Báo cáo số 557/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
4
download

Báo cáo số 557/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 557/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 24/6/2006 đến ngày 30/6/2006 của Bộ y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 557/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 557/BC-BYT Hà N i, ngày 30 tháng 06 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 24/6/2006 N NGÀY 30/6/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1. Tình hình trên Th gi i: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và các ngu n tin khác: Trong tu n t ngày 24/6/2006 n ngày 30/6/2006, trên th gi i không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). 2. T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 24/6/2006 n 30/6/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã qua 7 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 228 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 130 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 19, ch t 12), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 51, ch t 39), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T Đ NG PHÒNG CH NG D CH ĐÃ TRI N KHAI: 1. Ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin hàng tu n trên trang Web c a B Y t 2. Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ, vùng có d ch cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, hi n chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A.
  2. 3. Ti p t c phát tri n Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i chuNn b cho các l p t p hu n t i các a phương trong tháng 8 -9/2006. 4. Hoàn ch nh k ho ch mua s m trang thi t b cho h th ng c nh báo s m và áp ng nhanh t i các Vi n VSDT/Pasteur và các t nh/thành ph thu c D án WHO/FAO/UNDP. 5. Tri n khai các ho t ng thu th p s li u, th nghi m, m u báo cáo giám sát i tư ng sau tiêm văcxin phòng ch ng cúm gia c m t I và II t i các khu v c B c, Trung, Nam. 6. Hoàn ch nh vi c phân ph i các máy móc, trang thi t b , thu c, hóa ch t phòng ch ng d ch t I cho các a phương. 7. Ph i h p v i các chuyên gia, nhà phân ph i ti p t c hoàn ch nh tài li u, t ng h p danh sách cán b tham gia các l p t p hu n s d ng máy móc, trang thi t b cho các ơn v ti p nh n. 8. Hoàn ch nh Quy t nh thành l p Ban tư v n an toàn sinh h c và Quy nh v an toàn sinh h c cho phòng xét nghi m c p I, II, III. 9. Làm vi c v i các chuyên gia c a Trung tâm phòng ch ng b nh t t (CDC) Hoa Kỳ xây d ng k ho ch phòng ch ng cúm A(H5N1) ngư i t i Vi t Nam. 10. Ti p t c tri n khai các ho t ng pD án Phòng ch ng b nh truy n nhi m khu v c Ti u vùng sông Mê Kông, giai o n 2006 - 2009 do ADB/WHO tài tr . 11. Ti p t c hoàn ch nh T trình Chính ph v D th o Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m trên cơ s các ý ki n óng góp c a các B ngành, chuyên gia u ngành, các Vi n thu c h Y t d phòng và S Y t 64 t nh/thành ph . ChuNn b trình Chính ph v D án Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m vào gi a tháng 7/2006 và xin ý ki n Qu c h i vào tháng 10/2006. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản