báo cáo thực tập khoa điện_ĐHCN Hà Nội

Chia sẻ: Nguyen Van Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
324
lượt xem
150
download

báo cáo thực tập khoa điện_ĐHCN Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển của thế giới và xu hướng hội nhập kinh tế Quốc tế, đất nước ta đang đổi mới từng ngày và bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vừa xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật, vừa phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó sự đóng góp của “Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc” cho sự phát triển của đất nước là vô cùng lớn. Đây là một công ty có bề dày truyền thống lịch sử, được sản xuất theo dây...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: báo cáo thực tập khoa điện_ĐHCN Hà Nội

 1. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi Lêi Nãi §Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÕ giíi vµ xu híng héi nhËp  kinh tÕ Quèc tÕ, ®Êt níc ta ®ang ®æi míi tõng ngµy vµ  bíc vµo thêi k× c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Võa x©y  dùng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, võa ph¸t triÓn nÒn kinh  tÕ ®Êt níc. Trong ®ã sù ®ãng gãp cña “C«ng ty TNHH mét  thµnh   viªn   Ph©n   ®¹m   vµ   Ho¸   chÊt   Hµ   B¾c”   cho   sù   ph¸t  triÓn cña ®Êt níc lµ v« cïng lín. §©y lµ mét c«ng ty cã  bÒ   dµy   truyÒn   thèng   lÞch   sö,   ®îc   s¶n   xuÊt   theo   d©y  truyÒn c«ng nghÖ khÐp kÝn vµ hiÖn ®¹i. Mçi kh©u trong  d©y truyÒn ®Òu cã tÇm quan träng kh«ng thÓ thiÕu. Xëng  ®iÖn ®ãng mét vai trß rÊt quan träng trong d©y truyÒn  s¶n xuÊt. Víi viÖc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc, an  toµn,chÊt lîng cho toµn  bé thiÕt bÞ m¸y mãc,trong d©y  truyÒn võa ph¶I vËn hµnh MF§ vµ toµn bé hÖ thèng ®iÖn,  b¶o dìng, söa ch÷a, l¾p ®Æt toµn bé mäi thiÕt bÞ ®iÖn  trong toµn c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, chóng em ®∙ cè g¾ng häc hái,  trau dåi kiÕn thøc, kinh nghiÖm cho b¶n th©n. T×m hiÓu  vµ n¾m ®îc hÖ thèng ®iÖn cña c«ng ty, hÖ thèng cung cÊp  ®iÖn cña c¸c tr¹m, c¸c ®éng c¬ cao thÕ, h¹ thÕ, nh÷ng  thiÕt bÞ ®iÖn quan träng, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ  r¬le. ThÊy râ ®îc tÇm quan träng cña viÖc cung cÊp ®iÖn  cho s¶n xuÊt. B¸o c¸o thùc tËp gåm 2 phÇn: PhÇn 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty. PhÇn 2: T×m hiÓu vÒ chuyªn m«n. §Ó   hoµn   thµnh   ®îc   b¸o   c¸o   nµy,tríc   hÕt   em   xin   ch©n  thµnh c¶m ¬n ban l∙nh ®¹o xëng §iÖn,  c¸c ®ång chÝ kÜ  thuËt viªn, tæ trëng s¶n xuÊt, vµ c¸c c¬ng vÞ vËn hµnh  ®iÖn t¹i c¸c tr¹m, ®∙ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì trong thêi  gian thùc tËp. Do   ®iÒu   kiÖn   thêi   gian   cã   h¹n   vµ   b¶n   th©n   cßn   thiÕu  nhiÒu   kinh   nghiÖm   trong   thùc   tÕ   nªn   kh«ng   tr¸nh   khái  nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp  quý b¸u cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o  ®îc tèt h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 1
 2. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi  PhÇn I T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c ­LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t  triÓn cña C«ng ty: C«ng ty Ph©n ®¹m vµ ho¸ chÊt Hµ B¾c ®îc Nhµ Níc phª  chuÈn thiÕt kÕ x©y dùng ngµy 20/07/1959 Quý I/1960 b¾t ®Çu khëi c«ng x©y dùng Nhµ m¸y ph©n  ®¹m Hµ B¾c. Ngµy 18/02/1961 mΠbª t«ng ®Çu tiªn x©y  dùng c«ng tr×nh. Ngµy 03/01/1962 Thñ Tíng chÝnh phñ  ®ång   chÝ   Ph¹m   V¨n   §ång   ®∙   vÒ   th¨m   c«ng   tr×nh   x©y  dùng.            Nhµ m¸y ®îc chÝnh phñ Trung Quèc gióp ®ì x©y  dùng b»ng nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Toµn bé  thiÕt bÞ m¸y mãc ®îc chÕ t¹o vµ vËn chuyÓn tõ Trung  Quèc sang, theo thiÕt kÕ nhµ m¸y gåm 3 khu vùc chÝnh: ­ Xëng NhiÖt §iÖn: c«ng suÊt thiÕt kÕ: 12000 KW ­ Xëng   Ho¸:   c«ng   suÊt   thiÕt   kÕ:   100.000     tÊn  URª/n¨m. ­ Xëng C¬ KhÝ: c«ng suÊt thiÕt kÕ: 6000 tÊn/n¨m. Ngoµi nh÷ng Xëng chÝnh cã mét sè ph©n xëng phô kh¸c  nhng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt Ph©n §¹m. Ngµy 03/02/1965 kh¸nh thµnh xëng NhiÖt  §iÖn,  ngµy  19/05/1965 ph©n xëng t¹o khÝ ®èt lß thµnh c«ng, ngµy  01/06/1965 xëng c¬ khÝ ®∙ ®I vµo s¶n xuÊt. Theo kÕ  ho¹ch ngµy 02/09/1965 sÏ kh¸nh thµnh Nhµ m¸y chuÈn bÞ  ®a vµo vËn hµnh, nhng do chiÕn tranh ph¸ ho¹i, ngµy  20/08/1965 ChÝnh Phñ ®∙ quyÕt ®Þnh ngõng s¶n suÊt vµ  chuyÓn   híng  nhiÖt  §iÖn   thµnh  Nhµ  m¸y  NhiÖt   §iÖn  Hµ  B¾c­ trùc thuéc së ®iÖn lùc Hµ B¾c.  TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn Nhµ m¸y ®∙ kiªn cêng  b¸m trô, võa tËp trung s¶n xuÊt §iÖn, võa ph¶i chiÕn  ®Êu b¶o vÖ nhµ m¸y. Lóc ®ã xëng c¬ khÝ cña nhµ m¸y ®∙  ®îc di chuyÓn s¬ t¸n vÒ Yªn ThÕ­ Hµ B¾c ®Ó tiÕp tôc  s¶n xuÊt phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ vµ quèc phßng.  ThiÕt bÞ xëng Ho¸ ®∙ ®îc th¸o dì ®a vÒ Trung Quèc. ChiÕn tranh leo thang, §Õ quèc MÜ ®∙ d¸nh ph¸ nhµ  m¸y víi hµng ngh×n tÊn bom ®¹n. N¨m 1972, sau hiÖp  ®Þnh   Paris   ®îc   kÝ   kÕt,   hoµ   b×nh   lËp   l¹i   trªn   miÒn  B¾c.  Ngµy   01/03/1973   Thñ   Tíng   ChÝnh   Phñ   ra   quyÕt   ®Þnh  phôc   håi   nhµ   m¸y   tríc   kia,   nhµ   m¸y   s¶n   xuÊt   Am«n  C¸cbonn¸t ( NH4NO3) nay chuyÓn sang s¶n xuÊt Urª víi  c«ng suÊt 10 ®Õn 11 v¹n tÊn/n¨m, 6 ®Õn 6,5 v¹n tÊn  NH3/n¨m. 2
 3. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi Ngµy 01/05/1975 ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hîp nhÊt Nhµ  m¸y NhiÖt ®iÖn, nhµ m¸y c¬ khÝ, xëng Ho¸ thµnh Nhµ  m¸y Ph©n ®¹m trùc thuéc Tæng côc ho¸ chÊt.  ­Th¸ng 06/1975 viÖc x©y dùng vµ l¾p m¸y c¬ b¶n ®∙  hoµn thµnh, tiÕn hµnh ch¹y thö m¸y ®¬n ®éng, thö m¸y  liªn ®éng vµ thö m¸y Ho¸.  ­Ngµy 28/11/1975 s¶n xuÊt thµnh c«ng NH3 láng   ­Ngµy 22/12/1975 s¶n xuÊt thµnh c«ng bao ®¹m ®Çu  tiªn cña Tæ quèc   ­Ngµy   30/10/1977   §ång   chÝ   §ç   Mêi   phã   thñ   tíng  chÝnh phñ   ®∙ vÒ c¾t b¨ng kh¸nh thµnh Nhµ m¸y Ph©n  ®¹m Hµ B¾c. Vµo nh÷ng n¨m 1977 – 1990 s¶n lîng Urª thÊp, s¶n lîng  thÊp nhÊt lµ n¨m 1981 ®îc 9.890 tÊn   ­Th¸ng   10/1988   Nhµ   m¸y   ®æi   thµnh   XÝ   NghiÖp   liªn  hîp ph©n ®¹m vµ ho¸ chÊt Hµ B¾c theo quyÕt ®Þnh sè  445/4B   TCCB   TL§T   ngµy   07/10/1988   cña   Tæng   côc   ho¸  chÊt. ­Tõ n¨m 1991 ®Õn nay víi viÖc  t¨ng  cêng qu¶n lý,  c¶i tiÕn kÜ thuËt, thiÕt bÞ c«ng nghÖ d©y chuyÒn s¶n  xuÊt ®îc n©ng cÊp ®∙ thóc ®Èy s¶n lîng Urª t¨ng cao.  Sau ®©y lµ s¶n lîng Urª tõ n¨m 1991 – 2004: N¨m S¶n lîng 1991 44.891 1992 82.633 1993 100.093 1994 103.223 1995 110.000 1996 120.000 1997 130.000 1998 63.800 1999 48.790 2000 76.140 2001 98.970 2002 107.141 2003 148.196 2004 162.268        ­ S¶n lîng cña §iÖn s¶n xuÊt cña C«ng ty tõ n¨m 2000  – 2004: 3
