Báo cáo số 1155/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
1
download

Báo cáo số 1155/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 1155/BC-BYT về việc tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày từ 13/10- 03/11/2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 1155/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 1155/BC-BYT Hà N i,ngày 03 tháng 11 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THI T H I V Y T VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG KH C PH C H U QU MƯA LŨ TRONG NH NG NGÀY T 13/10- 03/11/2008 I. TRI N KHAI CÔNG TÁC Y T I PHÓ V I MƯA LŨ: Th c hi n ch o c a Ban ch o phòng ch ng l t bão Trung ương t i các Công i n trong nh ng ngày v a qua. B Y t ã có Công i n s 7033/C - BYT ngày 13/10/2008 g i S Y t các t nh, thành ph t Qu ng Ninh n à N ng và các ơn v tr c thu c B Y t , Công i n s 7470/C -BYT ngày 31/10/2008 g i S Y t các t nh t Nam nh n Th a Thiên Hu và các ơn v tr c thu c, Công i n s 7478 C -BYT ngày 31/10/2008 g i S Y t các t nh/ thành ph Hà N i, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Vĩnh Phúc, B c Giang, Qu ng Ninh, L ng Sơn. Trong ó B Y t ã ch o S Y t các t nh/ thành ph , các ơn v tr c thu c B và các cơ s i u tr : - T ch c tr c c p c u 24/24h , s n sàng thu dung và c p c u b nh b nh nhân.Các i c p c u lưu ng luôn túc tr c ng c u cho tuy n dư i khi có l nh. - S n sàng chuNn b các phương án ng c u và di d i các cơ s y t m b o an toàn cho b nh nhân và cán b y t , tăng cư ng thu c, hóa ch t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t, ng p l t do mưa bão. - Các ơn v tr c thu c B Y t và các cơ s y t chuNn b s n sàng các cơ s thu c i u tr , hóa ch t, thi t b k p th i ph c v anh hư ng do mưa bão. - Báo cáo thư ng xuyên và xu t khó khăn và k t qu c a công tác tri n khai công tác phòng ch ng l t bão v Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t . Ngay trong sáng hôm nay, ngày 03 tháng 11 năm 2008, B Y t cũng ã ra Công i n khNn s 7520/C -BYT g i Ch t ch UBND các t nh/thành ph Hà N i, Ninh Bình, Vĩnh Phúc ch o m t s n i dung như sau: - Chính quy n các c p, các ban/ngành, oàn th tri n khai công tác v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh. Hư ng d n nhân dân x lý nư c sinh ho t, an toàn v sinh th c phNm, x lý rác th i, xác súc v t ch t. - S Y t , Trung tâm y t d phòng duy trì i cơ ng ch ng d ch 24/24 s n sàng x lý khi có m m d ch. T ch c ki m tra, giám sát công tác v sinh an toàn th c phNm, cung c p nư c s ch t i các vùng tr ng i m ng p l t. m b o thu c men, hoá ch t
  2. thi t y u cho phòng ch ng d ch và khám ch a b nh cho nhân dân. N u h t cơ s d tr ph i báo cáo ngay v i B Y t chi vi n. - Tuyên truy n cho nhân dân các bi n pháp v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch trong và sau l t. II. NH NG THI T H I V CƠ S YT : Do ư c d báo s m nên các t nh ã có ch ng i phó v i tình hình di n bi n c a mưa lũ, cho n nay chưa có s li u th ng kê v tình hình thi t h i v cơ s v t ch t và cán b y t . Tuy nhiên, t i m t s b nh vi n huy n thu c Ngh An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá do cơ s v t ch t ã s d ng lâu năm d n t i th m d t, các a phương ã k p th i kh c ph c m b o an toàn tuy t i cho b nh nhân, thu c và trang thi t b y t . Hi n nay, Ban ch huy phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t v n ti p t c thư ng xuyên tr c theo dõi di n bi n tình hình t các a phương thông qua báo cáo b ng i n tho i và báo cáo b ng fax c a S Y t các t nh trong vùng ch u nh hư ng c a mưa lũ. Qua t ng h p tình hình, S Y t các a phương ã tăng cư ng cán b , b sung thu c và hoá ch t cho nh ng nơi có nguy cơ b chia c t do nh hư ng c a mưa, lũ và t ch c các oàn cán b i ki m tra, tr c ti p ch o công tác chuNn b phòng ch ng bão t i các a bàn tr ng i m, thành l p các t , i c p c u s n sàng cơ ng làm nhi m v sơ c u, c p c u n n nhân.Các t nh chưa ghi nh n nh ng cơ s nào x y ra d ch b nh. Các ơn v y t trong các t nh ti p t c tri n khai hư ng d n làm v sinh môi trư ng và s lý ngu n nư c ngay sau khi nư c rút. III. DANH M C THU C, HÓA CH T, TRANG BN Y T Ã C P CHO CÁC T NH, THÀNH PH STT Tên t nh c p hàng Cơ s thu c ChloraminB áo phao Nhà b t 1 S Y t Thanh Hóa 50 200.000 viên 2 S Y t Ngh An 200 12 3 S Y t Hà Tĩnh 100.000 100 04 4 S Y t Qu ng Bình 50 200.000 50 5 S Y t Qu ng Tr 50 200.000 100 6 S Y t TT Hu 50 1.000.000 04 7 S Y t Qu ng Nam 30 1.000.000 200 8 S Y t Qu ng Ngãi 100 9 S Y t Bình nh 150 1.500.000 100 T ng c ng 480 4.200.000 700 20 TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG B
  3. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản