Báo cáo số 704/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Báo cáo số 704/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 704/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 15/8/2006 đến ngày 23/8/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 704/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 704/BC-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 08 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 15/8/2006 N NGÀY 23/8/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i và các ngu n tin khác trong tu n t ngày 15/8 n ngày 23/8/2006: * T i Indonesia: B Y t Indonesia ã ghi nh n 04 trư ng h p m c cúm A(H5N1), u s ng phía Tây t nh Java. -Trư ng h p th nh t: B nh nhân nam 17 tu i, s ng huy n Garut, kh i b nh ngày 26/7/2006, nh p vi n ngày 09/8/2006 v i tri u ch ng viêm ph i. -Trư ng h p th hai: B nh nhân n 9 tu i, s ng huy n Garut, kh i b nh ngày 01/8/2006, nh p vi n ngày 14/8/2006, t vong ngày 15/8/2006. -Trư ng h p th ba: B nh nhân n 35 tu i, kh i b nh ngày 08/8/2006, t vong sau khi nh p vi n v i tri u ch ng viêm ph i ngày 17/8/2006. -Trư ng h p th tư: B nh nhân n 6 tu i, kh i b nh ngày 06/8/2006, nh p vi n ngày 11/8/2006, hi n ã bình ph c. Các trư ng h p trên u có ti p xúc v i gia c m ch t t i gia ình và các hô xung quanh. Hi n nay t i các làng phía Tây t nh Java ang x y ra nhi u v d ch cúm gia c m. n nay Indonesia ã ghi nh n 60 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 46 trư ng h p t vong. * T i Trung Qu c: Ngày 14/8/2006, B Y t Trung Qu c ã ghi nh n trư ng h p th 21 c a nư c này m c cúm A(H5N1). B nh nhân nam 62 tu i, là nông dân s ng vùng t tr Tân Giang, kh i b nh ngày 19/6/2006 và t vong ngày 12/7/2006. Qua
  2. i u tra cho th y b nh nhân không có ti n s ti p xúc v i gia c m m c b nh và không có d ch cúm gia c m x y ra t i khu v c này. n nay, t i Trung Qu c ã ghi nh n 21 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 14 trư ng h p t vong. * T i Thái Lan: Ngày 07/8/2006 B Y t Thái Lan ã ghi nh n trư ng h p th hai m c cúm A(H5N1) k t u năm 2006 n nay. B nh nhân nam 27 tu i, s ng t nh UThai Thani. Kh i b nh ngày 24/7/2006, nh p vi n ngày 30/7/2006, t vong ngày 03/8/2006. Các nhà ch c trách a phương xác nh trư c ó có gà ch t t i nhà b nh nhân. Hi n nay t i Thái Lan d ch cúm gia c m ang x y ra t i 2 t nh Phichít và Nakhon Phanom. T tháng 12/2003 n nay, t i Thái Lan ã ghi nh n 24 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 16 trư ng h p t vong. 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 04/8/2006 n 11/8/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã g n 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 241 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 141 trư ng h p t vong t i 10 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 21, ch t 14), Djibouti (m c 1, ch t 0), Ai C p (m c 14, ch t 06), Indonesia (m c 60, ch t 46), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 24, ch t 16), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và ăng t i thông tin d ch b nh trên trang Web c a B Y t . 2.Hoàn ch nh Công văn g i S Y t các t nh thành ph hư ng d n tri n khai th c hi n Ch th s 29/2006/CT-TTg và Công i n s 1225/C -TTg ngày 10/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác phòng ch ng cúm gia c m và cúm A(H5N1).
  3. 3.T ch c h i ngh tăng cư ng giám sát và ch ng phòng ch ng d ch cúm gia c m và d ch cúm A(H5N1) ngư i cho 20 t nh/thành ph khu v c mi n Nam t i TP. H Chí Minh (ngày 16/8/2006). 4.ChuNn b t ch c 24 l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho 720 cán b tr c ti p s d ng t i 3 mi n B c, Trung, Nam. L p u tiên ư c khai gi ng vào ngày 05/9/2006 t i Vi n Nhi Trung ương, Hà N i. 5.T ng h p báo cáo trình Th tư ng Chính ph xem xét phê duy t c p kinh phí b sung mua trang thi t b , v t tư, hoá ch t phòng ch ng d ch, ngoài d toán chi ngân sách năm 2006. 6.T trình s 100/TTr-CP ngày 14/8/2006 c a B trư ng B Y t ký th a u quy n c a Th tư ng Chính ph trình Qu c h i v D án Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m. Ban so n th o báo cáo t i 2 phiên h p Thư ng tr c và toàn th U ban các v n xã h i Qu c h i thNm tra v D án Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m. 7.Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i ti p t c giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, n nay chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. 8.Làm vi c v i các phóng viên Báo, ài phát thanh truy n hình trong nư c v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản