intTypePromotion=1

BÁO CÁO KHOA HỌC " XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 43 GIỐNG VẬT NUÔI NỘI ĐỊA "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
22
download

BÁO CÁO KHOA HỌC " XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 43 GIỐNG VẬT NUÔI NỘI ĐỊA "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với nghề trồng trọt, chăn nuôi là nghề đầu tiên của con người. Nó cung cấp khoảng 90% nhu cầu thịt trứng sữa cho xã hội cùng với nhiều sản phẩm khác như sức kéo, phân bón, gia, đời sống văn hóa ... Ngành cũng mang lại công ăn việc làm cho khoảng 3 tỷ người trên thế giới . Ở nước ta cị trí của ngành chăn nuôi cũng tương tự.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC " XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 43 GIỐNG VẬT NUÔI NỘI ĐỊA "

  1. VÕ VĂN S – Xây d ng cơ s d li u 43 gi ng v t nuôi… XÂY D NG CƠ S D LI U 43 GI NG V T NUÔI N I ð A Võ Văn S (1), Ph m Công Thi u (2), Lê Th Bình (3), ðào Kim Dung (4), Tr n Công Yên (5), Dr. P.K. Vij (6), Dr. D.K Sadana (7) 1, 2,3 Vi n chăn nuôi; 4,5 B Khoa h c và Công ngh ; 6,7: C c b o t n ngu n gen v t nuôi n ñ * Tác gi liên h : Võ Văn S - B môn ða d ng sinh h c và ð ng vât quý hi m Vi n chăn nuôi Th y Phương- T Liêm – Hà N i Tel. Email : vovansu@gmail.com.vn ABSTRACT DATA ON 43 VIETNAM LOCAL BREEDS / POPULATIONS IN TERM OF GENETIC RESOURCES CONSEVATION (From: Project Study on applying bioinformatics for animal conservation in Vietnam" Vo Van Su (1), Pham Cong Thieu (2), Le Thi Binh (3), Dao Kim Dung (4), Tran Cong Yen (5), Dr. P.K. Vij (6), Dr. D.K Sadana (7) 1, 2,3 National Institute of Animal Scicence; 4,5 Ministry of Science and Technology; 6,7:Bureau of Animal Genetic Resources, Karnal, Haryana, India A data base on 43 Vietnam local animal breeds / populations was set up. Criticals for the data were based on Domestic animal Diversity System by FAO, and Animal Genetic Resources India - Information System by Bureau of Animal Genetic Resources, Domestic Animal Genetic Resources Information System by International Livestovl Researh Intitute. Some addional criticals were added to satisyfy requirment from Vietnam Genetic Resources conservation program, too. Key words: ð TV Nð Cùng v i ngh tr ng tr t, chăn nuôi là ngh ñ u tiên c a con ngư i. Nó cung c p kho ng 90% nhu c u th t - tr ng - s a cho xã h i cùng v i nhi u s n ph m khác như s c kéo, phân bón, gia, ñ i s ng văn hóa... Ngành cũng mang l i công ăn vi c làm cho kho ng 3 t ngư i trên th gi i. nư c ta v trí c a ngành chăn nuôi cũng tương t . Ti n ñ c a ngành chăn nuôi này là 45 loài v t nuôi v i hơn 14 000 gi ng (FAO, 2007). T p ñoàn v t nuôi này ñư c g i là “Ngu n gen v t nuôi”. nư c ta ngu n gen v t nuôi là 80 gi ng n i ñ a và kho ng 100 gi ng nh p và các con s này còn tăng (Ban Ch nhi m Chương trình B o t n Ngu n gen V t nuôi Qu c gia (2010). V i v trí quan tr ng như th , ngu n gen v t nuôi ñư c xem là tài s n c a loài ngư i. Công tác b o t n ngu n gen th gi i b t ñ u t năm 1960 và nư c ta t năm 1990 (Ban Ch nhi m Chương trình B o t n Ngu n gen V t nuôi Qu c gia (2004). Thu c ñ tài: “Nghiên c u ng d