Báo cáo khoa học:Du lịch Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
113
lượt xem
25
download

Báo cáo khoa học:Du lịch Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam có đủ các yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Năm 2008, Việt Nam đã đón 4,218 triệu lượt khách quốc tế, con số này năm 2009 là 3,8 triệu lượt, giảm 11% so với năm trước. Năm 2012, số khách quốc tế đến Việt Nam là 6,8 triệu lượt, khách nội địa đạt 32,5 triệu lượt, tổng doanh thu ngành du lịch 160.000 tỷ đồng-[2] Theo dự báo của Tổng cục du lịch Việt Nam, dự kiến năm 2013 số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học:Du lịch Việt Nam

  1. THITRUdNG Du khach qu6'c t^' ddn Vi^t Nam giam ky luc so vdi nhi^u nam qua Khach qud'c le' den Viel Nam lang 12,4%/nam lir nam 2004 de'n 2008. So'liTpng khach den vao cac thdng dau nam thudng lang cao hdn, cu the qui 1/2005 lang 18%; qui 1/2006 lang 11,7%; tang 13,4% trong qui 1/2007; de'n qui 1/2008, mac du trieu chu'ng khiing hoang lai chinh va suy ihoai kinh te the gidi xuat hien tif cudi nam 2007 da bdt dau tac dpng, nhffng van tang DU LICH VIET NAIVI • • 6,8% so vdi cung ky. Bit dau tff cud'i qui III/2008, khi cdn bao tai chinh va suy thoai kinh te the gidi chinh thffc nd ra tff My va nhanh chong lan rpng todn cau khien dong khach qudc te de'n Viet Nam dd(c nm^ (ujm mm da hen tuc giam, tff hdn 400 ngan Iffpt/ngu'di/lhang trong nhffng thdng IS. LY MINH KHAI du lich cung cd xu hffdng gidm, dau nam de'n thang 9 da xud'ng 315 nhifng van dat 164 ngan ngan, rdi xuong 297 ngan trong khi qui 1/2008 khach den b^ng Iffdt/ngffdi, chl giam 1,2% so vdi thang 10 va dat day 280 ngan dirdng hang khong con tang 6% va cung ky 2008. Sd dl sd du khdch Iffpt/khach Irong thang I I , giam cac nam trifdc deu tang tff tren de'n tham than ke't hdp du lich dau 22,1% so cilng ky nam 2007. Sang 20% den tren 307r. nam nay giam it hdn so vdi cac dau nam 2009, tuy so' lifdng khach loai du khach khac la do so' Viet Khach de'n du ljch va cong de'n da dong hdn do tinh thdi vu djp Kieu ve nifdc an Tet Nguyen dan vi^c ke't h(/p du ljch giam nhigu Tel Nguyen dan lac dpng, nhu'ng nam nay van rat dong. hdn ca so vdi Cling ky nam trifdc van giam Du khach quoc te den Viet Khach de'n tff h l u h^'t cac thj manh, tdng so' khach de'n qui I, Nam thuan tiiy muc dich du lich trffffng deu giam giam 16,1% so vdi cung ky nam nghi ngdi, vui chdi giai tri qui I dat Phan ldn cdc thi trffdng du 2008, day la mpt td'c dp giam ky 601 ngan lifdl/ngifdi, chiem 60,6% khach quoc te'den Viet Nam trong luc ve so' du khdch quoc tc de'n tdng so' du khach den, da giam nhffng thang dau nam nay deu Viet Nam trong nhieu nam qua. 18,9% so vdi cUng ky, la quy giam giam manh so vdi cQng ky nam Du khach ddn b^ng dffcfng manh nha't tff tru'dc tdi nay; trong tnfdc, rieng mpt so' thi trffdng dac bi^'n va dffffng b^ giam manh khi qui I cua cac nam 2008, 2007, biet nhif My, Phap, Australia, nhat 2006 va 2005 da lan Itfdt