm +Kết nối database : ConnectDataBase() +Mở data : OpenData(st As String) +Đóng kết nối : Closedata() +Kiem tra tồn tại data: KiemtraTontai(str As String, data As Field, txt As TextBox) As Integer +Tô khối : HightLight() +Chọn tất cả các dòng trong DataGrid : SelectAllRow(tf As Boolean, ByVal Adors As Adodc, ByVal DataGrid1 As DataGrid) IV. Thiết kế giao diện : Kết nối CSDL Phần mềm 1. Thiết kế menu quản lý Đóng kết nối thư viện Đăng nhập Hệ thống Trở ra 10 Sao lưu CSDL Thoát
 11. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1.1. Menu Hệ thống Popup STT Chi tiết Chức năng Menu 11
 12. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Người dùng kết nối vào 1 Hệ thống Kết nối CSDL CSDL Bỏ kết nối Người dùng tắt kết nối 2 CSDL vào CSDL. Người dùng đăng nhập 3 Đăng nhập vào hệ thống Người dùng huỷ đăng 4 Trở ra nhập trở về màn hình đầu. Người dùng thay đổi quy 5 CN thay đổi QĐ định trong bảng tham số Lưu dự phòng 6 Chưa cài đặt dữ liệu 7 Phục hồi dữ liệu Chưa cài đặt Người dùng thốt khơi hệ 8 Thốt thống. 1.2. Menu Danh mục Popup STT Chi tiết Chức năng Menu Nhập Nhập thông tin Người dùng nhập, xóa, 1 liệu về độc giả sửa thông tin về độc giả Nhập thông tin Người dùng nhập, xóa, 2 về Sách sửa thông tin về sách. 1.3. Menu Tra cứu Popup STT Chi tiết Chức năng Menu Tra cứu thông Người dùng tra cứu 1 Tra cứu tin về Độc giả thông tin về độc giả Tra cứu thông Người dùng tra cứu 2 tin về Sách thông tin về sách. 12
 13. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 1.4. Menu Xử lý Popup STT Chi tiết Chức năng Menu Lập thẻ độc Người dùng lập thẻ thư 1 Xử lý giả viện cho độc giả Người dùng cho mượn 2 Mượn trả sách hoặc cho trả sách. 1.5. Menu Báo cáo Popup STT Chi tiết Chức năng Menu 1 Báo cáo Thống kê độc giả 2 Thống kê sách 1.6. Menu Trợ giúp Popup STT Chi tiết Chức năng Menu 1 Trợ giúp About Giới thiệu Hướng dẫn sử 2 Chưa cài đặt file help dụng 2. Thiết kế màn hình 2.1. Danh sách các màn hình STT Màn hình Chức năng Màn hình chính của hệ 1 Màn hình chính thống 2 splashscr Màn hình splash giới thiệu Màn hình đăng nhập vào hệ 3 Đăng nhập thống. 13
 14. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Quản lý thông tin về sách 4 Danh mục sách của t. viện 5 Danh mục độc giả Quản lý thông tin độc giả. 6 Lập thẻ thư viện Lập thẻ thư viện cho độc giả Thực hiện quá trình mượn 7 Mượn trả sách trả sách Thay đổi những quy định đã 8 Thay đổi quy định thiết lập ban đầu. 9 Thêm người dùng Thêm mới người dùng. Xóa, sửa người dùng của 10 Quản lý người dùng quản lý. 11 Phân quyền Phân quyền cho người dùng. 14
 15. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 2.2. Chi tiết màn hình 2.2.1. Màn hình chính 1 4 2 3 5 MH Chinh MH sflashscr Form_Load khoidong 6 MH đăng nhập khoidong Connect DB khoidong 1: Form Quản lý thư viện: hệ thống menu 2: Các button view icon, hiển thị những chức năng trên list view 3: List view : hiển thị những icon chức năng 4: frame : hiển thị tên và quyền truy cập vào của người dùng 15
 16. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 5: các icon chức năng 6: button thốt chương trình 2.2.2. Màn hình danh mục sách Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu sách 1 2 3 4 5 MH DM sách MH DM sách 2 Form_Load Hiển thị thông tin lên form 1 1: Form Danh mục sách Lấy dữ liệu Thực hiện 2: Textbox để thực hiện tra cứu về sách ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 16
 17. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách sách và thông tin tương ứng về sách ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 4: Frame hiển thị thông tin về sách, người dùng có thể nhập thông tin vào frame này để thực hiện các chức năng thêm , cập nhật, xóa sách khi cần theo nhu cầu 5: Button thực hiện các chức năng thêm, cập nhật, xóa các sách và thốt form. Groupbox thông tin về sách : STT Tên Kiểu Ý nghĩa 1 txttext(0) String Mã sách 2 txttext(1) String Tên sách 3 txttext(2) String Tác giả 4 txttext(3) String Nhà xuất bản 5 txttext(4) String Năm xuất bản 6 txttext(5) String Tổng số bản 7 txttext(6) String Tình trạng sách 8 txttext(7) String Số trang 9 cboTheloai String Thể loại sách 10 cboNgonngu String Ngôn ngữ sách 11 DTPkr Date Ngày nhập sách • Tra cứu thông tin của một sách : - Nhập: nhập thông tin cần tìm vào các ô textbox trên các cột tương ứng của lưới để tra cứu theo tiêu chí mong muốn - Xuất: Danh sách thông tin sách theo tiêu chuẩn tra cứu / không hiển thị sách nếu không tìm thấy - Thuật giải: (Mã giả ) 17
 18. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm IF tìm thấy THEN Hiển thị danh sách hợp đồng lên màn hình. ELSE Danh sách sẽ rỗng END IF • Lưu thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần cập nhật - Xuất: Thông báo đã lưu/ Thông báo không thể lưu - Thuật giải: (Mã giả ) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Lưu trong TABLE SACH IF Lưu được THEN Thông báo đã lưu và Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được lưu ELSE Báo lỗi không thể lưu được. END IF ELSE • Sửa thông tin của một sách : - Nhập: Thông tin tra cứu theo hình thức phù hợp, thông tin cần sửa - Xuất: Thông báo đã sửa/ Thông báo không thể sửa. - Thuật giải: (Mã giả) IF tìm thấy THEN Hiển thị thông tin tìm được lên màn hình Sửa trong TABLE SACH IF sửa được THEN Thông báo đã sửa và 18
 19. Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm Hiển thị TABLE SACH mới lên màn hình với mẫu tin đã được sửa ELSE Báo lỗi không thể sửa được. END IF ELSE Thông báo không tồn tại mẫu tin END IF 2.2.3. Màn hình danh mục các độc giả Người dùng sử dụng form này khi nhập sách mới, thêm, cập nhật, xóa, tra cứu độc giả 19
 20. 1 Báo cáo Nhập môn công nghệ phần mềm 2 3 3 4 5 MH DM ĐG MH DM ĐG 2 5 Form_Load Hiển thị thông tin lên form 1 Lấy dữ liệu Thực hiện 1: Form Danh mục độc giả 2: Textbox để thực hiện tra cứu về độc giả ( tra cứu tương ứng với cột của lưới datagird ). Người dùng nhập vào thông tin cần tra cứu, chương trình sẽ tự động lọc từ từ trên lưới datagird và hiển thị cho người dùng chọn lựa. 3: DataGrid hiển thị thông tin về danh sách giả độc giả và thông tin tương ứng về độc giả ở bên dưới. Khi người dùng nhấp chuột vào DataGrid thì thông tin tương ứng sẽ được hiển thị ở bên dưới lưới 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản