intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học: "Định đường động cho các luồng IP lớn trên mạng"

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt: Trong kỹ thuật phân luồng, định đ-ờng động có một vai trò rất quan trọng, nó nh- là một công cụ quản lý mạng, hơn thế nữa nó nh- là một ph-ơng pháp để đảm bảo QoS trên mạng. Định tuyến động cân bằng tải trên mạng, đảm bảo các thông số yêu cầu của các dịch vụ trên mạng. Bài báo này đ-a ra một h-ớng phát triển của thuật toán định tuyến động trên mạng IP, với mục đích điều khiển các luồng l-u l-ợng lớn trên mạng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học: "Định đường động cho các luồng IP lớn trên mạng"

  1. §Þnh ®−êng ®éng cho c¸c luång IP lín trªn m¹ng ThS. vò hoµng hoa Bé m«n Kü thuËt th«ng tin Tr−êng §¹i häc Giao th«ng VËn t¶i ThS. TrÇn thÞ hßa Bé m«n Kü thuËt Tr−êng Cao ®¼ng Kinh tÕ - Kü thuËt Th¸i B×nh Tãm t¾t: Trong kü thuËt ph©n luång, ®Þnh ®−êng ®éng cã mét vai trß rÊt quan träng, nã nh− lμ mét c«ng cô qu¶n lý m¹ng, h¬n thÕ n÷a nã nh− lμ mét ph−¬ng ph¸p ®Ó ®¶m b¶o QoS trªn m¹ng. §Þnh tuyÕn ®éng c©n b»ng t¶i trªn m¹ng, ®¶m b¶o c¸c th«ng sè yªu cÇu cña c¸c dÞch vô trªn m¹ng. Bμi b¸o nμy ®−a ra mét h−íng ph¸t triÓn cña thuËt to¸n ®Þnh tuyÕn ®éng trªn m¹ng IP, víi môc ®Ých ®iÒu khiÓn c¸c luång l−u l−îng lín trªn m¹ng. Summary: These traffic engineering challanges have spured renewed interesting dynamic routing as a network management tool, moreover, a method to provide QoS guarantee. Dynamic routing balances network load and improvers application performance. This paper presents a new approach to dynamic routing in the IP network to control long- lived IP flows network. Hiện nay, x©y dùng mét m¹ng viÔn th«ng T1: HÖ sè −u tiªn cña chÝnh gãi tin ®ã cã kh¶ n¨ng truyÒn dÉn dung l−îng lín, ®a T2: ChiÒu dµi hµng ®îi d¹ng vÒ dÞch vô trong khi vÉn ph¶i ®¶m b¶o T3: Sè lo¹i gãi tin trªn m¹ng QoS riªng biÖt cho tõng lo¹i dÞch vô ®ang lµ T4: KÝch th−íc cña gãi tin mét xu h−íng nghiªn cøu trong nghµnh c«ng T5: ChiÕn l−îc xö lý gãi tin t¹i nót nghÖ truyÒn th«ng. M« h×nh m¹ng viÔn th«ng thÕ hÖ míi NGN ®· vµ ®ang ®−îc triÓn khai NÕu nh− sè l−îng dÞch vô m¹ng cung cÊp trªn nhiÒu quèc gia. T¹i ViÖt Nam Bé BCVT lµ nhá th× ta cã thÓ thÊy T phô thuéc chñ yÕu ®· b−íc ®Çu triÓn khai m« h×nh m¹ng NGN vµo T1 vµ T2, T5 cßn nÕu nh− m¹ng cã sè nh−ng chØ trªn m¹ng lâi. M¹ng lâi NGN ®−îc l−îng dÞch vô lín th× T3, T2, T5 g©y ¶nh x©y dùng trªn c¬ së c«ng nghÖ chuyÓn m¹ch h−ëng lín tíi T. §iÒu nµy cho thÊy c¸c chiÕn IP kÕt hîp víi ATM vµ MPLS cho phÐp nã cã l−îc xö lý c¸c gãi tin (T5) t¹i c¸c nót hiÖn nay thÓ truyÒn t¶i c¸c luång tin dung l−îng lín mµ hÇu nh− cã thêi gian phôc vô gãi kh«ng æn vÉn ®¶m b¶o ®−îc QoS cña c¸c dÞch vô thêi ®Þnh, ®Æc biÖt khi sè l−îng lo¹i gãi tin t¨ng lªn gian thùc... th× gi¸ trÞ cña T t¨ng lªn rÊt nhanh dÉn ®Õn trÔ truyÒn dÉn qua m¹ng t¨ng. Khi ®ã QoS cña VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ: m¹ng lâi NGN tÊt c¶ c¸c dÞch vô khi truyÒn qua m¹ng ®Òu bÞ dùa trªn kü thuËt ®Þnh tuyÕn ®éng cña IP, ®Þnh gi¶m. §©y chÝnh lµ ®iÒu xÈy ra trªn m¹ng lâi tuyÕn sö dông trong m¹ng IP cho thêi gian héi NGN khi dung l−îng c¸c luång tin ®æ vµo tô nhanh vµ lu«n ®¶m b¶o b¸m s¸t hiÖn tr¹ng m¹ng t¨ng ®ét biÕn trong khi sè l−îng lo¹i c¸c cña m¹ng. Nh−ng víi b¶n chÊt lµ ®Þnh tuyÕn gãi tin lín. Lóc nµy trÔ truyÒn dÉn qua m¹ng tõng chÆng (hop by hop) th× thêi gian phôc vô lín vµ kh«ng æn ®Þnh mÆc dï ®· cã kü thuËt gãi tin t¹i c¸c nót (T) sÏ phô thuéc vµo c¸c l−u l−îng MPLS hç trî. Kü thuËt MPLS, víi thµnh phÇn sau: T = f (T1, T2, T3, T4, T5)
  2. b¶n chÊt lµ ®Þnh tuyÕn c−ìng bøc dùa trªn c¸c c¸c th«ng sè ®Þnh nghÜa ë môc 3. Sau khi kü thuËt ®Þnh tuyÕn IP ®· trî gióp rÊt nhiÒu ®−îc nhËn d¹ng, dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho viÖc ®¶m b¶o QoS cho c¸c dÞch vô thêi cña môc 4, 5 c¸c luång nµy sÏ ®−îc ®Þnh gian thùc trong m¹ng lâi NGN còng nh− ®iÒu tuyÕn theo con ®−êng ®· tÝnh ®−îc, nh−ng nã khiÓn l−u l−îng trªn m¹ng. Nh−ng khi c¸c sÏ ®−îc ph©n chia b¨ng th«ng trªn con ®−êng luång l−u l−îng vµo m¹ng cã dung l−îng qu¸ ®ã theo môc 7. KÕt qu¶ lµ c¸c luång l−u l−îng lín th× ®Þnh tuyÕn IP sÏ béc lé yÕu ®iÓm cña lín hoÆc nhá khi ®· ®−îc ®Þnh tuyÕn vµo nã ®ã lµ xÈy ra t¾c nghÏn trªn m¹ng. m¹ng th× sÏ ch¾c ch¾n ®−îc phôc vô vµ ®¶m b¶o kh«ng g©y ra t¾c nghÏn trªn m¹ng. Khi sö dông c«ng nghÖ IP lµm nÒn t¶ng trong m¹ng NGN cïng víi C«ng nghÖ MPLS §èi víi ®Þnh tuyÕn ®éng c©n b»ng t¶i th× hç trî, th× truyÒn dÉn ®a dÞch vô trªn m¹ng gi¸ trÞ c¸c th«ng sè 3, 4 cña nã cã thÓ thay ®æi NGN lµ hoµn toµn cã thÓ. Nh−ng ®Ó chèng tuú theo tõng m¹ng cô thÓ. Víi chiÕn l−îc xÈy ra t¾c nghÏn trªn m¹ng th× gi¶i ph¸p ë cung cÊp b¨ng th«ng cã thÓ ®Ò nghÞ ®iÒu ®©y lµ më réng thuËt to¸n ®Þnh tuyÕn ®éng khiÓn ph©n chia theo hiÖn tr¹ng cña m¹ng trªn m¹ng b»ng c¸ch c©n b»ng t¶i trªn m¹ng. nh− sau + T¶i trªn m¹ng nhá h¬n 70%-80% t¶i Theo gi¶i ph¸p nµy th× ®Þnh tuyÕn ®éng thiÕt kÕ cho m¹ng( m¹ng non t¶i) : cã thÓ chia c©n b»ng t¶i sÏ cã c¸c th«ng sè sau b¨ng th«ng cho luång lín vμ nhá theo tû lÖ 1. §èi t−îng ®Þnh tuyÕn 50%- 50% Lµ c¸c luång tin, trong khi ®ã ®èi t−îng + T¶i trªn m¹ng tõ 70%- 100% t¶i thiÕt ®Þnh tuyÕn trong IP lµ c¸c gãi tin. kÕ cho m¹ng th× −u tiªn b¨ng th«ng cho luång 2. Ph©n lo¹i ®èi t−îng l−u l−îng nhá 50%-70% . C¸c luång tin sÏ ®−îc chia thµnh 2 lo¹i + Khi t¶i v−ît qu¸ gi¸ trÞ t¶i thiÕt kÕ (xÈy ra t¾c nghÏn) th× c¸c luång l−u l−îng nhá sÏ Luång lín tiÕp tôc ®−îc ®−îc −u tiªn b¨ng th«ng ®Ó Luång nhá tr¸nh xÈy ra t¾c nghÏn, hoÆc lμm gi¶m t¾c 3. Th«ng sè ph©n lo¹i nghÏn trªn m¹ng cho ®Õn khi m¹ng trë l¹i lμm Tèc ®é l−u l−îng cña luång: gãi/gi©y viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng. Thêi gian tån t¹i tèi thiÓu cña luång (time Bµi b¸o nµy ®· ®Ò cËp tíi viÖc më réng out): gi©y kü thuËt ®Þnh tuyÕn IP sö dông trong m¹ng lâi NGN, trªn c¬ së kü thuËt ®Þnh tuyÕn nµy kÕt 4. CËp nhËp th«ng tin hîp víi viÖc thiÕt lËp c¸c LSP nhê MPLS sÏ Chu kú cËp nhËp th«ng tin lín nhÊt: gi©y hç trî kü thuËt l−u l−îng, ®¶m b¶o QoS theo Chu kú cËp nhËp th«ng tin nhá nhÊt: gi©y yªu cÇu vµ æn ®Þnh ®èi víi c¸c lo¹i h×nh dÞch BiÕn ®éng chu kú cËp nhËp : % vô ®a d¹ng, ®ång thêi gi¶i ph¸p nµy sÏ cã t¸c dông lµm gi¶m rÊt nhiÒu nguy c¬ xÈy ra t¾c 5. ThuËt to¸n ®Þnh tuyÕn nghÏn trªn m¹ng tõ ®ã n©ng cao hiÖu suÊt §Þnh tuyÕn tr¹ng th¸i liªn kÕt khai th¸c m¹ng. 6. D÷ liÖu ®Þnh tuyÕn T«po hiÖn tr¹ng m¹ng víi träng sè lµ b¨ng th«ng Tµi liÖu tham kh¶o [1]. NguyÔn Thóc H¶i. M¹ng m¸y tÝnh vµ c¸c hÖ 7. ChiÕn l−îc cung cÊp b¨ng th«ng thèng më. B¨ng th«ng sÏ ®−îc ph©n chia theo lo¹i [2]. A.Shaikh. Efficient Dynamic Routing in WAN – ®èi t−îng ®Þnh tuyÕn. ViÖc ph©n chia b¨ng Anees. th«ng cã thÓ lµ tÜnh hoÆc ®éng. [3]. T¹p chÝ B−u chÝnh viÔn th«ng Nh− vËy luång l−u l−îng khi ®æ vµo m¹ng [4]. C¸c b¸o c¸o vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn nghµnh BCVT♦ lâi NGN sÏ ®−îc nhËn d¹ng vµ ph©n lo¹i theo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2