 4. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi N¨m S¶n lîng 2000 121.450 2001 116.388 2002 157.785 2003 225.226 2004 242.542 ­Ngµy 13/12/1993 XNLH Ph©n ®¹m vµ Ho¸ chÊt Hµ B¾c  ®æi   tªn   thµnh   C«ng   ty   Ph©n   ®¹m   vµ   Ho¸   chÊt   Hµ   B¾c  theo quyÕt ®Þnh sè 73­ CNNG – TCT, C«ng ty chÞu sù  qu¶n lÝ Nhµ níc vµ trùc tiÕp cña Bé C«ng nghiÖp nÆng,  vÒ mÆt s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty chÞu sù qu¶n lÝ  cña Tæng c«ng ty ph©n bãn vµ Ho¸ chÊt ViÖt Nam (Nay  lµ TËp ®oµn ho¸ chÊt ViÖt Nam).  I­T×m hiÓu chung vÒ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: C¬ cÊu qu¶n lÝ cña C«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn,  cÊp qu¶n lÝ cao nhÊt lµ gi¸m ®èc. Trî gióp cho Gi¸m  ®èc gåm 2 Phã gi¸m ®èc: Phã gi¸m ®èc kÜ thuËt vµ Phã  gi¸m ®èc S¶n xuÊt. M« h×nh tæ chøc ­ qu¶n lý cña C«ng ty hiÖn nay: Tổng Giám Đốc PTGĐ PTGĐ kĩ thuật sản xuất Đơn vị Đơn vị Phòng Các đơn sản xuất sản xuất ban chức vị phục chính phụ năng vụ 4
 5. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi I. Tim hiÓu c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty: 1.Khi míi thµnh lËp:  Theo quyÕt ®Þnh 178 TC­HC ngµy 29/01/1975 c¬ cÊu tæ  chøc s¶n xuÊt cña Nhµ níc nh sau:  ­ 1 Tæng gi¸m ®èc ­ 4 Phã tæng gi¸m ®èc ­ 7 §¬n vÞ trùc tiÕp s¶n xuÊt ­ 1 trung t©m ®iÒu ®é s¶n xuÊt ­ 15 phßng ban chøc n¨ng. 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lÝ hiÖn t¹i: §Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc vµ  xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi. HiÖn nay, c¬ cÊu tæ  chøc   qu¶n   lÝ   cña   C«ng   ty   ®îc   tæ   chøc   theo   m«   h×nh  trùc   tuyÕn,   chøc   n¨ng   víi   cÊp   qu¶n   lÝ   cao   nhÊt   lµ  Tæng gi¸m ®èc. Gióp viÖc cho TG§ gåm c¸c phã G§, c¸c  phã G§ cã nhiÖm vô gióp TG§ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng, s¶n  xuÊt kinh doanh do TG§ yªu cÇu. 3.C¸c phßng chøc n¨ng trùc thuéc C«ng ty: a. Khèi kÜ thuËt s¶n xuÊt: ­ Phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ ­ Phßng kÜ thuËt an toµn ­ Phßng KCS ­ Phßng c¬ khÝ ­ Phßng §iÖn ­ §L – T§H ­ Phßng ®iÒu ®é s¶n xuÊt ­ Phßng §T ­ XD b. Khèi nghiÖp vô kinh tÕ: ­ V¨n phßng C«ng ty ­ Phßng vËt t – vËn t¶i ­ Phßng kÕ ho¹ch ­ Phßng tæ chøc nh©n sù ­ Phßng KT – TK – TC ­ Phßng thÞ trêng ­ Phßng BVQS ­ Phßng ®êi sèng c. Khèi §¶ng uû – C«ng ®oµn ­ §oµn thanh niªn: ­ §¶ng uû C«ng ty ­ C«ng ®oµn C«ng ty ­ §oµn thanh niªn C«ng ty 4. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh: 5
 6. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi ­ Xëng NhiÖt ­ Xëng T¹o KhÝ ­ Xëng Tæng hîp NH3 ­ Xëng T«ng hîp Urª 5. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt phô vµ phô trî: ­ Xëng §iÖn ­ Xëng §L – T§H ­ Xëng Níc ­ Xëng Than ­ Xëng NPK ­ Xëng söa ch÷a c¬ khÝ ­ Xëng than ho¹t tÝnh ­ Xëng than phÕ liÖu 6. C¸c ®¬n vÞ phôc vô: ­ Nhµ kh¸ch C«ng ty ­ Nhµ v¨n ho¸ ­ Phßng y tÕ ­ Phßng ®êi sèng 7. NhiÖm vô, chøc n¨ng cña Xëng §iÖn:  Xëng §iÖn lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã nhiÖm vô qu¶n  lÝ vµ vËn hµnh toµn bé hÖ thèng ®iÖn cña C«ng ty bao  gåm:   MF§,   MBA   chÝnh,   MBA   xëng,   tr¹m   ®iÖn…söa   ch÷a,  b¶o dìng, l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn phôc vô cho s¶n xuÊt  toµn C«ng ty. Tæ   chøc   qu¶n   lÝ   ®iÒu   hµnh   c©n   ®èi   viÖc   s¶n   xuÊt  ®iÖn vµ ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc, ®ñ c«ng suÊt  vµ chÊt lîng ®iÖn n¨ng cho s¶n xuÊt Urª, ®¶m b¶o an  toµn, hiÖu qu¶. Ngoµi  ra,  ph¶i  lËp kÕ ho¹ch  tæ chøc, qu¶n  lÝ lao  ®éng phôc vô s¶n xuÊt. KiÓm tra an toµn vÖ sinh c«ng  nghiÖp,  phßng  ch¸y   næ,  x©y  dùng  hoµn  chØnh   lÝ lÞch  cña thiÕt bÞ thuéc xëng qu¶n lÝ, tæ chøc ®µo t¹o n©ng  cao   tr×nh   ®é   kÜ   thuËt   cho   c«ng   nh©n,   cö   c¸n   bé   kÜ  thuËt tham gia vµo nh÷ng líp chuyÓn giao c«ng nghÖ,  kÜ thuËt míi do c«ng ty tæ chøc. Ngoµi ra cßn tæ chøc  cho c¸n bé CNV tham gia mäi phong trµo: V¨n ho¸, thÓ  thao…do C«ng ty tæ chøc hµng n¨m…xëng ®Æt díi sù chØ  ®¹o cña Phã TG§ s¶n xuÊt.  II­Nh÷ng néi dung, quy ®Þnh cña C«ng ty: 1.KÜ thuËt lao ®éng:  Bao gåm 10 ®iÒu cÊm trong giê lµm viÖc cña c«ng ty  ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, néi quy sö dông thΠ lao ®éng, néi quy sö dông thêi gian lao ®éng. 2.Néi quy vÒ trËt tù an ninh x∙ héi. 3. N«i quy vÒ nÕp sèng v¨n minh. 6
 7. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi 4.Häc vµ t×m hiÓu c«ng t¸c an toµn cÊp 1, cÊp 2, cÊp  3, cÊp c«ng ty, c¸c nhµ m¸y vµ c¸c xëng thµnh viªn. 5.Mét sè quy ®Þnh cña c«ng ty ®èi víi ®èi tîng tËp  sù, thùc tËp, thö viÖc. ­Tríc khi thùc tËp ph¶i  häc an toµn vµ ®îc cÊp thΠ lao   ®éng.   Kh«ng   cã   thÎ   kh«ng   ®îc   vµo   khu   vùc   s¶n  xuÊt. ­Tríc khi ®i lµm viÖc ph¶i nghØ ng¬i ®Çy ®ñ, trong  giê lµm viÖc kh«ng ®îc uèng rîu bia. ­Trang   phôc   gän   gµng,   kh«ng   ®i   guèc,   dÐp   lª,   n÷  ph¶i bói tãc. Thùc hiÖn nghiªm chØnh kØ luËt cña c«ng ty. Kh«ng ®i  muén vÒ sím, kh«ng  lµm viÖc riªng trong giê. Muèn ®i  ®©u  ph¶i  b¸o  c¸o  l∙nh  ®¹o  hoÆc   ngêi  phô  tr¸ch  trùc  tiÕp. ­Kh«ng   tuú   tiÖn   sê   mã,   gâ   ®Ëp   vµo   c¸c   ®êng   èng,  thiÕt bÞ, nót Ên, c«ng t¾c, ®Ò phßng tr¸nh x¶y ra sù  cè c«ng nghÖ vµ tai n¹n bÊt ngê. ­Muèn ®i t×m hiÓu hiÖn trêng ph¶i cã 2 ngêi trë lªn  vµ b¸o c¸o cho ngêi phô tr¸ch biÕt. ­Mîn c¸c tµi liÖu  b¶n  vÏ kÜ thuËt,  dông cô, ph¶i  gi÷ g×n cÈn thËn, kh«ng lµm  háng, mÊt n¸t. ­Tríc khi vµo cæng c«ng ty ph¶I t¾t thuèc l¸, kh«ng  mang löa vµo khu vùc s¶n xuÊt, kh«ng sö dông löa tuú  tiÖn. ­Kh«ng  ®Õn nh÷ng n¬i ®ang  x¶y  ra tai n¹n,  sù cè,  kh«ng ®Õn gÇn hoÆc ®øng díi vËt ®ang cÈu, kh«ng vît  qua khu vùc ®∙ rµo ch¾n hoÆc ch¨ng d©y cÊm qua l¹i,  kh«ng bíc qua tíi c¸p ®ang t¨ng. ­HÕt giê lµm viÖc ph¶i rêi khái khu vùc. PhÇn 2    T×m hiÓu chuyªn m«n I­T×m hiÓu hÖ thèng cung cÊp ®iÖn chÝnh cña c«ng ty: HÖ thèng ®iÖn cña c«ng ty ph©n ®¹m vµ hãa chÊt Hµ  B¾c cã 3 cÊp ®iÖn ¸p chÝnh: 35 KV, 6KV vµ 0,4 KV. Cã  rÊt  nhiÒu  phô  t¶I  ph©n   bè kh«ng  tËp  trung,   c¸c  phô  t¶I   cao   ¸p   ®îc   tËp   trung   cÊp   nguån   tõ   2   trung   t©m  chÝnh lµ THT vµ 301. Mét sè phô t¶I quan träng ®îc  cung   cÊp   theo   s¬   ®å   m¹ch   vßng   ®Ó   ®¶m   b¶o   cung   cÊp  ®iÖn liªn tôc. HÖ   thèng   ®iÖn   c«ng   ty   gåm   cã   7   nguån   cung   cÊp  chÝnh: 2 nguån lÊy tõ ®êng d©y 371,372 vµ 5 nguån MF§  trong ®ã 2 nguån do MF§ cã c«ng suÊt P = 15 MW vµ 3  nguån MF§ cã c«ng suÊt P = 6 MW. 7
 8. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi 1. HÖ thèng ®êng d©y 35 KV: §Ó liªn l¹c líi ®iÖn quèc gia c«ng ty cã mét tr¹m 35  KV thiÕt kÕ gåm 2 ph©n ®o¹n thanh c¸I, ®o¹n 1 – 35 KV  vµ ®o¹n 2 – 35 KV. Tr¹m 35 KV ®îc nèi víi tr¹m  biÕn  ¸p trung gian 110/35 KV ®åi cèc qua 2 ®êng d©y trªn  kh«ng 371,372 vÒ ®Õn MC 371,372 §êng d©y cã chiÒu dµi L = 5,1 km, tiÕt diÖn AC­95.  Mçi ®êng d©y cã P truyÒn t¶i tèi ®a 15 – 17 MW, I ®m =  300 A Gi÷a ®o¹n I vµ ®o¹n II – 35 KV ®îc liªn l¹c víi nhau  qua MC – 300, dao c¸ch li 300 – 1 vµ 300 – 2 2. HÖ thèng tr¹m biÕn ¸p chÝnh:  §Ó liªn l¹c gi÷a cÊp ®iÖn ¸p 35 KV vµ 6 KV, c«ng ty  sö dông 3 MBA chÝnh 1T, 2T, 3T cã P®Æt = 25 500 KVA. Th«ng sè kÜ thuËt cña MBT: T Tªn thiÕt bÞ MBT 1T MBT 2T MBT 3T T 1 KiÓu SF1–  SF   –  8000/35 7500/35 2 S®m (KVA) 8000 7500 10.000 3 I®m (A) 132/733 124/688 165,1/917, 5 4 U®m 5 F 50 Hz 50 Hz 50 Hz 6 Sè pha 3 3 3 7 Tæ nèi d©y 8 UN % 7,62 % 7,35 % 7,9 % 9 I0 % 0,728 % 1,76 % 0,3 % 1 P0 11 KW 18,2 KW 8,5 KW 0 1 PN  65 KW 71,7 KW 67,8 KW 1 1 Ph¬ng ph¸p lµm  DÇu+qu¹t  DÇu+qu¹t  DÇu + qu¹t  2 m¸t giã giã giã 1 Khi   ngõng   qu¹t  5333 KVA 5000 KVA 3 giã 1 M th©n m¸y 7700 Kg 9400 Kg 4 1 M dÇu 3795 Kg 5300 Kg 4900 Kg 5 1 Lo¹i dÇu DÇu TQ DÇu TQ DÇu  6 Castron 8
 9. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi 1 Tæng   träng   l­ 14.000 Kg 19000 Kg 21000 Kg 7 îng 1 Sè hiÖu 4T ­  133  8H   –   722  8 ­ 1 – 1 Trong ®ã:   + MBT 1T nèi vµo ®o¹n I – 35 KV qua MC 331 qua MC  AH01 vµo ®o¹n I – 6 KV tr¹m THT  + MBT 2T nèi vµo ®o¹n II – 35 KV qua MC 332 qua MC  AH15 vµo ®o¹n I – 6 KV hoÆc qua MC AH16 vµo ®o¹n II –  6 KV tr¹m THT.  + MBT 3T nèi vµo ®o¹n II – 35 KV qua MC 333, qua MC  AH02 vµo ®o¹n II – 6 KV tr¹m THT. 3.Hª thèng m¸y ph¸t ®iÖn: ­ Ngoµi 2 ®êng d©y 35 KV c«ng ty cßn cã 5 nguån do 5  MF§ cung cÊp, trong ®ã: + MF§ sè 1 (P = 6 MW) nèi vµo AH13, MF§ sè 3 (P = 6  MW) qua MC AH81, MF§ sè 4 (P = 15 MW) qua MC AH09,  vµo ®o¹n I – 6 KV cña tr¹m THT. + MF§ sè 2 (P = 6 MW) nèi MC AH14, MF§ sè 5 (P = 15  MW) qua MC AH02 vµo ®o¹n II – 6 KV tr¹m THT. Th«ng sè kÜ thuËt MF§: ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cos 11 N®m % 12 Sè cùc 13 Ukt®m (V) 14 Ikt®m (A) I. HÖ thèng khèng chÕ b¶o vÖ cña MF§, MBT chÝnh, ®­ êng d©y 35 KV: A.Khèng chÕ b¶o vÖ m¸y ph¸t ®iÖn: 1.B¶o vÖ So lÖch däc MF§: 9
 10. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi T¸c dông b¶o vÖ khi cã sù cè ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha,  chñ yÕu b¶o vÖ cuén dËy Stato MF§,ph¹m vi b¶o vÖ tõ  ®iÓm trung tÝnh MF§ ®Õn m¸y c¾t ®¬n cùc MF§, lo¹i b¶o  vÖ nµy lµm b¶o vÖ chÝnh, trÞ sè t¸c ®éng cña b¶o vÖ: MF§ (P = 6 MW) ICP = 4,7 (A) ; tcp = 0 (s) MF§ (P = 15 MW) Icp = 7,4 (A) ; tcp = 0 (s) 2. B¶o vÖ qu¸ dßng, kho¸ ®iÖn ¸p thÊp: T¸c dông chñ yÕu b¶o vÖ khi cã sù cè bªn ngoµi MF§,  vÝ dô: Khi cã nguån ng¾n m¹ch ngoµi lóc ®ã dßng ®iÖn  t¨ng cao, ®ång thêi ®iÖn ¸p chç sù cè gi¶m thÊp qu¸  trÞ   sè   chØnh   ®Þnh   th×   b¶o   vÖ   sÏ   t¸c   ®éng   c¾t   m¸y  ng¾t, lo¹i b¶o vÖ nµy lµm sù phßng cho b¶o vÖ so lÖch  m¸y ph¸t. TrÞ sè t¸c ®éng b¶o vÖ: MF§ (P = 6 MW) Icp = 5 (A) , Ucp = 6 (V) , tcp = 0,5 (s) MF§ (P = 15 MW) Icp = 8(A) , Ucp = 6 (V) , tcp = 0,5  (s) 3.B¶o vÖ qu¸ t¶I MF§: T¸c dông nµy dïng ®Ó b¶o vÖ khi cuén d©y Stato cña  MF§ bÞ qu¸ t¶I lµm cho cuén d©y bÞ nãng lªn qu¸ møc  cho phÐp. Khi MF bÞ qu¸ t¶I th× b¶o vÖ t¸c ®éng c¶nh  b¸o: ®Ìn tÝn hiÖu s¸ng,chu«ng kªu b¸o cho nh©n viªn  vËn hµnh biÕt ®Ó xö lÝ. TrÞ sè t¸c ®éng cña b¶o vÖ: MF§ (P = 6 MW) Icp = 4,5 (A) , tcp = 5 (s) MF§ ( P = 15 MW) Icp = 7 (A) , tcp = 5 (s) 4.B¶o vÖ ch¹m ®Êt cuén d©y Stato MF§ T¸c dông b¶o vÖ khi cã ch¹m ®Êt trong cuén d©y Stato  cña MF§. Khi cuén d©y Stato bÞ  ch¹m ®Êt, lóc ®ã dßng  ch¹m ®Êt vît qu¸ trÞ sè chØnh ®Þnh th× b¶o vÖ sÏ t¸c  ®éng ®I c¾t m¸y c¾t. TrÞ sè t¸c ®éng cña b¶o vÖ: MF§ ( P = 6 MW) Icp = 3,4 (mA) , tcp = 1 (s) MF§ (P = 15 MW) Icp = 34 (mA) , tcp = 1 (s) 5.B¶o vÖ ch¹m ®Êt R«to cña MF§: B¶o vÖ ch¹m ®Êt mét ®iÓm khi cã hiÖn tîng ch¹m ®Êt 1  ®iÓm trong R«to MF§, lóc ®ã b¶o vÖ t¸c ®éng ®I ph¸t  tÝn hiÖu. B¶o vÖ ch¹m ®Êt 2 ®iÓm R«to: Khi R«to bÞ ch¹m ®Êt 1  ®iÓm, lóc ®ã ta ®a b¶o vÖ ch¹m ®Êt 2 ®iÓm R«to vµo  lµm viÖc. NÕu x¶y ra ch¹m ®Êt 2 ®iÓm b¶o vÖ t¸c ®éng  ®I c¾t m¸y c¾t. 6.B¶o vÖ kÝch thÝch cêng hµnh MF§: T¸c dông lµ ®Ó æn ®Þnh ®iÖn ¸p cña MF§ khi ®∙ hoµ l­ íi, ®¶m b¶o phôc håi nhanh chãng sau khi lo¹i trõ sù  cè, b¶o vÖ cã ®Æt   thêi gian t¸c ®éng t¸c ®éng ch¾c  ch¾n vµ chÝnh x¸c. TrÞ sè t¸c ®éng cña b¶o vÖ: 10
 11. Nhãm b¸o c¸o thùc tËp  §2 – K9   Trêng §HCN Hµ Néi … … 7.B¶o vÖ tÇn sè MF§: T¸c dông b¶o vÖ khi tÇn sè hÖ thèng gi¶m thÊp, kÌm  theo qu¸ t¶I b¶o vÖ t¸c ®éng ®I c¾t AH86, AH65, AH66.  TrÞ sè t¸c ®éng b¶o vÖ: F = 47; 48 Hz I = 7 (A) tcp = 1(s) 8. B¶o vÖ kÝch tõ: T¸c ®éng c¾t m¸y khi hÖ thèng kÝch tõ MF§ cã sù cè  nghiªm träng. B. Bao vÖ 11
Đồng bộ tài khoản