tang la Canada cd nhieu ngtfdi Viet Nam 7,9%, 17,4%, 11,4% va 27,7%. dinh cff, hang nam vao djp Tet Du khach de'n bang dffdng bien qui 1/2009 chi cdn dat 18 ngan Du khach de'n vdi muc dich Nguyen ddn khoang thdng 1 hoSc lupt/ngffdi, giam 59,1%, tffc giam chinh la cong viec ke't hpp du ljch, thang 2 deu ve ntfdc thSm ngtfdi gan 2/3 so vdi cilng ky 2008; giam manh nha't trong qui I nam than va an Tel d que htfdng rat khach de'n bdng du'dng bp chi dat nay, giam 25,7%, tffc giam hdn so dong. De'n nam nay, mdc dii trong 118 ngan Iffpt, giam 37,6%, tffc vdi qui ciing ky nam 2008; trong dieu kien suy thodi kinh te chung giam hdn 1/3 so cilng ky. Con du khi qui I cua cac nam 2008, 2007 da c6 nhffng ban che nha't djnh, khdch den bdng dffdng hang va 2006 do'i tffdng khach nay tang nhtfng do nhu cau tinh cam ldn nen khong tuy van kha ldn la 856 ngan rat cao vdi td'c dp tffdng ffng lan so' Itfdng Viet kieu vc an Tc't van Iffdt/ngffdi, ehie'm 86,3% tdng so' Iffdt la +45,3%, +5,4% va +38,3%. tdng cao, tff dd lam tdng s6' du khach de'n, nhu'ng so vdi cilng ky Du khdch de'n Viet Nam vdi khdch de'n Viet Nam tff cdc ntfdc nam 2008 da giam 9,87o. Trong muc dich thdm than nhan ke't hdp dong ngffdi Viet djnh cff nay van 3 6 I TNUONGM«l 56 13/2009
  2. THI TRUdNG cao hdn cOng ky 2008, tuy nhien Khach nghi d ccf sd Iffu tru du tdc dp tdng da thap hdn mpi ndm. Ijch tdng thd'p hdn cac ndm trffdc Cu the ve sd^du khdch qudc te'den Tong sd khdch di du ljch nghi d HOI CHII BAN IE HANG Vipt Nam tif 10 thj u-tfdng ldn nha't cdc cd sd Itfu tru du ljch qui I dat d^u nim nay nhtf sau: 12,7 trieu Itfdt ngtfdi, tang 16,8% THiillAN-HANlll2009 My: trong qui I dat 121 ngan so vdi cilng ky nam 2007, day van Itfdt ngtfdi, chiem 12,2% thi phan khdch qudc te Vipt Nam va tang la mpt toe dp tang trtfdng kha cao, nhtfng neu so vdi cdc nam u-tfdc thi H di chd bin le hang Thai- ian 2009 do Van phdng ThUdng mai - Dai sd quin 17,2% so vdi cdng k)> 2008, chu da tha'p hdn nhieu. Td'c dp tang VUdng qude Thii Lan tai Ha yeu tap Irung tang manh trong trtfdng khach nghi d cac cd sd Itfu Ndi, Cue Xuc tien XK - Bd thang 1 & 2. tru du ljch qui 1/2008 da tang de'n ThUdng mai Thii-lan phd'i hap Trung Qud'c: Cdc nam trtfde 28,6%, so vdi nam nay cao hdn vdi Cty cd phan Quang eao va day. Trung Qudc luon la thj trtfdng 10%. Do so' Itfdt khdch khong cao Hdi chd thUdng mai Viet Nam cd so' khach ddn Vict Nam dong nhtf mpi nam nen so' ngay/khach VINEXAD tdehUc se diin ra tU nhat, nhtfng qui I nam nay chi con nghi d cdc cd sd Itfu tru du ljch nam ngay 6 den 10/5/2009 tai Trung dat 106 ngan Itfdt ngtfdi, chiem nay cung tang vdi toe dp khiem ton tam Trien lam van hoa nghe 10,7% thj phan va giam 23,7% so la 13,7%, cilng ky nam 2008 da thuat Viet Nam, sd 2 Hoa Lu, vdi cilng ky, day la mpt thj phan tang 15,5%. Mpt sd dja phtfdng Ha Ndi thafp nha't tff trtfde den nay cua thtfdng thu hut nhieu du khach khdch Trung Quoc, trong 3 nSm qud'c te' khi de'n Viet Nam nhtf "Hdi chd Ban le hang Thai gan day da lien tuc giam xuong Hue, Nha Trang, Da Lat, Can Lan 2008 dUdc to ehUe vao chi con khoang 15% va qui I nam Thd.. nam nay do du khach quoc te thing 4 la lan thQ hai Hdi ehd nay la diem day ciia nd. den mrdc ta ndi chung giam manh Ban le hang Thai Lan dugc to nen tdng so' khdch den nghi d cdc chQe tai Ha Ndi vi da nhan dUde Han Quoc: dat 103 ngan Itfdl cdc cd sd Itfu tru du ljch d cac dja phan hdi tich cue tQ ngudi tieu ngtfdi, chiem 10,4% thj phan va giam 25,7% so vdi cilng ky. Cdc phtfdng nay ciing bj anh htfdng rat dung Viet Nam. Hdi ehg Ban le nam trtfde day khdch Han Quoc ldn: Thffa Thien - Hue qui I chi dat hang Thai Lan nim nay ed\cie de'n Vict Nam ludn cd toe dd 298 ngan Itfdt ngirdi, da giam 8,3% thUdng hieu ndi tieng va cac sin lang rat cao, tff 2008 de'n nay vc .so lu'dt khdch va giam 10,4% ve phim chit luong eao eua Thai dang cd xu htfdng chffng lai va so'ngay khdch; Lam Dong chi dat Lan dUde chia thanh nhieu finh gidm xudng. 358 ngan Itfdt khach, giam 25,9% vUc bao gdm: Dd trang sQe, ddt Nhdt Bdn: dat 99 ngan Itfdt ve so'Itfdt khdch va giam 22,6% vc may va phu lieu thdi trang; Diin, ngtfdi, chiem 10% thj phan, giam so'ngay khdch; Can Thd ciing giam dien tQ; ThQe phim, che biin 15,6% so vdi cOng k)- 2008. 42% ve so' Itfdt khdch va ngay thQc pham; Hoa chit, my phim, khdch .so vdi cilng ky nam 2008. dUde phim; Dd nhua gia dung; Ddi Loan: dat 71 ngan Itfdt Doanh thu khach san nha Phu tung d td, xe may; Hing ngtfdi, chiem 7,25, giam 2,3% so hang tdng thS'p hdn mpi nam trang tri, qua tang; San pham vdi qui 1/2008. danh cho tre em; Hang tidu C/c; la thj trtfdng cd sddu khach Do so' Itfdt khdch va ngay dung, dd dQng gia dinh... dtfng thtf sdu, dat 65 ngan Itfdt khdch nghi d cdc cd sd Itfu tni du ngtfdi, chiem 6,6% thj phan va ljch deu tang thap hdn cdc nam PV ldng 4,8% so vdi cilng ky. Thff 7 la trtfde, nen doanh thu cua cac thj trtfdng Phdp dat 50 ngan Itfdt khach san, nha hang dau nam nay Doanh thu ciia cdc cd sd kinh ngirdi, chiem 5% ihj phan vd tang ciing tang thap hdn, nhat la sau khi doanh du lich ltf hanh dau nam nay 2% so vdi qui 1/2008. Thtf tdm la loai trtf yc'u to'tang gia, cu the qui da giam ky luc ltf Irtfdc de'n nay, Malaysia vd Thdi Lan cilng dat 39 I chi dat gan 30,3 ngan ly ddng, long doanh thu qui I chi con dat ngan Itfdt/khach, chiem 3,9% thj tang 26,2%, sau khi loai trtf yeu to' 2.587 ty ddng, bdng 84,3% so vdi phan, giam 9,3% vd 30,4% so vdi gid chi cdn tang 10,2%, ciing ky ciing ky 2008, giam 15,7% vd neu cDng ky va dtfng thtf mtfdi la nam 2008 tdc dp nay la +31,2% va loai Utf yc'u to' gid thi da giam de'n Canada dat 30 ngdn Itfdt khdch, loai trtf yeu to'gid cdn +12,7%. 26,3%, cilng ky nam Irtfdc tdc dp chiem 3% thj phan vd ting 7,1% Doanh thu du ljch Iff hanh nay da len den 677f va loai trtf so vdi cOng ky nSm trtfde. giam ky luc yeu to gia c6n tang den 43,5'^ • TNUONGM^Sd 13/2009 I 3 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản