intTypePromotion=1

BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

Chia sẻ: Nguyễn Xuân Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

1
1.004
lượt xem
306
download

BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: "phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty giấy bãi bằng"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THỰC TẬP: "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Bãi Bằng"

 1. Khoa QTKD - L p KTB CHUYÊN T T NGHI P TÀI: " Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng" GVHD: TS Ph m Quang Vinh 0 Lu n văn t t nghi p
 2. Khoa QTKD - L p KTB M CL C Trang L i nói u 3 Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong 5 cơ ch th trư ng 1.1. V n và vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 5 1.1.1. Khái ni m 5 1.1.2. Phân lo i v n 6 1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành 6 1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n 10 1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p 14 1.2. Hi u qu s d ng v n 16 1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n 16 1.2.2. Các ch tiêu cơ b n v ánh giá hi u qu s d ng v n 18 1.2.2.1. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n c nh 19 1.2.2.2. Ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng v n lưu ng 21 1.3. Các nhân t nh hư ng t i s d ng v n c a doanh nghi p 24 và ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p 1.3.1. Các nhân t nh hư ng t i hi u qu s d ng v n c a 24 doanh nghi p 1.3.2. Ý nghĩa c a vi c nâng cao hi u qu s d ng v n c a 28 doanh nghi p trong cơ ch th trư ng Chương 2:Phân tích th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty 30 gi y Bãi B ng 1 Lu n văn t t nghi p
 3. Khoa QTKD - L p KTB 2.1. S hình thành, phát tri n và c i m v cơ c u t ch c 30 q u n lý 2.1.1. S hình thành 30 2.1.2. Quá trình phát tri n 33 2.1.3. c i m v cơ c u t ch c qu n lý 35 2.2. Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i công ty 36 gi y Bãi B ng 2.2.1. Tình hình s n xu t kinh doanh c a công ty trong vài 36 năm g n ây 2.2.2. Th c tr ng hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y Bãi 42 B ng 2.2.2.1. Tình hình m b o ngu n v n trong ho t ng s n 42 xu t kinh doanh 2.2.2.2. Hi u qu s d ng v n c nh t i Công ty gi y Bãi 43 B ng 2.2.2.3. Hi u qu s d ng v n lưu ng t i Công ty gi y Bãi 47 B ng Chương 3: Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty 53 gi y Bãi B ng 3.1. Nh ng thu n l i và khó khăn c a công ty 53 3.2. K ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty trong th i gian 54 ti 3.3. Gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty gi y 55 Bãi B ng K t lu n 62 Tài li u tham kh o 61 2 Lu n văn t t nghi p
 4. Khoa QTKD - L p KTB L I NÓI U ti n hành s n xu t kinh doanh, b t c m t doanh nghi p nào cũng ph i có m t lư ng v n nh t nh, ó là m t ti n c n thi t. Trong n n kinh t th trư ng như ngày nay thì nhu c u v v n cho t ng doanh nghi p càng tr nên quan tr ng và b c xúc hơn vì m t m t, các doanh nghi p ph i i m t tr c ti p v i s bi n ng c a th trư ng, cùng v i s c nh tranh gi a các doanh nghi p trong nư c, các b n hàng nư c ngoài nên òi h i ph i s d ng v n sao cho h p lý nh m mang l i hi u qu cao trong ho t ng s n xu t kinh doanh và làm tăng thêm s c c nh tranh c a mình. M t khác, m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, các doanh nghi p u tìm m i cách tăng cư ng ngu n v n, và do v y s c nh tranh c trên th trư ng v n cũng ngày càng tr nên quy t li t. Xu t phát t th c t và nh ng v n b c xúc ã t ra trên ây và xu t phát t nh ng thôi thúc c a b n thân cho vi