intTypePromotion=1

Báo cáo giám sát độc lập số 4: Chương trình tái định cư, khôi phục sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số thủy điện Trung Sơn - RLDP

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
19
lượt xem
1
download

Báo cáo giám sát độc lập số 4: Chương trình tái định cư, khôi phục sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số thủy điện Trung Sơn - RLDP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các nội dung: Phổ biến thông tin, tham vấn và sự tham gia, cập nhật Kế hoạch Tái định cư, các vấn đề về giới, kế hoạch cải thiện sinh kế cộng đồng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo giám sát độc lập số 4: Chương trình tái định cư, khôi phục sinh kế và phát triển dân tộc thiểu số thủy điện Trung Sơn - RLDP

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2<br /> DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN<br /> <br /> BÁO CÁO GIÁM SÁT ĐỘC LẬP SỐ 4<br /> CHƢƠNG TRÌNH TÁI ĐỊNH CƢ,<br /> KHÔI PHỤC SINH KẾ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC<br /> THIỂU SỐ THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN-RLDP<br /> <br /> Trình nộp<br /> <br /> CÔNG TY TNHH MTV THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN<br /> <br /> Đơn vị thực hiện<br /> <br /> Công ty TNHH Tƣ vấn Quốc tế VICA<br /> <br /> Tháng 11/2014<br /> <br /> Báo cáo Giám sát độc lập số 4<br /> Chương trình Tái định cư, khôi phục Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)<br /> Dự án Thủy điện Trung Sơn - WB tài trợ<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> I.<br /> <br /> GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 5<br /> <br /> II.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT ........................................................................................ 7<br /> <br /> III.<br /> <br /> CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH ............................................................................................. 8<br /> III.1. Phổ biến thông tin, tham vấn và sự tham gia ......................................................... 8<br /> III.1.1.<br /> <br /> Thực tế hoạt động phổ biến thông tin ................................................................. 9<br /> <br /> III.1.2.<br /> <br /> Tính nhất quán và xác thực thông tin ............................................................... 10<br /> <br /> III.1.3.<br /> <br /> Mở rộng sự tham gia ......................................................................................... 10<br /> <br /> III.2. Cập nhật Kế hoạch Tái định cư............................................................................ 11<br /> III.2.1.<br /> <br /> Kiểm đếm chi tiết t i<br /> <br /> n ị nh hưởng ............................................................ 12<br /> <br /> III.2.2.<br /> <br /> i i ph ng m t<br /> <br /> ng ......................................................................................... 14<br /> <br /> III.2.3.<br /> <br /> ế hoạch đ n<br /> <br /> chi tiết ................................................................................... 16<br /> <br /> III.2.4.<br /> <br /> Chi tr ti n đ n<br /> <br /> , h tr /Payment .................................................................. 18<br /> <br /> III.2.5.<br /> <br /> Tiến<br /> <br /> ựng kh TDC<br /> <br /> i<br /> <br /> n tại các kh T C ......................................... 20<br /> <br /> III.3. Các vấn đề về giới ............................................................................................... 20<br /> III.3.1.<br /> <br /> Vấn đ giới trong kế hoạch tái định cư ............................................................. 20<br /> <br /> III.3.2.<br /> <br /> Vấn đ giới trong kế hoạch c i thiện sinh kế trong cộng đồng ........................ 21<br /> <br /> III.3.3.<br /> <br /> Vấn đ giới trong kế hoạch phát triển DTTS .................................................... 21<br /> <br /> III.3.4.<br /> <br /> Vấn đ giới trong việc tham gia ........................................................................ 22<br /> <br /> III.4. Các vấn đề về phát triển DTTS ............................................................................ 22<br /> III.4.1.<br /> <br /> Các mối quan tâm của người DTTS trong việc c i thiện sinh kế ..................... 22<br /> <br /> III.4.2.<br /> <br /> Những mối quan tâm của người dân tộc thiểu số đến tái định cư ................... 23<br /> <br /> III.4.3.<br /> <br /> Những mối quan tâm của người dân tộc thiểu số v sức khỏe và an toàn...... 23<br /> <br /> III.4.4.<br /> <br /> Rào c n ngôn ngữ và phong tục ăn h a......................................................... 23<br /> <br /> III.4.5.<br /> <br /> Qu n lý giấy chứng nhận quy n sử dụng đất, tiết kiệm và tín dụng ................ 24<br /> <br /> III.5. Kế hoạch cải thiện sinh kế cộng đồng .................................................................. 24<br /> III.5.1.<br /> <br /> Các mục tiêu của giai đoạn chuyển đổi ............................................................ 24<br /> <br /> III.5.2.<br /> <br /> Các kết qu giám sát các hoạt động sinh kế trong quá trình chuyển đổi ........ 24<br /> <br /> III.5.3.<br /> <br /> Sự tham gia của người dân vào các hoạt động sinh kế ................................... 28<br /> <br /> III.5.4.<br /> <br /> ánh giá ch ng<br /> <br /> các hoạt động sinh kế........................................................ 29<br /> <br /> III.6. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại .......................................................................... 29<br /> IV.<br /> <br /> KẾT LUẬN ................................................................................................................. 31<br /> Phụ lục 1: Danh sách cán bộ và các hộ dân tham gia phỏng vấn ................................. 42<br /> Phụ lục 2: Một số thắc mắc, khiếu nại của các hộ tại bản Pù Lầu, Xuân Nha, huyện Vân<br /> Hồ 45<br /> Phụ lục 3: Một số hình ảnh hiện trường ........................................................................ 46<br /> <br /> Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế VICA<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Báo cáo Giám sát độc lập số 4<br /> Chương trình Tái định cư, khôi phục Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)<br /> Dự án Thủy điện Trung Sơn - WB tài trợ<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG<br /> Bảng 1: Lịch trình giám sát lần 4 ...................................................................................................... 7<br /> Bảng 2 : Tiến độ hoàn thành công tác kiểm đếm của dự án t tháng 9 2 13 đến tháng 6 2 14 . 13<br /> Bảng 3: Kế hoạch bồi thường, h trợ chi tiết của dự án đến tháng 6 2 14 ................................. 17<br /> Bảng 4: Tình hình chi trả đền bù h trợ của dự án t tháng 8 2 13 đến tháng 6 2 14............... 19<br /> Bảng 5: Số lượng các nhóm sở thích trong quá trình chuyển giao ............................................... 25<br /> Bảng 8: Các nhóm sở thích và thành viên – phát triển thị trường và phi nông nghiệp ................. 28<br /> <br /> Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế VICA<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> Báo cáo Giám sát độc lập số 4<br /> Chương trình Tái định cư, khôi phục Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)<br /> Dự án Thủy điện Trung Sơn - WB tài trợ<br /> <br /> TỪ VIẾT TẮT<br /> WB<br /> <br /> Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> IOL<br /> <br /> Kiểm kê tổn thất<br /> <br /> DMS<br /> <br /> Khảo sát đo đạc chi tiết<br /> <br /> RLDP<br /> <br /> Chương trình Tái định cư, Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số<br /> <br /> TVGSĐL<br /> <br /> Tư vấn Giám sát độc lập (VICA)<br /> <br /> NST<br /> <br /> Nhóm sở thích<br /> <br /> MH<br /> <br /> Mô hình<br /> <br /> MBCT<br /> <br /> Mặt bằng công trường<br /> <br /> BAH<br /> <br /> Bị ảnh hưởng<br /> <br /> GPMB<br /> <br /> Giải phóng mặt bằng<br /> <br /> HĐĐB<br /> <br /> Hội đồng đền bù<br /> <br /> TSHPCo<br /> <br /> Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn<br /> <br /> TSHPP<br /> <br /> Dự án Thủy điện Trung Sơn<br /> <br /> Ban QLDA Ban Quản lý Dự án<br /> TĐTS<br /> <br /> Thủy điện Trung Sơn<br /> <br /> DTTS<br /> <br /> Dân tộc thiểu số<br /> <br /> TOR<br /> <br /> Điều khoản tham chiếu<br /> <br /> EMDP<br /> <br /> Kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số<br /> <br /> RP<br /> <br /> Kế hoạch Tái định cư<br /> <br /> CLIP<br /> <br /> Kế hoạch cải thiện sinh kế cộng đồng<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> VND<br /> <br /> Việt Nam đồng<br /> <br /> LURC<br /> <br /> Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất<br /> <br /> DARD<br /> <br /> Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<br /> <br /> FHH<br /> <br /> Gia đình có phụ nữ làm chủ hộ<br /> <br /> EVN<br /> <br /> Tập đoàn Điện lực Việt Nam<br /> <br /> DONRE<br /> <br /> Sở Tài nguyên và Môi trường<br /> <br /> IBRD<br /> <br /> Ngân hàng Quốc tế về Tái thiết và Phát triển<br /> <br /> SLA<br /> <br /> Phương pháp tiếp cận sinh kế bền vững<br /> <br /> RPF<br /> <br /> Khung chính sách cho Đền bù, Tái định cư và Khôi phục đời sống<br /> <br /> Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế VICA<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> Báo cáo Giám sát độc lập số 4<br /> Chương trình Tái định cư, khôi phục Sinh kế và Phát triển dân tộc thiểu số (RLDP)<br /> Dự án Thủy điện Trung Sơn - WB tài trợ<br /> <br /> I.<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 1.<br /> Tư vấn Độc lập Giám sát Xã hội (sau đây gọi tắt là Tư vấn) đã điều chỉnh lại bản Báo cáo<br /> Giám sát Định kỳ lần 4 trong đó cung cấp cho các bên liên quan cách tiếp cận thông tin liên<br /> quan về tiến độ thực hiện chương trình Tái định cư, Phát triển Sinh kế và Dân tộc thiểu số<br /> (RLDP) thuộc Dự án Thủy điện Trung Sơn (TĐTS) và các bên liên quan, quan tâm tới dự án dù<br /> là người bị ảnh hưởng (BAH) bởi dự án hay là chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội dân<br /> sự và cả công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo), Chính phủ Việt Nam và Ngân<br /> hàng Thế giới (WB). Đặc biệt, báo cáo này sẽ góp phần giúp công ty TNHH MTV Thủy điện<br /> Trung Sơn dễ dàng hơn trong việc xác định và tiến hành các biện pháp giảm thiểu do tư vấn đề<br /> xuất và những biên pháp này có thể được đánh giá ở kỳ giám sát tiếp theo vào tháng 12/2014.<br /> Các bên liên quan cần tìm hiểu bảng tin chi tiết về chương trình RLDP và phạm vi công việc của<br /> Tư vấn có thể tham khảo trong các tài liệu ban đầu của dự án và được nhắc lại trong nhiều báo<br /> cáo sau này (gần đây nhất là báo cáo Kế hoạch Tái định cư (quyển 7) – RP857, ngày 31 tháng 1<br /> năm 2013), Báo cáo Đầu kỳ do Tư vấn lập vào tháng 2/2013 hoặc Báo cáo Giám sát định kỳ lần<br /> 1 cũng được Tư vấn lập và trình nộp TSHPCo vào tháng 4/2014.<br /> 2.<br /> Sau đây là một số thông tin tóm tắt về dự án và lợi ích mà dự án mang lại. Mục tiêu của<br /> dự án Thủy điện Trung Sơn (TĐTS) nhằm chuẩn bị, xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện hồ<br /> chứa lấy nước t sông Mã và xả nước cũng tại lưu vực này. Tuyến đập nằm cách biên giới phía<br /> Tây Bắc giáp với CHDCND Lào 48 km thuộc địa phận tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Hòa Bình. Các<br /> hạng mục công trình chính bao gồm:<br /> <br /> <br /> Đập cao 84,5 m trên sông Mã;<br /> <br /> <br /> <br /> Hồ chứa có diện tích 13,13km2;<br /> <br /> <br /> <br /> Nhà máy điện gồm 4 tua bin Francis 65MW (tổng công suất lắp đặt 26 MW), m i động<br /> cơ được thiết kế với cột nước phát điện cao nhất 72m;<br /> <br /> <br /> <br /> Đường dây tải điện 22 -kV dài 65 kmnối với lưới điện quốc gia của Việt nam;<br /> <br /> <br /> <br /> Đường vào dài 25 km nối t hệ thống giao bảng chính tới khu vực Dự án;<br /> <br /> <br /> <br /> Các chương trình quan hệ cộng đồng, môi trường và xã hội nhằm giảm thiểu các tác<br /> động đối với cộng đồng khoảng 1 .<br /> người BAH, trong đó hơn 7.<br /> ngườiBAHtrực<br /> tiếp tại khu vực chính của Dự án.<br /> <br /> 3.<br /> Các mốc sự kiện chính của dự án cũng góp phần giải thích về các hoạt động giám sát<br /> định kỳ bao gồm thời điểm khởi công công trình chính vào tháng 11 2 12, ngăn dòng vào quý<br /> 4 2 13, tích nước hồ chứa vào tháng 1 2 16 (đây là một mốc sự kiện quan trọng đối với hoạt<br /> động tái định cư), tổ máy số 1 bắt đầu vận hành vào quý 4/2016 và tổ máy số 4, tổ máy cuối<br /> cùng trong bốn tổ máy, sẽ vận hành vào quý 2/2017.<br /> Những người BAH sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:<br /> <br /> 4.<br /> <br /> <br /> Cải thiện mức sống cho hơn 2.<br /> người BAH phải di dời, trong đó chủ yếu là đồng bào<br /> dân tộc thiểu số có hoàn cảnh nghèo khó;<br /> <br /> <br /> <br /> Các hoạt động phục hồi sinh kế cho hơn 7.<br /> <br /> <br /> <br /> Tham vấn thường xuyên với người dân về mong muốn của họ liên quan đến các vấn đề<br /> thay đổi về mặt xã hội;<br /> <br /> <br /> <br /> Cơ hội việc làm cho công nhân Việt Nam, bao gồm cả công nhân sinh sống tại địa<br /> phương trong giai đoạn thi công;<br /> <br /> Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế VICA<br /> <br /> người của các hộ BAH bởi dự án;<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2