Báo cáo số 804/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
1
download

Báo cáo số 804/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 804/BC-BYT về việc tình hình thiệt hại về y tế và công tác phòng, chống khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 804/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 804/BC- BYT Hà N i, ngày 13 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO S 4 TÌNH HÌNH THI T H I V Y T VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG KH C PH C H U QU MƯA LŨ DO NH HƯ NG C A CƠN BÃO S 4 Ti p theo Báo cáo s 3 ngày 12/8/2008, vào h i 16h30 ngày 13/8/2008, Thư ng tr c Ban ch huy PCTH&TKCN B Y t ã nh n ư c báo cáo b ng i n tho i và fax c a S Y t các t nh trong vùng ch u nh hư ng c a cơn bão s 4. Tình hình t i các a phương như sau: I. DI N BI N TÌNH HÌNH T I CÁC NA PHƯƠNG: 1. T nh Lào Cai: - Th i ti t: Tr i n ng to, nư c trên các sông ang rút nhanh. - Thi t h i v cơ s y t : s li u thi t h i không có gì thay i như báo cáo s 03 ngày 12/8/2008. - T ng s ngư i ch t m t tích, b thương: s li u thi t h i không có gì thay i như báo cáo s 03 ngày 12/8/2008. 2. T nh Yên Bái: - Th i ti t: Sáng tr i n ng nh , chi u có mưa nh , nư c ang xu ng nhanh. - Thi t h i v y t : s li u thi t h i không có gì thay i như báo cáo s 03 ngày 12/8/2008. - T ng s ngư i ch t, m t tích, b thương: S li u thi t h i không có gì thay i so v i báo cáo s 3. 3.T nh Phú Th : - Th i ti t: Tr i n ng, nư c sông ang xu ng nhanh. - Thi t h i v cơ s y t : S li u thi t h i không có gì thay i như báo cáo s 3. -T ng s ngư i ch t, m t tích, b thương: S li u thi t h i không có gì thay i như báo cáo s 3.
  2. 4. Các t nh khác: chưa có gì c bi t. T i các a phương: các ơn v tr c thu c S Y t ã k t h p cùng các t ch c, oàn th : Quân i, oàn Thanh niên, H i ph n ... ang khNn trương tham gia vào công tác kh c ph c h u qu như: làm v sinh môi trư ng, thu d n bùn t, kh trùng nư c sinh ho t, hư ng d n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh cho nhân dân. II. CÁC HO T NG C A B YT : - Th c hi n Công văn s 1318/TTg-KTN c a Th tư ng Chính ph v vi c kh c ph c h u qu mưa lũ các t nh mi n núi phía B c, 10h00 ngày 13/8/2008, B Y t ã có Công i n g i S Y t các t nh, thành ph Hà Giang, Lào Cai, B c K n, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Th và các ơn v tr c thu c ngành y t ngh ti p t c các ho t ng kh c ph c h u qu l t bão và t p trung vào nhi m v tr ng tâm là giám sát và phòng ch ng d ch b nh sau mưa lũ. - B Y t ã thư ng xuyên theo dõi sát tình hình t i các a phương, ch o các S Y t tích c c kh c ph c h u qu c a thiên tai, tăng cư ng thư ng tr c c p c u 24/24 gi , tăng cư ng giám sát, phòng ch ng d ch b nh sau khi nư c rút và s n sàng áp ng nhu c u c a các a phương v cơ s thu c PCLB, hoá ch t kh trùng, phương ti n PCLB. - ng chí Th trư ng B Y t cùng oàn công tác c a Chính ph ang làm vi c và ch o công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu lũ l t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t t i Tuyên Quang. - Ngày hôm nay (13/8/2008), B Y t ã c 3 oàn công tác i 3 t nh Phú Th , Yên Bái và Lào Cai ( oàn i Phú Th do lãnh o Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng làm trư ng oàn và 2 oàn i Yên Bái và Lào Cai do 02 lãnh o C c YTDP và MT làm trư ng oàn) tri n khai các bi n pháp m b o v sinh môi trư ng, kh trùng nư c sinh ho t và phòng ch ng d ch b nh sau lũ l t. III. DANH M C Ã C P THU C, HOÁ CH T, THI T BN CHO CÁC S Y T : Trong ngày, theo ngh c a S Y t Yên Bái và Tuyên Quan, B Y t ã c p phát b sung cho S Y t Yên Bái 50 cơ s thu c PCLB, c p cho S Y t Tuyên Quang 20 cơ s thu c PCBL. Theo yêu c u c a các a phương, t ng s thu c men, hoá ch t và phương ti n B Y t ã c p cho các a phương n nay là: T nh Cơ s PCBL Chloramin B Áo phao Lào Cai 50 3000 kg 20 chi c Yên Bái 100 500 kg 100 chi c Phú Th 50 1000 kg 50 chi c Tuyên Quang 20
  3. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG B PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG B Nguy n M nh Cư ng
Đồng bộ tài khoản