intTypePromotion=1

Báo cáo số 458/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
3
download

Báo cáo số 458/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 458/BC-BGDĐT về tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 các đơn vị trực thuộc bộ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 458/BC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------- S : 458/BC-BGDĐT Hà N i, ngày 06 tháng 10 năm 2008 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N V N Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N NĂM 2008 CÁC ĐƠN V TR C THU C B Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph v báo cáo tình hình th c hi n v n đ u tư xây d ng cơ b n năm 2008, B Giáo d c và Đào t o đã t ng h p qua k t qu báo cáo nhanh c a các ch đ u tư tr c thu c như sau: 1. Đánh giá tình hình, k t qu th c hi n k ho ch chi đ u tư phát tri n 9 tháng đ u năm (s li u c th , chi ti t t ng d án theo bi u đính kèm). 1.1. K ho ch v n đ u tư đư c giao (bao g m c k ho ch b sung ho c đi u chuy n trong năm 2008): Th c hi n Quy t đ nh s 1569/QĐ-TTg ngày 19-11-2007 c a Th tư ng Chính ph và các Quy t đ nh s 3657/QĐ-BTC ngày 20-11-2007 c a B Tài chính và Quy t đ nh s 187/QĐ-BKH ngày 19-11-2007 c a B K ho ch và Đ u tư v vi c giao d toán ngân sách nhà nư c năm 2008; B Giáo d c và Đào t o đã phân b v n đ u tư xây d ng cơ b n k ho ch năm 2008 cho các Trư ng, các đơn v và các D án tr c thu c như sau: T ng v n đ u tư: 1.124.500 tri u đ ng Trong đó: - V n trong nư c: 578.000 tri u đ ng - V n ngoài nư c 546.500 tri u đ ng - T ng m c v n đ u tư 1.124.500 tri u đ ng đư c chia theo ngành và lĩnh v c như sau: + Đ u tư xây d ng cơ b n: 1.121.500 tri u đ ng . Chu n b đ u tư: 4.000 tri u đ ng .V n giáo d c đào t o: 976.500 tri u đ ng Chia ra: V n trong nư c: 430.000 tri u đ ng V n ngoài nư c: 546.500 tri u đ ng . Khoa h c công ngh : 70.000 tri u đ ng . Môi trư ng: 7.000 tri u đ ng . Công c ng: 50.000 tri u đ ng . Th d c th thao: 14.000 tri u đ ng + V n đ u tư theo m c tiêu: 3.000 tri u đ ng 1.2. K t qu th c hi n k ho ch v n đ u tư 9 tháng đ u năm 2008: Theo báo cáo c a các đơn v , d án tr c thu c, B Giáo d c và Đào t o t ng h p thì: - Kh i lư ng xây d ng cơ b n (XDCB) hoàn thành đ n th i đi m 30/9/2008 là 900.931 tri u đ ng, đ t 80,01% so v i k ho ch v n năm 2008. - S v n đã đư c thanh toán (trong đó thanh toán kh i lư ng XDCB hoàn thành) đ n th i đi m 30/9/2008 là 707.838 tri u đ ng, đ t 62,94% so v i k ho ch v n năm 2008. Riêng đ i v i các d án nhóm A, đ n th i đi m 30/9/2008: kh i lư ng XDCB hoàn thành đ t 86,83%, t ng s v n đã thanh toán đ t 69,52% so v i k ho ch v n năm 2008. Trong đó, các d án ODA: kh i lư ng XDCB hoàn thành đ t 110,33% (709.983 t đ ng/643.500 t đ ng), t ng s v n đã thanh toán đ t 89,64 % (576.870 t đ ng/643.500 t đ ng) so v i k ho ch v n năm 2008. 1
  2. - S lư ng d án, công trình hoàn thành: Theo k ho ch, đ n cu i năm 2008 s có 20 d án, công trình hoàn thành. Ưu đi m: - Vi c b trí v n năm 2008 đã th hi n ưu tiên cho các Trư ng Sư ph m và trư ng tr ng đi m; Ưu tiên các đơn v vùng khó khăn v a m i thành l p. - Đã gi m kh i công các công trình m i, t p trung v n đ hoàn thành các d án nhóm B, C đang d 2 dang, đáp ng hàng trăm nghìn m phòng h c, thí nghi m, ký túc xá ph c v t t cho công tác giáo d c và đào t o. - T p trung b trí v n các d án nhóm B vư t quá th i h n đ s m. Hi n nay không còn d án nhóm B kéo dài quá 4 năm. - Các đơn v không có n đ ng XDCB. Đi đôi v i vi c t p trung v n cho các công trình hoàn thành đưa vào s d ng, nhi u đơn v đã huy đ ng ngu n thu t h c phí và các ngu n thu h p pháp khác đ tăng cư ng đ u tư các công trình ph c v cho h c t p và xây d ng KTX cho sinh viên. - Đánh giá vi c ch p hành quy đ nh v qu n lý v n đ u tư: Đa s các đơn v tr c thu c B đ u tuân th th t c đ u tư; th i gian, ti n đ th c hi n các d án. Tuy nhiên vì nhi u lý do khác nhau nên tình hình quy t toán v n đ u tư các công trình, d án XDCB trong năm 2008 còn chưa k p th i; M t s h n ch : - Đ u tư v n chưa th t p trung vì s lư ng d án d n l i nhi u t nh ng năm trư c v n còn khá l n. - Ngân sách Nhà nư c t p trung cho m ng đào t o chưa đáp ng đư c nhu c u phát tri n c a các đơn v . Đ c bi t còn đ nhi u quy ho ch treo chưa đ v n đ đ n bù gi i to m c dù đã đư c Chính ph phê duy t quy ho ch, như 3 đ i h c vùng: Đ i hoc Hu , Đ i h c Đà N ng, Đ i h c Thái Nguyên. - Ngân sách đư c Chính ph phân b cũng chưa th đáp ng đư c ti n đ c a các d án ODA và các d án nhóm A đã đư c phê duy t. V n đ i ng cho D án Ti u h c cho tr em có hoàn c nh khó khăn (PEDC): Th tư ng Chính ph đã có công văn s 1290/TTg-KTTH ngày 08/8/2008 cho ng trư c d toán ngân sách trung ương c a B Giáo d c và Đào t o năm 2009 là 50 t đ ng đ thanh toán n kh i lư ng hoàn thành c a d án tính đ n ngày 29/7/2008, đ ng th i cho phép coi các đi m trư ng đư c xây d ng b ng ngu n v n trái phi u chính ph là ph n v n đ i ng c a Chính ph Vi t Nam cho D án. B Giáo d c và Đào t o đã có công văn s 7843/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 28/8/2008 v vi c “hư ng d n th c hi n công văn s 1290/TTg-KTTH c a CP”, đ ng th i t ch c h p v i các t nh đ hư ng d n tri n khai th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph . V n cho D án xây d ng toà nhà trung tâm đào t o Trư ng Đ i h c Kinh t qu c dân: Chính ph đã có công văn s 3961/VPCP-KTTH ngày 17/6/2008 giao cho B Giáo d c và đào t o ch trì, ph i h p v i các B và cơ quan liên quan xây d ng cơ ch huy đ ng v n ngoài ngân sách nhà nư c và quy t đ nh vi c áp d ng th c hi n đ i v i d án. B Giáo d c và Đào t o đã có công văn hư ng d n và t ch c bu i làm vi c v i Trư ng Đ i h c Kinh t qu c dân đ tri n khai th c hi n xây d ng đ án Tuy nhiên, vi c tri n khai th c hi n s còn g p nhi u khó khăn c n đư c s ng h và ph i h p ch t ch c a UBND các t nh và các B ngành trung ương. - M t s ít đơn v v n chưa th gi i ngân đư c do nhi u th t c đi u ch nh b sung và t ch c đ u th u ch m. - Công tác chu n b , th m đ nh, phê duy t d án, t ng d toán, thi t k k thu t... còn ch m tr , đ c bi t là các th t c đi u ch nh b sung do các quy đ nh m i và đơn giá thay đ i nên đã kéo dài th i h n th c hi n vi c thi công xây d ng công trình. - M t s d án đã b trí v n nhưng kéo dài th i gian chu n b , chưa có gi i pháp đ ng b đ m b o d án đúng ti n đ . Nh ng h n ch nêu trên, cũng m t ph n vì các khó khăn khách quan, như: - Giá c v t tư bi n đ ng thư ng xuyên và tăng r t cao so v i d toán ban đ u, vư t ngoài t m ki m soát c a Ch đ u tư và nhà th u gây khó khăn cho ch đ u tư và đơn v thi công. 2
  3. - Th trư ng v t tư t i các đ a phương khan hi m, không đáp ng đư c kh i lư ng thi công; - Giá c th c t trên th trư ng chênh l ch r t l n v i các văn b n thông báo giá c a đ a phương gây khó khăn cho đơn v thi công khi th c hi n thnh toán kh i lư ng; - Các công trình, d án đư c th c hi n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c và đư c phân b cho t ng năm có gi i h n nên khi trư t giá v v t tư (đ c bi t là trong 2 quý đ u năm 2008) ngu n v n này không đáp ng đư c nhu c u gi i ngân cho ti n đ thi công công trình. M c dù có nh ng h n ch n u trên song nhìn chung các công trình, d án đã hoàn thành đưa vào s d ng có hi u qu ph c v cho công tác gi ng d y và h c t p, góp ph n nâng cao ch t lư ng giáo d c, đào t o. 2. Đ xu t ki n ngh , gi i pháp: - Các th t c thanh toán Kho b c Nhà nư c c n đư c c i ti n, đ c bi t khi thanh toán các kh i lư ng phát sinh do các y u t trư t giá, bù nhân công theo quy đ nh c a các văn b n pháp lý mà chưa làm vư t t ng m c đ u tư. - B Tài chính và B K ho ch và Đ u tư c n tham mưu cho Chính ph có cơ ch đ c bi t đ c p riêng d toán cho các d án ODA, không tr vào ngân sách trung ương hàng năm c a B Giáo d c và Đào t o. Vì n u phân b như hi n nay, đáp ng đư c v n đ i ng cho các d án ODA thì không th còn v n đ phân b cho các d án nhóm B và C d n đ n cơ s v t ch t c a các đơn v tr c thu c B Giáo d c và Đào t o s không đư c đ u tư theo s phát tri n c a giáo d c, đào t o. - Đ i v i D án xây d ng toà nhà trung tâm đào t o Trư ng Đ i h c Kinh t qu c dân, đ ngh Chính ph ng h đ cho phép v n d ng t i đa cơ ch huy đ ng v n ngoài ngân sách. - Đ i v i d án quy ho ch 3 đ i h c vùng: Đ i hoc Hu , Đ i h c Đà N ng, Đ i h c Thái Nguyên, đ ngh Chính ph có chính sách ưu tiên v v n đ th c hi n d án theo quy ho ch đã đư c Chính ph phê duy t. B Giáo d c và Đào t o trân tr ng báo cáo! KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như kính g i; - BT. Nguy n Thi n Nhân (đ b/c); - TT. Bành Ti n Long (đ b/c); - Lưu CSVCTBĐCTE. Ph m Vũ Lu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bao cao 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản