BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề Tài: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN WEB

Chia sẻ: Khanhvi Khanhvi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
1.023
lượt xem
318
download

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề Tài: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN WEB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khai thác các tiềm năng của Internet, Nâng cao hiệu quả quản lý, năng suất công việc Mục đích của đề án: Xây dựng chương trình QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN WEB để một phần nào tháo gỡ các khó khăn, nhược điểm và xuất phát từ các yêu cầu thực tế của một số công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đề Tài: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC TRÊN WEB

 1. BOÄ GI AÙO DUÏ C VAØ ÑAØO TAÏ O TRÖÔØNG ÑAÏ I HOÏ C BAÙCH KHOA HAØ NOÄI KHOA COÂNG NGHEÄ THOÂNG TI N ­­­­­ ­  ­­­­­ BAÙO CAÙO ÑOÀ AÙN TOÁT NGHI EÄP ÑAÏ I HOÏ C Ñeà Taøi: QUAÛN LYÙ COÂNG VI EÄC TREÂN WEB SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN : ÑINH LEÂ GIANG GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN : GSTS. NGUYEÃN THUÙC HAÛI LÔÙP : TIN HOÏC 40 NIEÂN KHOÙA : 1998 - 2003
 2. NOÄI DUNG BAÙO CAÙO  M uïc tieâu cuûa ñeà taøi  Phaân Tích – Thieát Keá Heä Thoáng  Caøi ñaët vaø Thöû Nghieäm  Keát luaän
 3. M UÏ C TI EÂU CUÛA ÑEÀ TAØI  Khai thaùc caùc tieàm naêng cuûa I nternet  Naâng cao hieäu quaû quaûn lyù, naêng suaát coâng vieäc  M uïc ñích cuûa baøi toaùn : Xaây döïng chöông trình QUAÛN LYÙ COÂNG VIEÄC TREÂN WEB ñeå moät phaàn naøo thaùo gôõ caùc khoù khaên, nhöôïc ñieåm vaø xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu thöïc teá  cuûa moät soá coâng ty.
 4. PHAÂN TÍ CH – THI EÁT KEÁ HEÄ THOÁNG  Caùc coâng cuï söû duïng:  JSP  JAVABEANS  XSL  MySQL
 5.  Moâ hình xöû lyù quan nieäm  Sô ñoà ngöõ caûnh
 6.  Sô ñoà phaân raõ chöùc naêng
 7.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 1)
 8.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 4_Phan Cong
 9.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 5_Cap Nhat CV
 10.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 6_Thong Ke
 11.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 9_Tong Hop Bao Cao
 12.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 13_Bao Cao Tien Do Cong Viec
 13.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 16_Cap Nhat Permission
 14.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 19_Cap Nhat User
 15.  Sô ñoà heä thoáng (möùc 2) Phaân raõ xöû lyù 20_Gan Quyen
 16.  M oâ hình döõ lieäu quan nieäm Sô ñoà höïc theå keát hôïp (ERD)
 17.  Thieát keá xöû lyù  Caùc ñôn vò thieát keá • Caäp nhaät coâng vieäc. -Theâm coâng vieäc: Nhaäp: TenCV & NoiDung & MaDA. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ theâm / thoâng baùo loãi. -Söõa coâng vieäc: Nhaäp: TenCV | NoiDung | MaDA | DaXong. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ söõa / thoâng baùo loãi. -Xoaù coâng vieäc: Nhaäp: MaCV. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ xoaù / thoâng baùo loãi. • Phaân coâng coâng vieäc. Nhaäp: MaNV & moät hoaëc nhieàu MaCV & NgayBD, NgayKT. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ phaân coâng / thoâng baùo loãi. • Ñaùnh giaù coâng vieäc. Nhaäp: MaDG vaøo baûng Works. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ ñaùnh giaù / thoâng baùo loãi. • Kieåm tra tieán ñoä coâng vieäc. Chæ hieän thò caùc baùo caùo tieán ñoä cuûa nhaân vieân. • Thieát laäp cheá ñoä laøm vieäc. Nhaäp: MaNV & MaCV & ThietLap vaøo baûng PhanCong. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ chuyeån giao coâng vieäc / thoâng baùo loãi.
 18.  Caùc ñôn vò thieát keá • Baùo caùo tieán ñoä coâng vieäc. Nhaäp: MaCV & TienDo & Ngay | GhiChu | Keøm taäp tin. Xuaát: Thoâng baùo baùo caùo ñaõ chuyeån ñi / thoâng baùo loãi. • Thay ñoåi maät khaåu. Nhaäp: Usename & Password cuû | Password & Confirm Password môùi. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ ñoåi maät khaåu / thoâng baùo loãi. • Thoáng keâ coâng vieäc. Thoáng keâ coâng vieäc theo ba tieâu chuaån: + Töø ngaøy ñeán ngaøy. + Theo ñaùnh giaù (xeáp loaïi). + theo ñeà aùn. • Laøm töôi cô sôû döõ lieäu. Nhaäp: Teân CSDL môùi caàn phuïc hoài khi bò hoûng & laøm töôi töø ngaøy naøo ñeán ngaøy naøo | töø thaùng naøo ñeán thaùng naøo | naêm naøo. Xuaát: Thoâng baùo ñaõ laøm töôi CSDL / thoâng baùo loãi. • Phuïc hoài cô sôû döõ lieäu. Nhaäp: Teân CSDL caàn phuïc hoài (ñaõ coù töø laøm töôi CSDL). Xuaát: Thoâng baùo ñaõ phuïc hoài hoaøn toaøn / thoâng baùo loãi.
 19.  M oät soá giaûi thuaät ñöôïc thöïc hieän baèng löu ñoà Theâ Coâg Vieä m n c Khôûñaà i u Nhaä taácaû lieä veà p t döõ u coâg vieä n c Môû ng coâg vieä baû n c coù Coâg vieä toà taï ? n c n i khoâg n Thoâg baù n o - Taêg m soá ng vieä n aõ coâ c coâg vieä ñaõ n c - Ghi vaø CSDL caù döõ u ñaõ p o c lieä nhaä toà taï n i Thoâg baù n o coâg vieä ñaõ n c theâ m coù Tieá tuï ? p c khoâg n Chaá döù m t
 20.  M oät soá giaûi thuaät ñöôïc thöïc hieän baèng löu ñoà Phaâ Coâg Coâg Vieä n n n c Khôûñaà i u - Choï nhaâ vieâ n n n - Choï m t hoaë nhieà n oä c u coâg vieä n c - Ngaø baéñaà, keá y t u t thuùc Môû ng phaâ coâg baû n n NV naø ñaõ c y döôï coù phaâ coâg caù n n c coâg vieä ? n c khoâg n Thoâg baù loã n o i Ghi caù thoâg tin ñaõ p vaø CSDL c n nhaä o Thoâg baù n o coâg vieä ñaõ n c phaâ coâg n n coù Tieá tuï ? p c khoâg n Chaá döù m t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản