Báo cáo số 356/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
54
lượt xem
4
download

Báo cáo số 356/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 356/BC-BYT về công tác y tế tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 356/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 356/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 4 NĂM 2009 (t ngày 21/3/2009 n 20/4/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 4 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng như sau: 1.1. Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): ghi nh n 01 trư ng h p m c m i t i t nh ng Tháp. Tích lũy s m c/t vong t 12/2003 n nay là 110/55. 1.2. Tiêu ch y c p nghi T : không ghi nh n trư ng h p m c Tiêu ch y c p. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 0/0. 1.3. Thương hàn (A01): có 11 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 66/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 182/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (217/0), s m c gi m 16%. 1.4. Viêm não vi rút (A83-A89): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 32/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 73/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (112/0), s m c gi m 35%, s t vong tăng 1 trư ng h p. 1.5. S t xu t huy t (A90): có 35 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 3.122/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 14107/8. So v i cùng kỳ năm 2008 (9.272/5- s li u ã rà soát, b sung 386/1 trư ng h p m c/t vong), s m c tăng 52%, s t vongtăng 3 trư ng h p. 1.6. Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 23 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 126/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 1.371/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (1.779/3), s m c gi m 23%, s t vong gi m 03 trư ng h p. 1.7. Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 2 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong 4/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 94/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (221/0), s m c gi m 57%.
  2. 1.8. D ch h ch (A20): không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 1.9. S t rét: ghi nh n v i t ng s m c t vong là 6947/0 t i 54 a phương. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 12.548/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (16811/1), s m c gi m 25,3 %. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ã t ch c H i ngh ánh giá công tác phòng ch ng Cúm A (H5N1) và phòng ch ng S t xu t huy t t i Thành ph H Chí Minh; B Y t ã g i công i n cho các ơn v liên quan tích c c ch o i u tra, x lý d ch cúm A(H5N1); tăng cư ng giám sát phát hi n s m, x lý k p th i cúm A(H5N1). chuNn b i phó v i các d ch b nh có th x y ra trong mùa mưa bão năm 2009, B Y t ã có công văn g i 63 t nh/thành ph ch o công tác phòng ch ng d ch b nh thư ng x y ra vào mùa hè, mùa mưa bão. B Y t cũng ã t ch c các oàn ki m tra, giám sát phòng ch ng d ch b nh như s t xu t huy t, c oàn công tác i a phương ch o phòng ch ng d ch S i. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH B Y t ti p t c ch o tri n khai th c hi n án 1816 v luân chuy n cán b t tuy n trên xu ng tuy n dư i; ã t ch c H i ngh Sơ k t th c hi n án 1816 và t ng k t công tác Khám ch a b nh khu v c phía B c và phía Nam nh m ánh giá k t q a t ư c bư c u, phát hi n các khó khăn kh c ph c trong th i gian t i. Trong tháng, B ã l p k ho ch ho t ng và d ki n kinh phí cho công tác i u tr ch ng d ch s t Dengue và s t xu t huy t Dengue trong chương trình phòng ch ng s t xu t huy t Qu c gia năm 2009; Xây d ng cương tài nghiên c u khoa h c v “ ánh giá th c tr ng h th ng b o m ch t lư ng xét nghi m hóa sinh lâm sàng và tri n khai thí i m chương trình ngo i ki m tra ch t lư ng cho 120 phòng xét nghi m hóa sinh lâm sàng trong toàn qu c”. B ã t ch c thành công h i thi k thu t sáng t o tu i tr toàn qu c trong lĩnh v c khám ch a b nh; Hoàn thành so n th o án giúp nư c b n Lào v công tác y t ph c v Seagame 25; Làm vi c v i H i n n nhân ch t c da cam/dioxin v tài nghiên c u khoa h c do H i xu t. T ch c H i th o trao i kinh nghi m cung c p ch ng ch hành ngh cho i u dư ng. ã ph i h p v i t ch c y t th gi i ánh giá k ho ch hành ng qu c gia tăng cư ng công tác i u dư ng h sinh giai o n 2002- 2010 và xây d ng k ho ch hành ng qu c gia giai o n ti p theo. ã làm vi c v i chuyên gia WHO chuNn b l kí k t tham gia chi n d ch “B o v cu c s ng, hãy làm s ch bàn tay b n” do WHO phát ng; Rà soát các ho t ng ki m soát nhi m khuNn c a d án WHO. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 16/4/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 143.677 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i 31.126 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong 42.460 trư ng h p, trong ó:
  3. N i dung báo cáo Tháng 4/2008 Tháng 3/09 Tháng 4/09 (17/3/08 n (17/02/09 n (17/3/09 n 16/4/09) 16/4/08) 16/3/09) S ngư i nhi m HIV 4.385 1.462 1.628 S b nh nhân AIDS 815 370 533 S t vong do AIDS 332 211 225 - So sánh v i tháng 3/2009: s ngư i phát hi n có HIV tăng 2757 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 282 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 107 trư ng h p. - So v i tháng 4/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 2923 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 445 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 121 trư ng h p. Nhìn chung, s ngư i nhi m HIV trongtháng 4/2009 tăng cao do s li u báo cáo các trư ng h p phát hi n nhi m HIV/AIDS t i thành ph H Chí Minh ư c báo cáo b sung t các tháng trư c tăng cao. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: Trong tháng, B Y t chuNn b trình Chính ph v vi c tách Chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS thành chương trình m c tiêu qu c gia c l p; ti p t c ý ki n c a các B có liên quan v án Nâng cao năng l c Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph ; Hoàn thi n hư ng d n xây d ng mô hình i m th c hi n phong trào Toàn dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS t i c ng ng dân cư. B ã t ch c H i ngh giao ban B , ngành, oàn th tri n khai công tác phòng, ch ng HIV/AIDS năm 2009; Ph i h p v i Ban ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các B , ngành, oàn th trung ương xây d ng k ho ch năm 2009 v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS. B Y t ã chuNn b h u c n và tháp tùng cho oàn công tác c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng thăm và làm vi c t i Pháp và Hà Lan; T ch c oàn công tác liên ngành g m B Y t , B N i v , B Tài chính kh o sát t i H i Dương, H i Phòng, Ninh Bình xây d ng tiêu chuNn và b ng i m x p h ng i v i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS và xu t ch , chính sách i v i cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. B Y t ã t ch c ho t ng k ni m 10 năm thành l p T p chí AIDS và c ng ng; ã ti n hành xây d ng án Qu Toàn c u phòng ch ng AIDS; ã xây d ng và tri n khai th c hi n chương trình d phòng lây nhi m HIV/AIDS t m sang con; T ch c rà soát v chương trình gi ng d y ki n th c phòng ch ng HIV/AIDS trong các trư ng i h c và cao ng Y. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm:
  4. Trong tháng x y ra 08 v ng c th c phNm t i 4 t nh: Hà Giang (5 v ), ng Nai (1 v ), Ngh An (1 v ) và Thành ph H Chí Minh (1 v ) làm 936 ngư i m c, s ngư i ph i nh p vi n là 859 ngư i và s ngư i t vong là 7 ngư i. Cho t i nay ã xác nh ư c nguyên nhân c a 1 v là do c t n m, 1 v do c t cóc và 06 v còn l i chưa xác nh ư c nguyên nhân. Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/4/2009, toàn qu c ã x y ra 22 v ng c th c phNm v i 1739 ngư i m c, trong ó có 10 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: B Y t ã trình Th tư ng Chính ph xin lùi th i gian trình D th o Lu t An toàn th c phNm n tháng 2/2010 và trình Th tư ng Chính ph ký ban hành Quy t nh 408/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm. ang ti p t c d th o l n 6 “Quy nh v ăng ký lưu hành i v i s n phNm liên quan an toàn th c phNm và hư ng d n th c hi n”; D th o l n 1 ”Thông tư liên t ch Y t - Thanh tra CP v trang ph c phù hi u, bi n hi u c p hi u, th thanh tra viên và quy trình th t c b nhi m thanh tra viên VSATTP”; Hoàn thành báo cáo U ban ki m tra trung ươngv công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c An toàn v sinh th c phNm 2006 - 2008. B ã xây d ng K ho ch h u ki m Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm năm 2009 (K ho ch s 264/KH-BYT ngày 08/4/2009) và ang xây d ng các văn b n tri n khai k ho ch này; ã có văn b n ch o S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương v vi c thanh tra, ki m tra các cơ s nư c u ng óng chai, óng bình, ng th i trình Th tư ng Chính ph Báo cáo nhanh v tình hình ki m soát ch t lư ng, v sinh an toàn nư c u ng óng chai và ki n ngh các gi i pháp qu n lý. B ã ti n hành thanh tra VSATTP sau công b tiêu chuNn s n phNm t i 02 Công ty nh p khNu s a nguyên li u t i Hà N i là Công ty c ph n Thương m i và Công ngh th c phNm Hoàng Lâm và Công ty TNHH Nhà nư c m t thành viên u tư và Phát tri n Nông nghi p Hà N i. ã t ch c H i ngh t ng k t Chương trình m c tiêu qu c gia VSATTP năm 2008; Xây d ng k ho ch tri n khai Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP năm 2009 và ch o các các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương v vi c t ch c Tháng hành ng vì ch t lư ng VSATTP năm 2009. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch–Tài chính: Trong tháng, B Y t ã t p trung xây d ng k ho ch tri n khai Quy t nh s 402/2009/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hoá nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. L p k ho ch và phương án kh o sát hi n tr ng c a 250 Tr m y t xã biên gi i và m t s huy n biên gi i; Báo cáo công tác quân dân y 02 năm 2007- 2008; Xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP c a Chính ph v Chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng i v i 61 huy n nghèo. B Y t ã t ng h p báo cáo Ban ki m tra trung ương v các ho t ng c a ngành; Ti p t c t ng h p quy t toán v n u tư phát tri n năm 2008; Phân b v n i ng năm 2009 cho các ơn v , các D án; Tham gia góp ý xây d ng các tiêu chí nông thôn m i.
  5. ã t ch c h i th o sơ k t công tác khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i và th c hi n ChuNn qu c gia v y t xã năm 2008; Làm vi c v i phái oàn Ngân hàng Th gi i v u tư h tr y t các t nh B c Trung B ; ThNm nh và trình duy t các k ho ch ho t ng c a các chương trình, d án Y t Tây Nguyên, H tr Y t các t nh duyên h i Nam Trung B . Góp ý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i cho t nh Trà Vinh; Tri n khai t p hu n v M c l c ngân sách m i. 2. Công tác B o hi m Y t : B Y t ã hoàn thi n D th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t b o hi m y t (BHYT) g i B Tư pháp thNm nh; hoàn thi n D th o l n 1 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT; t ch c H i th o xin ý ki n v n i dung hư ng d n th c hi n khám, ch a b nh BHYT cho tr em dư i 6 tu i và khám, ch a b nh BHYT t i Tr m y t xã; T ch c 02 H i ngh ph bi n Lu t BHYT và xin ý ki n d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t BHYT phía B c và Nam. B Y t ã t ch c giao ban Qúy I/2009 gi a Lãnh o B Y t và Lãnh o B o hi m xã h i Vi t Nam. 3. Công tác qu n lý dư c: B Y t ã xây d ng Thông tư Hư ng d n th c hi n quy n xu t khNu, quy n nh p khNu thu c c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và ang xin ý ki n các b có liên quan. ang xây d ng d th o Thông tư hư ng d n qu n lý thu c gây nghi n, hư ng tâm th n, ti n ch t; Hoàn thi n Thông tư hư ng d n Danh m c thu c không kê ơn; Xây d ng Thông tư hư ng d n l y m u thu c xác nh ch t lư ng và Thông tư hư ng d n tri n khai GACP-WHO; ang ti p t c xây d ng cương s a i Quy t nh 45/2007/Q -BYT v Danh m c ho t ch t ư c qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình cho phù h p Danh m c thu c không kê ơn. B Y t ã hư ng d n cácS Y t các t nh, thành ph ; các B nh vi n trung ương, các cơ s s n xu t kinh doanh thu c v công tác u th u và xu t s a i Thông tư s 10; B Y t ã ch o các S Y t ki m tra và x lý tri t tình hình nhi m Formon và ét xăng trong m phNm. B Y t ang chuNn b t ch c H i ngh ngành Dư c và ang th c hi n tri n khai thí i m i u tr Methadone t i Hà N i. 4. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : T ch c thành công H i ngh t p hu n TTBYT t ch c vào tháng 3/2009 t i Hà N i và tri n khai th c hi n các n i dung ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân k t lu n t i H i ngh t p hu n TTBYT; Xây d ng danh m c TTBYT phòng khám a khoa khu v c theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n huy n giai o n 2008-2010 theo quy mô giư ng b nh và các vùng mi n khác nhau. Th c hi n các công tác chuNn b l p d án xây d ng, c i t o nâng c p H th ng x lý nư c th i cho các ơn v tr c thu c B ; Ti p t c tri n khai tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k m u, danh m c Trang thi t b cho Trung tâm y t d phòng huy n; Tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu Trang thi t b y t qua m ng; Tri n khai tài nghiên c u, xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh.
  6. 5. Công tác Y Dư c c truy n: B Y t ã trình Th tư ng Chính ph D th o Quy t nh ban hành “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v Phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i”. B ang t ng h p, ch nh s a Quy t nh hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông; Hoàn thi n vi c xây d ng quy trình bào ch thu c ông dư c và chuNn b cho h i ngh t p hu n ph bi n v phương pháp bào ch . 6. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: B Y t ã làm vi c v i i di n Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Ph n , B Công An, B Qu c phòng, H i KHHG , H i NHS, ài truy n hình- Chương trình O2TV xây d ng k ho ch ho t ng và ngân sách h tr c a Chương trình m c tiêu Qu c gia v S c kh e sinh s n năm 2009. Xây d ng và báo cáo “Th c tr ng và ki n ngh v công tác chăm sóc SKSS các t nh khu v c mi n núi phía B c” t i H i th o do U ban v Các v n xã h i c a Qu c h i t ch c. H p Ban Ch o Chi n lư c Qu c gia dinh dư ng giai o n 2001- 2010 Báo cáo k t qu th c hi n k ho ch 2007-2008 và d ki n k ho ch 2009-2010. B ang t p hu n cho giám sát viên, i u tra viên tri n khai i u tra t vong m và t vong sơ sinh t i các vùng sinh thái. ChuNn b k ho ch ào t o gi ng viên tuy n t nh v Làm m an toàn, Phá thai an toàn, Nhi m khuNn ư ng sinh s n/nhi m khuNn lây qua ư ng tình d c cho các t nh tri n khai CTMTQG năm 2009; Ti n hành rà soát, ch nh s a h th ng m u bi u, báo cáo trong lĩnh v c Chăm sóc s c kho Bà m - Tr em. 7. Công tác Thanh tra: Trong tháng 4, B Y t ã nh n và x lý 62 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 33 ơn ngh , ph n ánh, 10 ơn khi u n i và 19 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 60 ơn, n c danh 2 ơn. N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (15 ơn), kinh t xã h i (40 ơn), công tác Dư c (03 ơn) và công tác y t d phòng (04 ơn). ã nh n ư c 10 công văn báo cáo tình hình x lý các v vi c c a các ơn v tr c thu c B và c a các a phương. B Y t ã t ch c ki n toàn Ban Ch o Phòng ch ng tham nhũng c a B Y t . ã gi i quy t và x lý các k t lu n c a Thanh tra Chính ph v C ph n hoá doanh nghi p. ã t ch c Thanh tra v ki m d ch y t biên gi i và qu n lý, s d ng v c xin sinh phNm y t t i Thành ph H Chí Minh, Vũng Tàu, Tây Ninh. B Y t cũng ã thành l p oàn ki m tra tình hình s d ng v c xin sinh phNm y t t i tuy n cơ s trong c nư c;T ch c oàn thanh, ki m tra t i các b nh vi n và phòng khám trên a bàn Hà N i. B Y t ti p t c xây d ng k ho ch thanh tra toàn di n b nh vi n; Thanh tra gi i quy t ơn khi u n i t i b nh vi n Lao và ph i Trung ương; Gi i quy t ơn khi u n i t i b nh vi n Bưu i n; Thanh tra Tháng hành ng vì ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm t i Lâm ng, c Nông, Bình Phư c; T ch c các oàn thanh ki m tra các cơ s s n xu t nư c óng chai t i hai thành ph l n là Hà N i và H Chí Minh.
  7. 8. Công tác pháp ch : B Y t ã hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh sau khi ã ti p thu ý ki n thành viên Chính ph và ã có báo cáo gi i trình trư c U ban Thư ng v Qu c h i ngày 18/4/2009; Ti n hành ki m tra các văn b n Quy ph m pháp lu t ã ban hành trong năm 2008, n nay ã rà soát, ki m tra ư c70 trên t ng s 99 văn b n; Hoàn thi n vi c rà soát văn b n qui ph m pháp lu t theo cam k t gia nh p WTO; Ti p t c so n th o d th o Ngh nh s a i Ngh nh s 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . T ch c, phát ng phong trào Thi ua H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh, th c hi n t t án 1816 và quy t c ng x c a cán b y t ; ChuNn b xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú. 9. Công tác H p tác Qu c t : B Y t ã tham d nhóm so n th o chương trình 5 năm h p tác kinh t v i Trung Qu c và ch trìcu c h p nhóm các i tác Y t (HPG) v i s tham gia c a 110 i bi u bao g m các i bi u t các t ch c qu c t , các cơ quan h p tác phát tri n, các ngân hàng qu c t , m t s t ch c phi chính ph và i di n m t s b ngành liên quan. Lãnh o B Y t tham gia oàn công tác c a Chính ph i các nư c châu Âu v Phòng ch ng HIV/AIDS. Trong tháng, B Y t ã m r ng h p tác v i nhi u nư c và t ch c qu c t t i Vi t Nam như: ti p oàn Qu c v khanh B Y t CHLB c; ti p Trư ng i di n Qu Dân s Liên hi p qu c t i Vi t Nam (UNFPA); Ti p oàn công tác c a GAVI v các ho t ng h p tác gi a T ch c GAVI và Vi t Nam; Làm vi c v i oàn Th trư ng B Y t bang Nam úc v k ho ch h p tác trong ào t o i u dư ngvà ti p nh n i u dư ng Vi t Nam sang làm vi c t i Nam úc; làm vi c v i i s quán M bàn v k ho ch h p tác nghiên c u văcxin cúm A (H5N1); ti p i s Isreal bàn v h p tác và u tư trong lĩnh v c y t . B Y t ã t ch c h p v i các t ch c WHO. GTZ, JICA và EU bàn v vi c th c hi n các Milestones trong Văn b n h p tác gi a B Y t và các i tác nư c ngoài. 10. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình: B y t ã ch o S Y t , Chi c c DS-KHHG các t nh thành ph ph i h p v i Ban ch o i u tra dân s và nhà các c p, c bi t là Ban ch o c p xã, s d ng thông tin t cu c t ng i u i u tra dân s và nhà 1/4/2009 c p nh t thông tin vào s theo dõi DS-KHHG ng th i c p nh t d li u vào các kho d li u i n t c p huy n, c p t nh. Ti p t c ch o n nh t ch c và i ngũ cán b dân s các c p, n nay ã có 63/63 t nh thành l p Chi c c DS-KHHG và 62/63 t nh thành l p Trung tâm DS-KHHG c p huy n, nhìn chung Chi c c DS-KHHG các t nh, Trung tâm DS-KHHG các huy n ã t ng bư c n nh và tri n khai theo ch c năng và nhi m v ư c giao. B ã t ch c H i th o Tri n khai ti p th xã h i các phương ti n tránh thai và S d ng thu c tránh thai trong chương trình DS-KHHG t i 2 mi n; Xây d ng K ho ch t ch c H i ngh giao ban tr c tuy n do Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ch trì v công tác DS-KHHG v i 63 t nh, thành ph và tri n khai các công vi c chuNn b theo k ho ch; Xây d ng k ho ch t ch c mít tinh k ni m ngày dân s th gi i 11/7/2009 và h i ngh bi u dương cán b DS-KHHG cơ s tiêu bi u toàn qu c. ã
  8. t ch c các oàn công tác i ki m tra, giám sát và ôn c các t nh (B c Ninh, B c Giang, Qu ng Ninh, H i Phòng...) tri n khai, th c hi n k ho ch 2009 và chi n d ch truy n thông l ng ghép cung c p d ch v SKSS/KHHG , c ng c t ch c b máy, xây d ng Ngh quy t chuyên và thành l p Ban ch o công tác DS-KHHG . II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung vào công tác ch o phòng ch ng d ch, ch o thanh ki m tra nư c óng chai không m b o VSATTP. c bi t ã t p trung ch o tri n khai các K t lu n, Ngh quy t, Quy t nh c a B Chính tr , Chính ph và Qu c h i v công tác b o v chăm sóc s c kh e nhân dân, Ny m nh công tác dân s , và các chính sách tăng ngu n l c phát tri n ngành y t . ã tích c c ch o các ơn v rà soát hoàn thành úng k ho ch ti n các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong Quý II/2009. Hoàn thi n Lu t khám b nh, ch a b nh báo cáo Chính ph và y ban Thư ng v Qu c h i. Lãnh o B ã ch trì các H i ngh t ng k t tr c tuy n, rà soát k ho ch năm 2009 c a t ng lĩnh v c ch o công vi c sát sao hơn. Lãnh o B ã th c hi n nhi u ho t ng m r ng h p tác qu c t , i ki m tra các a phương và c bi t ng chí B trư ng B Y t chuNn b cho oàn công tác c a Chính ph i ki m tra 3 t nh Cà Mau, B c Liêu và Sóc Trăng ki m tra tình hình th c hi n Ngh Quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph . III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2009 1. T p trung ch o công tác phòng ch ng d ch b nh mùa hè, phòng ch ng thiên tai th m h a và bi n i khí h u. 2. Ch o hoàn thi n các d án Lu t, án trình Qu c h i và Chính ph . Trong tháng 5/2009, B Y t s trình Chính ph d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t BHYT. T p trung tri n khai các K t lu n c a B Chính tr và các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , g m: - K t lu n s 42-KL/TW c a B Chính tr v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p; - K t lu n s 43-KL/TW c a B Chính tr v 3 năm th c hi n Ngh quy t s 46- NQ/TW, ngày 23/2/2005 c a B Chính tr (Khoá IX) v “Công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i” và 5 năm th c hi n Ch th s 06- CT/TW, ngày 22/1/2002 c a Ban Bí thư (Khoá IX) v “C ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s ”; - K t lu n s 44-KL/TW c a B Chính tr v k t qu 3 năm th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW, ngày 22/3/2005 c a B Chính tr (Khoá IX) v “Ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s - k ho ch hoá gia ình”. - Quy t nh nh s 402/Q -TTg ngày 27/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành k ho ch hành ng c a chính ph th c hi n ngh quy t s 18/2008/QH12
  9. ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hóa nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. - Quy t nh s 46/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph Quy nh ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c công tác t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng thu c B Y t , các Phòng B o v s c kh e Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 B nh vi n Trung ương Quân i 108 và Khoa A11 Vi n Y h c c truy n Quân i. 3. Ti p t c vi c phân b v n i ng năm năm 2009 cho các ơn v ; Ti p t c chuNn b xây d ng các văn b n tri n khai án i m i cơ ch qu n lý tài chính và ho t ng c a ngành. Xây d ng án v nâng c p các cơ s ào t o theo ch o c a Th tư ng Chính ph ; 4. Ti p t c t ch c H i ngh ph bi n Lu t b o hi m y t và xin ý ki n i v i d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t BHYT cho khu v c mi n Trung t i à N ng. Hoàn thi n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT và g i xin ý ki n b , ngành, t ch c liên quan và xây d ng Thông tư hư ng d n ăng ký khám, ch a b nh b o hi m y t . 5. B sung và hoàn ch nh k ho ch phòng ch ng tham nhũng c a Ban Ch o phòng ch ng tham nhũng B Y t . H i th o v s a i, b sung Quy t nh 2442/Q -BYT v Thanh tra c a Th trư ng. Hoàn thi n quy trình thanh tra giá thu c, m phNm, trang thi t b y t . Ti p t c tham gia T công tác xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n Ngh quy t 101-NQ/BCS ngày 15/4/2009 c a Ban Cán s ng B Y t . Ti p t c oàn thanh tra toàn di n b nh vi n và oàn thanh tra c nhi m v hành ngh y tư nhân. ChuNn b thanh tra v ki m d ch y t biên gi i và qu n lý, s d ng văc-xin, sinh phNm y t t i 03 t nh: i n Biên, Lai Châu, Lào Cai. Tri n khai công tác thanh tra m phNm, trang thi t b y t trên a bàn Hà N i và m t s t nh phía B c. 6. Ti p t c hoàn thi n “K ho ch hành ng c a chính ph th c hi n Ch th 24- CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i”.Ti p t c xây d ng án “Phát tri n m ng lư i các b nh vi n YHCT tuy n t nh giai o n 2009 - 2020” và d th o phương pháp chung ch bi n các v thu c theo phương pháp c truy n. T ng h p, ch nh s a Quy t nh hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/03/2009 n ngày 20/4/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản