intTypePromotion=3

Báo cáo hoàn thành dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

0
10
lượt xem
1
download

Báo cáo hoàn thành dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực của hệ thống Khoa học công nghệ nông nghiệp để góp phần tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong khu vực nông thôn. Tăng cường năng lực cho 10 viện nghiên cứu nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên quốc gia và gắn với phát triển vùng; tăng cường năng lực và phương thức khuyến nông ở cấp cơ sở cho 5 tỉnh miền Trung; tăng cường năng lực cho 10 trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo hoàn thành dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)

Báo cáo Hoàn thành d án<br /> Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)<br /> <br /> BỘ NÔNG NGHIỆP V<br /> PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (MARD)<br /> <br /> NGÂN H NG PHÁT TRIỂN CHÂU Á<br /> (ADB)<br /> <br /> LOAN No. 2283-VIE (SF): DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> BÁO CÁO HO N TH NH DỰ ÁN<br /> <br /> || 1<br /> <br /> Báo cáo Hoàn thành d án<br /> Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)<br /> <br /> 2 ||<br /> <br /> Báo cáo Hoàn thành d án<br /> Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN............................................................................................................... 5<br /> A. Đặc điểm khoản vay ................................................................................................................. 5<br /> B. Số liệu về khoản vay................................................................................................................. 5<br /> TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................................................................... 7<br /> 1. MÔ TẢ DỰ ÁN .................................................................................................................................... 9<br /> 1.1. BỐI CẢNH ................................................................................................................................... 9<br /> 1.2. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN.............................................................................................................. 9<br /> 1.3. CÁC HỢP PHẦN CỦA DỰ ÁN ................................................................................................... 9<br /> 1.4. ƯỚC TÍNH CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN............................................................................................. 10<br /> 1.5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN................................................................................................ 10<br /> 1.6. MỘT SỐ THAY ĐỔI .................................................................................................................. 11<br /> 2. ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN ............................................................................................ 13<br /> 2.1. TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA DỰ ÁN .......................................................................................... 13<br /> 2.2. KẾT QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................................. 14<br /> 2.2.1. Kết quả đạt được về đầu ra so với thiết kế ban đầu của dự án ....................................... 14<br /> 2.2.2. Kết quả đạt được của dự án theo các hợp phần.............................................................. 14<br /> 2.2.3. Vốn của Dự án .................................................................................................................. 23<br /> 2.2.4. Giải ngân ........................................................................................................................... 24<br /> 2.2.5. Tiến độ thực hiện Dự án ................................................................................................... 24<br /> 2.2.6. Tổ chức thực hiện ............................................................................................................. 25<br /> 2.2.7. Tuân thủ các quy định khoản vay ..................................................................................... 25<br /> 2.2.8. Hoạt động đấu thầu và mua sắm ...................................................................................... 25<br /> 2.2.9. Hoạt động của các tư vấn dự án....................................................................................... 26<br /> 2.2.10. Sự phối hợp của Tư vấn với BQLDA trung ương, BQLDA các tỉnh, viện,<br /> trường và các bên tham gia Dự án ............................................................................................. 27<br /> 2.2.11. Sử dụng vốn vay ............................................................................................................. 28<br /> 2.2.12. Tuân thủ các chính sách an toàn, môi trường và xã hội của Chính phủ và ADB........... 28<br /> 3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN.................................................................................................................... 29<br /> 3.1. SỰ PHÙ HỢP ........................................................................................................................... 29<br /> 3.2. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN ......................................................... 29<br /> 3.2.1. Mục tiêu về tác động của dự án - đạt được sự tăng trưởng nông nghiệp một<br /> cách bền vững và cân bằng........................................................................................................ 29<br /> 3.2.2. Hiệu quả đạt được so với dự kiến kết quả (outcome) của dự án..................................... 30<br /> 3.2.3. Hiệu quả đạt được so với đầu ra mong đợi của dự án..................................................... 31<br /> || 3<br /> <br /> Báo cáo Hoàn thành d án<br /> Dự án Khoa học Công nghệ Nông nghiệp - Khoản vay số 2283-VIE (SF)<br /> <br /> 3.3. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN ....................................................................................... 34<br /> 3.3.1. Hiệu quả kinh tế ................................................................................................................ 34<br /> 3.3.2. Hiệu quả xã hội ................................................................................................................. 34<br /> 3.3.3. Hiệu quả môi trường ......................................................................................................... 35<br /> 3.4. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN ................................................................. 35<br /> 3.5. MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................................. 36<br /> 3.5.1. Hợp phần 1 ....................................................................................................................... 36<br /> 3.5.2. Hợp phần 2 ....................................................................................................................... 36<br /> 3.5.3. Hợp phần 3 ....................................................................................................................... 37<br /> 3.6. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÚC ................................................. 37<br /> 3.7. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN CỦA ADB..................................................................... 37<br /> 4. ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................................... 39<br /> 4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG ................................................................................................................... 39<br /> 4.2. BÀI HỌC KINH NGHIỆM........................................................................................................... 39<br /> 4.3. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................................ 40<br /> CÁC PHỤ LỤC ...................................................................................................................................... 42<br /> Phụ lục 1. DANH SÁCH CÁC VIỆN VÀ TRƯỜNG TRONG DỰ ÁN ............................................... 42<br /> Phụ lục 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THEO KHUNG THIẾT KẾ VÀ GIÁM SÁT<br /> CỦA DỰ ÁN .................................................................................................................... 43<br /> Phụ lục 3. MUA SẮM ĐẦU THẦU .................................................................................................... 51<br /> Phụ lục 4. TUÂN THỦ ĐIỀU ƯỚC VỐN VAY (TÍNH ĐếN 30/4/2013) ............................................ 53<br /> Phụ lục 5. SỐ LIỆU BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG VÀ<br /> CÁC TƯ VẤN .................................................................................................................. 61<br /> <br /> 4 ||<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản