Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

2
2.838
lượt xem
332
download

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

  1. BAÙO CAÙO TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG HOÙA ÑÔN ( Keå caû hoùa ñôn do ñôn vò, caù nhaân töï in ) Maãu 26/BC/HÑ Quyù ……… naêm …………… Ban haønh theo QÑ 885/1998/BTC Ngaøy 6/07/1998 Teân ñôn vò :…………………………………………………………………………………………………… òa chæ : ……………………………………………………………………………………… Ñ Ñieän thoaïi : …………………………………………………………………………….…………………………………………………………… MSGTGT : Soá hoùa ñôn Teân hoùa ñôn Kyù hieäu hoùa STT coøn laïi chuyeån Ghi chuù Quyù tröôùc coøn laïi Soá môùi laõnh taêng Soá ñaõ söû Soá toån thaát ( Loaïi 3 lieân, 2 lieân ) ñôn Coäng Soá maát Coäng sang quyù sau chuyeån quyù sau trong quyù duïng khaùc A B C 1 2 3=1+2 4 5 6 7=4+5+6 8=3-7 Baûng baùo caùo tình hình söû duïng hoùa ñôn treân ñaây laø ñuùng söï thaät, neáu coù gì sai traùi, ñôn vò chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät. Ngaøy …...… thaùng ……… naêm …………… Ngaøy …...… thaùng ……… naêm …………… Ngöôøi laäp Thuû tröôûng ñôn vò ( Kyù, ñoùng daáu, ghi roõ hoï teân ) Ghi chuù : * Ñoái vôùi tröôøng hôïp maát, phaûi ghi, kyù hieäu quyeån töø soá … ñeán soá … ñeàu phaûi xöû lyù theo vaên baûn 529 ngaøy 22/12/1992 cuûa BTC, chæ tröø tröôøng hôïp coù chöùng töø roõ raøng. * Ñôn vò hoaëc cô sôû laäp 02 baûn ( 01 baûn löu, 01 baûn gôûi cho keá toaùn baùn hoùa ñôn Chi cuïc ). * Soá lieäu roõ raøng, khoâng chaáp nhaän taåy xoùa.
  2. …………………………

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản