intTypePromotion=1

Báo cáo tập huấn: Những quy định pháp luật doanh nghiệp cần quan tâm

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:122

0
71
lượt xem
5
download

Báo cáo tập huấn: Những quy định pháp luật doanh nghiệp cần quan tâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tập huấn: Những quy định pháp luật doanh nghiệp cần quan tâm với các nội dung về những thay đổi trong chính sách và quản lý thuế 2013 - tổng quan; hướng dẫn quyết toán thuế 2013,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tập huấn: Những quy định pháp luật doanh nghiệp cần quan tâm

 1. QUYẾT TOÁN THUẾ 2013 NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT  DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM Nguyễn Văn Phụng ­ Chuyên gia cao cấp Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thuế ­ Bộ Tài chính 1 CẬP NHẬT 30­12­2013
 2. 1.NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHÍNH SÁCH  VÀ QUẢN LÝ THUẾ 2013 ­ TỔNG QUAN 2. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ 2013 3. THẢO LUẬN – GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC 2 CẬP NHẬT 30­12­2013
 3.    NỘI DUNG PHẦN I THAY ĐỔI 2013 – TỔNG QUAN   Chính sách, pháp luật thuế và quản lý thuế   Hệ thống hiện hành   Thay đổi 2013 3 CẬP NHẬT 30­12­2013
 4.  Chính sách, pháp luật thuế  Các văn bản pháp luật, pháp quy về nội dung  từng sắc thuế/loại thuế, VD thuế GTGT, TNDN, …   Theo thứ bậc văn bản: Luật do QH ban hành,  Pháp lệnh do UBTVQH ban hành, Nghị định của  Chính phủ quy định chi tiết Luật/Pháp lệnh và  Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính (hoặc TT  liên tịch) về nội dung cụ thể từng loại thuế, các  công văn hướng dẫn của Bộ TC, TCT, TCHQ. 4 CẬP NHẬT 30­12­2013
 5. Pháp luật về quản lý thuế Luật quản lý thuế số 78/2006; Luật sửa đổi số  21/2012/QH13 & Các Nghị định của Chính phủ,  Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về:  Thủ tục, hồ sơ khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế,  Hoá đơn chứng từ sử dụng trong kinh doanh, thực  hiện nghĩa vụ thuế  Trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thực thi  pháp luật thuế,  Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, khởi kiện, tố  tụng, giải quyết bồi thường 5 CẬP NHẬT 30­12­2013
 6. HỆ THỐNG THUẾ HIỆN HÀNH TẠI VIỆT NAM 1. Thuế môn bài 2. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) 3. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 4. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 6. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 7. Thuế tài nguyên 8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp [  miễn, giảm đến 2020 ]  9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp [ từ 2012 ]  10. Thuế bảo vệ môi trường [ từ 2012 ]  11. Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất 12. Phí, lệ phí (gần 300 thứ chi tiết) 6 CẬP NHẬT 30­12­2013
 7. 1.  Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK)   Giảm  thuế suất chi tiết theo lộ trình WTO 2.  Thuế GTGT và TNDN : Gói CS ưu đãi theo Nghị  quyết 02 và TT số 16/2013/TT­BTC của Bộ Tài  chính; TT 65/2013 bổ sung TT 06/2012 ; QH sửa  Luật thuế GTGT, Luật thuế TNDN 3.  Thuế TNCN: NĐ số 65/NĐ­CP ngày 27/6/2013 & TT  số 111/2013/TT­BTC ngày 15/8/2013 4.  Tiền sử dụng đất; tiền thuê đất : Chính phủ quyết  định giảm, giãn cho tất cả DN – TT 16/2013 5.  Quản lý thuế: 4 Nghị định mới – TT số 156, 166 CẬP NHẬT 30­12­2013
 8. 1.  Tài chính DN: TT45/2013/TT­BTC ngày 25/4/2013  về khấu hao, TT số 89/2013 về trích lập dự phòng 2.  Thuế GTGT & TNDN : TT số 65/2013 sửa đổi TT  06/2012 ; TT số 123/2012; Nghị định 92/NĐ­CP, TT  141/TT­BTC ngày 15/8/2013 về thuế GTGT & TNDN  từ 01/7/2013 theo Luật mới sửa đổi 3.  Hoá đơn: TT số 64/2013 thay thế TT 153/2010 4.  Nghị định số 83/NĐ­CP ngày 22/7/2013 – TT 156 5. Nghị định 109 – 127 – 129 về xử phạt vi phạm  hành chính  ­ TT 166/2013 (hiệu lực 2014) 8 CẬP NHẬT 30­12­2013
 9. LUẬT SỐ 31 & 32/2013 – Tham khảo SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG  VỀ THUẾ TNDN VÀ THUẾ GTGT   ÁP DỤNG TỪ 01/01/2014   TỪ 01/7/2013 ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG 9 CẬP NHẬT 30­12­2013
 10. THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi 12/20  điều của Luật 14/2008, gồm 8 nhóm vấn đề với 18  nội dung 1. Về khái niệm cơ sở thường trú 2. Về thu nhập chịu thuế (01 nội dung) 3. Thu nhập được miễn thuế (03 nội dung) 4. Xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với  hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số  khoản thu nhập mới phát sinh (01 nội dung) 10 CẬP NHẬT 30­12­2013
 11. THUẾ TNDN – ND MỚI SỬA ĐỔI Luật 32/2013 sửa đổi 12/20 điều của Luật hiện  hành, gồm 8 nhóm vấn đề (tiếp theo) 5. Về khoản chi được trừ và không được trừ khi xác  định thu nhập chịu thuế (07 nội dung) 6. Về thuế suất và ưu đãi thuế (04nội dung) 7. Bổ sung quy định mức trích tối thiểu Quỹ phát triển  khoa học và công nghệ của DN (01 nội dung) 8. Quy định cụ thể một số khoản thu nhập không được  ưu đãi thuế (01 nội dung) 11 CẬP NHẬT 30­12­2013
 12. THU NHẬP CHỊU THUẾ  Bổ sung một số khoản thu nhập mới phát sinh  trong thực tế như: thu nhập từ chuyển nhượng dự  án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm  dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ  chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự  án đầu tư.  Bỏ quy định khoản "hoàn nhập dự phòng" là thu  nhập khi xác định thu nhập chịu thuế 12 CẬP NHẬT 30­12­2013
 13. THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) a. Bổ sung quy định miễn thuế cho thu nhập từ hoạt động sản xuất muối của HTX; thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản b. Bổ sung quy định miễn thuế đối với TN của DN từ  chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải CERs. 13 CẬP NHẬT 30­12­2013
 14. THU NHẬP ĐƯỢC MIỄN THUẾ (04) c. Bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập thực  hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của Ngân hàng Phát  triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội. d. Bổ sung quy định miễn thuế đối với phần lợi  nhuận không chia của các cơ sở xã hội hoá trong  lĩnh vực giáo dục, y tế và các lĩnh vực XHH khác  để lại để đầu tư phát triển cơ sở XHH đó theo quy  định của các luật chuyên ngành (hiện tại có Luật  giáo dục đại học). Miễn thuế cho phần lợi nhuận  của HTX hình thành tài sản không chia 14 CẬP NHẬT 30­12­2013
 15. động chuyển nhượng BĐS và một số khoản mới  PS Bổ sung quy định: Các khoản thu nhập từ chuyển  nhượng dự án đầu tư; TN từ chuyển nhượng quyền  thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; TN từ chuyển  nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư,  thu nhập từ chuyển nhượng BĐS hạch toán riêng,  được bù trừ lãi, lỗ của các hoạt động này với nhau;   Sau khi bù trừ mà vẫn bị lỗ thì số lỗ từ BĐS  được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh  doanh Sau khi bù trừ mà vẫn còn lỗ thì được  chuyển lỗ sang các năm tiếp theo 15 CẬP NHẬT 30­12­2013
 16. Chi phí được trừ/không được trừ   Bổ sung quy định điều kiện được tính vào chi phí  được trừ phải có chứng từ thanh toán không dùng  tiền mặt đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ  từng  lần,  trị  giá  20  tr.đ  trở  lên  mà  theo  quy  định  của  pháp  luật  phải  thanh  toán  không  dùng  tiền  mặt;  DN  KHÔNG  PHẢI  thông  báo  với  cơ  quan  Thuế  về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên  liệu,  năng  lượng,…  DN  (DN  tuân  thủ  những  định mức chung đã được Nhà nước ban hành)  16 CẬP NHẬT 30­12­2013
 17. Chi phí được trừ/không được trừ  Nâng tỷ lệ khống chế về chi phí quảng cáo, khuyến  mại lên 15%, không phân biệt DN mới, cũ; Đồng thời  loại bỏ một số khoản chi ra khỏi diện chi phí khống  chế như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo  tặng.  Bổ sung thêm các khoản tài trợ được tính vào chi phí  được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN đối  với các khoản tài trợ theo chương trình của Nhà nước  đối với các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện  kinh tế ­ xã hội đặc biệt khó khăn. CẬP NHẬT 30­12­2013 17
 18. Chi phí được trừ/không được trừ   Bổ sung quy định về khoản chi đóng góp vào Quỹ  hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội  cho người lao động của DN được tính vào chi phí  được trừ.  Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một  số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng  khoán, xổ số,...) để đảm bảo chính sách rõ ràng, minh  bạch, nâng cao tính pháp lý. 18 CẬP NHẬT 30­12­2013
 19. THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ  Giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống  còn 22%; DN có doanh thu năm dưới  20 tỷ  đồng) được áp dụng thuế suất 20% TỪ  7/2013;  Từ 2016 thuế suất áp dụng chung là 20%.  Bổ sung quy định về ưu đãi thuế (TS 20%) đối  với tổ chức tài chính vi mô, TN của DN từ các  dự án nông nghiệp, chế biến nông sản; 19 CẬP NHẬT 30­12­2013
 20. THUẾ SUẤT VÀ ƯU ĐÃI THUẾ  Bổ sung quy định ưu đãi thuế (TS 10%) đối với  TN từ hoạt động báo in (kể cả quảng cáo trên  báo) của cơ quan báo chí theo quy định của Luật  báo chí, TN từ hoạt động xuất bản theo quy định  của Luật xuất bản  Bổ sung quy định về ưu đãi thuế (TS 10%) đối   với  thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư­kinh  doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua  đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của  Luật nhà ở. 20 CẬP NHẬT 30­12­2013
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2