c tìm hi u và làm sáng t v n này, tôi ã ch n tài : "Phân tích hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng" làm tài cho lu n văn t t nghi p c a mình v i hy v ng có th góp ph n nh bé vào vi c th o lu n và rút ra m t s ki n ngh , phương hư ng nh m nâng cao hi u qu s d ng v n trong Công ty Gi y Bãi B ng K tc uc a tài nghiên c u bao g m: Chương 1: V n và hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p trong cơ ch th trư ng. Chương 2 : Phân tích th c tr ng và hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng . 3 Lu n văn t t nghi p
 5. Khoa QTKD - L p KTB Chương 3: Nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu s d ng v n t i Công ty Gi y Bãi B ng. tài này ư c hoàn thành v i s hư ng d n t n tình c a TS Ph m Quang Vinh và các Th y Cô giáo trong khoa cùng v i s giúp t o i u ki n c a cán b công nhân viên Công ty Gi y Bãi B ng c bi t là phòng tài v . Tuy nhiên, trong khuôn kh c a lu n văn t t nghi p, v i th i gian h n h p và nhi u m t còn h n ch nên nh ng v n nghiên c u ây không tránh kh i nh ng thi u sót. R t mong nh n ư c s góp ý, nh n xét c a Th y Cô giáo và b n bè cùng quan tâm n tài trên. 4 Lu n văn t t nghi p
 6. Khoa QTKD - L p KTB CHƯƠNG 1 V N VÀ HI U QU S D NG V N C A DOANH NGHI P TRONG CƠ CH TH TRƯ NG. 1.1. V N VÀ VAI TRÒ C A V N I V I CÁC DOANH NGHI P. ti n hành b t kỳ m t quá trình s n xu t kinh doanh nào cũng c n ph i có v n. Trong n n kinh t , v n là i u ki n không th thi u ư c thành l p m t doanh nghi p và ti n hành các ho t ng s n xu t kinh doanh. V i t m quan tr ng như v y, vi c nghiên c u c n ph i b t u t vi c làm rõ khái ni m cơ b n v n là gì và vai trò c a v n i v i doanh nghi p th hi n như th nào. 1.1.1. Khái ni m : Trong n n kinh t th trư ng hi n nay, v n ư c quan ni m là toàn b nh ng giá tr ng ra ban u vào các quá trình s n xu t ti p theo c a doanh nghi p. Khái ni m này không nh ng ch ra v n là m t y u t u vào c a s n xu t mà còn c p t i s tham gia c a v n không ch bó h p trong m t quá trình s n xu t riêng bi t, chia c t mà trong toàn b m i quá trình s n xu t liên t c trong su t th i gian t n t i c a doanh nghi p. Như v y, v n là y u t s m t c a m i ho t ng s n su t kinh doanh, nó òi h i các doanh nghi p ph i qu n lý và s d ng có hi u qu b o toàn và phát tri n v n, m b o cho doanh nghi p ngày càng l n m nh. Vì v y các doanh nghi p c n thi t ph i nh n th c y hơn v v n cũng như nh ng c trưng c a v n. i u ó có ý nghĩa r t l n i v i các doanh nghi p vì ch khi nào các doanh nghi p hi u rõ ư c t m quan tr ng và giá tr c a ng v n thì doanh nghi p m i có th s d ng nó m t cách có hi u qu ư c. c trưng cơ b n c a v n : Các 5 Lu n văn t t nghi p
 7. Khoa QTKD - L p KTB - V n ph i i di n cho m t lư ng tài s n nh t nh. Có nghĩa là v n ư c bi u hi n b ng giá tr c a tài s n h u hình và tài s n vô hình c a doanh nghi p. - V n ph i v n ng sinh l i, t ư c m c tiêu kinh doanh. - V n ph i ư c tích t và t p trung n m t lư ng nhât nh m i c ó th phát huy tác d ng u tư vào s n xu t kinh doanh. - V n có giá tr v m t th i gian. i u này r t có ý nghĩa khi b v n vào u tư và tính hi u qu s d ng c a ng v n. - V n ph i g n li n v i ch s h u nh t nh, không th có ng v n vô ch và không có ai qu n lý. - V n ư c quan ni m như m t hàng hóa và là m t hàng hoá c bi t có th mua bán quy n s d ng v n trên th trư ng v n, th trư ng tài chính. - V n không ch bi u hi n b ng ti n c a các tài s n h u hình ( b ng phát minh sáng ch , các bí quy t công ngh , v trí kinh doanh, l i th trong s n x u t …) 1.1.2. Phân lo i v n: Trong quá trình s n xu t kinh doanh, qu n lý và s d ng v n m t cách có hi u qu các doanh nghi p u ti n hành phân lo i v n. Tuỳ vào m c ích và lo i hình c a t ng doanh nghi p mà m i doanh nghi p phân lo i v n theo các tiêu th c khác nhau. 1.1.2.1. Phân lo i v n theo ngu n hình thành 1.1.2.1.1. v n ch s h u: V n ch s h u là s v n c a các ch s h u, các nhà u tư góp v n và doanh nghi p không ph i cam k t thanh toán, do v y v n ch s h u không ph i là m t kho n n . * V n pháp nh: 6 Lu n văn t t nghi p
 8. Khoa QTKD - L p KTB V n pháp nh là s v n t i ti u ph i có thành l p doanh nghi p do pháp lu t quy nh i v i t ng ngành ngh . i v i doanh nghi p Nhà nư c, ngu n v n này do ngân sách nhà nư c c p. * V n t b sung: Th c ch t ngu n v n này là s l i nhu n chưa phân ph i ( l i nhu n lưu gi ) và các kho n trích hàng năm c a doanh nghi p như các qu xí nghi p (qu u tư phát tri n, qu d phòng tài chính, qu phúc l i …) * V n ch s h u khác: Thu c ngu n này g m kho n chênh l ch do ánh giá l i tài s n, do chênh l ch t giá ngo i t , do ư c ngân sách c p kinh phí, do các ơn v ph thu c n p kinh phí qu n lý và v n chuyên dùng xây d ng cơ b n. 1.1.2.1.2. V n huy ng c a doanh nghi p. i v i m t doanh nghi p ho t ng trong n n kinh t th trư ng, v n ch s h u có vai trò r t quan tr ng nhưng ch chi m t tr ng nh trong t ng ngu n v n. áp ng nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, doanh nghi p ph i tăng cư ng huy ng các ngu n v n khác dư i hình th c vay n , liên doanh liên k t, phát hành trái phi u và các hình th c khác. * V n vay. Doanh nghi p có th vay ngân hàng, các t ch c tín d ng, các cá nhân, ơn v kinh t t o l p ho c tăng thêm ngu n v n. - V n vay ngân hàng và các t ch c tín d ng r t quan tr ng i v i các doanh nghi p. Ngu n v n này áp ng úng th i i m các kho n tín d ng ng n h n ho c dài h n tuỳ theo nhu c u c a doanh nghi p trên cơ s các h p ng tín d ng gi a Ngân hàng và Doanh nghi p, - V n vay trên th trư ng ch ng khoán. T i nh ng n n kinh t có th trư ng ch ng khoán phát tri n, vay v n trên th trư ng ch ng khoán là m t hình 7 Lu n văn t t nghi p
 9. Khoa QTKD - L p KTB th c huy ng v n cho doanh nghi p. Doanh nghi p có th phát hành trái phi u, ây là m t công c tài chính quan tr ng d s d ng vào m c ích vay dài h n áp ng nhu c u v n s n xu t kinh doanh. Vi c phát hành trái phi u cho phép doanh nghi p có th thu hút r ng rãi s ti n nhàn r i trong xã h i m r ng ho t ng kinh doanh c a mình. * V n liên doanh liên k t. Doanh nghi p có th kinh doanh, liên k t, h p tác v i các doanh nghi p khác huy ng th c hi n m r ng ho t ng s n xu t kinh doanh. ây là m t hình th c huy ng v n quan tr ng vì ho t ng tham gia góp v n liên doanh, liên k t g n li n v i vi c chuy n giao công ngh thi t b gi a các bên tham gia nh m i m i s n ph m, kh năng c nh tranh c a doanh nghi p. Doanh nghi p cũng có th ti p nh n máy móc, thi t b n u h p ng liên doanh quy nh góp v n b ng máy móc thi t b . * V n tín d ng thương m i . Tín d ng thương m i là các kho n mua ch u t ngư i cung c p ho c ng trư c c a khách hàng mà doanh nghi p t m th i chi m d ng. Tín d ng thương m i luôn g n v i m t lu ng hàng hoá d ch v c th , g n v i m t quan h thanh toán c th nên nó ch u tác ng c a cơ ch thanh toán, c a chính sách tín d ng khách hàng mà doanh nghi p ư c hư ng. ây là phương th c tài tr ti n l i, linh ho t trong kinh doanh và nó còn t o kh năng m r ng các quan h h p tác kinh doanh m t cách lâu b n. Tuy nhiên các kho n tín d ng thương m i thư ng có th i h n ng n nhưng n u doanh nghi p bi t qu n lý m t cách khoa h c nó có th áp ng ph n nào nhu c u v n lưu ng cho doanh nghi p. * V n tín d ng thuê mua . Trong ho t ng kinh doanh, tín d ng thuê mua là m t phương th c giúp cho các doanh nghi p thi u v n v n có ư c tài s n c n thi t s d ng vào ho t ng kinh doanh c a mình. ây là phương th c tài tr thông qua h p ng 8 Lu n văn t t nghi p
 10. Khoa QTKD - L p KTB thuê gi a ngư i thuê và ngư i cho thuê. Ngư i thuê ư c s d ng tài s n và ph i tr ti n thuê cho ngư i cho thuê theo th i h n mà hai bên tho thu n, ngư i cho thuê là ngư i s h u tài s n. Tín d ng thuê mua có hai phương th c giao d ch ch y u là thuê v n hành và thuê tài chính: * Thuê v n hành: Phương th c thuê v n hành ( thuê ho t ng ) là m t hình th c thuê ng n h n tài s n. Hình th c thuê này có c trưng ch y u sau: - Th i h n thuê thư ng r t ng n so v i toàn b th i gian t n t i h u ích c a tài s n, i u ki n ch m d t h p ng ch c n báo trư c trong th i gian ng n. - Ngư i thuê ch ph i tr ti n thuê theo tho thu n, ngư i cho thuê ph i ch u m i chi phí v n hành c a tài s n như chi phí b o trì, b o hi m, thu tài s n, … cùng v i m i r i ro v hao mòn vô hình c a tài s n. Hình th c này hoàn toàn phù h p i v i nh ng ho t ng có tính ch t th i v và nó em l i cho bên thuê thu n l i là không c n ph i ph n ánh tài s n lo i này vào s sách k toán. * Thuê tài chính: Thuê tài chính là m t phương th c tài tr tín d ng trung h n và dài h n theo h p ng. Theo phương th c này, ngư i cho thuê thư ng mua tài s n, thi t b mà mà ngư i c n thuê và ã thương lư ng t trư c các i u ki n mua tài s n t ngư i cho thuê. Thuê tài chính có hai c trưng sau: - Th i h n thuê tài s n c a bên thuê ph i chi m ph n l n h u ích c a tài s n và hi n giá thu n c a toàn b các kho n ti n thuê ph i bù p nh ng chi phí mua tài s n t i th i i m b t uh p ng. 9 Lu n văn t t nghi p
 11. Khoa QTKD - L p KTB - Ngoài kho n ti n thuê tài s n ph i tr cho bên thuê, các lo i chi phí b o dư ng v n hành, phí b o hi m, thu tài s n, cũng như các r i ro khác i v i tài s n do bên thuê ph i ch u cũng tương t như tài s n Công ty. Trên ây là cách phân lo i v n theo ngu n hình thành, nó là cơ s doanh nghi p l a ch n ngu n tài tr phù h p tuỳ theo lo i hình s h u, ngành ngh kinh doanh, quy mô trình qu n lý, trình khoa h c k thu t cũng như chi n lư c phát tri n và chi n lư c u tư c a doanh nghi p. Bên c nh ó, i v i vi c qu n l ý v n các doanh nghi p tr ng tâm c n c p là ho t ng luân chuy n c a v n, s nh hư ng qua l i c a các hình thái khác nhau c a tài s n và hi u qu quay vòng v n. V n c n ư c xem xét dư i tr ng thái ng v i quan i m hi u qu . 1.1.2.2. Phân lo i v n theo phương th c chu chuy n. 1.1.2.2.1. V n c nh. Trong quá trình s n xu t kinh doanh, s v n ng c a v n c nh ư c g n li n v i hình thái bi u hi n v t ch t c a nó là tài s n c nh. Vì v y, vi c nghiên c u v ngu n v n c nh trư c h t ph i d a trên cơ s tìm hi u v tài s nc nh. * Tài s n c nh. Căn c vào tính ch t và tác d ng trong khi tham gia vào quá trình s n xu t, tư li u s n xu t ư c chia thành hai b ph n là i tư ng lao ng và tư li u lao ng. c i m cơ b n c a tư li u lao ng là chúng có th tham gia tr c ti p ho c gián ti p vào chu kỳ s n xu t. Trong quá trình ó, m c dù tư li u s n xu t b hao mòn nhưng chúng v n gi nguyên hình thái v t ch t ban u. Ch khi nào chúng b hư h ng hoàn toàn ho c xét th y không có l i v kinh t thì khi ó chúng m i b thay th , i m i. Tài s n c nh là nh ng tư li u lao ng có giá tr l n, th i gian s d ng dài. Khi tham gia vào quá trình s n xu t kinh doanh, tài s n c nh b hao mòn 10 Lu n văn t t nghi p
 12. Khoa QTKD - L p KTB d n và giá tr c a nó ư c chuy n d ch t ng ph n vào chi phí kinh doanh. Khác vi i tư ng lao ng, tài s n c nh tham gia nhi u chu kỳ kinh doanh và gi nguyên hình thái v t ch t ban u cho n lúc hư h ng. Theo ch quy nh hi n hành nh ng tư li u lao ng nào mb o hai i u ki n sau ây s ư c g i là tài s n c nh: + giá tr >= 5.000.000 ng. + th i gian s d ng >=1 năm. tăng cư ng công tác qu n lý tài s n c nh cũng như v n c nh và nâng cao hi u qu s d ng c a chúng c n thi t ph i phân lo i tài s n c nh. * Căn c vào tính ch t tham gia c a tài s n c nh trong doanh nghi p thì tài s n c nh ư c phân lo i thành: + Tài s n dùng cho m c ích kinh doanh. Lo i này bao g m tài s n c nh h u hình và tài s n c nh vô hình: - Tài s n c nh h u hình: là nh ng tư li u lao ng ch y u ư c bi u hi n b ng các hình thái v t ch t c th như nhà xư ng, máy móc thi t b , phương ti n v n t i, các v t ki n trúc …Nh ng tài s n c nh này có th là t ng ơn v tài s n có k t c u c l p ho c là m t h th ng g m nhi u b ph n tài s n liên k t v i nhau th c hi n m t hay m t s ch c năng nh t nh trong quá trình s n xu t kinh doanh. - Tài s n c nh vô hình: là nh ng tài s n không có hình thái v t ch t c th , th hi n m t lư ng giá tr ã ưc u tư có liên quan tr c ti p n nhi u chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p như chi phí thành l p doanh nghi p, chi phí v t s d ng, chi phí mua b ng sáng ch , phát minh hay nhãn hi u thương m i … + Tài s n dùng cho m c ích phúc l i, s nghi p, an ninh qu c phòng. + Tài s n c nh mà doanh nghi p b o qu n và c t gi h Nhà nư c. 11 Lu n văn t t nghi p
 13. Khoa QTKD - L p KTB Cách phân lo i này giúp cho doanh nghi p th y ư c v trí và t m quan tr ng c a tài s n c nh dùng vào m c ích ho t ng s n xu t kinh doanh và có phương hư ng u tư vào tài s n h p lý. Căn c vào tình hình s d ng thì tài s n c nh c a doanh nghi p ư c chia thành các lo i sau: - Tài s n c nh ang s d ng. - Tài s n c nh chưa c n dùng. - Tài s n c nh không c n dùng ch thanh lý. Cách phân lo i này cho th y m c s d ng có hi u qu các tài s n c a doanh nghi p như th nào, t ó có bi n pháp nâng cao hơn n a hi u qu s d ng chúng. *V nc nh c a doanh nghi p. Vi c u tư thành l p m t doanh nghi p bao g m vi c xây d ng nhà xư ng, nhà làm vi c và qu n lý, l p t các h th ng máy móc thi t b ch t o s n ph m, mua s m các phương ti n v n t i … Khi các công vi c ư c hoàn thành và bàn giao thì doanh nghi p m i có th b t u ti n hành s n xu t ư c. Như v y v n u tư ban u ó ã chuy n thành v n c nh c a doanh nghi p. V y, v n c nh c a doanh nghi p là m t b ph n c a v n u tư ng trư c v tài s n c nh; c i m c a nó là luân chuy n d n d n t ng ph n trong nhi u chu kỳ s n xu t và hoàn thành m t vòng tu n hoàn khi tài s n c nh h t th i h n s d ng. V n c nh c a doanh nghi p óng vai trò quan tr ng trong s n xu t kinh doanh. Vi c u tư úng hư ng tài s n c nh s mang l i hi u qu và năng su t r t cao trong kinh doanh, giúp cho doanh nghi p c nh tranh t t hơn và ng v ng trong th trư ng. 1.1.2.2.2. V n lưu ng. * Tài s n lưu ng: 12 Lu n văn t t nghi p
 14. Khoa QTKD - L p KTB Trong quá trình s n xu t kinh doanh bên c nh tài s n c nh, doanh nghi p luôn có m t kh i lư ng tài s n nh t nh n m r i rác trong các khâu c a quá trình s n xu t như d tr chu n b s n xu t, ph c v s n xu t, phân ph i, tiêu th s n ph m, ây chính là tài s n lưu ng c a doanh nghi p. i v i các doanh nghi p s n xu t kinh doanh, giá tr c a tài s n lưu ng thư ng chi m 50% -70% t ng giá tr tài s n. Tài s n lưu ng ch y u n m trong quá trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và là các i tư ng lao ng. i tư ng lao ng khi tham gia vào quá trình s n xu t không gi nguyên hình thái v t ch t ban u . B ph n ch yuc a i tư ng lao ông s thông qua quá trình s n xu t t o thành th c th c a s n ph m, b ph n khác s hao phí m t mát i trong quá trình s n xu t. i tư ng lao ng ch tham gia vào m t chu kỳ s n xu t do ó toàn b giá tr c a chúng ư c d ch chuy n m t l n vào s n ph m và ư c th c hi n khi s n ph m tr thành hàng hoá. i tư ng lao ng trong các doanh nghi p ư c chia thành hai thành ph n: m t b ph n là nh ng v t tư d tr m b o cho quá trình s n xu t ư c liên t c, m t b ph n là nh ng v t tư ang trong quá trình ch bi n (s n ph m d dang, bán thành ph m …) cùng v i các công c , d ng c , ph tùng thay th ư c d tr ho c s d ng, chúng t o thành tài s n lưu ng n m trong khâu s n xu t c a doanh nghi p. Bên c nh tài s n lưu ng n m trong khâu s n xu t, doanh nghi p cũng có m t s tài s n lưu ng khác n m trong khâu lưu thông, thanh toán ó là các v t tư ph c v quá trình tiêu th , là các kho n hàng g i bán, các kho n ph i thu … Do v y, trư c khi bư c vào s n xu t kinh doanh các doanh nghi p c n có m t lư ng v n thích áng u tư vào nh ng tài s n y, s ti n ng trư c v tài s n ó ư c g i là v n lưu ng c a doanh nghi p. * V n lưu ng: 13 Lu n văn t t nghi p
 15. Khoa QTKD - L p KTB V n lưu ng luôn ư c chuy n hoá qua nhi u hình th c khác nhau, b t u t hinh thái ti n t sang hình thái d tr v t tư hàng hoá và lai quay tr v hình thái ti n t ban u c a nó. Vì quá trình s n xu t kinh doanh di n ra liên t c cho nên v n lưu ng cũng tu n hoàn không ng ng có tính ch t chu kỳ thành s chu chuy n c a v n. V y, v n lưu ng c a doanh nghi p là s ti n ng trư c v tài s n lưu ng nh m m b o cho quá trình s n xu t c a doanh nghi p ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c. Trong doanh nghi p vi c qu n lý t t v n lưu ng có vai trò r t quan tr ng. M t doanh nghi p ư c ánh giá là qu n lý v n lưu ng có hi u qu khi v i m t kh i lư ng v n không l n doanh nghi p bi t phân b h p lý trên các giai o n luân chuy n v n s v n lưu ng ó chuy n bi n nhanh t hình thái này sang hình thái khác, áp ng ư c các nhu c u phát sinh. Mu n qu n lý t t v n lưu ng các doanh nghi p trư c h t ph i nh n bi t ư c các b ph n c u thành c a v n lưu ng, trên cơ s ó ra ư c các bi n pháp qu n lý phù h p v i t ng lo i. Căn c vào vai trò t ng lo i v n lưu ng trong quá trình s n xu t kinh doanh v n lưu ng bao g m: - V n lưu ng trong khâu d tr s n xu t: là b ph n v n dùng mua nguyên v t li u, ph tùng thay th d tr và chu n b s n xu t. - V n lưu ng trong khâu s n xu t: là b ph n v n tr c ti p ph c v cho giai o n s n xu t như : s n ph m d dang, n a thành ph m t ch , chi phí ch phân b . - V n lưu ng trong khâu lưu thông: là b ph n tr c ti p ph c v cho giai o n lưu thông như thành ph m, v n ti n m t . Căn c vào hình thái bi u hi n v n lưu ng bao g m : 14 Lu n văn t t nghi p
 16. Khoa QTKD - L p KTB - V n v t tư hàng hoá: là các kho n v n lưu ng có hình thái bi u hi n b ng hi n v t c th như nguyên nhiên v t li u, s n ph m d dang, bán thành ph m, thành ph m. - V n b ng ti n: bao g m các kho n v n ti n t như ti n m t t n qu , ti n g i ngân hàng, các kho n v n trong thanh toán, các kho n u tư ng n h n. 1.1.3. Vai trò c a v n i v i các doanh nghi p. T t c các ho t ng s n xu t kinh doanh dù v i b t kỳ quy mô nào cũng c n ph i có m t lư ng v n nh t nh, nó là i u ki n ti n cho s ra i và phát tri n c a các doanh nghiêp. V m t pháp lý: m i doanh nghi p khi mu n thành l p thì i u ki n u tiên doanh nghi p ó ph i có m t lư ng v n nh t nh, lư ng v n ó t i thi u ph i b ng lư ng v n pháp nh ( lư ng v n t i thi u mà pháp lu t quy nh cho t ng lo i hình doanh nghi p ) khi ó a v pháp lý c a doanh nghi p m i ư c xác l p. Ngư c l i, vi c thành l p doanh nghi p không th th c hi n ư c. Trư ng h p trong quá trình ho t ng kinh doanh, v n c a doanh nghi p không t i u ki n mà pháp lu t quy nh, doanh nghi p s b tuyên b ch m d t ho t ng như phá s n, gi i th , sát nh p…Như v y, v n có th ư c xem là m t trong nh ng cơ s quan tr ng nh t m b o s t n t i tư cách pháp nhân c a m t doanh nghi p trư c pháp lu t. V kinh t : trong ho t ng s n xu t kinh doanh, v n là m t trong nh ng y u t quy t nh s t n t i và phát tri n c a t ng doanh nghi p. V n không nh ng m b o kh năng mua s m máy móc thi t b , dây truy n công ngh ph c v cho quá trình s n xu t mà mà còn m b o cho ho t ng s n xu t kinh doanh di n ra thư ng xuyên, liên t c. V n là y u t quan tr ng quy t nh n năng l c s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và xác l p v th c a doanh nghi p trên thương trư ng. iu này càng th hi n rõ trong n n kinh t th trư ng hi n nay v i s c nh tranh 15 Lu n văn t t nghi p
 17. Khoa QTKD - L p KTB ngày càng ngay g t, các doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n máy móc thi t b, u t ư hi n i hoá công ngh … T t c nh ng y u t này mu n t ư c thì òi h i doanh nghi p ph i có m t lư ng v n l n. V n cũng là y u t quy t nh n vi c m r ng ph m vi ho t ng c a doanh nghi p. có th ti n hành tái s n su t m r ng thì sau m t chu kỳ kinh doanh, v n c a doanh nghi p ph i sinh l i t c là ho t ng kinh doanh ph i có lãi m b o v n c a doanh nghi p ti p t c m r ng th trư ng tiêu th , nâng cao uy tín c a doanh nghi p trên thương trư ng. Nh n th c ư c vai trò quan tr ng c a v n như v y thì doanh nghi p m i có th s d ng v n ti t ki m, có hi u qu hơn và luôn tìm cách nâng cao hi u qu s d ng v n. 1.2. HI U QU S D NG V N: 1.2.1. Quan i m v hi u qu s d ng v n. ánh giá trình qu n lý, i u hành s n xu t kinh doanh c a m t doanh nghi p, ngư i ta s d ng thư c o là hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ó. Hi u qu s n xu t kinh doanh ư c ánh giá trên hai giác : hi u qu kinh t và hi u qu xã h i. Trong ph m vi qu n lý doanh nghi p, ngư i ta ch y u quan tâm n hi u qu kinh t . ây là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p t ư c k t qu cao nh t v i chi phí h p lý nh t. Do v y các ngu n l c kinh t c bi t là ngu n v n c a doanh nghi p có tác ng r t l n t i hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì th , vi c nâng cao hi u qu s d ng v n là yêu c u mang tính thư ng xuyên và b t bu c i v i doanh nghi p. ánh giá hi u qu s d ng v n s giúp ta th y ư c hi u qu ho t ng kinh doanh nói chung và qu n lý s d ng v n nói riêng. Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là m t ph m trù kinh t ph n ánh trình khai thác, s d ng và qu n lý ngu n v n làm cho ng v n sinh l i t i 16 Lu n văn t t nghi p
 18. Khoa QTKD - L p KTB a nh m m c tiêu cu i cùng c a doanh nghi p là t i a hoá giá tr tài s n c a v n ch s h u. Hi u qu s d ng v n ư c lư ng hóa thông qua h th ng các ch tiêu v kh năng ho t ng, kh năng sinh l i, t c luân chuy n v n … Nó ph n ánh quan h gi a u ra và u vào c a quá trình s n xu t kinh doanh thông qua thư c o ti n t hay c th là m i tương quan gi a k t qu thu ư c v i chi phí b ra th c hiên nhi m v s n xu t kinh doanh. K t qu thu ư c càng cao so v i chi phí v n b ra thì hi u qu s d ng v n càng cao. Do ó, nâng cao hi u qu s d ng v n là iêù ki n quan tr ng doanh nghi p phát tri n v ng m nh. Nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ph i m b o các i u ki n sau: - Ph i khai thác ngu n l c v n m t cách tri t nghĩa là không vn nhàn r i mà không s d ng, không sinh l i. - Ph i s d ng v n m t cách h p lý và ti t ki m. - Ph i qu n lý v n m t cách ch t ch nghĩa là không v n b s d ng sai m c ích, không v n b th t thoát do buông l ng qu n lý. Ngoài ra, doanh nghi p ph i thư ng xuyên phân tích, ánh giá hi u qu s d ng v n nhanh chóng có bi n pháp kh c ph c nh ng m t h n ch và phát huy nh ng ưu i m c a doanh nghi p trong qu n lý và s d ng v n. Có hai phương pháp phân tích tài chính cũng như phân tích hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p, ó là phương pháp so sánh và phương pháp phân tích t l : + Phương pháp so sánh: áp d ng phương pháp so sánh c n ph i m b o các i u ki n so sánh ư c c a các ch tiêu tài chính ( th ng nh t v không gian, th i gian, n i dung, tính ch t và ơn v tính …) và theo m c ích phân tích mà xác nh g c so sánh. G c so sánh ư c ch n là g c v th i gian ho c không gian, kỳ phân tích 17 Lu n văn t t nghi p
 19. Khoa QTKD - L p KTB ư c ch n là kỳ báo cáo ho c k ho ch, giá tr so sánh có th ư c l a ch n b ng s tuy t i, s tương i ho c s bình quân, n i dung so sánh bao g m: - So sánh gi a s th c hi n kỳ này v i s th c hi n kỳ trư c th y rõ xu hư ng thay i v tài chính doanh nghi p. ánh giá s tăng trư ng hay th t lùi trong ho t ng kinh doanh có bi n pháp kh c ph c trong th i gian t i. - So sánh gi a s th c hi n v i s k ho ch th y rõ m c ph n u c a doanh nghi p . - So sánh gi a s li u c a doanh nghi p v i s li u trung bình c a ngành, c a các doanh nghi p khác ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p mình t t hay x u, ư c hay chưa ư c. - So sánh theo chi u d c xem xét t tr ng c a t ng ch tiêu so v i t ng th , so sánh theo chi u ngang c a nhi u kỳ th y ư c s bi n ic v s tương i và s tuy t i c a m t ch tiêu nào ó qua các niên k toán liên ti p. + Phương pháp phân tích t l : Phương pháp này d a trên ý nghĩa chu n m c các t l c a i lư ng tài chính. V nguyên t c phương pháp t l yêu c u ph i xác nh ư c các ngư ng, các nh m c nh n xét, ánh giá tình hình tài chính c a doanh nghi p, trên cơ s so sánh các t l c a doanh nghi p v i giá tr các t l tham chi u. Trong phân tích tài chính doanh nghi p, các t l tài chính ư c phân thành các nhóm t l v kh năng thanh toán, nhóm t l v cơ c u v n và ngu n v n, nhóm t l v năng l c ho t ng kinh doanh, nhóm t l v kh năng sinh l i. M i nhóm t l l i bao g m nhi u t l ph n ánh riêng l , t ng b ph n c a ho t ng tài chính, trong m i trư ng h p khác nhau, tuỳ theo giác phân tích, ngư i phân tích l a ch n nh ng nhóm ch tiêu khác nhau. ph c v cho vi c 18 Lu n văn t t nghi p
 20. Khoa QTKD - L p KTB phân tích hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ngư i ta thư ng dùng m t s các ch tiêu mà ta s trình bày c th trong ph n sau. 1.2.2. Các ch tiêu cơ b n ánh giá hi u qu s d ng v n. ánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m t cách chung nh t ngư i ta thư ng dùng m t s ch tiêu t ng quát như hi u su t s d ng t ng tài s n, doanh l i v n, doanh l i v n ch s h u. Trong ó: Hi u su t s d ng Doanh thu t ng tài s n = T ng tài s n Ch tiêu này còn ư c g i là vòng quay c a toàn b v n, nó cho bi t m t ng tài s n em l i bao nhiêu ng doanh thu. Ch tiêu này càng l n càng t t. L i nhu n Doanh l i v n = T ng tài s n ây là ch tiêu t ng h p nh t ư c dùng ánh giá kh năng sinh l i c am t ng v n u tư. Ch tiêu này còn ư c g i là t l hoàn v n u tư, nó cho bi t m t ng v n u tư em l i bao nhiêu ng l i nhu n. Doanh l i v n L i nhu n ch s h u = V n ch s h u Ch tiêu này ph n ánh kh năng sinh l i c a v n ch s h u, trình s d ng v n c a ngư i qu n lý doanh nghi p. Ch tiêu này càng l n càng t t. 19 Lu n văn t t nghi p
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2