ng công ngh tin sinh h c trong vi c b o t n Qu gen V t nuôi Vi t Nam" ð b o t n và khai thác có hi u qu ngu n genv t nuôi hi u qu ta c n ñ n vi c thi t l p cơ s d li u v nó. H th ng d li u ñ u tiên v v t nuôi do c a th gi i là: "H th ng thông tin ña d ng v t nuôi - DAD-IS (Domestic animal diversity Information System) do T ch c nông lươngth gi i thi t l p và v n hành (FAO. DAD-IS. http://dad.fao.org/). Ti p ñ n là h th ng thông tin ngu n gen v t nuôi c a (DAGRIS - (Domestic Animal Genetic Resources Information System) c a Vi n chăn nuôi qu c t (ILRI) (ILRI - DAGRIS http://dagris.ilri.cgiar.org/). Nhi u nư c cũng t o cho mình nh ng h th ng d l êu riêng. Thí d như H th ng thông tin ngu n gen v t nuôi n ñ -AGRI-IS (Animal Genetic Resources India Information System) (Agri-is http://www.nbagr.res.in/agri-is.html) 1
  2. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02 – 2011 Trong nư c, chúng ta cung ñã t o ñư c m t cơ s d li u ban ñ u - d a theo cách th c c a h th ng ñó. ðó là cu n "At lát các gi ng v t nuôi Vi t nam" (Võ Văn S (2003). Cu n này cũng ñã ñư c ñăng t i trên trang WEB c a Vi n Chăn Nuôi (http://www.vcn.nn.vn). ðương nhiên do tính ñ c thù (mang tính toàn c u và t ng quát), các cơ s d li u trên không th cung c p các nhi u yêu c u quan tr ng khác mà chúng ta c n ñ n cho công tác qu n lý ngu n gen v t nuôi hi n t i. Thí d như cơ quan nào, ai qu n lý ngu n gen ñó, d án nào, n i dung gì ñã ñư c nghiên c u, ñ i tư ng nào ñã ñư c khai thác, ngu n kinh phí ñâu. Chúng ta c n m t cơ s d li u m i, nhi u thông tin hơn và khác hơn. ð tài này ñư c ti n hành nh m gi i quy t m c tiêu nói trên. M c tiêu nhi m v : Xây d ng m t b ph n m m ph c v công tác qu n lý ngu n gen v t nuôi Vi t Nam T NG QUAN TÀI LI U Tình hình nghiên c u ngoài nư c Hi n t i trên th gi i có các cơ s d li u v ngu n gen v t nuôi như sau: Cu n Danh sách các gi ng v t nuôi (Watch list for domestic animal diversity 3 edition) do FAO và UNEP xu t b n năm 2000 (FAO and UNEP (2000). Cu n này ch a thông tin c a 6379 gi ng v t nuôi trên toàn th gi i. H th ng ña d ng v t nuôi DAD-IS (Domestic Information system). Cơ s d li u này c a T ch c Nông lương th gi i (FAO) (FAO. DAD-IS. http://dad.fao.org/) xây d ng t năm 1995. Có 186 nư c trong ñó có Vi t Nam tham gia. Năm 2006 ñã có tư li u c a 14077 gi ng. (Cơ s d li u cũng ñư c qu n lý b ng ph n m m cùng tên DAD-IS ho t ñ ng trên Website. http://www.fao.org/dad-is/ Cơ s d li u ngu n gen v t nuôi c a Vi n chăn nuôi qu c t (ILRI - ñóng t i Kenya – Châu Phi), g i là DAGRIS (Dometic animal Genetic Resources Information System (2006). Cơ s d li u này ch a thông tin ph n l n t t p ñòan v t nuôi châu Phi và t p trung 4 loài (Trâu: 10 gi ng, bò: 30 gi ng, c u: 42 gi ng, dê: 34 gi ng) (Cơ s d li u cũng ñư c qu n lý b ng ph n m m cùng tên DAGRIS ho t ñ ng trên Website. http://dagris.ilri.cgiar.org H i chăn nuôi Châu Âu cũng phát tri n m t cơ s d li u tương t g i EAAO-AGDP (EAAP Animal Genetic Resources Data Bank). http://efabis.tzv.fal.de/. Cơ s d li u này tương t như DAD-IS. Và trong tương lai hai h th ng này sát nh p vào m t v i cái tên chung là DAD-IS version 3. Cơ s d li u ngu n gen v t nuôi n ñ , có tên AGRI_IS (Agri Genetic Resources Information system). Các l ai thông tin c a các cơ s d li u này khá ña d ng, nhưng t u trung có th phân làm các nhóm sau: Thông tin chung (tên, nh, s lư ng, phân b , cách th c qu n lý, nuôi dư ng, phân l ai theo góc ñ di truy n...Thông tin v ñ c ñi m ng ai hình cơ b n c a con gi ng: t m vóc, kích thư c, màu lông, ki u lông... Thông tin v năng su t c a m t s ch tiêu quan tr ng: sinh trư ng, năng su t tr ng, kh năng s n xu t th t, tu i thành th c, thành d c...Thông tin v các ñ c ñi m sinh lý sinh hóa... Thông tin v ADN... 2
  3. VÕ VĂN S – Xây d ng cơ s d li u 43 gi ng v t nuôi… Các l ai thông in trên ñư c d a vào các tiêu chu n có ñư c t các k t qu nghiên c u trên th gi i. Tuy nhiên, h th ng thông tin này thi u các l ai thông tin mà Vi t nam quan tâm, như b o t n ñâu, ai ch trì, d án nào ñã ñư c tri n khai, kinh phí là bao nhiêu… Tình hình nghiên c u trong nư c Công tác b o t n t 1990 - t c năm kh i ñ u v Chương trình B o t n Ngu n gen nhà nư c m i b t ñ u. Cu n "Át lát các gi ng V t nuôi Vi t Nam" (Võ Văn S , 2003) do B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành là cơ s d li u ngu n gen thu c lo i ñó. Cu n át lát các gi ng v t nuôi ñư c xây d ng theo cách th c c a H th ng thông tin ña d ng v t nuôi – DAD-IS (Domestic Animal Diversity Information System) (FAO (1998). Cu n này cũng ñư c ñưa lên m c "Át lát các gi ng v t nuôi /B o t n ngu n gen" trong trang Web c a Vi n chăn nuôi (http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=1081&Style=1. ð qu n lý các gi ng gia c m ñư c b o t n t i Vi n Chăn Nuôi, ph n m m VPM cũng ñã ñư c s d ng ñ xây d ng m t cơ s d li u v gà. Năm 2007, trong ph m vi d án ða d ng sinh h c, m t cơ s d li u v ñi u tra các gi ng v t nuôi cũng Hà Giang ñã ñư c xây d ng (Võ Văn S , 2008). Các cơ s d li u liên quan nói trên ñ u ñư c xây d ng v i s ñóng góp c a tác gi ñ tài. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U N i dung nghiên c u ð i tư ng ñi u tra: 43 gi ng v t nuôi b n ñ a Vi t Nam s ñư c ñi u tra t ng th v các m t: ð c ñi m ngo i hình, năng su t, s hình thành. Danh sách các gi ng ñư c ñi u tra như sau: Các gi ng l n: L n g c, L n Ba Xuyên, L n M o, L n Sóc, L n Vân Pa, L n Mư ng khương, L n Hung. Các gi ng bò, ng a, hươu, c u và th : Bò U ñ u rìu, Bò Vàng Vi t nam, Bò Hmông, Ng a thư ng Ng a B ch, Hươu sao, Hươu l n Mi n ñi n, C u Phan rang, Th Vi t Nam ñen và xám. Các gi ng gà: Gà Ri, Gà H , Gà Mía Gà ðông T o, Gà ác, Gà Lùn (Tè), Gà Móng, Gà Tàu Vàng, Gà H’mông, Gà Tr i, Gà Tò, Gà Xư c, Gà lông chân, Gà 9 móng, Gà 6 móng. Các gi ng th y c m: V t C , V t B u B n, V t B u Quì, V t Kỳ L a, V t M c Bình ñ nh, V t ð m, Ngan Trâu, Ngan Dé, Ng ng C B câu Vi t nam: Nguyên li u di truy n Ngu n nguyên li u l y t - Vi n chăn nuôi - Vi n KH k thu t Nông nghi p Mi n nam Phương pháp x lý s li u Xác ñ nh các l ai thông tin v v t nuôi theo tiêu chí c a h th ng d li u DAD_IS, DAGRIS, AGRISYS và yêu c u VN. Xác ñ nh n i dung thông tin và tiêu chu n thông qua vi c nghiên c u các cơ s d li u nói trên và yêu c u c a vi c qu n lý nư c ta. 3
  4. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02 – 2011 Phương pháp thu th p thông tin. Thu th p thông tin ti n hành qua vi c ñi u tra th c ñ a và nghiên c u các tài li u liên quan. ði u tra th c ñ a Th ng kê s lư ng v t nuôi, xác ñ nh l i môi trư ng nuôi dư ng, nghiên c u b sung các ch tiêu còn chưa ñư c nghiên c u trong các công trình ñã ñư c th c hi n. Các ñ a ñi m ñư c ñi u tra là nh ng cơ s nuôi 41 gi ng ñó (B ng 2). T ng h p các lo i thông tin liên quan Các lo i văn b n, báo cáo khoa h c, d án, ñ tài liên quan ñ n vi c hình thành, năng su t 43 gi ng v t nuôi nói trên, như: Ban Ch nhi m ð án B o t n Qu gen V t nuôi qu c gia (2004). Ban Ch nhi m ð án B o t n Qu gen V t nuôi Qu c gia (2004). Ban Ch nhi m Chương trình B o t n Ngu n gen V t nuôi Qu c gia (2010). Lê Vi t Ly và cs, (2002). Th i gian và ñ a ñi m và kinh phí nghiên c u Th i gian nghiên c u: 2006-2007. Tuy nhiên, do vi c trao ñ i v i phía ñ i tác n ñ b ch m nên th i gian ñư c gia h n ñ n tháng 3/2010 ð a ñi m nghiên c u T i Vi t nam: Vi n Chăn nuôi và các ñ a ñi m ñi u tra th c ñ a nói trên T i Ân ñ : C c b o t n ngu n gen n ñ (Haryana), Trung tâm nghiên c u Trâu n ð , các tr i thu gom (Halas House) bò th rông n ð , Tri n l m gi ng v t nuôi qu c gia n ð , năm 2010 t i bang Punjab, Vi n nghiên c u s a qu c gia n ð (bang Haryana). K T QU VÀ TH O LU N Xác ñ nh danh sách thông tin h th ng d li u Nghiên c u h th ng d li u ngu n gen v t nuôi c a các t ch c quan tr ng trên th gi i, là H th ng thông tin v t nuôi - AGRIS_SYS ( n ñ ), cu n Danh m c ngu n gen v t nuôi (World watch list) (c a FAO-UNEP), H th ng thông tin ngu n gen v t nuôi - DAGRIS (Vi n chăn nuôi qu c t ), H th ng thông tin ña d ng v t nuôi (DAD-IS c a FAO) và át lát các gi ng v t nuôi Vi t nam. Các lo i thông tin v ngu n gen v t nuôi m t s cơ s d li u có th tóm t t phân làm 7 nhóm như sau (B ng 1) B ng 1. Các lo i thông tin v gi ng v t nuôi. Thông tin chung: Tên, nh, Xu t x (n i/ ngo i), Tình tr ng thu n hóa, Phân lo i di truy n, Phát tri n và khai thác, Công nh n ngu n gen, ðăng ký qu n lý cá th , S lư ng, M c ñích s d ng. H th ng qu n lý nuôi dư ng: H th ng qu n lý, H th ng v n ñ ng, Phương th c dinh dư ng, Th i gian nuôi nh t, Môi trư ng qu n lý ñ c bi t Công tác b o t n: B o t n v t s ng, B o t n tinh, B o t n phôi, B o t n ADN ð c ñi m ng ai hình: Các ñ c ñi m d nh n th y, Ki u lông (loài chim), B lông (loài chim), Màu c ng chân + bàn (loài chim), Ki u mào (loài chim), Màu v tr ng (loài chim), ð dài cánh, Ngo i hình loài thú, Màu lông (loài thú), Màu da (loài thú), S s ng (loài thú), Màu lông (loài thú), Hình dáng kích thư c s ng (loài thú), Ki u tai, Y m (trâu, bò), U (trâu bò), Lông hay len (loài thú), Ki u s i lông (c u) ð c ñi m thích nghi và năng su t: Kh năng thích nghi, Kh năng thích nghi ñ c bi t, S c kh e ñ c 4
  5. VÕ VĂN S – Xây d ng cơ s d li u 43 gi ng v t nuôi… bi t, Kh năng sinh s n ñ c bi t, Kh năng ñ c bi t khác, S n ph m ñ c bi t, Tu i sinh s n, Năng su t tr ng, S con ñ / , Sinh trư ng, M th t, Năng su t s a, Năng su t len c u, Năng l c cày kéo, Năng l c cư i Các ch tiêu sinh lý sinh hóa: T l albumin s a, N ng ñ t bào h ng c u, Hàm lư ng h ng c u, Hàm lư ng globulin, T n s gen, T n s ki u gen, T l ch t, Kho ng cách ñ , S t bào h ng huy t c u, T ng protein máu, T ng b ch c u, Kh năng chuy n hóa th c ăn (gà), Kh năng nh n th c ăn (gà), T l albumin, T l l ng máu (Erythroyte Sedimentation Rate) và Kh năng kháng b nh C s b o t n-qu n lý: B nh vi n, Cơ s gi ng, Cơ s chuy n giao ti n b K thu t, Danh m c các trang tr i chăn nuôi, Các cơ s thú y, Các cơ s th tinh nhân t o, S lư ng lò m , Thu nh p và Cơ s s n xu t tinh (tinh bank) N i dung thông tin và tiêu chu n thông tin v con gi ng và công tác b o t n. N i dung và tiêu chu n c a c a thông tin chung ñư c d a vào hương d n c a các d li u AGRIS-IS, DAD-IS và DAGRIS và cho V êt nam d a vào yêu c u Ban qu n lý ñ án “B o t n ngu n gen v t nuôi Vi t nam”. Thông tin chung B ng 2. N i dung và tiêu chu n các l ai thông tin v các ñ i tư ng b o t n. Thông tin Chi ti t và tiêu chu n thông tin ð i tư ng (gi ng v t Tên chính th c, n i / nh p ng ai, thú / chim , loài (trâu, bò..) nuôi) Tên Tên khác, ngôn ng , nơi s d ng. nh ð i v i lòai thú: nh ñ c và cái và ñ i v i lòai chim: nh ñ c / cái và ñàn trư ng thành. Anh ñư c ch p theo tiêu chu n gi ng (ch p t phía ngang, trung ñi m là ñi m c t hai ñư ng chéo. Xu t x ngu n gen n i. Do: phát hi n, ch n l c, lai t o?. Miêu t tóm t t quá trình ñó. Xu t x ngu n gen ngo i Năm nào, ai nh p, t ch c xu t, t nư c nào, ñ c /cái/ tinh/phôi? Miêu t tóm t t quá trình ñó. Tình tr ng thu n hóa Thu n hóa/ bán hoang dã / hoang dã? Miêu t tóm t t quá trình ñó. Phân lo i di truy n Thu c: Loài/gi ng/dòng? Ghi chú n u có. Phát tri n và khai thác D án / ñ tài khai thác nào, tên, năm b t ñ u, năm k t thúc, ai ch trì, cơ quan nào ch trì, ngu n kinh phí, s ti n, tóm t t quá trìng th c hi n và k t qu . Công nh n ngu n gen Năm và cơ quan c p phép. ðăng ký qu n lý cá th Năm và cơ quan ñăng ký. S lư ng Cơ s (ñ c/ cái/ c hai )và phân b M c ñích s d ng X p th t theo m c ñ ưu tiên mà gi ng v t nuôi ñư c s d ng các l ai hình sau: 1 S a, 2 Tr ng, 3 Th t, 4 m ,…. H th ng qu n lý và nuôi dư ng K t qu H th ng qu n lý và môi trư ng nuôi ñư c th hi n qua B ng 3 B ng 3. H th ng qu n lý và môi trư ng nuôi H th ng qu n lý Gi ng v t nuôi ñư c qu n lý theo hình th c nào, sau ñây: 5
  6. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02 – 2011 1 Thâm canh , 2 Bán thâm canh, 3 Qu ng canh , 4 Sân chơi ho c sân trang tr i.5 T ki m ăn và 6 Nuôi kh ng H th ng v n ñ ng Gi ng v t nuôi ñư c v n ñ ng theo hình th c nào, sau ñây: 1 C ñ nh 2 Bán c ñ nh 3 Du m c Phương th c dinh dư ng Không ki m soát, Ph ph m nhà nông, Ph ph m công nông nghi p Th i gian nuôi nh t Bao nhiêu tháng trong m t năm Môi trư ng qu n lý ñ c bi t Môi trư ng qu n lý khác bình thư ng Thông tin vê b o t n K t qu Thông tin v b o t n ñư c th hi n qua B ng 4 B ng 4. Thông tin v b o t n Thông tin Ghi chú B o t n v t s ng Năm, hình th c (insitu_exitu), S ñ c, cái, Cơ s b o t n, Ch trì, Kinh phí, Môi trư ng, Chi n lư c nhân gi ng, các thông tin khác B o t n tinh Năm, S tinh, Cơ s b o t n, Ch trì, Kinh phí, các thông tin khác B o t n phôi Năm, S phôi, s ñ c, cái tham gia t p phôi, Cơ s b o t n, Ch trì, Kinh phí, các thông tin khác B o t n AND Năm, S phôi, s ñ c, cái tham gia t p phôi, Cơ s b o t n, Ch trì, Kinh phí, các thông tin khác ð c ñi m ng ai hình B lông (loài chim): Chim Cu, Lông có vi n, S c ngang-Autosoma, S c ngang (liên k t gi i tính. Lông g ch chì, Lông dát, Lông ñ m, Lông xư c, Lông mư t và Tr ng ñ u Các thông tin v b lông loài chim: B c colombia. Ki u hoang dã và khi u khác, ða màu, Nâu, ðen tuy n,Tr ng. ð , Tr ng và hơi vàng, ð tuy n và d ng khác, Tr ng và nâu, ð và ñen và Tr ng tuy n, ð và nâu, Tr ng và vàng. Màu c ng chân + bàn (loài chim): Cam, Vàng, ða màu, Xám, ðen tuy n, Xanh bi n, ð h ng, Xanh l c, Tr ng. Tím tr ng Danh m c các ki u mào: Dâu Tây, Mào ñơn, Duplex, H t ñ , Hoa h ng, Mào Kép, Cây mao lương hoa vàng, N m và Walnut. Màu v tr ng: Hơi ñ , Nâu, Nâu v i v t ñ m ñ và Tr ng Hình dáng kich thư c s ng: Cung ñ ng, Hình cung n m ngang, C p sau, ð xo n, S ng ñũa xo n, S ng cành cây, S ng chóc, S ng cánh tay, S ng ñũa, S ng c p ngang và Vòng ngư c Ki u lông c u: Lông thô, Lông Mohair / Angrora, Lông Cashmere, Lông m n, Lông v a Màu lông c a ñ ng v t có vú: Phân lo i các ki u s ng theo FAO, và Vi n Chăn Nuôi qu c t và n ð , g m các màu: ñen, ñ , tr ng và vàng. ð c ñi m thích nghi và năng su t Các lo i thông tin v năng l c và ch s s n xu t th t, s a c a con gi ng. Kh năng thích nghi ñ c bi t, s c kh e ñ c bi t, kh năng sinh s n ñ c bi t. Kh năng ñ c bi t khác và S n ph m ñ c bi t và các tính tr ng khác như sau: 6
  7. VÕ VĂN S – Xây d ng cơ s d li u 43 gi ng v t nuôi… Tu i sinh s n: (Tu i thành d c, ñ l n ñâu, kho ng cách hai l a ñ ); Năng su t tr ng: (Năng su t tr ng / l n ñ và /năm. Kh i lư ng tr ng); S con ñ / kh i lư ng sơ sinh; Kh i lư ng các tu i ñ c bi t và môi trư ng nuôi dư ng; Tu i m th t và t l th t x , ñ dày m lưng, môi trư ng nuôi dư ng; Năng su t s a th c, quy ñ i 305 ngày và t l m , s ngày v t s a Các thông tin khác D án quan tr ng liên quan ñ n ngu n gen ðây là các thông tin mà Ban qu n lý B o t n Ngu n gen nư c ta c n theo dõi. Các thông tin ñư c ghi nh n là: Tên d án, Lo i hình (B o t n, khai thác, thông tin, tìm ngu n gen, t ng h p), Năm b t ñ u, Năm K t thúc, Nhà tài tr , S ti n, Tóm t t n i dung và Tóm t t k t qu . Các cơ s d li u c a FAO, Vi n Chăn Nuôi qu c t , n ñ không có thông tin này. Công trình nghiên c u, cơ s d li u, thông tin tra c u quan tr ng ðây là các thông tin mà Ban qu n lý B o t n Ngu n gen nư c ta c n theo dõi. Các thông tin ñư c ghi nh n là: Mã công trình, Tên công trình, Tác gi , Ch ng lo i (sách, t p chí, báo, phim...). Ngôn ng (Anh, Pháp, Nga, ð c, Vi t...), Năm xu t b n, Nhà xu t b n và Có ñâu. Các cơ s d li u c a FAO, Vi n Chăn Nuôi qu c t , n ñ không ñưa vào thành m c riêng. Tuy nhiên riêng Vi n Chăn Nuôi qu c t có trích d n. Cơ s dũ li u D ng ñ ng v t: 43 gi ng v t nuôi b n ñ a ñã ñư c ñi u tra (theo yêu c u c a ñ tài) ñã ñư c ñi u tra các n i dung thông tin v ngu n gen v t nuôi. D ng nguyên li u di truy n: S lư ng, hi n tr ng các nguyên li u di truy n như tinh, phôi, ADN ñư c b o t n t 1990 ñ n nay ñã ñư c th ng kê t i Vi n Chăn Nuôi. Riêng t i Vi n KH k thu t Nông nghi p Mi n Nam, không có s b o t n các lo i nguyên li u này. N i dung thông tin c a các gi ng như sau B ng 5. N i dung thông tin Thông tin Loài S gi ng S b n ghi Thông tin chung Tên T tc 43 86 nh T tc 43 86 Xu t x (n i/ ngo i) T tc 43 43 Tình tr ng thu n hóa T tc 43 43 Phân lo i di truy n T tc 43 43 Phát tri n và khai thác T tc 43 43 Công nh n ngu n gen T tc 43 43 ðăng ký qu n lý cá th T tc 43 72 S lư ng M c ñích s d ng T tc 43 43 H th ng qu n lý nuôi dư ng H th ng qu n lý T tc 43 43 H th ng v n ñ ng T tc 43 43 Phương th c dinh dư ng T tc 43 43 Th i gian nuôi nh t T tc 43 43 Môi trư ng qu n lý ñ c bi t T tc 43 43 7
  8. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02 – 2011 Thông tin Loài S gi ng S b n ghi Công tác b o t n B o t n v t s ng T tc 43 391 B o t n tinh Lòai thú 3 12 B o t n phôi Lòai thú 5 5 B o t n AND T tc 19 19 ð c ñi m ng ai hình Các ñ c ñi m d nh n th y T tc 43 43 Ki u lông ñ c bi t (loài chim) Loài chim 7 7 B lông (loài chim) Loài chim 26 26 Màu c ng chân + bàn (loài chim) Loài chim 25 25 Ki u mào (loài chim) Loài chim 15 15 Màu v tr ng (loài chim) Loài chim 26 26 Ngo i hình loài thú Loài thú 17 34 Màu lông (loài thú) Loài thú 17 17 Màu da (loài thú) Loài thú 17 26 S s ng (loài thú) Loài thú 5 5 Màu lông (loài thú) Loài thú 17 17 Hình dáng kích thư c s ng (loài thú) Loài thú 10 10 Lông hay len (loài thú) Loài thú 1 1 Ki u s i lông (c u) Cu 1 1 ð c ñi m thích nghi và năng su t Kh năng thích nghi ñ c bi t T tc 41 41 S c kh e ñ c bi t T tc 1 1 Kh năng sinh s n ñ c bi t T tc 5 5 Kh năng ñ c bi t khác T tc 4 4 S n ph m ñ c bi t T tc 13 13 Tu i sinh s n Loài thú 17 34 Năng su t tr ng Loài chim 26 49 S con ñ / Loài thú 17 34 Sinh trư ng T tc 43 375 M th t T tc 43 85 Năng su t s a Loài thú - - Năng su t len c u Loài thú 1 1 Năng l c cày kéo Loài thú - - Năng l c cư i Loài thú - - Các thông tin liên quan khác Cơ s b o t n / qu n lý T tc - 115 Ch nhi m b o t n T tc - 83 D án khai thác T tc - 5 Ngu n tư li u liên quan T tc - 15 H sơ các gi ng này ñư c miêu t chi ti t trong cu n “S n ph m nghiên c u”. Thông tin “Ngư i nh p” và ngu n tư li u 8
  9. VÕ VĂN S – Xây d ng cơ s d li u 43 gi ng v t nuôi… T t c các s li u ñư c nh p ñư c g n thêm thông tin: ngu n s li u và ngư i nh p. V i cách th c này chúng ta có th ki m sóat ñư c ngu n g c s li u ñư c nh p và t ñó có th tham kh o các ngu n s li u ñó. Trong các cơ s d li u quan tr ng ñã ñư c k trên, ch có h th ng thông tin c a Vi n chăn nuôi qu c t là có n i dung này. K T LU N VÀ ð NGH K t Lu n Có 43 gi ng v t nuôi n i ñ a ñã ñư c miêu t v i các thông tin cơ b n: Ngu n g c, Tên, nh, Tên g i, Xu t x ngu n gen, Tình tr ng thu n hóa, Phân lo i di truy n, Phát tri n và khai thác, Công nh n ngu n gen, ðăng ký, qun lý cá th , S l ng v t nuôi, M c ñích s d ng, H th ng qu n lý, H th ng v n ñ ng, Phương th c dinh dư ng v t trư ng thành, Th i gian nuôi nh t, Môi trư ng qun lý ñ c bi t, B o t n con v t s ng, tinh, phôi, ADN,Các d án quan tr ng liên quan ñ n ngu n gen, Công trình NC, CSDL, thông tin tra c u quan tr ng. Ngo i hình c a các con gi ng: Ngo i hình loài thú, Ki u lông chim, B lông chim, Màu c ng chân và bàn (loài chim), Ki u mào, Màu v tr ng, Màu lông (ñ ng v t có vú), Màu da, S s ng, Hình dáng và kích thư c s ng, S li u các ñ c ñi m d nh n th y, S li u lông hay len (loài thú), Ki u s i lông (cho c u), Kh năng thích nghi ñ c bi t, S c kh e ñ c bi t, Kh năng sinh s n ñ c bi t, Kh năng ñ c bi t khác, S n ph m ñ c bi t Các tính tr ng s n xu t: Tu i sinh s n(loài thú), S con/ñ / , Năng su t tr ng, Sinh trư ng, M th t, Năng su t s a, Năng su t len c u, Năng l c cày kéo, Năng l c cư i. Các thông tin liên quan: cơ s , ch trì, các d án, các ngu n tư li u liên quan cũng ñã ñư c c p nh t. Ngu n tư li u ñư c tham kh o t các nghiên c u cơ b n trư c ñ n nay và trên cơ s ñi u tra c a chúng tôi. S li u b o t n ñư c thu t 1990, khi ñ án “B o t n ngu n gen v t nuôi Vi t nam” kh i ñ ng. TÀI LI U THAM KH O Agri-is http://www.nbagr.res.in/agri-is.html Ban Ch nhi m ð án B o t n Qu gen V t nuôi qu c gia (2004). Khai thác ngu n gen các gi ng v t nuôi. H i ngh B o t n Quĩ gen V t nuôi 1990 – 2004. Hà N i,10/2004, trang 13. Ban Ch nhi m ð án B o t n Qu gen V t nuôi Qu c gia (2004). B o t n Ngu n gen V t nuôi Vi t Nam 1990- 2004 và ñ nh hư ng 2005-2010. H i ngh B o t n Qu gen V t nuôi 1990 – 2004. Hà N i,10/2004, trang 1. Ban Ch nhi m Chương trình B o t n Ngu n gen V t nu i Qu c gia (2010). Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v B o t n và khai thác ngu n gen v t nu i Vi t Nam giai ño n 2005-2009. http://www.vcn.vnn.vn/ Main.aspx?MNU=1067&Style=1&ChiTiet=9982&search=XX_SEARCH_XX B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn (2004). Át lát các gi ng v t nuôi. Nhà Xu t b n Nông nghi p- Hà N i – 2004. FAO (1998). DAD-IS 2.0. User's manual for National Coordinators for the managment of Farm Animal Genetic Resources. FAO (1998). DAD-IS 2.0. (Ph n m m - Domestic animal diversity Information System) FAO and UNEP (2000). World Watch List for domestic animal diversity. 9
  10. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 28-Tháng 02 – 2011 FAO. DAD-IS. http://dad.fao.org/ http://efabis.tzv.fal.de/ i (http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=1081&Style=1 ILRI - DAGRIS http://dagris.ilri.cgiar.org/ ILRI (2006). News. http://www.ilri.org/ilrinews/index.php/archives/tag/ dagris ILRI (2007). Domestic Animal Genetic Resources Information System (DAGRIS). (Ph n m m) Lê Vi t Ly, Hoàng Văn Ti u, Lê Minh S t, Võ Văn S (2002). K t qu b o t n ngu n gen v t nuôi Vi tnam. K t qu b o t n tài nguyên di truy n Nông nghi p. (Trang 128-139) NXB Nông nghi p, 2002. Võ Văn S , Tr n Anh Phương, ð Anh Tu n, Nguy n ðăng VangJean- Charles Maillard , Vũ Chí Cương, Nh Văn Th , C. Berthouly, Hòang Thanh H i, Tr nh Văn Bình và ð Xuân Thành (2008). Nghiên c u xây d ng h th ng qu n lý d li u và m t s ñ c ñi m n i b t v ngu n gen v t nuôi Hà Giang.T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi. Tháng 2/2008. Vi n chăn nuôi, B NN và PTNT. Võ Văn S (2003). Át lát các gi ng v t nuôi Vi t nam. NXB N ng nghi p, Hà n i (2003) *Ngư i ph n bi n: TS. Ngô Th Thu Cúc; TS. Chu M nh Th ng 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2